unfoldingWord 39 - Yesuusa Pirddethaa

unfoldingWord 39 - Yesuusa Pirddethaa

개요: Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

스크립트 번호: 1239

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sa7i giddi bilahe gidis; iya oychana mela wotaaddareti Yesuusa kahine halaqaako efidosona. Phexroosi, haahon entta kaallees; Yesuusa soo gelssin, Phexroosi karen tama kayees.

Soo giddon Ayhude cimati Yesuusa pirddas shiishidosona; worddon markkatiya daro markkata ehidosona. Gidoshin, entta qaalay issoy issuwara ginena; yaatin, Ayhude cimati, Yesuusi bala gideysa tillayanaw dandda7ibookona.

Wurssethan, kahine halaqay Yesuusa caddi xeellidi, “Ane nuus oda, neeni Xoossa na7aa, Kiristtoose?” yaagidi oychis.

Yesuusi zaaridi, “Neeni ne huu7en gadasa. Asa Na7ay wolqqaama Xoossaa ushachan uttidashin, qassi salo shaarara yishin neeni be7ana” yaagis. Kahine halaqay daro yilotidi ba ma7uwa peedhidi, “Nuna hara markka koshshenna; taani Xoossa na7a gishin si7ideta; hintte qofay aybee?” yaagidi waassis.

Ayhude cimati ubbay, “I, hayqanaw bessees” yaagidi zaaridosona. Entti iya ayfiya kammidi, iya bolla cuttidosona; iya dechidosona; iya bolla qelqisdosona.

Phexroosi zabban uttidi naagishin, issi macca aylliya iya be7ada, “Neenika Yesuusara de7aasa” yaagasu; shin Phexroosi, ne geysa taani erike gidi kaddis. Kaallada issi hara aylliya kaseysatho gasu; shin Phexroosi, ha77ika kaddis. Wurssethan, yan shiiqida asay, “Hintte nam7ayka Galiilappe gidiya gisho, neeni Yesuusara de7eysa eroos.” yaagidosona.

Yaatin, Phexroosi, “Ha uraa taani eriyaaba gidikko, Xoossi tana pirddo” yaagidi, caaqqis. Ellesidi, kuttoy waassis; Yesuusi guye simmidi Phexroosa xeellis.

Phexroosi yibbaata yeeho yeekkis. Yesuusa aathidi immida Yihudi, Yesuusi hayqana mela Ayhude cimati iya bolla pirddidaysa be7ida wode, azzanidi bana wodhis.

Wontetha gallas, wontta guura, Ayhude cimati Yesuusa Rooma shuuma Philaaxoosako efidosona. Ayhude cimati, Philaaxoosi, Yesuusa bolla pirddidi, iya wodhisana gidi qoppidosona. Philaaxoosi Yesuusa, “Neeni Ayhude kawo” yaagidi oychis.

Yesuusi zaaridi, “Neeni gadasa; gidoshin, ta kawotethay ha sa7a kawotethi gidenna; hessa gidiyako, daro kiitanchoti ta gisho olettana. Taani Xoossaa tumaa odanaw ha sa7aa yas; tumaa dosiya ubbay tana si7ees” yaagis. Philaaxoosi, “Tumi aybee?” yaagidi oychis.

Philaaxoosi, Yesuusara odan onggidaappe guye, asaako kare keydi, “Ha uraa bolla taani ay balaka demmabiike” yaagis. Ayhude cimatinne asay, “Iya kaqqa” yaagidi waassidosona. Philaaxosi, “Ays? I ay iitaba oothidee?” yaagidi oychis. Shin entti “Iya kaqqa” yaagidi gujjidi waassidosona. Philaaxoosi heedzantho, “Ha uray ay balaka oothibeenna” yaagis.

Philaaxoosi, ooshshi keyana gidi babbida gisho, wotaaddareti Yesuusa kaqqana mela kiittis. Rooma wotaaddareti Yeuusa garaafidi, zo7o ma7o mayzidosona; aguntha kallacha iya huu7en wothidosona. “Ayhude kawuwa hayssa be7ite” gidi iya bolla qelqisdosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?