Varerya Wiriyana Nave Okhalemo Livuru Aneraru 3

Varerya Wiriyana Nave Okhalemo Livuru Aneraru 3

Grandes lignes: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Numéro de texte: 420

Langue: Lomwe: Mozambique

Thème: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Objectif: Teaching

Citation biblique: Extensive

Statut: Publishable

Corps du texte

Mapatcherero

Mapatcherero

Moni asinthamwene. Mu ekaseti yela munahala owiriyana Muluku wakhaviherya wawe aIsrayeli walapiha amwitchani aya. Nnahala ohuserya sa yawo. Mwiwa oruma wu.

Eruku Yopatchera 1: Josue Onawana Ni Amalakita

Eruku Yopatchera 1: Josue Onawana Ni Amalakita

Exodo 17:8-13; Mateyu 18:19

Aisrayeli hiyarino elapo yawayene. Yari mutakhwani. Mose ári mutokwene aya. Ahimuthanla mmiravo awitchaniwa Josué wi akhale mutokwene anakhotcho awe. Amalakita yawana n'aIsrayeli, nave Mose ahilotcha ni Josué: "Wathanle alopwana wi Yawane ni Amalakita. Omelo kinamwemela vasulu ni ekopo ya Muluku mmatani mwaka". Mose apharénle ni wemesha ekopo ya Muluku ni ovekela, Josué ni aIsrayeli yanawerya walapiha amwitchani aya Amalakita. Nave mono wa Mose wamuma ahinawerya wemesha ekopo. Nave Amalakita yapatchera walapiha aIsrayeli. Nave alopwana éli yaya omukhaviherya Mose opharela mono ni wemesha ophiyera wilavo, nave Muluku amukhaviherya Josué walapiha Amalakita. Yári alopwana éli yamukhavihenrye Mose Ompharela ntata emesha ekopo ya Muluku. Atchu a Muluku annakhalano ikuru somulapiha mwitchani aya, Satana, yimwi evekela vamoha. Yesu mwana a Muluku alotcha ariki "..... éli a nyuwo mwemereryana mwetchu pyakala munavekanyu, munahála ovahiwa ti atithi aka a wirimu. Vavá arivo atchu éli, nari araru elotchaka nsina naka miyotho kiri vavá ni yawo.

Eruku Yanawili 2: Alipa Ohotchela Annarwano Sawima Sa Okanani

Eruku Yanawili 2: Alipa Ohotchela Annarwano Sawima Sa Okanani

Numeros 13:1 - 14:38

Muluku ahavaha aIsrayeli elapo y'oKanani. yahiphiya elukuluku Muluku amurummeiye Mose warumiha alopwana oya wetchelela elapo y'oKanani. Aharumiha atchu khumi n'eli, vamoha Josué ni Kalebe. Emalinhe mahiku makhumi masheshe, Yátchika emulela Mose eriki: " Nóphiyawo elapo wanirummawewo, wotepa orérawo nave onnaphwanyeyawo mukakha, mahavu a enwi, etchaya ya phama yawoneiherya ti yawima ela nrukunlahu weiwo. Yokatchamiha tiwi atchu ari weiwo ta ikurusha ni awopiha ni mitchetche saya tisolipasha". Nave Kalebe alotcha mmurimani mwawe ariki: " Hiyo nokhala muyawo ni okusha itchu saya sothene ni elapwene, mweparipari hi nokhala wera". Nave alopwana yálotcha eriki: "Hiyo hinikhanle owana natchu yále; ta ikurusha onipwaha hiyo". Nave yahova ehilotcha eparipari yonnaya oKanani. Nave ohiyu yole atchu yahinla ni owápa asatokwene a Muluku, Mose, Arão vamoha ni Muluku. Muluku anyenyeya vawi hiyamwiwelenle ni omuroromela, yowo ahakokiherya mutakhwani emalamo miyakha makhumi masheshe. Nave aIsrayele othene yawo yahámuroromenle Muluku yahikhwa mutakhwani mwemmo.

