Lukim, Harim na Kisim Laip Buk 5: Ol Man Bilong GOD I Karem Hevi

개요: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

스크립트 번호: 422

언어: Tok Pisin: PNG

주제: Multiple themes

청중: General

스타일: Monolog

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Teaching

성경 인용: Extensive

지위: Publishable

스크립트 텍스트

Gude tru ol manmeri.
Ol stori i stap long dispela piksa buk ol i kam long buk bilong God buk Baibel. Ol dispela stori i tok bilong ol gutpela man i bilip long GOD. Sampela taim ol karim bikpela hevi na GOD i helpim ol long dispela taim nogut. Harim dispela liklik krai long kaset ya. Taim yu harim dispela krai orait yu mas tanim pes long buk na lukim narapela piksa.

Piksa 1. Neman i go long haus bilong Elaisa

Piksa 1. Neman i go long haus bilong Elaisa

2 King 5:1-12

Elaisa em i wanpela gutpela profet tru long Isrel. Em i save lainim ol manmeri long tok bilong GOD. Wanpela taim wanpela man ol nem bilong em Neman em i kam long haus bilong Elaisa. Dispela man Neman em namba wan ofisa bilong ami bilong kantri Siria. Long dispela taim ol Siria i birua long ol Isrel. Neman i strongpela man bilong pait na i no save pret long ol birua tasol tarangu ya em i gat sik lepra na i stap nogut. Em i bin harim tok olsem Elaisa i gat strong bilong oraitim sik lepra bilong em. Em i go long kantri Isrel bilong lukim Elaisa. Tasol Elaisa i no i kam lukim Neman. Em i salim wokboi bilong em tasol i go na i givim tok long Neman olsem, "Yu kirap i go long wara Jordan na waswas inap sevenpela taim. Mekim olsem orait bai sik bilong yu i pinis na skin bilong yu i kamap gutpela gen." Neman i harim dispela tok na em i kros planti na i tok olsem, "Mi ting olsem bai em i kam lukim mi na bai em i singaut long nem bilong GOD bilong em na mekim sik bilong mi i orait gen." Neman i belhat i stap na em i lusim haus bilong Elaisa.

Piksa 2. Neman i go waswas long wara Jordan

Piksa 2. Neman i go waswas long wara Jordan

2 King 5:13-19

Ol wokboi bilong Neman i lukim dispela pasin bilong em na ol i strong long em i mas lusim belhat bilong em na daunim em yet na bihainim tok bilong Elaisa. Ol i mekim planti toktok na Neman i harim tok bilong ol na em i bihainim tok bilong Elaisa. Em i go daun long wara Jordan na waswas sevenpela taim. Lukim dispela piksa ya. Neman i waswas na em i amamas i stap. Bilong wanem em i amamas? I olsem sik lepra bilong em i pinis olgeta.
Elaisa i bilip strong long GOD. Em i no pret long wanpela man. Em i save GOD i gat bikpela strong na Em i namba wan na i bosim olgeta samting . Na Elaisa i save GOD inap mekim olgeta samting. Tasol em i save tu ol man i mas bihainim tok bilong GOD na bai Em i helpim ol na pinisim hevi bilong ol.

Piksa 3. Elaisa i lukim ami bilong GOD

Piksa 3. Elaisa i lukim ami bilong GOD

2 King 6:8-17

Sampela taim ol Siria i kam pait long ol Isrel na maski wanem taim ol i kam GOD i tokim Elaisa long dispela samting. Orait Elaisa i go toksave long king bilong Isrel na em i redi i stap. Na ol Siria i no inap winim ol ami bilong Isrel. King bilong Siria i harim tok long dispela samting Elaisa i save mekim. Olsem na em i tokim ol soldia bilong em olsem, "Yupela go painim Elaisa na bai mi holimpas em na bagarapim em." Long wanpela de bihain long moningtaim tru Elaisa wantaim wokboi bilong em i go aut na i lukim ol lain Siria i kam bilong kalabusim em. Orait na wokboi i pret na i singaut olsem, "Bikman nau bai yumi mekim wanem?" Tasol Elaisa i tokim em, "Maski pret. Ol husat i stap wantaim yumi i moa yet na i winim tru ol dispela man i birua long yumi." Na Elaisa i beten na GOD i soim dispela wokboi wanpela bikpela lain hos na karis i paia i stap na ol i raunim tupela. Dispela em i ami bilong GOD. GOD yet i salim ol i kam bilong lukautim tupela.

