Buku 4: Mabicu Ya Mulungu

Buku 4: Mabicu Ya Mulungu

రూపురేఖలు: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

స్క్రిప్ట్ సంఖ్య: 421

భాష: Sena: Mozambique

థీమ్: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

ప్రేక్షకులు: General

శైలి: Monolog

శైలి: Bible Stories & Teac

ప్రయోజనం: Teaching

బైబిల్ సూక్తి: Extensive

స్థితి: Publishable

స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Axamwali! Mulungu asafuna anthu onsene anambvera mbamphatira. Bveserani pinthu ipi pidacitikadi mbumulangana pipangizo mu buku yasafarau. Phinduza tsamba uone cipangizo cinatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 1: Mbumba Ibodzi Yathawa Njala

Cipangizo 1: Mbumba Ibodzi Yathawa Njala

Ruti 1:1-5

Mulungu acita anthu onsene mbwenye anthu ansiya, mbankhonda. Tenepo Mulungu asankura mbumba ya Israeli kuti amudziwe pontho amphembere. Mbwenye midzidzi inango Israeli ikhakhondambo Mulungu. Akhalambira pithombe pya amulungu akunama, ninga anthu anango. Natenepo Mulungu akhatumiza nkhondo na njala kuti abwezele mbumba ya Israeli kwa Iye. Mbumba ibodzi ya nyerezera kuti athawe aende ku dziko ya Moabe kasaka cakudya. Akhala kudziko yeneyo ya kunyanyasa pyaka khumi, pa ndzidzi weneo mbafa baba wawo. Anawo awiri amuna adzasemba akazi a Moabe. Natenepo anawo adzafambo kweko. Mai adzasala na akwenya awiri kudziko yeneyo ya kunyanyasa penu yakuipa.

Cipangizo 2: Noemi Na Ruti Mbabwerera Ku Israeli

Cipangizo 2: Noemi Na Ruti Mbabwerera Ku Israeli

Ruti 1:6-22

Mai wa nyumba yeneyo akhacemerwa Naomi. Akwenyace amoabita akhacemerwa Ruti na Orfa. Naomi anyerezera kuti abwerere kudziko ya Israeli. Ruti na Orfa amperekera pa ulendo. Tenepo Naomi mbalonga, "Mukundiperekereranji? Bwererani kunyumba kwanu ana anga. Ine nkhambe zakhalabve na ana amuna anango kuti anadzakusembani. Mulungu andisiya mbandidesera nkhodoro ". Natepo Orfa apasa ntswontswono Naomi, mbabwerera kunyumba kwa baba wace. Mbwenye Ruti aphata Naomi mbalonga, "Leka kundithamangisa.Thangwi kunendewe ine ndinendambo. Mbumba yako inakhala mbumba yanga, Mulungu wako anakhala Mulungu wanga". Natenepo Ruti aenda na Naomi ku ndzinda wa Belem kudziko ya Israeli.

Cipangizo 3: Ruti Mbakolola Munda

Cipangizo 3: Ruti Mbakolola Munda

Ruti 2:1-23

Naomi na Ruti akhali anthu akucerenga pikulu. Ruti abvundza Naomi, "Ndisiyeni ndiyende m'maminda ndikalokote pinasalira". Iye aenda m'maminda mwa anyakulima akhakolola tirigu na cevada. Mweneciro munda akhali mamuna akacemerwa Boazi. Iye abvundzisa anyabasa ace thangwi ya nkazi wa mulendo akhali munda mwace. Mbamutawira, "Ndi moabita adabwera na Naomi". Boazi akhadava kuti iye ndi wadidi kwa mendzwara wace. Pontho amona kuti ndi nyakumphatabasa wadidi. Tenepo Boazi abvundza Ruti, "Khala pano na anyabasa anga kufikira amala kukolola." Abvundzambo anyabasa ace kuti aleke kuncita pyakuipa, mbwenye asiye tirigo kuti iye alokote. Kumaulo Ruti alonga na Naomi thangwi ya udidi wa Boazi. Naomi mbalonga, "Mulungu mbakuphedze! Iye ndi wa mbumba yathu".

