Buku 8: Mabasa a Nzimu Wa Kucena

Buku 8: Mabasa a Nzimu Wa Kucena

రూపురేఖలు: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

స్క్రిప్ట్ సంఖ్య: 425

భాష: Sena: Mozambique

థీమ్: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

ప్రేక్షకులు: General

శైలి: Monolog

శైలి: Bible Stories & Teac

ప్రయోజనం: Teaching

స్థితి: Publishable

స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Kumwanykana axamwali! Imwe musadziwa kuti Nzimu Wakucena wa Mulungu usakhala muna anthu? Ndinalonga kuti pisacitika tani, pontho pyatoma lini. Bveserani pyadidi mbumulangana pipangizo mubuku yakukhala ninga ndotha. Phindudzani cipangizo pa tsamba inatewera, ungabva tenepa.

Cipangizo 1: Yezu Mbabwerera Kuzulu

Cipangizo 1: Yezu Mbabwerera Kuzulu

Mabasa Apostoli 1:1-11

Yezu abwera kubuluka kuzulu mbabwera pa dziko ino pyaka pizindji nduli. Iye abwera kubulukira kwa Mulungu kuti atipangize kuti Mulungu ndi ani. Pontho abwera kuti atipase upulumuki wamunzimu. Tingasowa Yezu tiri akufa munzimu; tampasa nkhodolo Mulungu. Mbwenye Yezu abwera kuti atiendese pontho kwa Mulungu. Amuna akuipa apha Yezu pidamukhomera iwo pantanda wa muti. Mbwenye ntsiku ya citatu adzalumuka mbaoneka pontho wamaso. Anthu azindji na anyakupfundza, amuona Yezu, Iye mbaapanga tenepa, "Munadzatambira mphambvu, ungadzabwera Nzimu Wakucena," na tenepa, "Ndokoni kumakundu onsene a dziko muende nalonga kuna anthu thangwi ya Ine." Tenepo Yezu aakwatwa kuenda kuzulu, ninga imwe mukuona pacipangizo ici. Ntsiku inango anadzambwera ninga kwenda kudacita iye.

Cipangizo 2: Nzimu Wakucena Wabwera Na Moto

Cipangizo 2: Nzimu Wakucena Wabwera Na Moto

Mabasa Apostoli 2:1-12

Ntsiku kumi pakumala kubwerera khale Yezu kuzulu onsene anyakutowera ace akhadakhala pa mbuto ibodzene. Cipangizo ici cikupangiza wacitha tani Nzimu Wakucena kwa iwo. Mwa kututumusa kwabwera kuvuvuta kubulukira kuzulu, ninga mphepo ikulu. Anthu aona pinthu pinango ninga malilime amoto, Mbakhuiya iwo onsene. Onsene adazadzwa na Nzimu Wakucena, ninga pikadadumbilira Yezu, Mbatambira mphanvu pontho akhalonga malongero anango.

Cipangizo 3: Pedro Alonga Fala Ya Mulungu Kuna Mbumba

Cipangizo 3: Pedro Alonga Fala Ya Mulungu Kuna Mbumba

Mabasa Apostoli 2:14-41

Anyakutowera a Yezu akhali kunzinda wa Jerusalema ku Israeli. Pa ndzidzi wenewo akhalipo anthu azindji kuJerusalema anthu a pantsi ponsene. Anyakutowera a Yezu pidatambira iwo Nzimu wa Mulungu alonga kuna anthu mumalongero awo. Alonga thangwi ya Yezu akhadafa mbalamuka pontho. Tenepo Pedro alamuka mbalonga, "Pinaona imwe na pinabva imwe ndi cipatso ca Nzimu Wakucena. Mbodzi na mbodzi wanu anafunika kusiya kudawa kwace, ( kulongela pinthu pire pikacita ife pikhakhonda komerwa na Mulungu) musafunika mubatizarwi mudzina ya Yezu Krhixtu." Anthu azindji atawira pidalonga Pedro, Mbaenda kabatizarwi m'madzi, ipi pikhapangiza kuntsukwa kwa pyakudawa. Mbatambirambo Nzimu Wakucena, mbatoma kutowera ndjira ya Yezu.

