క్రొయేషియా

క్రొయేషియా గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: Zagreb
Population: 4,009,000
Area (sq km): 56,438
FIPS Country Code: HR
ISO Country Code: HR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of క్రొయేషియా

Map of క్రొయేషియా

క్రొయేషియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

6 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Croatian - ISO Language [hrv]

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian [Hungary] - ISO Language [hun]

Ruthenian [Croatia] - ISO Language [rue]

Slovak [Slovakia] - ISO Language [slk]

Szerb [Serbia] - ISO Language [srp]

క్రొయేషియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Albanian, general ▪ Americans, U.S. ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Istriot ▪ Istro-Romanian ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romanian ▪ Romani, Sinte ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Venetian ▪ Yugoslav former, general