Eruku Yaneraru 3: Nloko Na Israyeli Nnalapuwa Muhitche

Eruku Yaneraru 3: Nloko Na Israyeli Nnalapuwa Muhitche

Josué 1:1-2, 1:17

Akhwileiye Mose áthanliwa Josué okhala mutokwene a Israyeli nave Muluku álotcha ni Josué "Mose kapuro aka okhwa vano weyo ni atchu othene mwireherye oya olapuwa muhitche Yórdano muyaka elapo kovanhakani....olipe murima nave ohove, vawi weyo onamuholela muloko yola oya elapo kalakannaka ni makholo aya". Muluku alakana okhala ni Josué ni wiwelela malamulo a Muluku. Nave Muluku amulela Josué yawéra. Alipa-ohela iphepa aIsrayeli yakhalano ekasha yawitchaniwa ekasha ya malamulo a Muluku. Warimo malamulo a Muluku erempwe vathápwani. Muluku ahálela otesha ekasha orowano muhitche w'oYordano. Muhitche wárwela, alipa-ohela ephepa vonyikala muhitche, mahi yahuma. Alipa ephepa yahémela veri va muhitche atchu elapuwaka. Muluku onakhwela wokhaviheryani nyuwo ni miyo omurumela yowo ni onikhaviherya ni sothene seiho nnakhwelahu.

Eruku Yanesheshe 4: Okumuwa Wa Esiri Ya Oyériko

Eruku Yanesheshe 4: Okumuwa Wa Esiri Ya Oyériko

Josué 5:13 - 7:1

Aisrayele yaphiyalaya oKanani yárukurerya mutchetche wa oYeriko. Muluku alotcha ni Josée ariki: Kinnamvelela Yériko mmatani mwá vamoha mwene ni anakhotcho awe. Mwetche murukureryaka mutchetche ilukuluku thanu napili. Okhaleno alipa-ohela iphepa, yakunshe asipitcha ekhale oholo wa ekasha ya malamulo a Muluku nihiku nanethanu nawili yetche orukurerya itila thanu napili alipa-ohela iphepa ewopaka asipitcha. Emánle owopa othene enyakule vamoha. Vava esiri enahála omora nave óthene evolowe mmutchetcheni". Josué áherano ntoko Muluku amulamulenleiye nave mutchetche wo'Yériko wakumuwa, nave aIsrayeli yavolowa. Muluku ahálela wi ehikusheryeru etchu. Nave mulopwana awitchaniwa Acan hamwiwelenle Muluku. Nnahála woleliheryani sa yowo.

Eruku Yanethanu 5: Aisrayeli Annatchawa O Ai

Eruku Yanethanu 5: Aisrayeli Annatchawa O Ai

Josué 7:1-12, 6:18-19, 24

Watchamela oYeriko wakhalawo mutchetche wamwitchani aya wawitchaniwa Ai. Josué aharuma alopwana ohotchela mutchetche yole. Alipa-ohotchela yárwa ni masu awi" "Hophwanenle wi hiyo othene niyewo vawi asurutato aya tohosovalene. Nave Josue aharuma asurutato awe vakhani oya owaniha o Ai. Nave yahaphwanya o Ai eri aikurusha wapwaha aIsrayeli, nave yahalapiha aIsrayeli. Aisrayeli akina yahíphiwa, nave akina yahitchawa. Josué ni asatokwene aIsrayeli yashisheya ithoi vathi okhoveni wa ekasha ya malamulo a Muluku. Nave Muluku ahilotcha ni Josué "Vinya nthowa tani ohishenyawe ethoi vathi. Aisrayeli atcheka vawi anyanya nlamulo naka ahikusherya ewóro ni prata ahala oya empa ya Muluku yotha. Tinenla nthowa nene muhawenryanyu amwitchani anyu ". Muluku ahilotcha ni Aisrayeli wi etchikihe yeyo yari ya Muluku ompani wawe. Mwa yela nnahuserya wi Muluku onahála watoriha yawo ahinamwiwelela. Nahimwiwelelaka Muluku ninniruhela otchulu wa hiyo mekhihu.