Cipangizo 4: Mbumba Ya Mulungu

Cipangizo 4: Mbumba Ya Mulungu

Mabasa Apostoli 2:42-47

Anthu adatambira Nzimu wa Mulungu akhala pabodzipene, mbikala mbumba ikulu. Tepo akhacemerwa Igreja. Akhagawana kobiri zawo na nfuma za mbodzi na mbodzi, mbakhaphedza anyakusowa. Ntsiku zonsene akhakuza Mulungu mbaphembera onsene pabodzi. Anyakupfundza ace akhawapfundzisa na thangwi ya Yezu. Midzidzi inango akadya 'santa ceia'kulongela siari pabodzipene, mbadya nkate na kumwa vinyu. Yezu akhadatuma anyakupfudza ace kuti acite pyenepyo. Ifembo tisafunika kuti ticitembo pyenepyi tingatowera ndjira ya Yezu. Nkate wakugwandwa usatipangidza manungo a Yezu, adagwandwa pa kufa ninga kuthabuswa thangwi ya yakudawa kwathu. Vinyo isatipangidza ciropa ca Yezu Khrixtu cidayerera kuti cipukute kudawa kwathu

Cipangizo 5: Nyakulamala Wakuphemba Awangiswa

Cipangizo 5: Nyakulamala Wakuphemba Awangiswa

Mabasa Apostoli 3:1-16

Ntsiku inango Pedro na Juwau aenda ku Nyumba ya Mulungu, kuti akaphembere. Pa nsuwo wa Nyumba ya Mulungu pakakhala nyakuphemba pinthu. Akhali nyakulamala natenepo akhadzati afamba. Iye aphemba Pedro na Juwau kuti ampase kobiri, mbwenye Pedro mbanbvundza, "Ine nkhambe kobiri, mbwenye pire pina ine ndipyo pinafuna ine kukupasa, mudzina ya Yezu Khrhixtu lamuka ufambe!" pedro amphata mandja ace mbamphedza kulamuka. Penepopene myendo na mauzingo amamuna pyazongoleka mbipikhala mwadidi. Iye akhadawangiswa na mphanbvu ya Nzimu Wakucena pepopene mbatawira kuna Mbuya Yezu. Iye akhadatambira cipatso cadidi kupita kobiri, mbapita munyumba ya Mulungu mbakhafamba, mbakhanumpha, pontho mbakakudza Mulungu.

Cipangizo 6: Pedro Na Nkadzi Wakunama

Cipangizo 6: Pedro Na Nkadzi Wakunama

Mabasa Apostoli 5:1-11

Anania na nkadzi wace, Safira, agulisa mbuto yawo. Tenepa anyerezera kuti apereke kobiri yeneyo kwa Mulungu kuIgreja Yawo. Mbwenye iwo akoya kobiri zinango. Tenepo Anania abweresa kundu ibodzi ya kobiri kuna Pedro, mbwenye iye, abvundza Pedro kuti ikhali kobiri yonsene. Pedro akhapidziwa kuti iye akanama, tenepo mbabvundza Anania, "Iwe ulikunama kwa anthu tayi, mbwenye wanamidza Mulungu!" pandzidzi umbodziene Anania agwa mbafa. Aphale anango anthukula mbaenda naye kamufikira kumasiye. Pandzidzi pangono afikambo Safira. Iye akhapidziwa tayi pikhadacitika. Safira alongambo pyakunama kuna Pedro thangwi ya kobiri yawo, Iye pakumala kunama, agwambo pansi mbafa, mbaenda kaikwa paduzi na mamuna wace. Axamwali, mbatilekeni kusiya kuti kufuna kobiri kuti nyengerere. Mbatilekeni kulonga pyakunama kuna anango, mbatilekeni pontho kulonga pyakunama kuna Mulungu.

