దక్షిణ ఆఫ్రికా

దక్షిణ ఆఫ్రికా గురించిన సమాచారం

Region:ఆఫ్రికా
Capital:Pretoria
Population:49,991,300
Area (sq km):1,218,363
FIPS Country Code:SF
ISO Country Code:ZA
GRN Office:GRN Southern Africa

Map of దక్షిణ ఆఫ్రికా

Map of దక్షిణ ఆఫ్రికా

దక్షిణ ఆఫ్రికా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

39 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

English: Southern Africa [Gauteng] [eng]

Fanagolo [South Africa] - ISO Language [fng]

Longa [Mozambique] [tso]

Sesotho [Eastern Cape] - ISO Language [sot]

Sotho, Northern [Gauteng] - ISO Language [nso]

South Ndebele [Mpumalanga] [nbl]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Zulu [KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

Zulu [KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

దక్షిణ ఆఫ్రికా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ Americans, U.S. ▪ Anglo-South African ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Lebanese ▪ Bhojpuri Bihari ▪ Birwa ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Coloured ▪ Coloured Creole ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ French ▪ Gemsbok Nama, Bushman ▪ German ▪ Greek ▪ Griqua ▪ Gujarati ▪ Gypsy, English, Romanichal ▪ Hindi ▪ Indian, English-Speaking ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Korean ▪ Kung-Ekoka ▪ Kxoe, Khwe, Xun ▪ Makhuwa ▪ Malay, Cape ▪ Nama ▪ Ndebele, Southern ▪ Nghuki ▪ Nusan, Xoo ▪ Nyanja ▪ Pedi, North Sotho ▪ Portuguese ▪ Ronga ▪ Shona ▪ Sotho ▪ Sotho, Eastern ▪ Swahili ▪ Swazi ▪ Tamil Hindu ▪ Telugu ▪ Tsonga ▪ Tswa ▪ Tswana ▪ Tswana-Hurutshe ▪ Tswana-Kgatla ▪ Tswana-Kwena ▪ Tswana-Malete, Moletse ▪ Tswana-Ngwaketse ▪ Tswana-Ngwato ▪ Tswana-Rolong ▪ Tswana-Tlhaping ▪ Tswana-Tlharu ▪ Tswana-Tlokwa ▪ Urdu ▪ Venda ▪ Xhosa ▪ Xhosa-Tembu ▪ Zulu

దక్షిణ ఆఫ్రికా గురించి వార్తలు

Dalene Joubert - God has chosen some very special workers for GRN over the years. Dalene Joubert is one of them.

GRN Southern Africa - General information, articles, news and contact details about GRN South Africa.

A Story of Four Friends - A program to make children aware of emotions and to encourage them to find healing

Global Recordings Network SA 2022 4th Quarter Report - Recordist training in Namibia * Herero Scriptures in audio * Tumi brings comfort over Christmas * Content development

Dr Hennie van Deventer -

GRNSA Board of Directors -

Me Tracy Jannasch -

Mr Philip Jannasch -

Me Hester Thirion -

Rev Richard Michael Verreynne -

Rev Adriaan Jacobus van Wijk -

Joel's News - November 2022 - David-from-Australia and I ran a two week recordist training and workshop in Grootfontein, Namibia

Global Recordings Network SA 2022 3rd Quarter Report - New trauma product for war victims * Tumi in a disaster area * Serving the local church * More feedback

Joel's News - October 2022 - I'm headed to Namibia for three weeks to train local recordists

GRN Southern Africa - We are here to help you and/or your ministry

Hope Tech Global - Contact HTG to order players with GRN recordings in Southern Africa

South Africa Rural outreach & equipping program - Placing GRN materials through a network of local pastors, ministries, schools and old age homes

Jacobus and Kathleen De Bruyn - Jacobus brings invaluable expertise to the table as a theologian, script writer and trainer

Anton and Zelda Mostert - Anton, Zelda and their daugther Althea work with GRN in their outreach ministry

Global Recordings Network SA 2022 2nd Quarter Report - Feedback from Congo DRC * Making a difference in Malawi * Oral Scriptures for the Ntandroy * Tumi Tiger helps children