unfoldingWord 45 - Filphoosanne Itophiya Shuuma

unfoldingWord 45 - Filphoosanne Itophiya Shuuma

개요: Acts 6-8

스크립트 번호: 1245

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Koyro woosa keethan de7iya kaalethiya asaappe issoy Isxifaanose geetetiya addiya. I lo77o sunthi de7iya asi; Geeshsha Ayyaananinne cincatethan kumida asi. Isxifaanosey daro malaatata oothidi, asay Yesuusa ammanana mela suure gaaso shiishiya asi.

Issi gallas, Isxifaanosey asaa Yesuusaba tamaarsishin, Yesuusa ammanona issi iss Ayhudeti, Isxifaanosera palama doomidosona. Iya odan daro yilotidi, iyaba kaalethiya asaas worddo odidosona. Ha uray “Muse bollanne Xoossa bolla iitaba odetishin si7ida” yaagidosona. Hessa gisho, kaalethiya asay Isxifaanose oykkidi, hara worddo markka shammidi, Isxifaanose kahine halaqakko ehidosona.

Kahine halaqay, “Ha geetetiyabay tume” yaagidi oychis. Isxifaanosey zaaridi, Abrahaameppe doomidi Yesuusa gakkanaw Xoossay oothida malaalsiya oosuwa odis. Qassi, Xoossa derey, zaari zaari iya bolla waanidi makkallidaakko enttaw odis. Gujjidikka, “Hintte si7onna ase; hintte wozanay Xoossaa qaala ekkanaw koyenna; hintte aawati Xoossara eqetidaysadanne nabeta wodhidaysada, hintte ubba wode Geeshsha Ayyaanaara eqeteeta. Hintte Kiristtoosa wodhidi, hintte aawatappe aadhida nagara oothideta.

Kaalethiya asay hessa si7ida wode, bantta haytha tuccidi, yilo eexidi, wolqqaama waaso waassidosona. Isxifaanose katamaappe goochi kessidi, shuchan caddidi wodhidosona.

Isxifaanosey hayqishe, “Yesuusa, ta shemppuwa ekka” yaagidi waassis. Iyappe guye, gulbbatidi, “Ta Godaw, ha nagaraa enttaw tayboppa” yaagidi zaari waassidi, hayqqis.

Saawula geetetiya issi na7atethay, Isxifaanose wodhiya asaara maqetidi, entti Isxifaanose bolla shuchu holiyaade entta afilaa naagees. He wode Yersusalaamen de7iya asay Yesuusa ammaniya asaa goodo doomidosona. Yaatin ammaniya asay hara bessi baqatidosona; gidoshin, gooday de7ikoka, entti bida bessa ubban Yesuusabaa odoosona.

Gooda wode Yerusalaameppe baqatida, Yesuusa tamaaretappe issoy Filphoosa geetetiya ammaniya addiya. I Samaare katama bidi Yesuusaba sabbakida wode daroti ammanidosona. Issi galas, Xoossa kiitanchoy, bazzo biitan de7iya issi bessi baana mela odis. Filphoosi ba ogiya bishin, issi eretida Itophiya shuumay, ba para gaariya bolla uttidi bishin be7is. He addiya odisana mela Geeshsha Ayyaani Filphoosa kiittis.

Filphoosi para gaariyakko shiiqidi, Itophiya shuumay nabiya Isayaasa maxaafappe nabbabshin si7is. Shuumay nabbabiya kifiley, “I dorssada shukettanaw laagettis; dorssi si77i geysada I ba doona dooybeenna; iyaw xillo pirddi dhays; iya bonchibookona; iya de7oy ha sa7aappe qanxettis” yaagees.

Filphoosi Itophiya addiya, “Ne nabbabeyssi new gelidee?” yaagidi oychis. Shuumay zaaridi, “Taw odidi qoncisiya asi baynnashin waanidi gelanee?” yaagis. Para gaariya bolla keyidi uttana mela Filphoosa woossis. Isayaasi, “Babaa odiyye woy hara asabaa odii?” yaagidi oychis.

Isayaasi xaafiday, Yesuusabaa gideyssa Filphoosi Itophiya addiyas qonccisidi odis. Filphoosi Yesuusaba odanaw hara Geeshsha maxaafa kifileta go7ettis.

Filphoosaranne Itophiya addiyara nam7ay bishe haathi de7iya bessi gakkidosona. Itophiya addey, “Haathe hayssa be7a; ta xammaqettonna mela diggey aybee?” yaagis. Para gaariya laaggiya addey essana mela odis.

Entti nam7ay wodhdhidi haathan gelidosona; Filphoosi, Itophiya addiya xammaqis. Entti haathaafe gaxa keyida wode Geeshsha ayyaanay Filphoosa qopponna efis; Filphoosi bida bessa ubban Yesuusabaa odis.

Itophiya shuumay Yesuusa ammanida gisho, daro ufaytishe ba biitta simmis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?