Cipangizo 7: Estefano Mbaphiwa

Cipangizo 7: Estefano Mbaphiwa

Mabasa Apostoli 6:1 - 8:3

Estefano akhali nsogoleri wa Igreja mbaphedza acerengi. Iye akhalonga thangwi ya Yezu na mphamvu, tenepo anango majudeu aipirwa naiye. Mbankwata kwenda naiye kumbuto inatongerwa miseru mbamphambidzira kuti acita pyakuipa. Mbwenye Estefano akhagopa tayi, akhapidziwa kuti Nzimu wa Mulungu ukhali na iye. Estefano aapanga majudeu ale kuti iwo adaphaYezu wakubulukira kwa Mulungu. Natenepo majudeu akhala akuipirwa pikulu mbankweya Estefano kwenda naiye kundja kwa nzinda mbamenya na myala kufikira afa. Iwo asiya nguwo zawo pamyendo ya mphale akhacemerwa Saulo, pasogolo mphale weneyo adazacemerwa Paulo. Pakumalisila Estefano akhuwa, "Mbuya Yezu, tambirani nzimu wanga! Lekerera amuna awa napire pinacita iwo" Nzimu wa Mulungu nkhambe kusiya nyakutawira, ne pa kufa.

Cipangizo 8: Nfambi Wakuitiopia

Cipangizo 8: Nfambi Wakuitiopia

Mabasa Apostoli 8:4-8, 26-40

KuSamaria Filipi alonga na anthu thangwi ya Yezu, anthu azindji atawira. Tenepo Mulungu alonga kuna Filipi kuti aende ku mbuto inango ya thando. Mamuna wakufunika pikulu wa dziko ya Etiopia akapita pa ndjira ya ku thando. Pikhafamba iye muitiopia mungolo yace akawerenga buku ya Mulungu. Buku ikhalonga thangwi ya Ule akhafuna cerenga kuti apulumuse anthu onsene, mbwenye muitiope ne akhakwanisa kubva mwadidi pire pikhadalebwa. Tenepo Nzimu waKucena wabvundza Filipi kuti aende kaonane naye , Filipi mbamubva iye mbakhawerenga. Filipi mbalonga kuna muitiope kuti Buku ikhalongera thangwi ya Yezu adatumwa na Mulungu. Tenepo muitiope akhafunambo kutowera Yezu. Pikhafamba iwo awiri, muitiope abvundza Filipi, "Ino ndi mbuto inamadzi. Ine nkhambe kwanisa kubatizarwi?" Natenepo Filipi mbabatizari muitiope, pidamala iwo, iye abwerera kudziko yace nakukomerwa kukulu. Tenepo mphangwa zadidi za Yezu zatoma kumwazika kumbuto zizindji.

Cipangizo 9: Cioniso Ca Pedro Thangwi Ya Pinyama

Cipangizo 9: Cioniso Ca Pedro Thangwi Ya Pinyama

Mabasa Apostoli 10:9-16

Ntsiku inango Pedro akwira padzulu pantsoi ya nyumba kuti aphembere, iye mbakhabemphera aona cioniso,cidatumwa na Mulungu. Nguwo yacitha kuzulu, pa nguwo pakali na pinyama pya khaindi zonsene. Pedro akhali na ndjala mbwenye fala yalonga kwa iye mbilonga tenepa, "Lamuka Pedro; phaa udye!" Pinyama pidaona Pedro pikhakhala pyakucena tayi pa mwambo wa majudeu. Natenepo Pedro alonga, "Pinacitika tayi Mbuya! Ndisati ndadya pinthu pyakukhoda ceneswa." Mbwenye fala yalonga, "Leka cemera cinthu cidacita Mulungu cakutswipa." Cioniso ceneco caoneka katatu kwa Pedro, Pakumala katatu, nguwo ile yabwerera pontho kuzulu

