సెర్బియా

సెర్బియా గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: BELGRADE
Population: 7,149,000
Area (sq km): 88,361
FIPS Country Code: RI
ISO Country Code: RS
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of సెర్బియా

Map of సెర్బియా

సెర్బియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

8 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian [Hungary] - ISO Language [hun]

Polish [Poland] - ISO Language [pol]

Romani, Balkan [Serbia] - ISO Language [rmn]

Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] [rmn]

Szerb [Serbia] - ISO Language [srp]

Tamarski [Serbia] [rmn]

Turkish [Turkey] - ISO Language [tur]

సెర్బియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Adyghe ▪ Albanian, Gheg ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Lebanese ▪ Aromanian ▪ Bosniak ▪ Bulgarian ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ German ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Istro-Romanian ▪ Italian ▪ Jew, Serbian Speaking ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Sinte ▪ Romano-Serbian ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Ukrainian