unfoldingWord 16 - ຜູ້ປົດປ່ອຍ

unfoldingWord 16 - ຜູ້ປົດປ່ອຍ

Esquema: Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

Número de guión: 1216

Idioma: Lao

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

ຫຼັງຈາກທີ່ໂຢຊວຍເສຍຊີວິດ,ຊາວອິດສະລາເອນກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂັບໄລ່ຊາວການາອານທີຍັງເຫຼືອ ຫຼື ເຊື່ອຟັງພະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.ແຕ່ຊາວອິດສະລາເອນເລີ່ມນະມັດສະການພະຂອງຊາວການາອານແທນພຣະເຈົ້າຢາເວ, ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຈິງ. ຊາວອິດສະລາເອນບໍ່ມີກະສັດ.ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນກໍເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ.

ເພາະວ່າຊາວອິດສະລາເອນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດເຂົາໂດຍການອານຸຍາດໃຫ້ສັດຕູມາທໍາລາຍພວກເຂົາ. ພວກສັດຕູໄດ້ລັກເອົາສິ່ງຂອງຈາກຊາວອິດສະລາເອນ, ທໍາລາຍຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ ແລະ ໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງຫຼາຍປີຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ແບບຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດໂດຍພວກທະຫານ, ຊາວອິດສະລະເອນກໍໄດ້ສໍານຶກຜິດ ແລະ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍຊີວິດພວກເຂົາ.

ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມຜູ້ທີ່ຈະນໍາເອົາຄວາມລອດອອກຈາກພວກສັດຕູ ແລະ ນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ດິນແດນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຊາຊົນກໍໄດ້ລືມພຣະເຈົ້າແລະ ເລີ່ມນະມັດສະການຮູບເຄົາລົບອີກຄັ້ງ, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກມິດິອານ ເຊິ່ງຕັ້ງກອງທັບຢູ່ໂຈມຕີພວກເຂົາ.

ຊາວມິດິອານໄດ້ຍຶດເອົາພືດພັນທັນຍາຫານທຸກສິ່ງຂອງຊາວອິດສະລາເອນເປັນເວລາເຈັດປີ. ຊາວອິດສະລາເອນຢ້ານຫຼາຍຈຶ່ງໄປລີ້ຢູ່ໃນຖໍ້າ ເຊິ່ງພວກມິດິອານບໍ່ສາມາດເຫັນເຂົາໄດ້. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍພວກເຂົາອີກ.

ໃນມື້ໜຶ່ງ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຈາກອິດສະລາເອນຊື່ວ່າ: ກີດິໂອນ ກໍາລັງນວດເຂົ້າຢ່າງລັບໆເພື່ອທີ່ພວກມິດີໂອນຈະບໍ່ເຫັນລາວ. ເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າຢາເວໄດ້ມາປະກົດແກ່ກິດິໂອນ ແລະ ເວົ້າວ່າ, “ ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນໍາເຈົ້າ, ເປັນນັກຮົບທີຊົງພະລັງ. ຈົ່ງອອກໄປຊ່ວຍຊາວອິດສະລາເອນຈາກພວກມິດິອານ”.

ພໍ່ຂອງກິດິໂອນ ໄດ້ເຮັດແທນຖວາຍບູຊາຮູບເຄົາລົບ,ພຣະເຈົ້າບອກກິດີໂອນໃຫ້ທໍາລາຍແທນບູຊານັ້ນ. ແຕ່ກິດີໂອນຢ້ານພວກປະຊາຊົນ, ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງລໍຖ້າຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ. ແລ້ວລາວກໍທໍາລາຍແທ່ນບູຊາລົງແລະ ທຸບເປັນສ່ຽງໆ. ລາວໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໃໝ່ໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ເຂົາເຄີຍໃຊ້ເປັນບ່ອນບູຊາຮູບເຄົາລົບ ແລະ ນໍາເຄື່ອງມາຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ.

ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນວ່າມີບາງຄົນທໍາລາຍແທ່ນບູຊານັ້ນແລ້ວ, ພວກເຈົາຈຶ່ງໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນໄປທີ່ເຮືອນຂອງກິດິໂອນເພື່ອຂ້າລາວ, ແຕ່ພໍ່ຂອງກິດິໂອນເວົ້າວ່າ: ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງພະຍາຍາມຊ່ວຍພະຂອງພວກເຈົ້າ, ຖ້ານັ້ນແມ່ນພະເຈົ້າແທ້ ປ່ອຍໃຫ້ລາວປົກປ້ອງຕົວເອງແມ້. ຍ້ອນພໍ່ກິດິໂອນເວົ້າດັ່ງນັ້ນກັບປະຊາຊົນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຂ້າກິດິໂອນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກມິດິອານຈຶ່ງກັບໄປລັກເຄື່ອງຂອງຊາວອິດສະລາເອນອີກຄັ້ງ. ເລື່ອງແບບນີ້ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງນັບບໍ່ຖ້ວນ. ທ້າວກິດິໂອນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນມາຮ່ວມສູ້ສັດຕູກັບລາວ. ກິດິໂອນໄດ້ຂໍພຣະເຈົ້າໝາຍສໍາຄັນສອງຢ່າງເພື່ອແນ່ໃຈວ່າພຣະອົງໃຊ້ລາວມາເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນ..

ໝາຍສໍາຄັນທີ່ໜຶ່ງ, ກິດິໂອນໄດ້ເອົາຜ້າຜືນໜຶ່ງວາງໄວ້ເທິງພື້ນດິນ ແລະ ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີນໍ້າຄ້າງເຕັມຢູ່ເທິງຜ້າພື້ນນັ້ນແຕ່ບໍໃຫ້ມີຢູ່ຕາມພື້ນດິນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ລາວຂໍ. ຄືນຕໍ່ມາ, ລາວຂໍໃຫ້ພື້ນດິນປຽກແຕ່ຜ້ານັ້ນແຫ້ງ. ພຣະເຈົ້າກໍປະທານຕາມທີ່ລາວຂໍອີກ. ໝາຍສໍາຄັນສອງອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ກີດິໂອນໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໃຊ້ລາວມາເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນອິດສາລະເອນຈາກພວກມິດິອານ.

ທະຫານອິດສະລາເອນ 32,000ຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປຫາກິດິໂອນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງບອກລາວວ່າ, ທະຫານມີຈໍານວນຫຼາຍເກີນໄປ. ດັ່ງນັ້ນກິດິໂອນໄດ້ສົ່ງຜູ້ທີ່ຢ້ານກັບບ້ານໄປ 22,000ຄົນ. ພຣະເຈົ້າບອກກັບລາວອີກວ່າ, ຍັງມີຜູ້ຊາຍຫຼາຍເກີນໄປ. ກິດິໂອນກໍສົ່ງພວກເຂົາທັງໝົດກັບບ້ານ, ເຫຼືອທະຫານພຽງ 300ຄົນ.

ໃນຄືນນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບກິດິໂອນວ່າ, “ ຈົ່ງລົງໄປຄ້າຍຂອງພວກມິດິອານ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າ, ເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານອີກຕໍ່ໄປ. ໃນຄືນນັ້ນກິດິໂອນ ໄດ້ລົງໄປທີ່ຄ້າຍ ແລະໄດ້ຍິນພວກທະຫານກິດິອານລົມກັນ, ຄົນໜຶ່ງກໍາລັງລົມກັບໝູ່ຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຝັນຂອງລາວ, ເຂົາເວົ້າວ່າ: ຄວາມຝັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ, ທະຫານຂອງກິດິໂອນຈະຮົບຊະນະທະຫານມິດິອານ. ເມື່ອກິດິໂອນໄດ້ຍິນສິ່ງນີ້, ລາວກໍນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ.

ແລ້ວກິດິໂອນກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາທະຫານຂອງລາວ ແລະ ເອົາແກ, ໝໍດິນ ແລະ ກະບອງໄຟໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ອ້ອມຄ້າຍພັກຂອງທະຫານມິດິອານທີ່ກໍາລັງຫຼັບຢູ່. ທະຫານສາມຮ້ອຍຄົນຂອງກິດິໂອນໄດ້ເອົາກະບອງໄຟໃສ່ໃນໝໍ້ດິນເພື່ອທີ່ທະຫານມິດິອານຈະບໍ່ເຫັນໄຟທີ່ຢູ່ໃນໝໍ້ດິນ.

ໃນເວລານັ້ນ, ທະຫານຂອງກິດິໂອນໄດ້ທຸບໝໍ້ດິນພ້ອມກັນ, ທັນໃດນັ້ນ ກໍເກີດໄຟໃນກະບອງ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍເປົ່າແກ ແລະ ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ, ສູ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະ ກິດິໂອນ.

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກມິດິອານສັບສົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາເລີຍສູ້ ແລະ ຂ້າກັນເອງ. ທັນໃດນັ້ນ, ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນທີ່ຢູ່ບ້ານໄດ້ຖືກເອີ້ນມາຊ່ວຍກັນຂັບໄລ່ພວກມິດິອານ. ພວກເຂົາຂ້າພວກມິດິອານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຂັບໄລ່ພວກທີ່ຍັງເຫຼືອອອກຈາກດິນແດນອິດສະລາເອນ. ໃນມື້ນັ້ນ ພວກມິດິອານໄດ້ຕາຍ ຈໍານວນ 120,000. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍກອບກູ້ຊາວອິດສະລາເອນ.

ປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ກິດິໂອນເປັນກະສັດຂອງເຂົາ. ລາວບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລາວໄດ້ຂໍແຫວນຄໍາທີ່ເຂົາເອົາມາຈາກພວກມິດິອານ.ປະຊາຊົນໄດ້ເອົາຄໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກິດິໂອນ.

ແລ້ວກິດິໂອນກໍໃຊ້ຄໍາເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ແກ່ມະຫາປະໂລຫິດ. ແຕ່ປະຊາຊົນເລີ່ມນະມັດສະການມັນປຽບເໝືອນກັບຮູບເຄົາລົບ. ສະນັ້ນ ພຣະເຈົ້າລົງໂທດອິດສະລາເອນອີກຄັ້ງເພາະພວກເຂົານະມັດສະການຮູບເຄົາລົບ. ພຣະເຈົ້າອານະຍາດໃຫ້ສັດຕູມາທໍາລາຍພວກເຂົາ. ພວກເຂົາກໍຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາຊ່ວຍເຂົາອີກຄັ້ງ, ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍຍັງສົ່ງຄົນມາຊ່ວຍເຂົາອີກເຊັ່ນເຄີຍ

ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຄື: ຊາວອິດສະລາເອນເຮັດບາບ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍກັບໃຈ ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍສົ່ງຄົນໄປຊ່ວຍພວກເຂົາອີກ. ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ປົດປ່ອຍຫຼາຍຄົນມາຊ່ວຍຊາວອິດສະລາເອນຈາກພວກສັດຕູ.

ໃນທີ່ສຸດ ປະຊາຊົນກໍຂໍພຣະເຈົ້າມອບກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາເໝືອນກັບຊົນຊາດອື່ນ. ພວກເຂົາຢາກມີກະສັດທີ່ສູງ ແລະ ແຂງແຮງ, ແລະ ຜູ້ທີນໍາພວກເຂົາເຂົ້າສູ່ສະໜາມຮົບໄດ້. ພຣະເຈົ້າບໍ່ມັກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍ, ແຕ່ພຣະອົງກໍໃຫ້ກະສັດຕາມທີ່ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍ.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons