หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า [Look, Listen & Live 4 Servants of GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 4 of an audio-visual series with Bible stories of Ruth, Samuel, David, Elijah. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80504
భాష పేరు: Thai: Central

Program Length: 36:59

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) [Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine]

2:00

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) [Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine]

รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) [Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel]

1:24

2. รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) [Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel]

รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) [Picture 3. Ruth in The Harvest Field]

1:16

3. รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) [Picture 3. Ruth in The Harvest Field]

รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) [Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor]

1:16

4. รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) [Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor]

รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) [Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem]

1:23

5. รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) [Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem]

รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) [Picture 6. Mary and the Angel of God]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) [Picture 6. Mary and the Angel of God]

รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) [Picture 7. Hannah Prays to God]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) [Picture 7. Hannah Prays to God]

รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 [Picture 8. The Child Samuel in the House of God]

1:38

8. รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 [Picture 8. The Child Samuel in the House of God]

รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) [Picture 9. Samuel Prays for Israel]

1:23

9. รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) [Picture 9. Samuel Prays for Israel]

รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) [Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil]

1:33

10. รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) [Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil]

รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) [Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe]

1:46

11. รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) [Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe]

รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) [Picture 12. Jesus in the House of God]

1:28

12. รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) [Picture 12. Jesus in the House of God]

รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) [Picture 13. David, The Brave Shepherd]

1:10

13. รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) [Picture 13. David, The Brave Shepherd]

รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) [Picture 14. David and the Giant]

1:33

14. รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) [Picture 14. David and the Giant]

รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) [Picture 15. Saul Tries to Kill David]

1:17

15. รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) [Picture 15. Saul Tries to Kill David]

รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) [Picture 16. David Spares Saul's Life]

1:24

16. รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) [Picture 16. David Spares Saul's Life]

รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 [Picture 17. David is Made King]

1:09

17. รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 [Picture 17. David is Made King]

รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) [Picture 18. David and Bathsheba]

1:18

18. รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) [Picture 18. David and Bathsheba]

รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) [Picture 19. A House for God]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) [Picture 19. A House for God]

รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) [Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem]

1:18

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) [Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem]

รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) [Picture 21. The Birds Feed Elijah]

1:21

21. รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) [Picture 21. The Birds Feed Elijah]

รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) [Picture 22. Elijah and the Fire of God]

1:42

22. รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) [Picture 22. Elijah and the Fire of God]

รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ [Picture 23. Elijah Goes to Heaven]

1:08

23. รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ [Picture 23. Elijah Goes to Heaven]

รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Picture 24. Elijah with Jesus and Moses]

1:15

24. รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Picture 24. Elijah with Jesus and Moses]

ดนตรี [Music]

3:07

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information