Cipangizo 4: Ruti Na Boazi Pa Ncini

Cipangizo 4: Ruti Na Boazi Pa Ncini

Ruti 3:1-18

Pakufa mamuna ku Israeli, munthu wa paduzi wa ndzindza ya ule adafa akhakakamizwa kuti akwate nkazi wa kusiywa. Nsiku inango Naomi abvundza Ruti "Ndisafuna ndigumane mamuna akhale wako. Tenepo unakwanisa kukhala na nyumba yako. Boazi ndi munthu wa paduzi. Masiku ano iye anenda kapeya cevada. Natenepo ndoko ka samba ubvale nguwo zadidi. Ungamala ndoko kuncini mbuona kule kunagona Boazi. Tenepo gona kumiyendo kwace." Ruti acita pire pidalonga Naomi. Na thangwi yeneyo pidalamuka Boazi agumana Ruti akugona kumiyendo yace. Iye akhadziwa kuti iye akhafuna sembwa na iye. Tenepo mbanbvundza, "Ruti ndinacita pyonsene pinandiphemba iwe, thangwi onsene asadziwa kuti ndiwe nkazi wadidi".

Cipangizo 5: Boazi Na Akulu Aku Belem

Cipangizo 5: Boazi Na Akulu Aku Belem

Ruti 4:1-22

Boazi acemera akulu akukwana khumi kuti agumanykane pa nsuwo wa kupita ku Belem. Akhalipo munthu unango wapaduzi akhatongwa kale kuti asembe Ruti, mbwenye onsene atawira kuti Boazi ndiye akafunika kusemba iye. Kuti afunge kubverana kwawo, ule unango wapaduzi apasa Boazi ntsapato yace. Uyu ndiwo mwambo wa Israeli. Tenepo Boazi asemba Ruti. Adzakabala mwana wakucemerwa Obede. Tenepo akazi abvundza Naoni, "Mulungu mbakudzwe! Iye akupasa nzukulu kuti akuonere. Nkwenyako asakufuna. Iye ndi wadidi kupita ana anomwe". Axamwali, Ruti agumana kukomerwa kukulu pikhaphatira iye Mulungu na mbumba Yace. Obede ndiye yavu wa Davidi, nfumu wankulu wa Israeli.

Cipangizo 6: Mariya Na Anjo Ya Mulungu

Cipangizo 6: Mariya Na Anjo Ya Mulungu

Luka 1:26-38

Madzindza mazinji pakupita Ruti, Mulungu asankura nkazi unango kuti amphatire. Dzina yace ndi Mariya. Akhali wakubulukira kudzindza ya Ruti. Mariya akhali mwali, akhali wakudumbirirwa kuti asembwe na mamuna akhacemerwa Zuze. Mbwenye mbasati kusembana, anjo ya Mulungu yabulukira kwa Mariya mbimbvundza, "Leka gopa Mariya, Mulungu anaiwe. Iwe unati ubale mwana, unati umpase dzina ya Yezu. Iye anati akhale Mwana wa Mulungu wa kuzulu". Mariya mbabvundza anjo, "Ndine bicu wa Mbuya, mbipicitike kwa ine ninga mafala Anu". Tenepo Nzimu wa Kucena wa Mulungu wacitha kwa Mariya, mbakhala na pathupi mbadzabala mwana. Tenepo Mariya akhala mai wa Yezu, Mwana wa Mulungu!