Piksa 4. Elais a i beten na ol ami i kamap aipas

Piksa 4. Elais a i beten na ol ami i kamap aipas

2 King 6:17-23

Ol ami bilong Siria i wokabaut i kam klostu long Elaisa na i laik holimpas em. Orait na Elaisa i beten long Bikpela olsem, "Plis Bikpela yu ken mekim ol i kamap aipas." Orait wantu tasol GOD i mekim olsem na soldia i no inap lukim wanpela samting. Elaisa i lukim olsem orait em i go klostu long ol na i tokim ol, "Yupela bihainim mi na bai mi bringim yupela i go long dispela man nau yupela i laik kisim." Ol i bihainim em i go na ol dispela aipas man i go olgeta long taun Samaria namba wan taun bilong Isrel. Ol i kamap pinis orait Elaisa i beten gen long GOD na i tok olsem, "Bikpela Yu ken mekim ai bilong ol i lukluk gen." GOD i harim prea bilong Elaisa na ol Siria i lukluk na luksave long ol i stap long taun Samaria wanpela birua bilong ol. King bilong Isrel i lukim ol na i laik kilim ol i dai tasol Elaisa i tok, "Nogat tru. Givim kaikai long ol na larim ol i go bek long kantri bilong ol."
Ol wantok yupela harim. Dispela GOD Elaisa i bilip long Em Em antap tru na i winim ol birua bilong yumi tu. Yumi save bilip tru long Bikpela orait maski bekim rong narapela man i mekim long yumi. Pasin bilong bekim em i samting bilong Bikpela tasol.

Piksa 5. Ol Siria i kam banisim taun Samaria

Piksa 5. Ol Siria i kam banisim taun Samaria

2 King 6:24 - 7:2

Bihain ami bilong Siria i kam bek gen bilong pait long ol Isrel na ol i banisim Samaria. Ol i banisim taun longpela taim na ol Isrel i no gat kaikai. Lukim dispela piksa ya. King bilong Isrel i wokabaut antap long bikpela banis ston bilong taun na tupela meri i kam bungim em. Tupela i singaut long king long helpim tupela. Long wanem tupela i no gat kaikai na tupela i hangre nogut tru. Tupela i wok long kaikai pikinini bilong tupela yet. King i harim dispela tok na em i kirap nogut tru na i wari moa yet. Tasol em i no inap tingting gut bai em i mekim wanem. Na tu em i kros long GOD. Em i ting long kilim i dai Elaisa wokman bilong GOD. Orait na Elaisa i kisim tok bilong GOD na salim tok olsem long king. Em i tok, "GOD Bikpela i tok olsem, `Tumora long wankain taim olsem ol manmeri inap baim plaua bilong wit na rais bali long bikpela dua bilong Samaria.'"

Piksa 6. Fopela lepraman bilong Samarai

Piksa 6. Fopela lepraman bilong Samarai

2 King 7:3-20

Ol Siria i banisim Samaria i stap na long dispela taim i gat fopela lepraman i sindaun i stap klostu long bikpela dua bilong banis bilong taun. Ol dispela man i toktok long ol yet olsem, "Bilong wanem yumi mas sindaun nating long dispela hap na bai yumi dai? Mobeta yumi go long ami bilong Siria." Ol dispela man i sindaun i stap na ol Siria i harim bikpela nois i kamap klostu long ol. Dispela nois i olsem lek bilong bikpela lain soldia i pairap long graun. Ol i harim dispela nois na ol pret moa yet na ol i lusim olgeta samting bilong ol na i ranawe i go. Ol lepraman i wokabaut i go na i kamap long kem bilong ol Siria na ol i lukim kem nating i stap. I no gat wanpela man i stap long em. Olsem na ol lepraman ya i kisim planti kaikai na olkain arapela samting bilong ol Siria. Ol i pinisim laik bilong ol. Ol i kisim planti samting pinis orait ol i tingting planti i tok, "Olaman yumi no mekim gutpela pasin. Nau em i taim bilong gutnius na yumi no autim dispela long wanpela man. Yumi mas i go bek na tokim ol wantok ya." Orait kwiktaim ol i kirap i go bek long Samaria na tokim king long dispela samting. Tok i raun kwik long taun na olgeta manmeri i go kisim ol kaikai samting long kem bilong ol Siria. Olsem na wantu ol i stat long salim kaikai long dua bilong banis bilong taun Samaria. GOD i bin helpim ol Isrel na ol birua i no bagarapim ol na tu Em i lukautim gut wokman bilong Em Elaisa.
Ol wantok tingting gut long dispela samting. GOD i bin salim Bikpela Jisas bilong kisim bek yumi bai yumi no lus long ples hel. Dispela em i gutnius tru na yumi yet i mas bilip long Jisas na larim GOD i kisim bek yumi. Na yumi mas autim gutnius long ol arapela manmeri.

