వ్యాసాలు

సమాచారంతో ఉండండి

స్పూర్తిదాయకమైన కథలు, ప్రార్థన పాయింట్లు మరియు ప్రతి భాషలో యేసు కథను చెప్పడంలో పాల్గొనే మార్గాలను స్వీకరించండి

GRN వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా మరియు విచక్షణతో పరిగణిస్తుంది. ఈ పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా మీరు అంగీకరిస్తున్నారు GRN మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది అని. మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి అవసరమైనప్పుడు మినహా మేము దానిని మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించము లేదా ఏ ఇతర పక్షానికి బహిర్గతం చేయము. మరింత సమాచారం కోసం గోప్యతా విధానం ని చూడండి.

సంబంధించిన సమాచారం

About GRN - GRN produces audio recordings of Bible teaching in 6493 languages for the least reached language groups of the world

Country Websites - Contact a local GRN office in over 30 countries in Africa, Asia, Americas, Europe and Oceania.

Frequently Asked Questions - Frequently Asked Questions about the organisation and ministry of the Global Recordings Network

The History of GRN - A God given vision of a single Spanish record has grown into a mission network of more than 30 countries and over 6000 language varieties.

Some Difficulities of Cross-Cultural and Cross-Linguistic Evangelism - This is a memo on the problems of determining the language groups that need evangelism. These notes from a Paul Hattaway lecture during the recent recordist training provided much of the material.

Faith comes by Hearing? About Oral Societies - Bible translation, Audio recordings and the missionary task

The Name above all - A miraculous story of how Jesus came into the life of a Sherpa boy and the Gospel has now spread through his family and all about the area.