Cipangizo 7: Ana Mbaphembera Kuna Mulungu

Cipangizo 7: Ana Mbaphembera Kuna Mulungu

1 Samueli 1:1-20

Pakupita pangono basi ndzidzi wa Ruti, ku ndzinda ubodziene wa Israeli, kukhali nkazi mbozi akacemerwa Ana. Mamuna wace akhanfuna, mbwenye Ana akhakomerwa tayi, thangwi ne akhali na mwana tayi. Pyaka pyonsene akhaenda kunyumba ya Mulungu ku Silo. Akhapangiza pyakupereka mbaikhira ntsembe Mulungu. Ana aenda kunyumba ya Mulungu mbalonga, "O Mulungu! Mungandinyerezerambo ine mbamundipasa mwana tenepo ndinakupasani iye pa upulumuki wace ntsiku zonsene." Mulomo wa Ana ukhatekenyeka mbakalonga na Mulungu, mbwenye fala yace ikhabveka tayi. Eli, nyantsembe, pidamuona iye, anyerezera kuti Ana akhadamwa mbaledzera. Mbwenye Mulungu abva mphembero wa Ana, pakupita ndzidzi abala mwana. Mbancemera dzina yace Samueli.

Cipangizo 8: Mwana Samueli Mu Nyumba Ya Mulungu

Cipangizo 8: Mwana Samueli Mu Nyumba Ya Mulungu

1 Samueli 1:24-28, 2:12-17, 3:1-21

Pikhali Samueli mphale, Ana ampereka kwa Mulungu. Iye ankwata kuti akhale na Eli ku Silo. Eli akhanpfundzisa Samueli kuphatira Mulungu. Eli akhali na ana awiri. Iwo akhalimbo anyantsembe mbwenye akhali amuna akuipa. Natenepo Mulungu alimira kulonga na mbumba kubulukira mwa anyatsembe awo. Masiku anango Samueli akhagona mu Nyumba ya Mulungu. Mwakututumusa Mulungu acemera dzina yace. Samueli athamanga mbaenda kuna Eli mbati, "Ndiri pano; thangwi yandzi mwandicemera". Mbwenye Eli alonga, "Ndakucemera tayi. Bwerera kagone". Ipi pyacitika katatu. Tenepo Eli anyerezera kuti ndi Mulungu akhacemera Samueli. Na thangwi yeneyo avundza Samueli kuti angabva pontho kucemera atawire Mulungu tenepa, "Longa Mbuya, bicu wako alikubva". Mulungu akalonga kazindji kuna Samueli tenepo akhala mporofeta na nsogoleri wankulu wa Israeli.

Cipangizo 9: Samueli Aphemberera Israeli

Cipangizo 9: Samueli Aphemberera Israeli

1 Samueli 4:10-11, 7:2-14

Mulungu aipirwa na ana akuipa a Eli. Aphiwa pa ngondo pontho Israeli mbikundwa na mafilisteu. Pakati pa pyaka makumawiri mafilisteu akakhala mbatonga Israeli. Netepo Samueli mbalonga kuna mbumba, "Mungabwerera kwa Mbuya, mungasiya amulungu a uthambi, mungaphatira Mulungu basi, Iye anakutsudzulani kwa afilisteu". Mbumba ya Israeli yabvera Samueli. Mbagumanykana pa mbuto inango. Tenepa Samueli apereka ntsembe kwa Mulungu mbaphemberera Israeli. Mafilisteu agumanykana kuti amenyane na maisraeli, mbwenye Mulungu atuma ciphariwali cikulu kwa iwo. Mafilisteu athawa nakugopa kukulu, Israeli mbikwanisa kuakunda.

Cipangizo 10: Samueli Mbadzoza Saul Na Mafuta

Cipangizo 10: Samueli Mbadzoza Saul Na Mafuta

1 Samueli 8:1-9, 9:15 - 10:1

Mulungu akhali mambo wandimomwene wa Israeli na Samueli akhasogolera mbumba Yace. Mbwenye mbumba ikhafuna mamuna mbodzi kuti akhale mambo wawo, thangwi madzindja anango akhali na amambo awo. Samueli akomerwa tayi pidabva iye penepi. Mbwenye Mulungu ampanga, "Si iwe tayi anakhonda iwo ninga mambo mbwenye ndine ndinakhondwa. Bvesera mbumba, apase umambo". Pakhali na mamuna wa mphale akhacemerwa Saul. Akhali wakulapha na cipangizo cadidi. Ntsiku inango Saul aenda kaona Samueli. Samueli pidamuona iye mbafika Mulungu anbvundza, "Uyu ndi mamuna anafuna tonga mbumba yanga". Samueli mbaphata combo ca mafuta. Iye mbataira mafuta munsolo mwa Saul. Ici cikhali cipangizo kuti akhadasankurwa ninga mambo. Pakati pa pyaka makumanai Saul akhatonga Israeli ninga mambo.

