លីបង់

ព័ត៌មានអំពី លីបង់

Region: អាស៊ី
Capital: Beirut
Population: 5,353,000
Area (sq km): 10,230
FIPS Country Code: LE
ISO Country Code: LB
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of លីបង់

Map of លីបង់

ភាសា និងគ្រាមភាសាដែលបាននិយាយនៅក្នុង លីបង់

  • Other Language Options
    ការថតមាន
    ឈ្មោះភាសា
    ភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

បានរកឃើញឈ្មោះភាសា 3

Arabic, Levantine [Syria] - ISO Language [apc]

Arabic, North Levantine: Beiruti [Lebanon] [apc]

Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary [Lebanon] [apc]

ក្រុមមនុស្សនៅក្នុង លីបង់

Alawite ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Iraqi ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Syrian ▪ Aramaic, West ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Bedouin, Levantine ▪ British ▪ Chaldean ▪ Deaf ▪ Druze ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Greek ▪ Italian ▪ Jew, Syrian ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Portuguese ▪ Spaniard ▪ Syrian Aramaic, Turoyo ▪ Turk