Cipangizo 10: Pedro Na Maromano

Cipangizo 10: Pedro Na Maromano

Mabasa Apostoli 10:1-8, 17-48

Pidamala Pedro kuphembera amuna atatu afika mbakasaka iye. Akhadabuluka ku nzinda unango, iwo akhadatumwa na mamuna akhacemerwa Kornerio. Kornerio akhali nsogoleri wa maromano mbwenye akhafuna kuphembera Mulungu. Iye akhadaona anjo ibodzi ya Mulungu ikhadanbvundza kuti asake Pedro. Onani, majudeu akhanyerezera kuti maromano akhali akutswipa, mbwenye mucioniso Mulungu akhadapangidza Pedro kuti nkhambe ndzindja ne ibodzi ikhali yakutswipa. Natenepo Pedro aenda nawo amuna atatu kunyumba ya muromano. Pidafika iwo, Kornerio akhafuna kulambira Pedro, mbwenye Pedro aanbvundza, "Lamuka! Ine ndine munthu ninga iwe. Wandisakirandji?" tenepo Kornerio avundza Pedro thangwi ya anjo, Pedro mbalonga na Kornerio thangwi ya Yezu adambwera na Mulungu kuna anthu. Kornerio na mbumba yace atawira Yezu mbatambira Nzimu waKucena. Mulungu asafuna mbumba yonsene, nkhambe kulangana malongero, penu dzindja, penu khanda ya manungo. Iye asafuna kuti onsene anyindire Mwana Wace pontho mbamphata basa yace

Cipangizo 11: Pedro Mu Nkaydi

Cipangizo 11: Pedro Mu Nkaydi

Mabasa Apostoli 12:1-11

Mambo Herode atoma kuzonda Igreja ya ku Jerusalema. Iye atuma anthu mbapha Tiago, mbaikha Pedro nkaidi, mbakhala wakumangwa pakati pa anyakhondo awiri mbamuonera. Pakati pamasiku, Pedro mbakhagona, anjo ibodzi ya Mulungu mwakututumusa yabwera, penepo ceza caonekera mukaydi. Anjo yalamusa Pedro mbambvundza, "Lamuka nakucingidza... nditewere!" Penepopene maunyolo agwa kubuluka mandja mwace, iye mbatowera anjo kufikira kundja kwa nkaydi. Nsuwo wa nkaydi wafunguka okhene, nkhambe munthu tayi adaufungura na kufunga pontho. Tenepo anjo pakumala kumbulusa mbidzasoweka.

Cipangizo 12: Pedro Na Axamwali Ace

Cipangizo 12: Pedro Na Axamwali Ace

Mabasa Apostoli 12:12-19

Pedro pikhakhala iye munkaydi axamwali ace azindji akhadagumanyikana kuti amphemberere. Pakutsudzurwa Pedro aenda kunyumba kukhadagumanyikana iwo. Iye amenya nsuwo, ntsikana akhali nyabasa aenda kalonga naiye. Pidabva iye fala ya Pedro athamanga kwenda kabvundza anango, mbati, "Pedro ali pansuwo!" mbwenye anthu amutawira tenepa, "Iwe ndiwe nyansala!" Mbwenye Pedro apitiridza kumenya nsuwo, natenepo aenda kafungula nsuwo. Akhali onsene akututumuka. Pedro mbalonga pidacita Mulungu mbampulumusa kwa Herode. Mulungu asabva mapemphero a Igreja Yace, mbumba Yace. Yezu alonga, "Panakhala awiri, penu atatu mbagumanyikana mudzina Yanga, Ine ndiri pakati pawo." Ninga Nzimu wace ukhali na Igreja yakale, Iyembo ali na onsene ale anatowera Yezu lero.

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Pinacitika tani kuti madziko yonsene akwanise kubva, kuti Yezu abwera kuzapulumusa onsene pa kudawa na pa kufa? Pinthu pyakucitika na Paulo pisatipangiza kuti pinacitika tani. Khalani akusasanyira kuti muphinduze cipangizo pa tsamba inatewera, ungabva tenepa.