Piksa 7. Jona i ranawe long GOD

Piksa 7. Jona i ranawe long GOD

Jona 1:1-17

Elaisa i dai pinis na bihain GOD i kirapim narapela profet long kantri Isrel. Nem bilong dispela profet em Jona. Wanpela taim GOD i tokim Jona olsem, "Yu kirap i go long dispela bikpela taun Nineve na autim strongpela tok long ol. Mi save gut long dispela lain manmeri. Ol i manmeri nogut tru." Long dispela taim ol Nineve ol i birua bilong Isrel. Jona i harim dispela tok bilong GOD tasol em i no laik bihainim. Em i ranawe i go long narapela hap. Em i go kamap long nambis na i painim wanpela sip i stap. Dispela sip i laik i go long wanpela longwe ples. Orait na Jona i baim tiket bilong sip na i kalap long sip. Sip i luslain na i go long solwara. Bihain liklik draipela win na ren i kamap long solwara na biksi i kalap moa yet na i bruk long sip. Ol boskru wantaim ol arapela manmeri i stap long sip ol i pret nogut tru na i guria moa yet. Orait na ol i tok, "Goan yumi pilai satu na bai yumi painimautim husat i mekim rong na dispela bikpela bagarap i painim yumi." Olsem na ol i pilai satu na satu i makim Jona. Na ol i pilim olsem Jona yet i asua na dispela samting i kamap.

Piksa 8. Draipela pis i daunim Jona

Piksa 8. Draipela pis i daunim Jona

Jona 1:8 - 2:10

Satu i makim Jona pinis orait ol boskru i tokim Jona olsem, "Yu bin mekim wanem na dispela hevi i painim yumi? Orait na Jona i tok, "Mi ranawe long Bikpela. Mi no laik bihainim tok bilong Em." Ol i harim olsem na ol i tokim em. "Orait bai mipela mekim wanem long yu bai biksi i slek?" Jona i tok, "Tromwe mi i go long solwara. Mi save pinis mi yet i asua long ai bilong GOD na dispela bikpela win na si i kamap long yumi." Tasol ol boskru i no laik tromwe Jona i go long solwara na ol i wok strong long mekim sip i ran i go tasol ol i no inap. Win na ren na biksi i kamap strong moa yet. Olsem na ol i kisim Jona na tromwe em i go long solwara. Tasol Jona i no i dai. Lukim dispela piksa ya. Wanpela draipela pis i daunim Jona i stap insait long bel bilong pis inap tripela de. Dispela tripela de i pinis orait pis i trautim Jona long wesan bilong nambis.

Piksa 9. Jona i go long Nineve

Piksa 9. Jona i go long Nineve

Jona 3:1-10

Jona i lusim pis pinis orait GOD i tokim Jona gen olsem, "Yu go long Nineve na yu autim dispela tok mi givim yu bai ol manmeri i harim gut." Orait Jona i bihainim tok bilong GOD na em i go long Nineve. Em i autim dispela tok long ol pipel, "40 de bai i go pinis pastaim na bai GOD i bagarapim dispela taun Nineve." Ol Nineve i harim dispela tok na king wantaim olgeta manmeri i singaut long GOD long helpim ol bai ol i no bagarap. Na ol i givim baksait long pasin nogut. Olsem na GOD i marimari long ol na Em i no bagarapim ol.
Ol wantok harim. Yumi olgeta i wankain olsem ol Nineve. Yumi olgeta i bin sakim tok bilong GOD na mekim pasin nogut. Na yumi olgeta inap bagarap long kot bilong GOD. Tasol GOD i laikim yumi tumas na i laik kisim bek yumi. Olsem na bipo Em i bin salim Jisas i kam bilong autim strongpela tok bilong GOD long yumi bai yumi givim baksait long pasin nogut. Na namba wan samting tru Jisas i mekim olsem. Em i dai long diwai kros bilong kisim bek yumi. Na Jisas i stap tripela de long matmat olsem Jona i stap tripela de insait long pis. Orait tripela de i pinis na Jisas i kirap bek long matmat. Em i stap laip oltaim oltaim. Olsem na Em inap givim yumi laip i stap gut oltaim oltaim. Tasol pastaim yumi mas tanim bel na givim baksait long pasin nogut na bilip tru long Em. Mekim olsem orait Em bai i givim yumi dispela laip.

