సువార్త (Short) - Thai: Central

Is this recording useful?

Audio-visual Bible lessons in 40 sections with pictures. Contains Bible overview from creation to Christ, and teaching on the Christian life. For evangelism and church planting.

Program Number: 74673
భాష పేరు: Thai: Central

Program Length: 22:28

รูปภาพที่ 1 ปฐมกาล [Picture 1: In the Beginning]

0:52

1. รูปภาพที่ 1 ปฐมกาล [Picture 1: In the Beginning]

รูปภาพที่ 2 พระคำของพระเจ้า [Picture 2: The Word of God]

0:22

2. รูปภาพที่ 2 พระคำของพระเจ้า [Picture 2: The Word of God]

รูปภาพที่ 3 การเนรมิตสร้าง [Picture 3: Creation]

0:24

3. รูปภาพที่ 3 การเนรมิตสร้าง [Picture 3: Creation]

รูปภาพที่ 4 มนุษย์คู่แรก [Picture 4: Adam and Eve]

0:44

4. รูปภาพที่ 4 มนุษย์คู่แรก [Picture 4: Adam and Eve]

รูปภาพที่ 5 คาอินกับอาแบล [Picture 5: Cain and Abel]

0:32

5. รูปภาพที่ 5 คาอินกับอาแบล [Picture 5: Cain and Abel]

รูปภาพที่ 6 เรือของโนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

0:29

6. รูปภาพที่ 6 เรือของโนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

รูปภาพที่ 7 น้ำท่วมโลก [Picture 7: The Flood]

0:22

7. รูปภาพที่ 7 น้ำท่วมโลก [Picture 7: The Flood]

รูปภาพที่ 8 อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

0:39

8. รูปภาพที่ 8 อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

รูปภาพที่ 9 โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า [Picture 9: Moses and the Law of God]

0:31

9. รูปภาพที่ 9 โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า [Picture 9: Moses and the Law of God]

รูปภาพที่ 10 พระบัญญัติสิบประการ [Picture 10: The Ten Commandments]

0:26

10. รูปภาพที่ 10 พระบัญญัติสิบประการ [Picture 10: The Ten Commandments]

รูปภาพที่ 11 การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [Picture 11: Sacrifice for Sin]

0:21

11. รูปภาพที่ 11 การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [Picture 11: Sacrifice for Sin]

รูปภาพที่ 12 พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ [Picture 12: A Saviour Promised]

0:43

12. รูปภาพที่ 12 พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ [Picture 12: A Saviour Promised]

รูปภาพที่ 13 กำเนิดพระเยซู [Picture 13: The Birth of Jesus]

0:27

13. รูปภาพที่ 13 กำเนิดพระเยซู [Picture 13: The Birth of Jesus]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเป็นพระอาจารย์ [Picture 14: Jesus the Teacher]

0:30

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเป็นพระอาจารย์ [Picture 14: Jesus the Teacher]

รูปภาพที่ 15 พระเยซูทำการอัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

0:25

15. รูปภาพที่ 15 พระเยซูทำการอัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

รูปภาพที่ 16 พระเยซูทนทุกข์ [Picture 16: Jesus Suffers]

0:34

16. รูปภาพที่ 16 พระเยซูทนทุกข์ [Picture 16: Jesus Suffers]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน [Picture 17: Jesus is Crucified]

0:41

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน [Picture 17: Jesus is Crucified]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย [Picture 18: The Resurrection]

0:37

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย [Picture 18: The Resurrection]

รูปภาพที่ 19 โธมัสเชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

0:38

19. รูปภาพที่ 19 โธมัสเชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

รูปภาพที่ 20 การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [Picture 20: The Ascension]

0:38

20. รูปภาพที่ 20 การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [Picture 20: The Ascension]

รูปภาพที่ 21 ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า [Picture 21: The Empty Cross]

1:00

21. รูปภาพที่ 21 ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า [Picture 21: The Empty Cross]

รูปภาพที่ 22 สองทางเลือก [Picture 22: The Two Roads]

0:42

22. รูปภาพที่ 22 สองทางเลือก [Picture 22: The Two Roads]

รูปภาพที่ 23 บุตรของพระเจ้า [Picture 23: God's Children]

0:53

23. รูปภาพที่ 23 บุตรของพระเจ้า [Picture 23: God's Children]

รูปภาพที่ 24 การบังเกิดใหม่ [Picture 24: Born Again]

0:31

24. รูปภาพที่ 24 การบังเกิดใหม่ [Picture 24: Born Again]

รูปภาพที่ 25 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

0:21

25. รูปภาพที่ 25 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

รูปภาพที่ 26 เดินในความสว่าง [Picture 26: Walking in the Light]

0:38

26. รูปภาพที่ 26 เดินในความสว่าง [Picture 26: Walking in the Light]

รูปภาพที่ 27 คนใหม่ [Picture 27: A New Person]

0:21

27. รูปภาพที่ 27 คนใหม่ [Picture 27: A New Person]

รูปภาพที่ 28 ครอบครัวคริสเตียน [Picture 28: The Christian Family]

0:23

28. รูปภาพที่ 28 ครอบครัวคริสเตียน [Picture 28: The Christian Family]

รูปภาพที่ 29 จงรักศัตรูของท่าน [Picture 29: Love Your Enemies]

0:32

29. รูปภาพที่ 29 จงรักศัตรูของท่าน [Picture 29: Love Your Enemies]

รูปภาพที่ 30 พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

0:28

30. รูปภาพที่ 30 พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

รูปภาพที่ 31 ขับไล่วิญญาณชั่ว [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

0:36

31. รูปภาพที่ 31 ขับไล่วิญญาณชั่ว [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

รูปภาพที่ 32 สิ่งล่อใจ [Picture 32: Temptation]

0:20

32. รูปภาพที่ 32 สิ่งล่อใจ [Picture 32: Temptation]

รูปภาพที่ 33 ถ้าเราทำบาป [Picture 33: If We Sin]

0:31

33. รูปภาพที่ 33 ถ้าเราทำบาป [Picture 33: If We Sin]

รูปภาพที่ 34 ความเจ็บป่วย [Picture 34: Sickness]

0:34

34. รูปภาพที่ 34 ความเจ็บป่วย [Picture 34: Sickness]

รูปภาพที่ 35 ความตาย [Picture 35: Death]

0:25

35. รูปภาพที่ 35 ความตาย [Picture 35: Death]

รูปภาพที่ 36 ร่างกายของพระคริสต์ [Picture 36: The Body of Christ]

0:31

36. รูปภาพที่ 36 ร่างกายของพระคริสต์ [Picture 36: The Body of Christ]

รูปภาพที่ 37 การนมัสการพระเจ้า [Picture 37: Meeting for Worship]

1:01

37. รูปภาพที่ 37 การนมัสการพระเจ้า [Picture 37: Meeting for Worship]

รูปภาพที่ 38 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง [Picture 38: Jesus Will Return]

0:26

38. รูปภาพที่ 38 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง [Picture 38: Jesus Will Return]

รูปภาพที่ 39 ชีวิตที่เกิดผล [Picture 39: Bearing Fruit]

0:36

39. รูปภาพที่ 39 ชีวิตที่เกิดผล [Picture 39: Bearing Fruit]

รูปภาพที่ 40 การเป็นพยาน [Picture 40: Witnessing]

0:25

40. รูปภาพที่ 40 การเป็นพยาน [Picture 40: Witnessing]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1999 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information