ఇటలీ

ఇటలీ గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: Rome
Population: 60,340,328
Area (sq km): 301,278
FIPS Country Code: IT
ISO Country Code: IT
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ఇటలీ

Map of ఇటలీ

ఇటలీ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

10 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

German, Standard [Germany] - ISO Language [deu]

Italian [Italy] - ISO Language [ita]

Italian: Cicolano-Reatino-Aquilano [Italy] [ita]

Napoletano-Calabrese [Italy] - ISO Language [nap]

Sardo, Campidanese [Sardegna] - ISO Language [sro]

Sardo, Gallurese [Sardegna] - ISO Language [sdn]

Sardo, Logudorese [Sardegna] - ISO Language [src]

Sardo: Nuorese [Sardegna] [src]

Sicilian [Italy] - ISO Language [scn]

Slovenian - ISO Language [slv]

ఇటలీ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Albanian, general ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, general ▪ Arbereshe ▪ Armenian ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bengali ▪ Berber, Shawiya ▪ Bergamasco ▪ Black African, general ▪ Bosniak ▪ British ▪ Calabrian ▪ Cape Verdean ▪ Catalonian ▪ Cimbrian ▪ Corsican ▪ Croat ▪ Deaf ▪ Dolomite, Ladino ▪ Ecuadorian, Mestizo ▪ Emilian ▪ Filipino, Tagalog ▪ Franco-Provencal ▪ French ▪ Friulian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Italian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Italian ▪ Italian, Sicilian ▪ Japanese ▪ Jew, Italian Speaking ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Ligurian, Monaco ▪ Lombard ▪ Macedonian ▪ Maltese ▪ Mocheno ▪ Persian ▪ Piedmontese ▪ Pomak ▪ Provencal ▪ Rhaeto-Romanian ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Sinte ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Sardinian, Campidanese ▪ Sardinian, Logudorese ▪ Sardinian, Sard ▪ Sardinian, Sassarese ▪ Sardinian, Tempiese ▪ Slovene ▪ Somali ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Tigrai, Tigrinya ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Venetian ▪ Walser