Cipangizo 11: Saul Mbapandula Nguwo Ya Samueli

Cipangizo 11: Saul Mbapandula Nguwo Ya Samueli

1 Samueli 15:1-29

Amalekita akhali anthu akuipa pikulu mbafuna kupha ma israeli. Natenepa Samueli abvundza mambo Saul, "Bvesera mphangwa za Mulungu. Aphe amalekita onsene pontho pfudza pyonsene pinaiwo." Mulungu aphedza Saul na anyakhondo ace mbakunda amalekita, mbwenye abvera Mulungu tayi, thangwi akoya pinyama pya amalekita kuti piperekwe ntsembe kwa Mulungu. Pontho apha tayi mambo ya amalekita. Tenepo Samueli abvundza Saul, "Na tangwi wakhonda mwambo wa Mulungu, Iye anakukhondambo kuti ukhale ninga mambo". Samueli azungunuka kuti abuluke mbwenye Saul aphata nguwo ya Samueli mbaipandula manja mwace. Na tangwi yeneyo Samueli alonga, "Sawasawa lero Mulungu apandula kwa iwe ufumu wa Israeli, mbaupasa nzako, mamuna wadidi kupita iwe". Axamwali, Saul apereka tsembe kwa Mulungu mbwenye abvera tayi. Samueli akhabvera mbaphatira Mulungu ntsiku zonsene za upulumuki wace. Kubvera kusapasa kukhomerwa Mulungu kupita kupasa.

Cipangizo 12: Yezu Munyumba Ya Mulungu

Cipangizo 12: Yezu Munyumba Ya Mulungu

Luka 2:41-50

pyaka pizinji pakupita Samueli, yezu akhali mwana ku Israeli. Mai wace akhali Mariya mbwenye Mulungu akhali baba wace. Pidacita iye pyaka khumi na piwiri aenda ku jerusalema na Mariya na zuze. Yezu ataika tenepo Mariya na Zuze aenda kansaka. Pakupita ntsiku zitatu angumana Yezu mu Nyumba ya Mulungu. Akhaceza na apfunzisi amajuda thangwi ya Mulungu. Mariya ambvunza, "Tikakhala akudzudzumika mbitikusaka". Mbwenye Yezu atawira, "Ine ndikhafunika kuti ndikhale ku Nyumba ya Baba Wanga". Yezu akhali sawasawa ninga Samueli, akhadziwa kuti abwera kaphatira Mulungu. Yezu abwera kuti abwerese anthu onsene kwa Mulungu, thangwi Mulungu ndi Mambo wandimomwene na Nsogoleri wa anthu onsene.

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Amuna anango akuluakhada khala padziko pano akhali mabicu a Mulungu. Pinthu ipi pidacitika pinatewera pinalonga thangwi ya cibisobiso ca mbabvu yawo, pontho Mulungu adaakuza tani. Phinduza tsamba uone cipangizo cinatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 13: David, Nkumbidzi Wakukhonda Gopa

Cipangizo 13: David, Nkumbidzi Wakukhonda Gopa

1 Samueli 16:1-13, 17:34-35

Saul akhali mambo yakutoma ya Israeli mbwenye akhabvera Mulungu tayi. Natenepo Mulungu asiya Saul mbaleka kumphedza pontho. Akhalipo mphale akacemerwa David. Iye akhaonera mabira a baba wace. Akhanyndira kwa Mulungu wa maso. Akhagopa pinthu tayi. Ntsiku inango nkhalamu yakwata bira ibodzi yace. Mbwenye David apha nkhalamu mbapulumusa bira. Iye akhacita nymbo zadidi mbakaimba nymbo zakukudza Mulungu. David adzakhala mamuna ninga ule asafuna Mulungu kuti anthu onsene akhale, tenepo Mulungu asankura David kuti akhale mambo pakubuluka Saul.