Cipangizo 13: Ciyeza Na Fala Ya Kuzulu

Cipangizo 13: Ciyeza Na Fala Ya Kuzulu

Mabasa Apostoli 9:1-9

Saulo akhali nsogoleri wamajudeu akhazonda Igreja ya Yezu. Iye aona pidaphiwa Estefano, mbakhagopesa anyakutawira azindji pakuazonda kuti aaphe. Ntsiku inango akhacita ulendo kwenda ku nzinda wa Damasko. Cifuniro cace cikhali cakwenda kakwata mbaamanga anyakutawira akweko. Na tenepo iye mbali paulendo mwakututumusa pinthu pyakudzumisa pyacitika. Ciyeza cikulu camwinikila kubuluka kuzulu, Saulo mbagwa pansi. Tenepo fala ibodzi ya kuzulu yalonga tenepa, "Saulo, Saulo, ulikundithambusilandji?" Saulo mbabvundzisa, "Ndiwe ani Mbuya?" Fala yatawira, "Ine ndine Yezu, ule anathambusa iwe." Amuna akhali na Saulo abva fala, mbwenye adakwanisa kuona munthu tayi. Saulo alamuka mbwenye ne akhakwanisa kuona tayi penepopene akhali boliboli. Amuna akhali na iye ndiwo adankwata mbamphata pankono kufikira ku Damasko.

Cipangizo 14: Saulo Mbali Boliboli Na Anania

Cipangizo 14: Saulo Mbali Boliboli Na Anania

Mabasa Apostoli 9:10-20

Saulo akhali boliboli pa ntsiku zitatu, nkati mwa ntsiku zenezo iye ne akhadya tayi, ne kumwa madzi. Tenepo Mulungu atuma mamuna kwa Saulo. Akhali nyakutawira mbodzi akhacemerwa Anania. Anania akhapidziwa kuti Saulo akhaida na kuzonda anyakutawira a Yezu, mbwenye aenda kaonana na Saulo mbanbvundza, "Mbale Saulo, Yezu, adakubulukilira pa ndjira, andituma ine kuti ukwanise pontho kuona,na kudzale na Nzimu Wakucena." Anania aikha mandja ace kuna Saulo pakuphembelera, penepo pene iye akwanisa kuona pontho. Saulo adadzandzwa na Nzimu wa Mulungu, Mbaenda kabatizarwi kuti apangize anthu kuti cincino akhali nyakutawira wa Yezu. Natenepo pa mbuto ya kuzonda Igreja, atoma kulonga na onsene thangwi ya Yezu.

Cipangizo 15: Igreja Mbiiphemberera Paulo Na Barnabe

Cipangizo 15: Igreja Mbiiphemberera Paulo Na Barnabe

Mabasa Apostoli 13:4-52

Saulo akhacemerwambo Paulo, pasogolo Paulo, na xamwali yace, Barnabe, aenda kapfundzisa ku Igreja ya Antiokia. Ntsiku ibodzi, asogoleri mbali mwakupikhonda pyakudya na kuphembera, Nzimu Wakucena walonga nawo mbawabvundza, "Pambulani Barnabe na Paulo pabasa idaacemerera ine." Mulungu akhafuna kuti aende kuna anthu ale akhadzati kubva thangwi ya Yezu. Natenepo asogoleri a Igreja awaphembelera mbaikha mandja awo kwa iwo awiri Paulo na Barnabe. Tenepo atumwa kumbuto yakutali pikulu kuti akalonge mbangwa zadidi. Igreja ya cincino isafunika kuti itumembo mamisionario kulongela anthu akwenda nalonga Mulungu kumadziko anango akutali, thangwi Yezu alonga, "Ndokoni ku dziko yonsene mbumuloga mbangwa ndzadidi kulongela fala yanga."