Piksa 10. Esta i kamap kwin bilong kantri Pesia

Piksa 10. Esta i kamap kwin bilong kantri Pesia

Esta 1:1 - 2:18

Esta em i yangpela meri bilong kantri Isrel. Papamama bilong em i dai pinis. Olsem na smolpapa bilong em Modekai i lukautim em. Bihain ol Pesia i kam pait long Isrel na kisim planti manmeri bilong Isrel na karim ol i go kalabus long kantri Pesia. Na tupela Esta wantaim Modekai ol i kalabusim tupela wantaim. King bilong Pesia i gat bikpela namba na pawa na olgeta lain i pret long em. Wanpela taim kwin bilong em i bikhet long em na em i kros na rausim em. Na em i laik kisim narapela meri i kamap kwin. Em i salim ol man i go raun long olgeta hap bilong kantri na kisim olgeta naispela meri i kam. Ol i kam pinis na em bai i makim wanpela tasol bilong i stap kwin. Esta i stap namel long ol dispela meri na king i laikim Esta na i makim Esta i kamap kwin. Tasol Esta i no tok save long king long em i meri bilong Juda.

Piksa 11. Modekai i no laik brukim skru long Heman

Piksa 11. Modekai i no laik brukim skru long Heman

Esta 3:1 - 4:17

Heman em i wanpela bikman long kantri Pesia. Taim em i wokabaut i go long rot olgeta manmeri i mas brukim skru long givim biknem long em. Tasol Modekai i no laik mekim dispela pasin long wanpela man. Em i laik brukim skru na lotuim GOD wanpela tasol em i GOD tru. Heman i lukim Modekai i mekim olsem orait em belhat na em i ting long bekim Modekai. Bihain em i go lukim king na tokim em olsem, "Ol Juda i no save bihainim ol lo bilong king. Olsem na mobeta yu wokim wanpela lo i tok bai ol Juda i mas bagarap." Na Heman i givim planti mani long king bilong grisim em long wokim dispela lo. Orait na Heman i salim tok long ol Pesia olsem. Long wanpela de long namba 12 mun ol i mas kilim i dai olgeta Juda long hap bilong ol. Heman yet i sanapim wanpela longpela pos bilong hangamapim Modekai long en bai em i dai. Modekai i harim tok long dispela samting nogut ol i laik mekim. Em i singautim Esta i kam na tokim em long i go toktok wantaim king bilong askim em long marimari long ol wanlain bilong em. Tasol Esta i tok, "King i mas singaut long man o meri i go lukim em pastaim na em ken i go lukim em. Sapos mi go nating ol i kilim mi i dai. Tasol bai mi go traim." Na em i tokim ol Juda long beten bilong helpim em. Na em i tokim Modekai, "I orait mi ken i go lukim king. Sapos em i kilim mi i dai maski mi ken i dai."

Piksa 12. Bikpela kaikai bilong Esta

Piksa 12. Bikpela kaikai bilong Esta

Esta 5:1 - 7:10

GOD i harim prea bilong ol Juda na king i orait long Esta i go lukim em long bikpela rum bilong king. Esta i toktok wantaim king na askim em wantaim Heman long i go long wanpela bikpela kaikai em i laik mekim bilong tupela tasol. Orait tupela i go na sindaun na kaikai. Tupela i kaikai i stap na king i tok, "Kwin Esta yu laikim wanem samting?" Na Esta i bekim tok olsem, "King mi laik bai mi wantaim ol lain bilong mi i ken i stap laip. Mipela i no laik i dai. As bilong dispela i olsem, wanpela man i bin baim mipela bilong bagarapim mipela." Orait na king i tok, "Wanem man i ting long mekim olsem?" Na Esta i tok, "Birua bilong mipela em dispela man nogut Heman em tasol." King i harim dispela tok long samting nogut Heman i laik mekim na em i belhat nogut tru na em i tok, "Hangamapim Heman long dispela longpela pos em i bin sanapim bilong hangamapim Modekai long en." Olsem na em i no larim ol pipel i kilim ol Juda i dai.
Ol wantok tingim dispela samting. Esta em i redi long i dai bilong kisim bek ol lain bilong em long dai. Tasol Bikpela Jisas i mekim bikpela samting moa i win tru . Em yet i dai long diwai kros bilong kisim bek yumi. Long wanem Em i givim bel bilong Em moa yet long yumi na Em i no laik yumi lus. Em i laik yumi kisim laip i stap gut oltaim oltaim.

Tok Save

Daniel wantaim Nehemia i stap olsem kalabus long kantri bilong ol birua bilong Isrel. Tasol tupela i strong long bilip long GOD tasol. Em GOD Tru i as bilong olgeta samting na tupela i lotu long Em wanpela tasol. GOD i mekim ol i kamap man i gat gutpela nem na namba long ai bilong ol manmeri.