Cipangizo 14: DAVID NA MUNTHU WA MANUNGO MAKULU

Cipangizo 14: DAVID NA MUNTHU WA MANUNGO MAKULU

1 samueli 17:1-54

Pakhali na nkhondo ya maisraeli na mafilisteu. Mafilisteu akhali na munthu wa manungo makulu kakamwe akhacemerwa Golia. Iye acemera Israeli mbati, "Sankurani mamuna mbodzi... Iye angakwanisa kundipha tinati tikhale mabicu anu, mbwenye ine ndingamumpha munati mukhale mabicu athu." Amuna a israeli akhagopa Golia. Ne mbodzi akhafuna kumenyana na Golia. Natenepo mphale David alonga, "mbani mufilisteu weneyo anakhonda kuziwa Mulungu? Iye akhafunika tayi kuti agopese anyakhondo a Mulungu wamaso. David akhagopa Golia tayi. Akhadziwa kuti Mulungu anaphedza kupha munthu weneyo wa manungo makulu. Tenepo David aphata mwala mbauponya mbuenda kamenya munsolo mwa Golia. Golia agwa pantsi David athamanga mbaenda kuna iye. Tenepo akwata supada ya Golia mbagwanda nayo nsolo wace. Natenepa anyakhondo a israeli adzawina mafilisteu.

Cipangizo 15: Saul Mbafuna Kupha David

Cipangizo 15: Saul Mbafuna Kupha David

1 Samueli 18:6 - 23:29

Pa kutoma Saul akhakhomerwa na David thangwi akhadapulumusa israeli. Mbumba ya israel ikhafuna David, pontho adzakhala nyakhondo na nsogoleri wankulu. Mbwenye Saul adzakhala wa kuipirwa na David, mbafuna kumupha. Ntsiku inango David akhaimba nymbo na cakuimba nyimbo cinacemerwa arpa kwa Saul. Mbwenye nzimu wa kuipa wapita mwa Saul, mbaphata dipa yace mbaponyera David, mbwenye David akwanisa kubzwenga bilasa pafufu. Kubulukira penepo Saul akhafuna basi kupha David. Mwana wa Saul, Jonata, na maisraelita azindji akhaphedza David, mbwenye adzathawira nthando kuti akhonde phiwa na Saul.

Cipangizo 16: David Akoya Upulumuki Wa Saul

Cipangizo 16: David Akoya Upulumuki Wa Saul

1 Samueli 26:1-25

Saul na anyakhondo wace aenda nthando kuti aphate David. Namasiku, Saul pikhagona iye pambodzi na ale amuna akali na iye anhakhondo, David na xamwali wace Abizai apita pangono pangono pa mbuto ikhadakhala Saul. Abizai akhafuna kupha mambo mbakagona, mbwenye David adamusiya acite penepi tayi. Iye alonga, "Mulungu anathabusa munthu anacita pyakuipa kwa mambo yakusankhuliwa." Tenepo David abulusa dipa ya Saul na combo ca madzi cikhali pakhundu ya nsolo wa mambo. Pidabuluka iwo pa mbuto yeneyo David akhuwa na fala ikulu kuti aalamuse amuna akali na Saul, mbati, "Imwe nkhambe kuonera mambo wanu. Langanani! Iri pano dipa ya mambo!" David abvundza Saul, "Lero ndakoiya upulumuki wako, Na tenepo Mulungu mbakoembo upulumuki wanga." Na thangwi yeneyo kubulukira penepo Saul adasakabve tayi kupha David .

