unfoldingWord 46 - Nahimong Magtutuo si Pablo

unfoldingWord 46 - Nahimong Magtutuo si Pablo

Esquema: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Número de guión: 1246

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Si Saulo ang batan-on nga lalaki nga nagbantay sa mga kupo sa mga tawo nga nagpatay kang Esteban. Wala siya motuo kang Jesus busa iyang gipanglutos ang mga magtutuo. Giadto niya ang mga kabalayan ug iyang gidakop ang mga lalaki ug babaye ug gipriso. Gihatagan siya ug katungod sa pangulong pari nga moadto sa Damasco aron dakpon ang mga Kristohanon didto ug dad-on balik sa Jerusalem.

Sa dihang padulong na si Saulo sa Damasco, dihay sulaw nga kahayag gikan sa langit nga midan-ag sa iyang palibot, ug natumba siya sa yuta. Nadungog niya ang tingog sa tawo nga nag-ingon, “Saulo! Saulo! Nganong ginalutos mo man ako?” Nangutana si Saulo, “Kinsa ka man, Magtutudlo?” Nitubag si Jesus, “Ako si Jesus nga imong ginalutos!”

Pagtindog ni Saulo, dili na siya makakita. Gidala siya sa iyang mga higala didto sa Damasco. Wala mokaon ug moinom si Saulo sa sunod nga tulo ka adlaw.

Dihay usa ka tinun-an sa Damasco nga ginganla’g Ananias. Miingon ang Dios kaniya, “Adto sa balay nga gisak-an ni Saulo. Itapion ang imong mga kamot kaniya aron mobalik ang iyang panan-aw.” Apan niingon si Ananias, “Agalon, nakadungog ako nga kining tawhana maoy naglutos sa mga magtutuo.” Nitubag ang Dios, “Lakaw! Siya ang akong gipili nga ipaila ang akong ngalan ngadto sa mga Judio ug sa tanan nga mga katawhan. Daghan siya’g masinatian nga pag-antos alang sa akong ngalan.”

Busa niadto si Ananias kang Saulo, iyang gitapion ang iyang mga kamot ug miingon, “Gipadala ako ni Jesus dinhi. Siya ang nagpakita kanimo samtang nagpadulong ikaw dinhi. Mianhi ako aron makakita ka pag-usab ug aron gamhan ka sa Balaang Espiritu.” Diha-diha nakakita na pud si Saulo ug gibawtismohan siya ni Ananias. Unya mikaon siya ug nabaskog pag-usab ang iyang lawas.

Nagsugod dayon ug sangyaw si Saulo sa mga Judio didto sa Damasco nga nag-ingon, “Si Jesus ang Anak sa Dios!” Natingala ang mga Judio kay mao man kining tawhana ang naglutos sa mga magtutuo ug karon mituo na usab kang Jesus! Siya nakigdibate sa mga Judio ug gipamatud-an ni Saulo kanila nga si Jesus mao ang Mesiyas.

Pagkahuman sa pila ka adlaw, nagplano ang mga Judio nga patyon nila si Saulo. Nagpadala sila ug mga tawo nga bantayan si Saulo sa ganghaan sa siyudad aron patyon siya. Apan nahibal-an ni Saulo ang ilang plano, ug gitabangan siya sa iyang mga higala nga makaikyas. Usa ka gabii, gihinay-hinay nila siya ug paubos sa pader pinaagi sa pagsulod kaniya sa bukag. Human makaikyas ni Saulo sa Damasco, nagpadayon lang siya ug sangyaw mahitungod kang Jesus.

Niadto si Saulo sa Jerusalem aron makigkita sa mga tinun-an, apan nahadlok sila kang Saulo. Gidala ni Barnabas nga usa ka magtutuo, si Saulo didto sa mga apostoles. Gisulti ni Barnabas ang kaisog ni Saulo sa pagsangyaw didto sa Damasco. Sukad niadto, gidawat na si Saulo sa mga apostoles.

Ang ubang mga magtutuo nga nibiya sa Jerusalem tungod sa paglutos kanila, nangadto sa siyudad sa Antioquia. Ug didto nagsangyaw sila mahitungod kang Jesus. Kadaghanan sa mga tawo sa Antioquia dili Judio, apan daghan usab kanila ang mituo kang Jesus. Niadto si Barnabas ug si Saulo didto aron magtudlo sa mga bag-ong magtutuo mahitungod kang Jesus ug aron mapalig-on ang kasimbahanan. Ang mga magtutuo kang Jesus sa Antioquia mao ang unang gitawag nga mga “Kristohanon.”

Usa ka adlaw, samtang nagpuasa ug nag-ampo ang mga Kristohanon sa Antioquia, miingon ang Balaang Espiritu kanila, “Igahin ninyo alang kanako si Barnabas ug si Saulo tungod kay aduna akoy ipabuhat kanila.” Busa ang simbahan sa Antioquia nag-ampo alang kang Barnabas ug Saulo ug gipandongan nila sila sa ilang mga kamot. Unya ila silang gipalakaw aron magsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Jesus sa uban pang mga lugar. Nagtudlo si Barnabas ug Saulo sa mga nagkalain-laing grupo sa mga tawo, ug daghan ang mituo kang Jesus.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?