Cipangizo 16: Paulo Mbalonga Yezu

Cipangizo 16: Paulo Mbalonga Yezu

Mabasa Apostoli 13:4-52

Paulo na Barnabe aenda ku mbuto zizindji. Akhagumanyikana na majudeu munyumba zawo zamaphembero mbakhawapfundzisa tenepa: "Mulungu wamajudeu asankula ababa wathu, mbaacita iwo nkumbi ukulu na mbumba ikulu. Iye akhawapasa asogoleri akulu na apfundzisi. Akhalonga na thangwi ya mbodzi akhafuna kubwera kuti awapulumuse mukudawa kwawo. Iye ndiye Mbuya Yezu Chrixtu. Mbwenye majudeu adanziwa tayi Yezu pidabwera Iye thangwi apfundzisi awo adakwanisambo kunzindikira tayi. Yezu adacita cakuipa tayi, mbwenye iwo adzamupha. Mulungu amulamusa Yezu mwa akufa. Iye nkhambe kudzafabve tayi. Cincino ule ananyindira Yezu anadzacenesiwa na Mulungu. Ale anaganakana mbakhonda kutawira pinthu pyandimomwenedi anadzafa. Majudeu anango na anthu anango, atawira mbabvera mafala a Paulo, na maIgreja mazindji adatoma. Mbwenye akhalipo azindji akhakhonda kutawira.

Cipangizo 17: Ndoto Ya Paulo Mbaona Mamuna

Cipangizo 17: Ndoto Ya Paulo Mbaona Mamuna

Mabasa Apostoli 16:6-10

Pyaka pinango pyansogolo, Paulo aenda kaona maIgreja. Iye na axamwali ace akhafunambo kulonga fala ya Mulungu kudziko ya Bitinia, mbwenye Nzimu waKucena udatawilira tayi. Iwo ne akadziwa kuti ndi kupi kukhafuna iwo kwenda. Tenepo masiku anango Paulo aona ndoto. Iye aona mamuna mbodzi wa ku dziko ya Masedonia. Mamuna abvundza Paulo, "Pita kuno kuMasedonia udzatipange fala!" Natenepo Paulo adzapiziwa kuti Mulungu akhafuna kuti aenda kuMasedonia. Mulungu asasogolera ale anafuna kutowera Yezu. Panango Mulungu asasogolera kubulukira mundoto, Mbwenye kazindjimaka Mulungu asatisogolera kubulukira mu Mafala Buku yace, ndiyo Bíblia.

Cipangizo 18: Paulo Na Sila Muciteketeke Ca Mataka

Cipangizo 18: Paulo Na Sila Muciteketeke Ca Mataka

Mabasa Apostoli 16:16-35

Paulo akwata xamwali yace Sila, pabodzi mbawambuka bhara mbafika ku Masedonia. Kweneko aenda kafundzisa anthu anango thangwi ya Yezu. Anthu anango akhatawira, mbwenye anango akhaipirwa. Iwo amenya Paulo na Sila mbaaponya nkati mwa nkaidi. Iwo mbali muenemo nkaidi na mwasiku paoneka citeketeke cikulu ca mataka. Misuwo yafunguka na maunyolo anthu akali nkaidi atsudzuka. Muoneri wa kaidi, ule akhakhala pansuwo, anyerezera kuti onsene anthu akali nkaidi amala kuthawa. Na thangwi yeneyo, akhala nakugopa kukulu mbanyerezera kupipha yekha thangwi iye akhapiziwa kuti thangwi yonsene ya ale akali nkaidi inambwela kwa iye. Mbwenye Paulo akhuwa kwa iye, "Leka kupicita pyakuipa! Tirimuno tonsene!" Muoneri aphemba ciyeza, mbathamanga kwenda nkati mbalonga, "Amunamwe, pinafunika ndicitendji kuti ndipulumuke?" Paulo mbalonga, "Tawira Mbuya Yezu Chrixtu unapulumuswa." Tenepo, nakukomerwa kukulu, nyakuonera atawira, pabodzipene na mbumba yace yonsene.