Cipangizo 17: David Adzakhala Mambo

Cipangizo 17: David Adzakhala Mambo

1 Samueli 31:1-6; 2 Samueli 5:1-25, 8:1-15

Mafilisteu abwera pontho kamenyana na maisraeli. Mambo Saul na Jonata adzaphiwa pakhondo. Natenepo mbumba yacita kuti David akhale mambo ya israeli. Iye amanga nyumba yace yamambo ku nzinda wa Jerusalema. Mulungu abvundza David, "Ine ndakusogolera kuti uonere mabira, pontho ndakucita mambo kuna mbumba yanga israeli. Ndinakucita kuti ukule, ninga amuna akulu apadziko". Natenepo Mulungu acita kuti David akhale nkulu, mbampasa mbabvu kuti akunde anyamarwa a israeli.

Cipangizo 18: David Na Bateseba

Cipangizo 18: David Na Bateseba

2 Samueli 11:1 - 12:20

Ntsiku inango David akhali padzulu pa nyumba yace, mbaona nkazi wakubalika mbakhasamba. David afuna nkazi weneyo kuti akhale wace. Dzina ya nkazi ikhali Bateseba. Iye akhali nkazi wa Uria akhakhala nyakhondo wa David. Uria akhadaenda ku nkhondo kamenyana na anyamarwa a israeli. Natenepo David atuma mbagwa kwa nkulu wa anyakhondo ace. Iye abvundza nkulu wanyakhondo acite kuti Uria aphiwa kukhondo. Natenepo David akwata bateseba kuti akhale nkazi wace. Mbwenye pidacita David pidapasa kusandzaiya Mulungu tayi. Mwana wakutoma wa David na Bateseba adafa. David aphemba Mulungu kuti amulekerere na pinthu pidacita iye.

Cipangizo 19: Nyumba Ya Mulungu

Cipangizo 19: Nyumba Ya Mulungu

2 Samueli 7:1-29; 1 Cronicas 22:1-19

David adawira Mulungu Iye akhafuna Mulungu mbafuna pontho kumphatira. David akhafuna kucita Nyumba Ikulu ya kuphemberera Mulungu. Mbwenye Mulungu abvundza, "Iwe nkhambe kundicitira Nyumba tayi, thangwi iwe wapha kale anthu azindzi. Mbwenye unati ukhale na mwana. Dzina yace inadzakhala Salomao. Ndiye anadzandimangira Nyumba. Ndinati ndiramuse mambo wace kwenda na kwenda."

Cipangizo 20: Yezu Afika Ku Jerusalema

Cipangizo 20: Yezu Afika Ku Jerusalema

Mateu 21:1-11

Pyaka cikwi mbadapita khale David, abaliwa Yezu. Akhali ndzindja ya mambo David. Mai wace akhali mwali Mariya. Baba wace akhali Mbuya wa mbabvu zonsene. Yezu akhali bicu wankulu wa Mulungu. Iye akhapfunzisa mbumba undimomwene na thangwi ya Mulungu. Akhacita pirengo na mbabvu ya Mulungu. Saul, David na ife tonsene tadawira Mulungu, mbwenye Yezu adadawa tayi. Ntsiku inango Yezu afika ku jerusalema, mbakakhala padzulu pa mwana wa buru. Mbumba mbikhuwa, "Hozana! Mwana wa David! Wankulu na wakulemedzwa ndiye anabwera mu Dzina ya Mulungu!" Mbumba yaona kuti Yezu ndiye wankulu kupita David. Iye ndi Mambo wakupita mazimambo onsene apadziko pano.

Cipangizo 21: Mbalame Mbidyesa Elia

Cipangizo 21: Mbalame Mbidyesa Elia

1 Mazimambo 16:29 - 17:6

Pakupita David na Salomao amambo anango akhatonga Israeli. Mbodzi akhali mamuna akhacemerwa Akabe. Akhali na nkazi wa kuipa ntima dzinace jezabel. Nkazi yeneyo akhadapha anthu azinji anyakutawira kwa Mulungu, mbakakamiza anthu kuti aphembere madzimunthu amulungu a pedzi alungu akacemerwa Baal. Elia akhali mporofeta wankulu wa Mulungu. Iye aenda kalonga na Akabe mbati, "Mu Dzina ya Mulungu wa maso wa Israeli nkhambe kubvumba madzi tayi pa pyaka pitatu pinatewera." Tenepo Mulungu atuma njala ikulu ku ndziko ya israeli. Mbwenye Mulungu akhakoya bicu wace Elia. Iye atuma Elia kuti aende kumbuto inango ikacemerwa Kariate, kweneko kukhana madzi akumwa amunkulo, pontho ntsiku zonsene mbalame zikhabweresa pyakudya kuti Elia adye.