Livuru Anethanu Namoha 6: Olakiwa Wa Akan

Livuru Anethanu Namoha 6: Olakiwa Wa Akan

Josué 7:14-26

Josué ahathukumanya atchu antchene okhoveni wa Muluku. Muluku ahimoniherya Josué wi ári Akan amutchekenle Muluku. Josué ahalotcha ni Akan: "Kilele wenrawe. ohikikhuwe". Akan alotcha ariki: "Ela eparipari miyo komutchekela Muluku aIsrayeli. Miyo konnaka itchu sorera sa mivira Muluku alontcheiye wi nihikusherye, kahikusha kithipela nlitchi mpamwaka". Atchu yakusha avinthaleiyevo eruha wa Josué. Vawi hiha Akan ni itchu sawe vamoha ni emusi awe yothene yatoloshiwa ntoko Muluku alontcheiye. Muluku ahalotcha ni Josué. "Ohóve, navetho wilipishe. wakushe anakhotcho othene, orowe owaniha omutchetcheni w'oAi". Aisrayeli yamwiwelela Muluku ewerya ovolowa omutchetcheni w'oAi. Muluku onnona sothesene nnerahu. Hinnawerya wipitiha yonanara. Nawerya olokoha yotchekahu Muluku onamnikhurumuwela.

Eruku Yanethanu Napili 7: Wemela Wa Nsuwa Ni Mweri

Eruku Yanethanu Napili 7: Wemela Wa Nsuwa Ni Mweri

Josué 10:1-14

Amorita nloko notchetcheya na elapo y'oKanani yápatchera wova nloko n'aIsrayeli. Mamwene mathanu yathukumana olakana oya owaniha n'aIsrayeli. Nave Muluku ahalotcha ni Josué: Ohiwove yawo; kinnonnya mmatani mwá. Havovo mmoha a yawo ani awerye wolapiha". Nave Josué ni anakhotcho awe yaya owaniha nloko nenle, yawo yahatchawa aIsrayeli. Muluku ahámorihela maluku amwitchani aya nave antchipale a yawo yahikhwa. Ekhotcho yawaniwa nihiku nothene. Josué ahivekela wa Muluku aveka nsuwa ni mwéri wi nikhaleleru ophiyera yalapinhe amwitchani aya. Hinavovo nihiku nnaphwana si nenle. Muluku ahakhaviherya aIsrayeli walapiha amwitchani aya a nloko n'oKanani. mmahiku ahu, Muluku ori aikuru owerya owana ni mwitchani ahu.

Eruku Yanethanu Natcharu 8: Josue Onahusiha Atchu

Eruku Yanethanu Natcharu 8: Josue Onahusiha Atchu

Josué 23:1 - 24:31

Josué amanle wuluvala awitchana atchu othene aIsrayeli. Awupusherya itchu sa malavi Muluku awerenleiye ni owaniha wa Muluku munipuroni mwaya. Josué alotcha ni aIsrayeli "Mwilipishe. Mukhale awikosopha ni wiwelela sothene irempwe mu livuru a malamulo, Mose awakhenleiye wa Muluku". Mwamwiwelela yowo onamoholelani ophiyera nvolonwe oKanani. Mwakhalano miluku mikina munamurimela nave munamuyelela elapo Muluku onovaheiyeni. Thanlani olelo, tani munamutcharanyu? Asinthamwene, Muluku ahivaha nlakano wa Josué vamoha ni aIsrayeli. Áhavaha elapo okhala yawaya,nave ahakhaviherya owana ni amwitchani aya. Mwitchani ahu ti Satana. Nave hiyo nokhalano mutokwene ahu omulapinhe Satana. Ti Apwiyahu Yesu Kristu, mwana a Muluku. Hankoni nimwiwelele ni omutchara yowo. Wa othene yawo anamusivela ni omwiwelela yowo, Muluku olakanano wavaha elapo yahihano oriwo okumi wohimala.

