unfoldingWord 26 - Yesuusi Haggaazo Doomis

unfoldingWord 26 - Yesuusi Haggaazo Doomis

개요: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

스크립트 번호: 1226

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Yesuusi, Xalahiya paaciya xoonidaappe guye, Geeshsha Ayyaana wolqqan, ba de7ida biitta Galiila simmis. Yesuusi bessafe besse yuuyidi asaa tamaarssis; asa ubbaa matan iyaw lo77o sunthi de7ees.

Yesuusi ba na7atetha wodiyan de7ida katamaa Naazrete bis. Sanbbaata gallas asay goynniya bessaa bin, I nabbabana mela Isayaasa xaatha maxaafa immidosona. Yesuusi maxaafa dooyidi asaas nabbabis.

“Manqotas Wonggelaa, di7etidaysatas la77atethi, qooqetas xeelo, qashetidaysatas birshetethi, odana mela Xoossaa Ayyaanay ta bolla de7ees. Xoossay keehanaw qoppida laythay hayssa” yaagidi nabbabis.

Hessafe guye, Yesuusi, maxaafaa xaaxidi haggaazeysas immidi uttis. Asa ubbay iya caddidi xeellosona; nabbabetida qaalay Kiristtoosaba odees. Yesuusi, “Hayssi hintte si7iya ha maxaafaa qaalay hachi polettis” yaagis. Asa ubbay malaaletidi, “Hayssi Yoosefa na7aa gidenne? yaagidosona.

Yesuusi, “Nabey ba yelettida biittan bonchettena; saloy heedzu laythinne bagga gorddettin, mino koshi biitta ubban keyida wode, Xoossay Eelyaasa hara biitta am7etappe issineko yeddisippe attishin, Isra7eele am7etako yeddibeenna.

Kaallidi Yesuusi, “Nabiya Elssa wode Isra7eelen daro baro hargganchoti de7oosona, shin enttafe issi asikka paxbeenna. Isra7eele morkke gidida Soore kawuwa ola halaqaa, Ni7imaaney ba gogga harggiyafe paxis” yaagis. Yesuusa si7iya asay Ayhude gidiya gisho, I giyabaa si7ida wode yilotidosona.

Naazrete asay, Yesuusa bantta goynno keethaafe goochi kessidi, aafon yeggidi wodhanaw zuma bolla kessidosona; shin I entta giddora kanthi aadhdhidi Naazret katamappe keyidi bis.

Hessafe guye, Yesuusi Galiila biitta ubban yuuyis; daro asay iyakko yidosona. Asay, qooqeta, wobbeta, tulleta, muumetanne dumma dumma harggen saketida asaa iyakko ehidosona.

Tuna ayyaani oykkida daro asaa Yesuusako ehidosona. Yesuusi kiitin, tuna ayyaanati asaappe keydosona; “Neeni Xoossaa Na7a” gidi waassidosona. He bessan shiiqida asay malaaletidosona; Xoossaa goynnidosona.

Hessafe guye, Yesuusi “Hawaareta” geetetiya tammanne nam7u asata dooris; Hawaareti Yesuusara hemetidosona; iyappe tamaardosona.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?