អេសវ៉ាទីនី

ព័ត៌មានអំពី អេសវ៉ាទីនី

Region: អាហ្រ្វិក
Capital: Mbabane
Population: 1,211,000
Area (sq km): 17,364
FIPS Country Code: WZ
ISO Country Code: SZ
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of អេសវ៉ាទីនី

Map of អេសវ៉ាទីនី

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង អេសវ៉ាទីនី

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 4

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati: Phuthi [Eswatini] [ssw]

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង អេសវ៉ាទីនី

Afrikaner ▪ British ▪ Coloured ▪ Comorian, Maore ▪ Deaf ▪ Nyanja ▪ Sotho ▪ South Asian, general ▪ Swazi ▪ Tsonga ▪ Zulu