Eruku Yanethanu Nasheshe 9: Debora Onnalalerya Sa Muluku

Eruku Yanethanu Nasheshe 9: Debora Onnalalerya Sa Muluku

Juizes 4:1-9

Amanle okhwa Josué aIsrayeli yamutchekela Muluku. Yahakokhorela amuluku oKanani. Vawi hiha aKanani yakhalano owerya wapwaha aIsrayeli epatchera wahosha. Débora ári mutokwene aIsrayeli. Ári muthiyana a miruku. Atchu yanaya onveka miruku, nave anakhaviherya ni miruku sa phama. Análeliherya omutchikela Muluku aIsrayeli. Nihiku nimoha ámwitchana Barak. Yola ári mutokwene anakhotcho aIsrayeli. Alotcha ni Yowo ariki " wakushe alopwana masana khumi (10.000) oroweno omwakoni tabor. Sisera ni anakhotcho awe oKanani annarwa owana ni nyuwo. Nave Muluku onamovahani owerya wawalapiha yawo". Barak ánova. Álotcha ni Débora "wakhala wi nyu himuri ni hiyo, miyo nkinayawo". Nave Débora alotcha: "Kinnarwa ni nyuwo, nave Muluku onammuvelela Sisera mmatani mwa muthiyana yola". Asinthamwene, atchu othene hankoni nimusivele Muluku, onnakhaviherya othene yawo anamuroromela yowo.

Eruku Yanekhumi 10: Muluku Ahakhaviherya Omulapiha Sisera

Eruku Yanekhumi 10: Muluku Ahakhaviherya Omulapiha Sisera

Juizes 4:10-16

Débora ni Barak yaháholela anakhotcho aIsrayeli oya omwakoni Tabor. Sisera ni aKanani yaharowa owana ni aIsrayeli. Sisera akhalano ikaro masana mathanu namasheshe (900) sopakiwa ni mithipo. Sapakeliwe owanihiwano ekhotcho. Ikaro iha sari solimelasha hisawerya ovira muntchokwini wa muhitche yowo aIsrayeli yaryayamo. Barak arwileiye ni anakhotcho aIsrayeli orwa onwaniha ni Sisera, Muluku ahamwarya munikhuruni anakhotcho aKanani epatchera otchawa. Anakhotcho aIsrayeli yanawikara, enawipha ni malemaya. Mwa okhaviherya wa Muluku, anakhotcho aIsrayeli yáwerya walapiha anakhotcho aKanani. Nave Sisera mekheiye avuluwa vawi ahitchupha mukharoni mwawe atchawa.

Eruku Yanekhumi Namoha 11: Jael Amwipha Sisera

Eruku Yanekhumi Namoha 11: Jael Amwipha Sisera

Juizes 4:17-23

Sisera atchawela ompani wa muthiyana awitchaniwa Jael. Jael hari a nloko naIsrayeli. Jael ahalotcha ni Sisera: "Akuva ovolowe. ohove". Vawi hiha avolowa mpa ipitha. Ahinvaha yowo mukakha, amukhunela ni mantha, nave Sisera arupa. Nave Jael amukusha marthela, amwitela Sisera arikimurupa amphoreiha muru. Mwawakuva Barak árwa, amwavyaka Sisera. Jael amwitchana amulela "Nkarwá, kiwonihe mulopwana yowo onamwavyawe ". Ole okonne vale Sisera okhwene, apophenye muru vathi.

Eruku Yanekhumi Napili 12: Efesta Ya Aisrayeli

Eruku Yanekhumi Napili 12: Efesta Ya Aisrayeli

Juizes 5:1-31

Ari Muluku avanhe ikuru aIsrayeli walapiha amwitchani aya aKanani. Débora ni Barak yahipa ntchipo nomuthamala Muluku; atchu yahakalala ni yawo. Yawo yahakalala okhalano mutokwene aya ophwana ni Débora. Yowo ári máyaya. Yamuthamalelatho Jael, Vawi hamonve Sisera. Muluku ahilapa muteko awe wa aIsrayeli veri va athiyana yala éli. Asinthamwene, Muluku onalapa véri va yawo ari otchetcheya, walapiha yawo ari aikuru. Othene nokhano mwitchani ahu awitchaniwa Satana. Muluku omurumme mwanawe Yesu Kristo akhwa vamwikimanyo wi amuwanihe Satana. Yowo onikushera yotchekahu. Atchu onanara murima yamwipha Yesu. Munnupuwela aIsrayeli walapiha waya amwitchani aya wi sari ikuru sa Muluku. Yesu Yowotho omulapiha Satana, mwitchani a atchu othene, amanle okhwa, avinya w'okhwani ohoniherya wi okhalano owerya olapiha ikuru sa Satana; okhwa hiwawenrye omphara yowo. Okhwa ontaphula mwa ikuru sa Satana. Olelo mwa Yesu ninnawerya olapiha sotcheka n'ikuru sa Satana vawi Yesu onnanivaha okumi wohimala wa othene yawo anamuroromela yowo.

Mapatcherero

Mapatcherero

Satana mulipa ówoka, onnáwoka othene yawo anatchara ephiro ya Yesu. Muluku onnanivaha ikuru somulapihano Satana. Niwiriyane sohusiha sa mpipiliya. Mukhunule eruku enatcharavo.

Eruku Yanekhumi Natcharu 13: Gideão Ni Munkelo a Muluku

Eruku Yanekhumi Natcharu 13: Gideão Ni Munkelo a Muluku

Juizes 6:1-24

Vanawili Aisrayeli yamutchekela Muluku nave Muluku aherano mwayini, áhiya Amidianita amwitchani aya yalamula miyakha mithanu namili. Amidianita yánananariha sohatcha sa aIsrayeli. Nave aIsrayeli yakhuwela wa Muluku wi ávulushe. Nihiku nimoha mulopwana awitchaniwa Gideão ámusila thiriko. Ámutchukutcherya wi amwitchani awe Amedianita ehimone. Árwa munkelo a Muluku ariki: "Muluku ni nlema nawe ori ni weyo". Gideão ahakhula " Arimwi Muluku ári ni hiyo, nthowa tani enanimorelaya epahu ela? Nave Muluku ámulipisha Gideão "Rowa ni ikuru sá sothene wamvulushe Israyeli mmatani mwa Amedianita. Miyo kinnoruma oyewo?" Gideão ásuwela wi ori otchetcheya ni óhiphwanela. Nave Apwiya yahi wa yowo: "Mi kiri ni weyo ophiyerya walapinhe Amedianita". Gideão ámvaha munkelo yolya. Munkelo áphara yolya ni ekopo awe. Vohilekela yolya yávarela, nave nkelo ámvinyeryavo. Vawi hiha ásuwela wi yole álotcha ni miyo ti Muluku. Muluku ólakana okhala ni anamuteko awe mahiku othene, nave yowo ori aikuru wakhaviherya othene yawo ari otchétcheya.

Eruku Yanekhumi Nasheshe 14: Gideão Onapwesha Amiluku

Eruku Yanekhumi Nasheshe 14: Gideão Onapwesha Amiluku

Juizes 6:25-32

Emusi ya Gideão yanákokhorela amiluku a'Kanani. Muluku aKanani ári Baal ni Asherah. Muluku álotcha ni Gideão, "wapweshe eyupu maloko awo yámutekenlaya Baal ni Asherah. Wavinyaka oteke eyupu ya Muluku éparipari". Gideão ánawova atchu, nave ámwiwelela Muluku, nave ohiyu yole ahakusha alopwana khumi oya wapwesha amiluku. Atchu yasarasareya murima enamwavya wi emwiphe Gideão, nave apapawe yamwákiha ni masu awi: "Yarimwi amiluku eri atchu éparipari, mwáhiye yisákihe mekhaya." Nave hiyawenreru etchu. Asinthamwene, Muluku ori aikuru ohiyana ni amiluku ópakiwa ni miri nári ólotcha. Hankoni nimove Muluku éparipari.

