unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

Esquema: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Número de guión: 1246

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Isxifaanose wodhida asaa afila naagida na7atethay Saawula geetettees. He wode I Yesuusa ammanenna; Yerusalaamen sooppe soo yuuyidi, ammaniya asaa, maccanne addiya oykkidi, qasho keethi gelsees. Ammaniya asaa oykkidi, Yerusalaame ehana mela kahine halaqaappe dabddaabbe ekkidi Damasqo bis.

Saawuli Damasqo bishin, saloppe wolqqaama poo7oy iya yuushuwan poo7is; yaatin, I sa7an kunddis. Issi asi, “Saawula, Saawula, tana ays goodday?” yaagishin si7is. Saawuli, “Godaw, neeni oonee?” yaagidi oychis. Yesuusi zaaridi, “Taani, neeni gooddiya Yesuusa” yaagis.

Saawuli kunddida bessaafe denddiya wode xeellanaw xoonettis; yaatin iya laggeti kaalethidi Damasqo efidosona. Saawuli heedzu gallas kumethi kathi mibeenna; haathe uybeenna.

Damasqqon Hananiya geetetiya issi ammaniya asi de7ees. Xoossay iya, “Denddada, Saawuli de7iya bessaa ba; I xeellana mela ne kushiya iya bolla wotha” yaagis. Shin, Hananey zaaridi, “Ha uray ammaniya asaa ay mela gooddidaako taani si7as” yaagis. Shin Xoossay, “Saawuli Ayhude gidonna asaas, kawotasinne Isra7eele asaas ta sunthaa awaajana mela taani iya dooras. I ta sunthaa gisho, waaye ekkanaw bessees” yaagis.

Hessa gisho, Hananey Saawulakko bis; ba kushiya iya bolla wothidi, “Ta ishaw Saawula, neeni yaa ogiyan new bentida Yesuusi, neeni xeellana melanne Geeshsha Ayyaanan kumana mela tana neekko kiittis” yaagis. Saawuli ellesidi, xeellis; Hananey iya xammaqis; Saawuli kathi midi xaalis.

Saawuli ellesidi, “Yesuusi Xoossaa na7a” yaagidi, Damasqon de7iya Ayhudetas sabbakis. Ayhudeti, ammaniya asaa dhayssanaw gooddiya uray, ha77i baw ammanidaysa be7idi malaaletidosona. Yesuusi, Kiristtoosa gideysa ersanaw Ayhudetara palamidi entta ammanthis.

Daro gallasappe guye, Ayhudeti Saawula wodhanaw zorettidosona. Entti iya wodhanaw katamaa penggiya naagiya asata iyaakko kiitidosona. Shin Ayhudeti bana wodhanaw qoppidaysa Saawuli si7is; iya laggeti, I kessi ekkana mela oothidosona. Issi qamma daachon wothidi, katamaa gimbbe dirssaa bollar wodhisidosona. Saawuli Damasqofe kessi ekkidaappe guye Yesuusaba sabbakis.

Saawuli Yesuusa tamaaretara gahettanaw Yerusalaame bis; shin entti iya be7idi babbidosona. He wode Barnnabaasi, Saawula hawaaretakko efidi, Damasqqon yayyonna Yesuusa sunthan waatidi odidaakko enttaw geeshshidi odis. Iyaappe guye, hawaareti iya ekkidosona.

Yerusalaamen denddida goodaappe baqatida issi issi ammaniya asati Yesuusaba Anxookiyan sabbakidosona. Anxookiyan de7iya daro asay Ayhude gidokona; shin guutha woden daro asay ammanidosona. Barnnabaasaranne Saawulara oorathi ammanida asaa tamaarsanawnne woosa keethaa minthethanaw yaa bidosona. Anxookiyan de7iya ammaniya asay “Kiristtaane” geetettidi koyro xeegetidosona.

Issi gallas Anxookiyan de7iya ammaniya asay woossishenne xoomishe de7ishin, Geeshsha Ayyaanay, “Taani xeegida oosuwas Barnnabaasanne Saawula taw dummayite” yaagis. Hessa gisho, entti xoomidaappenne woossidaappe guye, bantta kushiya entta bolla wothidosona. Hessafe guye, dumma dumma bessan Yesuusaba sabbakana mela yeddidosona. Barnnabaasaranne Saawulara dumma dumma asaa tamaarsidosona; daro asay Yesuusa ammanidosona.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?