Cipangizo 19: Paulo Na Anthu Akuphembera Mbakhonda Nkudziwa

Cipangizo 19: Paulo Na Anthu Akuphembera Mbakhonda Nkudziwa

Mabasa Apostoli 17:17-34

Kunzinda wa Atena anthu akhaphembera pithombe penu madzimunthu mazindji.
Anthu akhafuna kudziwa pizindji thangwi ya pire pikhapfundzisa Paulo,
tenepo iye abvundza tenepa, “Amuna a ku Watena ndirikuona kuti ndimwe anthu akuphembera pikulu.
Thangwi pidafambene kabodzi basi mundzinda mwanu, ndaona padalembwa,
‘kwa Mulungu wakukhonda dziwika’.
Ine ndisafuna ndilonge na imwe thangwi ya Mulungu weneyo; anakhonda dziwa imwe.”
Paulo alonga nawo thangwi ya Mulungu wandimomwene adacita pyonsene.
Iye aapanga kuti Mulungu ali m’maso, pontho kuti Iye nkhambe kucitwa na ouro, prata penu na mwala.
Pontho Paulo alonga na iwo thangwi ya Yezu kuti Mulungu amulamusa kwa akufa.
Amuna anango aseka mbasi,
mbwenye anango atawira, mbagumana ndjira ya upulumuki wa kwenda na kwenda.
Kubulukira mwa Yezu ife tinakwanisambo kudziwa Mulungu mbodziene wandimomwene akhakhonda dziwa ife kale.

Cipangizo 20: Paulo Mbakwatiwa Kwenda Katongwa

Cipangizo 20: Paulo Mbakwatiwa Kwenda Katongwa

Mabasa Apostoli 18:1-17

Paulo aenda kunzinda wa Korintio. Anthu a kunzinda wa Korintio akhali akuipa mitima pikulu, pontho majudeu akhakhala kweko acita pinthu pizindji pyakuipa kuna Paulo. Masiku anango Mbuya Yezu alonga na Paulo, mbati, "Leka gopa, mbwenye pitiriza mbulonga, leka kubwerera. Ine ndiri naiwe. Nkhambe munthu anafuna kukucita pyakuipa tayi." Natenepa Paulo akhala kwa Akorintio tenepo, anthu azindji atawira mafala ace. Ntsiku inango majudeu aphata Paulo, mbaenda naye ku nyumba ya utongi kweneko mbampambidzira Paulo kuti asapfundzisa pyakunama. Mbwenye nyakuonera nzinda ule adafuna tayi kubva pyenepyi mbaambulusa onsene kundja kwa nyumba ya kutongera miseru. Tenepo majudeu amenya nsogoleri wamajuda, mbwenye Paulo adathawa thabuswa tayi. Mulungu asatipasambo kuwangisira kuti tilonge, panango mbapakhala pa ndzidzi wa kuthabuka.

Cipangizo 21: Anyakhondo Mbapulumusa Paulo Kwa Majudeu

Cipangizo 21: Anyakhondo Mbapulumusa Paulo Kwa Majudeu

Mabasa Apostoli 21:1 - 2:24

Paulo akhapitiriza mbakhaenda kaona maIgreja kumadziko mazindji. Anyakutawira anango abvundza Paulo kuti akhonde kwenda kujerusalema. Akhapidziwa kuti majudeu akhafuna kumupha. Mbwenye Paulo alonga, "Ndiriwakupipereka kuti ndife thangwi ya Yezu." Natenepo Paulo aenda ku Jerusalema. Pa wakwenda kusogolo, majudeu akhawanyengeza anthu kuti amuzonde. Alesera kupha Paulo pandjira, mbwenye anyakhondo amaromano adazampulumusa Paulo. Tenepo Paulo alimira pasogolo pa anthu onsene paciguwa, cakubuluka naco panzinda, mbabvundza mbumba kuti iye asanduzika tani kuti akhale nyakutawira wa Yezu. Mbwenye iwo mbakhuwa basi, "Mbuluseni pano! Mupheni!" Natenepo anyakhondo aikha Paulo mu kaidi kuti ampulumuse kwa majudeu.