Eruku Yanekhumi Nathanu 15: Atoropa a Gideão Anawurya Mahi

Eruku Yanekhumi Nathanu 15: Atoropa a Gideão Anawurya Mahi

Juizes 7:1-7

Amedianita yaháphakanela aIsrayeli. Gideão aháthukumanya anakhotcho awe. Nave Muluku álotcha ni Gideão, "Anakhotcho awo átepa watcha.....yowo ani athukumele ni wova omukókiherye owani" antchipale yátchikela owannyaya. Muluku álotcha tho ni Gideão ariki: "Nlelo anakhotcho awo átepa watcha. Wákushe okhuruweleno omuhitcheni kawéhe weiwo" Gideão ahakusha alopwanawe oya owurya mahi. Alopwana antchipale yákokhora ewuryaka mahi. Yonenyevo pahi alopwana masana mararu (300) yawunrye mahi ni matáya ntoko mwanapwa. Nave Muluku ahi : "Mwa alopwana yala masana mararu awunrye ni matáya kinnaveléla walapiha Amedianita.

Eruku Yanekhuminathanu Namoha16: Alopwana a Gideão Ámurukurerya Midiam

Eruku Yanekhuminathanu Namoha16: Alopwana a Gideão Ámurukurerya Midiam

Juizes 7:16-25

Yántche yári anakhotcho a Medianita. Ni ikamila saya sintchipale yáphwanya vawitchuwavo. Gideão árino alopwana masana mararu (300) nave Muluku ahaléliha yawera. Gideão ahákawela asipetcha orimo ekamama. Ohiyu eriyari yahárukurerya aMedianita yakonnayavo, yátutusha ni wewula otokwene; yawópa asipetcha aya, epwesha mapotoro ekamama, ekóka ekhuwela "w'Apwiya vamoha ni Gideão" Vavonto aMedianita miru saya sahakanyereya epatcherya wíphana mukina ni mukhwawe. Amedianita yahátchawa anakhotcho a Gideão. Gideão awitchaniha anakhotcho awe yawo yahanle mwa Israyeli. Yawipha ewíkaravo amwitchani aya aMedianita. Asinthamwene, nári nri otchétcheya nnamwiwelela Muluku ni omuroromela Yowo, Muluku onnanikhaviherya owana ni Satana.

Eruku Yanekhuminathanu Napili 17: Sansão Onamwipha Mwatcho

Eruku Yanekhuminathanu Napili 17: Sansão Onamwipha Mwatcho

Juizes 14:1-20

Amanle okhwa Gideão, aIsrayeli yámutchekela Muluku. Muluku aherano mwayini wahiya aFilisteu wálaka yawo. Muluku ahárumiherya mutokwene aya, anvaha ikuru wavulusha aIsrayeli. Nsina nawe itchaniwa Sansão. Munepa wa Muluku warulaya wa Sansão ákhala mulopwana akuru ni awopiha. Sansão amóna muthiyana amutchunneiye a mu nloko n'aFilisteu, aharuma apapawe oya omurya. "Rowani mwakurerye kinnamutchuna". Nihiku nimoha Sansão ayáka wa muthiyana, mwatcho amphara. Sansão ári aikurusha, amwákanula mwatcho iyano sawe ophiyera akhwile. Ámuthela muthiyana a'nFilisteu, yola hári ékhaikhai wa yowo. Mu esara ya Sansão awipha aFilisteu makhumi mararu (30). Asinthamwene, namuteko a Muluku onaphwanela omuthela mai, onamova ni omuroromela Muluku.

Eruku Yanekhuminathanu Natcharu 18: Sansão Ni Ananthala Mu Ematcha Ya Triko

Eruku Yanekhuminathanu Natcharu 18: Sansão Ni Ananthala Mu Ematcha Ya Triko

Juizes 15:1-17

Evinre mahiku Sansão akákela wafilisteu owetchelela amwariye. Nave ahaphwanya atatáwe emukunshe mwariye emunnya mulopwana mukina. Sansão ásarasareya murima alotcha. "Átepa okitchekela kinahala owerela yonanara Afilisteu othene". Ávinya aya ásaya ananthalawe masana mararu (300) amaka ithuko sa moro ámakelela mila apili-apili ákukhulela oya weyela imatcha sa aFilisteu. Triko othene ári mmatchani ni ole ári vatathani ávarela avya. Nave aFilisteu hiyamutchunaru Sansão, nave yámusomela oYuda elapwawe. Ayuda akhwawe yámmaka, envelela mmatani mwa amwitchani awe aFilisteu. Nave munepa wa Muluku wárwa wa Sansão ni ikuru awipha atchu (1000).