Piksa 13. Daniel wantaim ol pren bilong en i stap longBabilon

Piksa 13. Daniel wantaim ol pren bilong en i stap longBabilon

Daniel 1:1-16

Long dispela piksa yumi lukim Daniel wantaim tripela pren bilong em i stap. Ol i man bilong Isrel na ol birua bilong Isrel i bin kisim ol i go i stap long Babilon. King bilong Babilon i laik bai ol i mekim wok bilong em. Olsem na ol i gat wok long lainim tok ples na pasin bilong ol Babilon. King i givim kainkain gutpela kaikai long ol tasol ol i no laik kaikai. Bilong wanem ol i no laik kaikai? Dispela kain kaikai i tambu long ol Juda. Ol dispela yangpela man i save ol i mas bihainim lo bilong GOD na givim biknem long Em. Ol i askim bosman bilong kaikai long givim kumu na wara tasol bilong dring. Dispela man i harim tok olsem na em i ting, "Nogut ol i kamap bun nating na kisim sik." Na pastaim em i no laik givim dispela kaikai long ol. Tasol ol i strong na ol i kisim na ol i kamap gutpela strongpela man. Ol i kisim gutpela save tru na i winim strong na save bilong olgeta yangpela man bilong Babilon.

Piksa 14. Daniel i autim as bilong driman bilong king

Piksa 14. Daniel i autim as bilong driman bilong king

Daniel 2:1-49

Wanpela nait king bilong Babilon i driman na em i lusim tingting long driman bilong em. Orait na em i singautim ol saveman i kam autim driman wantaim as bilong en long em. Tasol i no gat wanpela man inap mekim olsem. Olsem na king i laik kilim olgeta i dai. Daniel i harim tok long dispela samting king i laik mekim na em wantaim tripela pren bilong em ol i beten long GOD. GOD i soim dispela driman bilong king long Daniel. Orait na Daniel i go lukim king na i tok olsem, "Long ples heven i gat wanpela GOD i stap na Em i save autim as bilong ol kainkain tok hait. Dispela bikpela GOD i laik tok save long king long ol samting bambai i kamap bihain." Long dispela driman king bin lukim olgeta lain manmeri i gat king long dispela graun. Na bihain em i lukim Kingdom bilong GOD i kam na bagarapim ol na kisim ples bilong ol. Kingdom bilong GOD i stap oltaim oltaim i no gat pinis bilong en. King i harim dispela tok na em belgut long Daniel. Olsem na em i no bagarapim ol saveman na em i putim Daniel olsem namba wan man bilong gavman bilong olgeta hap bilong Babilon.

Piksa 15. Ol Babilon i wokim piksa bilong man long gol

Piksa 15. Ol Babilon i wokim piksa bilong man long gol

Daniel 3:1-12

King bilong Babilon i tok na ol wokman bilong em i wokim wanpela draipela man long gol na sanapim long wanpela ples stret long kantri Babilon. Orait na em i singautim olgeta bikman long gavman i kam lukim dispela piksa bilong man. Wanpela wokman bilong king i raun na tokim olgeta pipel olsem, "Taim yupela i harim musik i kamap bikpela yupela wanwan man na meri i mas brukim skru na lotuim dispela piksa gol. Sapos wanpela man o meri i no mekim olsem orait bai mi tok na ol i tromoi em long wanpela bikpela stov i gat hatpela paia tru long en."
Ol pren bilong Daniel em Sadrak na Misak na Abetnego ol i harim dispela tok tasol ol i no lotuim dispela piksa bilong man. Ol i lotuim GOD wanpela tasol. Sampela man i lukim ol i sakim tok bilong king na ol i go tokim king olsem, "King harim. Sampela Judaman i stap na ol i bikhet na sakim tok bilong yu. Ol i no save bihainim ol god bilong yu na ol i no lotuim dispela piksa gol bilong man ya."