Cipangizo 22: Paulo Mbakalonga Fala Kwa Mambo

Cipangizo 22: Paulo Mbakalonga Fala Kwa Mambo

Mabasa Apostoli 25, 26

Paulo akhala mukaidi pyaka piwiri. Majudeu alesera pontho kumupha, mbwenye Yezu abwera kwa Paulo mbanbvundza, "Leka gopa! Iwe unati ulonge umboni wa ine kuRoma." Tenepo Paulo aendeswa pasogolo pa Agripa, mambo ya majudeu, mbwenye Paulo ne akhangopa tayi. Paulo alonga na kunyindira pasogolo pa mambo na nkadzi wa mambo kuti Yezu ancemera tani kuti alonge umboni wa Yezu kuna anthu pa mbuto zonsene. Mambo Agripa akali duzi pakufuna kutawira kuna Yezu. Akhapiziwa kuti Paulo ne akhadacita cinthu cakuipa tayi, mbwenye ne akhali na mphabvu zakutonga kuti antsudzurwe. Natenepa alonga kwa Paulo kuti akhafunika aende kuRoma akabvundze mambo yawo inkulu, mamuna wa phanbvu zakundjipa kwa onsene.

Cipangizo 23: Kulobzweka Kwa Paketi

Cipangizo 23: Kulobzweka Kwa Paketi

Mabasa Apostoli 27:1-44

Anyakhondo akwata Paulo, pabodzi na anthu anango akali nkaidi, mbaenda nawo kuRoma. Acita ulendo na paketi pakati pa bhara. Mbwenye paketi yaphatwa na condzi cikulu. Anthu onsene akhanyerezera kuti anamala kufa. Tenepo anjo yalonga na Paulo,kuti, "Leka gopa Paulo. Iwe unati uende pasogolo na mambo wa nkulu. Mulungu anakupulumusa iwe pabodzi na anthu onsene." Tenepo paketi yadzafika ndudzi na ntunda, mbitoma kutsweka paketi. Anthu atoma kunumba kwenda mubhara, Mbwenye onsene afika kunthunda mbali mwadidi mbapulumuswa. Mulungu akhali na pinthu kuti acite na Paulo, Ndi thangwi yeneyo nekuipa kubodzi kudaoneka kwa iye.

Cipangizo 24: Paulo Nkaidi Kuroma

Cipangizo 24: Paulo Nkaidi Kuroma

Mabasa Apostoli 28:16-31

Paulo akhala nkaidi pyaka piwiri kuRoma. Anthu akhaenda kamuona mbwenye iye akhaapfundzisa thangwi ya Yezu. Iye akhalemba matsamba kulembera maIgreja ku mbuto zizindji zapadziko. Matsamba anewo ali mu Biblia kuti ife lero tiaone. Paulo athabuka pikulu kuti alonge fala ya Mulungu. Kazindjikene akhali na ndjala mbakhasowa nyumba, Pontho akhamenwa mbaponyerwa myala. Pingadacitika kuti afa kuRoma. Tenepo Mulungu ampasa mbairo ukulu kuzulu, Thangwi mafala a Paulo ndi andimomwene, "Ndiri wakunyindira kuti ne kufa, ne upulumuki... penu cinango cinthu capadziko cina khoza kutipambusa pa kufuna kwa Mulungu kuli muna Chrixtu Yezu, Mbuya wathu." Axamwali, na mphanbvu ya Nzimu Wakucena, tinafunika tiendembo kamwadza mafala awa. Tenepa dziko yonsene inaziwa kuti Yezu asapasa upulumuki wakwenda na kwenda kuna Mulungu.

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?