జర్మనీ

జర్మనీ గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: BERLIN
Population: 83,295,000
Area (sq km): 357,042
FIPS Country Code: GM
ISO Country Code: DE
GRN Office: Internationale Sprachen Mission Germany

Map of జర్మనీ

Map of జర్మనీ

జర్మనీ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

6 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Danish [Denmark] - ISO Language [dan]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

German, Standard [Germany] - ISO Language [deu]

Romani, Sinte [Germany] - ISO Language [rmo]

Romany: South German [Germany] [rmo]

Saxon, Low: Holsteinisch [Schleswig-Holstein] [nds]

జర్మనీ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Albanian, Tosk ▪ Algerian, Arabic-speaking ▪ Americans, U.S. ▪ Amhara, Ethiopian ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Tunisian ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Austrian, Bavarian ▪ Basque ▪ Belorusian ▪ Berber, Shawiya ▪ Bhojpuri Bihari ▪ Black African, general ▪ Bosniak ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Burmese ▪ Cape Verdean ▪ Catalonian ▪ Chaldean ▪ Chechen ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Estonian ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Frisian, Eastern ▪ Frisian, Northern ▪ Galician ▪ German ▪ German, Kolsch ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Gypsy, German ▪ Hungarian ▪ Italian ▪ Japanese ▪ Javanese ▪ Jew, German Speaking ▪ Jew, Western Yiddish-Speaking ▪ Kabardian ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Latvian ▪ Laz, Lazuri ▪ Lithuanian ▪ Luxemburger ▪ Macedonian ▪ Mainfrankisch ▪ Mennonites ▪ Persian ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Sinte ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saxon, Low ▪ Saxon, Upper ▪ Serb ▪ Slovene ▪ Sorb, Lower Lusatian ▪ Sorb, Upper Lusatian ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Swabian ▪ Syrian Aramaic, Turoyo ▪ Tamil Hindu ▪ Tigrai, Tigrinya ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Urdu ▪ Vietnamese ▪ Yazidi ▪ Yeniche ▪ Zaza-Alevi

జర్మనీ గురించి వార్తలు

Internationale Sprachen Mission Germany - General information, articles, news and contact details about GRN Germany.