Cipangizo 22: Elia Na Moto Wa Mulungu

Cipangizo 22: Elia Na Moto Wa Mulungu

1 Mazimambo 18:16-39

Pa caka ca citatu ca njala, Elia acemera Akabe na anthu onsene baenda pa phiri ya Karamelo. Elia mbaabvundza, "Ngakhala Mbuya ndi Mulungu ntowereni. Mbwenye angakhala Baal ndi mulungu ntowereni." Tenepo anthu apha ngombe mbaperekera ntsembe kwa Baal. Natenepo Elia alonga kwa anyatsembe a Baal, "Cemerani mulungu wanu, ine ndinacemerambo Mbuya Mulungu. Ule anatawira na moto, Iye ndiye Mulungu." Tomera kumacibese mpaka kumaulo anyatsembe a Baal akhacemera mulungu wawo. Mbakhabvina mbazungulira ntsembe yawo, mbacekana namipeni. Mbwenye udabwera moto tayi. Kumaulo Elia asasanyira ntsembe yace. Iye mbaitotesa na madzi. Tenepo aphembera Mulungu. Nakucimbiza moto wacitha mbubuluka kudzulu, mbiupisa ntsembe yonsene, pontho na madzi. Tenepo anthu onsene mbakhuwa, "Mbuya - Iye ndiye Mulungu!"

Cipangizo 23: Elia Mbaenda Kuzulu

Cipangizo 23: Elia Mbaenda Kuzulu

1 Reis 19:1-21; 2 Mazimambo 2:1-14

Elia apha anyatsembe a Baal thangwi akhali akuipa. Tenepo Jezabel afuna kupha Elia. Iye akhala wakugopa, mbathawa mbaenda kumbuto inango kuthando. Kweneko Mulungu aonana na Elia. Tenepo Elia adzagopave tayi. Iye akhawangisira kupfundzisa mbumba kuphembera Mulungu Mbodziene wa Ndimomwene. Elia asankura Elizeu kuti amphedze. Ntsiku inango, pikhafamba iwo awiri pabodzi, motokaro ya moto yapita na kucimbidza pakati pawo. Mulungu akwata Elia mbaenda kuzulu na mbepo ikulu, tenepo Eliseu adamuonabve tayi.

Cipangizo 24: Elia Pabodzi Na Yezu Na Mose

Cipangizo 24: Elia Pabodzi Na Yezu Na Mose

Luka 9:28-36

Pa ndzidzi wa Yezu, pakupita pyaka madzana manomwe, Elia abwerera pa dziko, Pidaoneka iye ntsiku inango padzulu pa phiri na Yezu. Mporofita wankulu Mose, akhakhala mbadzati kubwera Elia, abwerambo mbaoneka pambodzi na iwo. Amuna atatu awaona, mbaetimira na mbiri ya Umambo wa Mulungu. Tenepo Mulungu alonga kubulukira kuzulu, mbati, "Uyu ndi Mwana Wanga... mbvereni." Axamwali, Mulungu na onsene amuna na akazi akulu wa Israeli asatipangiza Yezu. Yezu abwera kuti aphatire anthu onsene. Iye afa ninga ntsembe kuti alipe ntengo wa kudawa kwathu, mbalamuka mwa akufa kuti atipase upulumuki wakwenda na kwenda. Natenepo nbvereni, munaona upulumuki wa kwenda na kwenda penu wakukhonda mala.

సంబంధించిన సమాచారం

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach