unfoldingWord 44 - Giayo ni Pedro ug ni Juan ang Bakol

unfoldingWord 44 - Giayo ni Pedro ug ni Juan ang Bakol

Esquema: Acts 3-4:22

Número de guión: 1244

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa ka adlaw, niadto si Pedro ug Juan sa templo. Sa dihang duol na sila sa ganghaan sa templo, nakakita sila ug tawong bakol nga nagpakilimos.

Gitan-aw ni Pedro ang tawong bakol ug miingon, “Wala akoy kuwarta nga mahatag kanimo. Apan aduna akoy laing ikahatag kanimo. Sa ngalan ni Jesus, bangon ug lakaw.”

Diha-diha, giayo sa Dios ang bakol ug misugod siya’g lakaw ug nilukso-lukso sa palibot tungod sa kalipay, ug gidayeg niya ang Dios. Natingala ang mga tawo didto sa hawanan sa Templo.

Nagdali-dali ang katawhan nga mitan-aw sa tawo nga naayo. Miingon si Pedro kanila, “Nganong natingala man kamo, nga naayo na siya? Wala siya maayo tungod sa among gahom ug kamaayo, kondili pinaagi sa gahom ni Jesus ug sa pagtuo nga gihatag ni Jesus kaniya.

“Kamo ang nag-ingon sa gobernador nga Romano nga patyon si Jesus. Gipatay ninyo ang tawo nga tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios. Bisan tuod wala kamo makasabot sa inyong gibuhat, apan gigamit kini sa Dios aron matuman ang gipanagna nga ang Mesiyas mag-antos ug mamatay. Busa karon, paghinulsol ug balik sa Dios aron mahinloan ang inyong mga sala!”

Nasuko ang mga pangulo sa Templo sa mensahe ni Pedro ug Juan. Gidakop sila ug gipriso. Apan daghan ang mituo sa mensahe ni Pedro ug mga 5,000 ang kadaghanon sa mga lalaki ang mituo kang Jesus.

Sunod nga adlaw, gidala si Pedro ug si Juan sa mga pangulo sa mga Judio didto sa pangulong pari ug uban pang pangulo. Nangutana sila kang Pedro ug Juan, “Sa unsang gahom ug kang kinsang gahom ang inyong gigamit sa pag-ayo sa tawong bakol?”

Nitubag si Pedro, “Ang tawo nga nagtindog sa inyong atubangan naayo tungod sa gahom ni Jesus, ang Mesiyas. Inyo siyang gilansang sa krus, apan gibanhaw siya sa Dios. Inyo siyang gisalikway apan walay lain nga makaluwas kanato gawas lang sa gahom ni Jesus!”

Natingala sila kang Pedro ug Juan tungod kay wala gayod silay kahadlok sa pagsulti. Nasayod man sila nga ang duha yano lang nga mga tawo ug dili edukado. Apan ilang nahinumdoman nga kining mga tawhana nakauban ni Jesus. Human nila gihulga si Pedro ug Juan, ila na silang gipalakaw.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?