Eruku Yanekhumi Nathanu Nasheshe 19: Afilisteu Ánamutchema Sansão

Eruku Yanekhumi Nathanu Nasheshe 19: Afilisteu Ánamutchema Sansão

Juizes 16:4-22

Sansão hatchema meihi; orakama wa meihi awe yoneiha wi ári mutchu a Muluku. Yowo amwenre akuru. Sansão ámuthela nFilisteu mukina, nsina nawe itchaniwa Dalila. Dalila anavyavya osuwela ikuru sawe sarwelayavo. Sansão ámulela Dalila wi ikuru sawe sakhuma mmeihini. "Katchemmwa meihi, kinamuyelela ikuru sowanihano" Ohiyu omoha, Sansão arikimurupa, Dalila awitchana Afilisteu. Yawo yámutchema meihi. Nave Muluku akhala otchai ni Sansão ayelela ikuru sa owanihano. Afilisteu yámukusha Sansão envonyerya mukariposo emuhoma maitho ahinána. Ari mukariposo mwemmwe meihi awe yaninnuwa.

Eruku Yamakhumi Meli 20: Sansão Ahatolosha Afilisteu

Eruku Yamakhumi Meli 20: Sansão Ahatolosha Afilisteu

Juizes 16:23-31

Sansão ari mukariposo aFilisteu yátepa ohakalala epaka mukutcho wothamalela miluku saya. Yámukumiha Sansão mukariposo, yowo yamuwosonlaya maitho mukariposo enathatano vamukutchoni. Atchu antchene yari vamukutchoni vavale, akina masana mararu yári vasulu vempa ya mukutcho. Yámukusha Sansão enathatano. Sansão aháveka alipa amukutcho ariki kovelavela; kinaveka wi kahámele apotcho yawo alipinshe empa ya miluku.Sansão ávekela wa Muluku ariki: "Kupuweleni nave mukilipishe vanawili" Sansão ahákakha apotcho ni ikuru sawe sothene, mukutcho ohimanle empa yaháphita atchu othene ekhwa. Sansão vamoha ni aFilisteu yakhwa. Muluku ahinvaha ikuru Sansão wálapiha Afilisteu. Okhwa wa Sansão, atchu antchipale yátholowa, opwaha atchu átolonsheiye ari mukumi. Asinthamwene, mwa ikuru sa Muluku nnaweryahu omulapiha Satana. Ikuru seiha nnákhela ni omwiwelela Muluku.

Eruku Yamakhumimeli Namoha 21: Yesu Oníkara Minepa Sonanara

Eruku Yamakhumimeli Namoha 21: Yesu Oníkara Minepa Sonanara

Luka 8:26-39

Emanle mahiku a Gideão ni Sansão, Yesu árwa akhala elapo ya aIsrayeli. Nihiku nimoha ákumana ni mulopwana arino minepa sonanara. Mulopwana ákokhora vathi anveka Yesu ii: "Tisheni onakhwelawe ni miyo Yesu mwana a Muluku a wirimu-rimu?" Minepa sósuwela wi Yesu mwana a Muluku. Yesu álamulela minepa omuhiya mulopwana; minepa sámveka Yesu ovolowa munikhuruni na ikupa. Ikupa sarwéla masololo ophiyerya itholowenle muniya. Atchu yápatcherya osuwela wi Yesu okhalano ikuru somulapihano Satana ni minepa sawe. Nnamwi minepa, sinnamwiwelela Yesu. Pipiliya onnanihusiha ariki: Yesu ovahiwa ikuru sóthene wirimu ni vathi. Óvahiwa ikuru sawikarano minepa sonanara; minepa iha inikariwa mwa nsina na Yesu.

