ទទួលបានការពាក់ព័ន្ធ

មិន​ដែល​គិត​ចង់​ធ្វើ​ជា​សាសនទូត​ទេ? វាមិនសំខាន់ទេ មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចចូលរួមក្នុងក្រសួង GRN ។

  • Join in the most important task of prayer, the powerhouse force behind GRN.

  • Global Recordings Network is a non-profit missionary organisation, which operates primarily from the gifts of God's people.

  • Information, with estimated costs, for a range of current projects

  • A first hand taste of the mission field on a Short Term Mission trip with GRN.

  • Videos, posters and other promotional material for use in churches, small groups and special events.

  • God is the source of all we need, and he uses various channels to supply our needs, especially the generous gifts of his people.

  • VolunteerVolunteer - Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.
  • ServeServe - GRN has many opportunites to be involved full time or part time, long term or short term, overseas or at home.

Expression of Interest

Please let us know a bit more about yourself, your interests, skills and availability.

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Privacy Policy for more information.