Piksa 16. Ol i tromwe tripela man long bikpelapaia

Piksa 16. Ol i tromwe tripela man long bikpelapaia

Daniel 3:13-30

King i salim sampela man i go kisim Sadrak na Misak na Abetnego i kam. Ol i kam pinis na king i tokim ol olsem, "Sapos yupela i no lotuim dispela piksa gol ya bai mipela i tromoi yupela i go long draipela stov i gat bikpela paia long en. Na wanem god em inap long kisim bek yupela? Ating i no gat tru."
Ol dispela man i bekim tok olsem, "Dispela GOD mipela i bihainim Em inap kisim bek mipela. Tasol sapos nogat maski mipela i no ken lotuim dispela piksa gol bilong yu." King i kros moa yet na ol soldia i kisim tripela man ya na tromoi ol i go long dispela draipela paia. Ol i pundaun pinis insait long paia na king i singaut nogut olsem, "Harim. Mi lukim fopela man i wokabaut namel long dispela paia na dispela namba 4 man i olsem pikinini bilong GOD." King i kirap nogut tru na i singautim tripela man i lusim paia na i kam ausait. Orait ol i kam ausait na ol i stap gut tru. Paia i no bin kukim ol liklik. Nogat tru. Klos bilong ol i stap gutpela olsem ol i stap long taim ol i tromoi ol i go long paia pastaim.
Orait na king i tok olsem, "GOD bilong Sadrak na Misak na Abetnego i bin salim ensel bilong En i kam na lukautim gut ol wokboi bilong Em. Olsem na ol i no bagarap. I no gat narapela GOD i stap na Em inap helpim ol man olsem."

Piksa 17. Daniel i beten long GOD

Piksa 17. Daniel i beten long GOD

Daniel 6:1-13

Daniel i gat bikpela namba tru long kantri Babilon. Ol arapela bikman i aninit long em ol i mangal long em na i bel nogut long em. Tasol oltaim Daniel i bihainim tok bilong king na ol dispela man i no inap kotim em long wanpela samting. Ol dispela man i kamap olsem birua bilong Daniel na i laik daunim em. Ol i go long king na tokim em olsem, "King yu mas wokim wanpela lo olsem. Inap 30 de stret olgeta manmeri i no ken beten long ol god nabaut na long wanpela man samting. Ol i mas beten long yu tasol. Na sapos wanpela man i sakim dispela lo orait ol soldia i mas putim em long hul bilong ol laion." Daniel i harim tok long dispela lo tasol maski em i wok long beten long GOD long olgeta de olsem bipo em i mekim. Bihain ol birua i lukim Daniel i beten i stap na ol i amamas na i go hariap long king na tokim em olsem, "Daniel i no save bihainim dispela lo bilong yu. Em i save beten long GOD bilong em long olgeta de."

Piksa 18. OL i putim Daniel long hul bilong ol laion

Piksa 18. OL i putim Daniel long hul bilong ol laion

Daniel 6:14-24

King i harim tok bilong ol bikman na em i belhevi. Long wanem em i no laik bai Daniel i mas i dai insait long hul bilong laion. Tasol em i no inap senisim dispela lo. Olsem na ol i kisim Daniel na tromoi em i go daun long hul bilong ol laion. Em i stap long nait olgeta insait long dispela hul. Long moningtaim tru king i kirap na i ran i go long hul bilong ol laion na i singaut olsem, "Daniel yu stap a? Ating GOD bilong yu i bin lukautim yu na ol laion i no bagarapim yu?" Daniel i stap na em i bekim tok olsem, "GOD bilong mi i bin salim ensel bilong em i kam na pasim maus bilong ol laion olsem na ol i no kaikai mi." King i harim dispela tok na em i amamas tru. Orait na em i salim ol wokman i kam na kisim Daniel long hul bilong ol laion. Bihain king i tok na ol i kisim ol dispela birua bilong Daniel na tromoi ol i go long hul bilong ol laion na wantu tasol ol laion i bagarapim ol na brukim nabaut bodi bilong ol na kaikaim ol.
Ol wantok yumi no ken pret long ol man na ol samting ol inap mekim long yumi. GOD bilong yumi i stap laip oltaim na Em tasol Em i GOD bilong Daniel wantaim ol pren bilong em. Yumi mas bilip strong long Em na Em bai i lukautim yumi. Maski sapos ol man i bagarapim yumi na yumi dai pinis. Yumi Kristen i ken save Bikpela Jisas I winim dai na long strong bilong Em yumi tu i mas winim dai. Bai yumi stap wantaim GOD bihain long yumi dai. Ol man bilong graun i no inap tru long tekewe dispela laip bilong GOD long yumi.

Piksa 19. Nehemia i stap wokman bilong king

Piksa 19. Nehemia i stap wokman bilong king

Nehemia 1:1 - 2:7

Nehemia em i man bilong Juda na em tu i bilip strong long GOD. Na em i stap long Babilon bihain long Daniel i dai. Long dispela taim ol birua i bin bagarapim pinis Jerusalem, dispela taun bilong ol tumbuna bilong em. Ol Juda i stap yet long Jerusalem i karim bikpela hevi. Nehemia em i wokman bilong king bilong kantri Pesia. Em i save long Jerusalem i bagarap i stap na em belhevi long dispela samting. Na wanpela taim em i bringim wain long king na king i lukim pes bilong em i nogut na king i askim em olsem, "Bilong wanem pes bilong yu no amamas?" Nehemia i tokim em long taun Jerusalem i bagarap i stap na long ol manmeri bilong en ol Juda i stap nogut. Na king i tok, "Yu laik bai mi mekim wanem samting?" Orait wantu Nehemia i beten long GOD long tingting bilong en na em i tokim king olsem, "Mi laik yu salim mi i go bek long dispela biktaun bilong ol tumbuna bilong mi bai mi ken wokim bek gen na taun i stap gut." GOD i harim prea bilong Nehemia na king i orait long askim bilong Nehemia.