Eruku Yamakhumimeli Napili 22: Yesu Mu Empa Ya Muluku

Eruku Yamakhumimeli Napili 22: Yesu Mu Empa Ya Muluku

Luka 19:45-49, 20:1-2

Nihiku nimoha Yesu árowa ompani yovekela oYerusalemo. Atchu yátatusha empa yovekelamo, yera empa yothumihamo marotcha. Yawo yanaréla wa Yawo mekhaya ni wiyeryana. Yesu ahákumihamo asinama othene yathumihiwa mwemmo. Alalerya masu a mPipiliyani ii: "Sorempwa, empáka ekhale empa yovekelamo, vano nyu mohera empa yohuhulamo." Mahiku othene Yesu anahusiha mu empa yovekela. Nave atokwene aYuta yanavya elukuluku wi emwiphe Yesu. Nihiku nimoha yámukoha Yesu: Tisheni yaphama wenrawe ononeiheryawe ni yela?

Eruku Yamakhumimeli Natcharu 23: Yesu Óvinya Wa Okhwa

Eruku Yamakhumimeli Natcharu 23: Yesu Óvinya Wa Okhwa

Mateyu 28:16-20

Yále yári atokwene aYuta, yári amwitchani a Yesu, yahákusha atchu akina omwipha yowo. Yesu áthomeiwa vamwikimanyo. Akhwa. Nihiku naneraru ávinya wokhwani. Muluku ómvaha ikuru Yesu solapihano okhwa. Harwa akhwa wili-wili. Okhwa wawe ni ovinya wawe ononinhe wi eparipari mwana a Muluku. Yesu álotcha ni ohuseryawe: "Kovahiwa ikuru sothene wirimu ni elapo ya vathi. Rowani watchu othene mwáhusihe okhala arummwáka. Mwáhusihe wiwelela sothene kolamulenlakani nyuwo. Kinarwa kikhala ni nyuwo mahiku othene". Yesu ovaherya olapiha okhwa ni otcheka w'atchu othene anamutchara Yesu, Muluku ohávaha munepa wawela wi wakhaviheryeke wetcha ni Muluku ni wiwelela masu awe. Hankoni netche ni omwiwelela Yesu. Hiha Yesu onamulapa mwa hiyo.

Eruku Yamakhumimeli Nasheshe 24: Asurutato a Muluku

Eruku Yamakhumimeli Nasheshe 24: Asurutato a Muluku

aEfeso 6:10-18

Yesu ómulapiha Satana, ónivaha ikuru sowerya omulapiha Satana ni minepa sawe. Nni niwerye ela nakhala óreheryiwa owaniha, ntoko munawonelanyu anakhotcho yala. Áreheryiwa oya owaniha. Yopatchera nikhale ólotcha masu a Muluku mweparipari, ni okhala mpuwa mwa masu. Wi niware masu ntoko yonákiha ya nrapala vothevene nnayahuvo. Násiveleke akina, nave nereno yeyo eri yekhaikhai wa Muluku. Itchu saphama siyo nnupuwelelahu, nnerahu sinnanákiha owana n'amwitchani ahu.

Informations reliées

Téléchargements gratuits - Ici vous allez trouver le texte pour les principaux messages GRN en plusieurs langues, plus des images et autres documents prêts à télécharger

L'audivisuel "Vois, Ecoute et Vis" - Un ensemble de 8 programmes de 24 images chacun pour l'évangélisation et l'enseignement chrétien. La série présente des personnages de l'Ancien Testament, la vie de Jésus et la jeune église.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 1: Faciliter la dissémination de l'évangile - Cet article donne un sommaire de diverses façons d'utiliser les produtis audiovisuels de GRN sur le terrain.

Comment utiliser les produits audiovisuels de GRN - 2: Approfondir - Cet article donne des explications supplémentaires en relation avec les histoires et pourquoi il y a peu de commentaires.

La collection d'Enregistrements de GRN - Matériel d'évangélisation et d'enseignement biblique de base adapté aux besoins et à la culture du peuple, dans une variété de styles et de formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach