unfoldingWord 05 - Dan Alkawari

unfoldingWord 05 - Dan Alkawari

Esquema: Genesis 16-22

Número de guión: 1205

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Bayan shekaru goma da isowar Abram da Saraya cikin Kan'ana, har yanzu basu sami 'da ba. Sai matar Abram, Saraya, ta ce masa, "Tunda Allah bai yarda mini in sami yara ba gashi yanzu na tsufa na kure don haihuwan 'ya'ya, ga baranya ta Hajaratu. Ka aureta domin ta haifi mani da.''

Sai Abram ya auri Hajaratu. Hajaratu ta haifi da namiji, Abram kuma ya bashi suna Isma'ilu. Amma Saratu yi kishin Hajaratu. Da Isma'ilu ya kai shekara 13, Allah ya sake magana da Abram.

Allah ya ce, " Ni ne Allah Mai Iko dukka. Zan yi alkawari da kai." Sai Abram ya yi ruku'u har kasa. Allah kuma ya ce wa Abram, "Zaka zama uban kabilu da yawa. Zan baka da zuriyarka kasar Kan'ana abin gado, kuma zan zama Allahnsu har abada. Dole ka yi wa kowane da namiji a iyalinka kaciya.''

Matarka, Saraya, zata sami da-zai zama dan alkawari. Ka bashi suna Ishaku. Zan yi alkawarina da shi, zai kuma zama babbar kabila. Zan maida Isma'ilu babban kabila kuma, amma alkawarina da Ishaku ne. Sai Allah ya sauya sunan Abram zuwa Ibrahim, ma'ana, "Uban masu yawa." Allah kuma ya sauya sunan Saraya zuwa Saratu, ma'ana, "gimbiya."

A wannan ranar Ibrahim ya yi wa duk mazajen da ke gidansa kaciya. Bayan shekara guda, sa'adda Ibrahim ya kai shekaru 100, Saratu kuma ta yi 90, Saratu ta haifa wa Ibrahim da. Suka bashi suna Ishaku kamar yadda Allah ya gaya masu su yi.

Sa'anda Ishaku ya ke dan saurayi, Allah ya gwada bangaskiyar Ibrahim da cewa, "Dauki Ishaku tilon danka ka kashe shi, ya zama hadaya a gareni." Sai kuma Ibrahim ya yi biyayya da Allah, ya shirya ya yi hadaya da 'dansa.

Sa'anda Ibrahim da Ishaku suke tafiya wurin hadaya, Ishaku ya yi tambaya, "Baba, muna da itace domin hadaya, amma ina dan ragon?'' Ibrahim ya amsa, "Allah zai tanada ragon hadaya, 'dana."

Da suka isa wurin hadaya, Ibrahim ya daure dansa Ishaku, ya kwantar da shi akan bagadi. Zai kashe dansa kenan, sai Allah ya ce, ''Dakata! Kada ka yi wa yaron rauni! Yanzu na san kana tsorona, domin baka hana mani danka tilo ba."

A kusa da wurin Ibrahim ya ga rago a sarkafe cikin daji. Allah ya riga ya tanada ragon hadaya amaimakon Ishaku. Da farin ciki Ibrahim ya mika ragon hadaya.

Sa'annan Allah ya ce wa Ibrahim, "Saboda ka amince ka bani kome, harma danka tilo, Na yi alkawari in albarkace ka. Zuriyarka zata fi taurarin sama yawa. Domin ka yi mani biyayya, dukkan iyalan duniya za su zama da albarka ta wurin iyalinka.''

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?