Piksa 20. Nehemia i go lukim Jerusalem i bagarap i stap

Piksa 20. Nehemia i go lukim Jerusalem i bagarap i stap

Nehemia 2:8-20

King i helpim Nehemia long dispela wok na em i givim planti kain samting bilong wok long em wantaim ol sampela wokman. Orait na ol i kisim olgeta samting na ol i go long Jerusalem. Ol lain birua bilong ol Juda i harim olsem Nehemia i laik wokim gen Jerusalem na ol i kros planti. Ol i no laikim wanpela man i helpim ol Juda. Tasol Nehemia i no pret long ol. Ol i go kamap long Jerualem na Nehemia i laik lukim gut dispela taun. Em i kalap long hos na i raun long arere bilong ol banis bilong taun. Tasol em i raun long nait long wanem em no laik bai ol man i lukim em. Long moningtaim long de bihain Nehemia i singautim ol Juda i kam na i tokim ol olsem, "Yumi kirap na wokim gen olgeta banis bilong Jerusalem na bai yumi no gat sem moa long ai bilong ol manmeri nabaut." Na tu em i tokim ol, GOD Em i stap wantaim em na ol i no ken pret long ol birua bilong ol. Ol Juda i harim dispela tok long Nehemia na ol i amamas long wok wantaim em.

Piksa 21. Ol i wokim ol banis bilong Jerusalem

Piksa 21. Ol i wokim ol banis bilong Jerusalem

Nehemia 3:1 - 6:19

Lukim dispela piksa ya. Yumi lukim ol Juda i kirapim wok. Sampela i rausim ol pipia ston na ol arapela i kisim ol draipela ston na putim long banis. Sampela moa ol i wokim gen ol bikpela dua bilong banis. Ol birua bilong ol Juda i lukim dispela wok i kamap gutpela na ol i kros nogut tru na ol tokaut long ol i laik kilim ol Juda i dai long taim ol i mekim wok. Nehemia i harim dispela tok na em i beten gen long GOD. Em i laik GOD i soim wanem samting em i mas mekim. GOD Em i givim gutpela tingting long Nehemia na em i kisim sampela man na i givim bainat na banara na spia long ol na ol dispela man i sanap na was bai ol birua i no inap bagarapim ol wokman. Na ol wokman tu i kisim samting bilong pait na i stap redi long bekim pait long ol birua. Olsem na ol birua i no inap mekim wanpela samting nogut long ol Juda na long Nehemia . Ol Juda i wok strong long wokim bek banis na ol i pinisim dispela wok long samting olsem wan mun hap tasol. Ol i wok hariap tru.

Piksa 22. Esra i ritim ol lo bilong GOD long ol Juda

Piksa 22. Esra i ritim ol lo bilong GOD long ol Juda

Nehemia 8:1 - 13:31

Ol Juda i wokim pinis dispela banis bilong Jerusalem na ol i bung wantaim long Jerusalem. Long dispela taim Esra wanpela pris bilong GOD i kisim ol buk i gat tok na lo bilong GOD. Em i bungim ol manmeri na ritim dispela tok long ol. Ol manmeri i harim dispela tok na sampela i krai long wanem ol i save ol i brukim pinis ol lo bilong GOD. Long dispela as tasol GOD i larim ol birua i bagarapim taun Jerusalem. Ol Juda i harim ol lo bilong GOD na ol i kirap nogut tru. Ol i laik lusim pasin nogut ol i bin mekim na bihainim laik bilong GOD long laip bilong ol. Orait na Nehemia i tokim ol olsem, "Maski belhevi nau. Yupela mas kisim amamas long Bikpela tasol. Yupela i kisim dispela amamas orait yupela i kisim strong long Em." Yumi olsem wanem? Ating yumi gat bel isi na amamas Laka? GOD wanpela tasol inap givim yumi. Tasol yumi mas tanim bel na bilip tru long Jisas na bihainim tok bilong GOD long Baibel na bai GOD i givim yumi dispela amamas na belisi. Long dispela pasin yumi ken save gut long GOD. Nau bai mi stori moa long yupela long dispela samting

Piksa 23. Jisas i dai long diwai kros

Piksa 23. Jisas i dai long diwai kros

Jon 19:17-30, Rom 5:8

GOD i makim wanpela rot tasol bilong yumi ken save long Em. GOD i salim pinis Jisas Pikinini bilong Em i kam bilong soim yumi dispela rot. Longtaim bipo GOD i bin salim Jisas i kam i stap long graun olsem wanpela man. Jisas i mekim planti gutpela pasin bilong helpim ol manmeri na Em i soim yumi wanem samting yumi mas mekim bai GOD i ken orait long yumi. Tasol yumi bihainim laik bilong yumi yet. Yumi no bihainim laik bilong GOD. Dispela pasin GOD i kolim sin. Yumi olgeta manmeri na pikinini yumi bin sakim tok bilong GOD na bihainim laik bilong yumi. Na GOD i stretpela olgeta na Em i tok yumi sin manmeri na yumi mas lusim Em na stap longwe long Em oltaim oltaim. Yumi mas i dai wanpela taim na bihain kamap long kot bilong GOD na bai yumi lus. Dispela kain dai i stap oltaim oltaim. Bipo GOD i kisim bek Elaisa na Daniel na sampela arapela man na ol i no i dai. Tasol GOD i bin kisim bek Jisas long i dai long diwai kros. Em i larim ol man nogut i kilim Jisas i dai. Pastaim ol i nilim Jisas long diwai kros na Em i hangamap i stap inap Em i dai. Tasol Em i no dai nating. Nogat tru. Em i karim olgeta pasin nogut bilong yumi na rausim olgeta. Em i laikim yumi tru na Em i mekim olsem. Olsem na sapos yumi tanim bel na bilip long Em orait bai Em i rausim olgeta sin bilong yumi na yumi ken i go klostu long GOD na stap wantaim Em. Em i gutpela samting tru.

Piksa 24. Jisas i ken givim yumi laip i stap gut oltaim oltaim

Piksa 24. Jisas i ken givim yumi laip i stap gut oltaim oltaim

Matyu 7:13; Jon 14:6

Ol manmeri harim. Yumi stap laip long dispela graun na i olsem yumi wokabaut long rot bilong dai. Long wanem yumi olgeta i mekim pasin nogut long ai bilong GOD na GOD i no amamas long yumi. Yumi wokabaut long wanpela bikpela rot na Seten i bosim rot. Em i wok long grisim yumi bai yumi bihainim em. Sapos yumi stap long dispela rot bai yumi dai na lus long hel. Tasol yumi ken amamas Bikpela Jisas Krais i bin karim pen bilong yumi. Em i dai bilong kisim bek yumi bai yumi. Na yumi no ken kisim pe nogut bilong sin bilong yumi. Em i dai na long de namba tri bihain Em i kirap bek na i stap laip oltaim oltaim. Em wanpela tasol inap soim yumi rot i go long GOD. Olsem na nau yumi mas bihainim Jisas. Em i no isi we tasol em i gutpela rot long wanem GOD i stap wantaim yumi long dispela rot. Sampela taim yumi mas karim pen long dispela rot tasol rot bilong Jisas i go olgeta long Heven na bai yumi stap gut oltaim oltaim. Nogat pen na dai long Heven. Em i gutpela ples tru na i gat amamas na belisi i stap long yumi oltaim. Na namba wan samting i olsem. God wantaim Jisas i stap long Heven. Tasol yumi mas kam long Jisas pastaim. Em yet i tok, "Mi yet Mi Rot... I no gat wanpela man inap i kam long Papa GOD long narapela rot. Nogat. Long Mi tasol." Olsem na mobeta yu mas beten askim Jisas long rausim sin bilong yu na kisim Em i kam insait long laip bilong yu. Mekim olsem orait Em bai i kisim bek yu na yu bilong Em.

관련정보

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

"Look, Listen and Live" 시청각 자료 - 8개 프로그램의 24개 그림은 각각 체계적인 전도와 그리스도 교육에 매우 적합합니다. 이 시리즈는 구약의 등장 인물과 예수님의 삶, 그리고 젊은 교회에 대하여 배울 수 있으며 수백개의 언어로 제공됩니다.

GRN 시청각 자료 활용 하기 -파트1: 복음 공유를 쉽게 - 이 글은 사역에 사용될 수 있는 다양한 GRN 시청각 자료에 대해 소개합니다.

GRN 시청각 자료 활용하기-파트2: 더 많이 배우기 - 이 글은 어떻게 사람들이 이야기로부터 배우는지, 그리고 왜 이야기에 많은 주석이 없는지에 대한 이유에 대해 추가적으로 설명 합니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?