Praise and Prayer - Canada

Praise and Prayer - Canada

ఈ పేజీ ప్రస్తుతం తెలుగు లో అందుబాటులో లేదు.

Praise and Prayer is the monthly prayer and news diary from GRN Canada. Along with it's sister publication Canada Update it will keep you up to date with what's happening in GRN. If you would like to receive them regularly by post and/or email you can subscribe here.

సమాచారంతో ఉండండి

స్పూర్తిదాయకమైన కథలు, ప్రార్థన పాయింట్లు మరియు ప్రతి భాషలో యేసు కథను చెప్పడంలో పాల్గొనే మార్గాలను స్వీకరించండి

GRN వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా మరియు విచక్షణతో పరిగణిస్తుంది. ఈ పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా మీరు అంగీకరిస్తున్నారు GRN మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది అని. మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి అవసరమైనప్పుడు మినహా మేము దానిని మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించము లేదా ఏ ఇతర పక్షానికి బహిర్గతం చేయము. మరింత సమాచారం కోసం గోప్యతా విధానం ని చూడండి.

సంబంధించిన సమాచారం

Latest global prayer news and notes - Prayer is the most important part of the work of GRN. Join in!

Global Recordings Network Canada - General information, articles, news and contact details about GRN Canada.

కెనడా - కెనడా గురించిన సమాచారం