Lebelela, Theetša O Phela Puku 3

Lebelela, Theetša O Phela Puku 3

Esquema: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 420

Idioma: Northern Sotho

Tema: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Matseno

Matseno

Madumo (Dumelang bagwera). Mo kaseteng ye le tlakwa gore na Modimo o thušitše batho ba Israele go fenya manaba abona bjang. Nna le wena re ka ithuta go bona. Ge leekwa wo (sikinale) Bulang letlakola lele latelago mo puking ye tsotho.

Seswantšho 1: Joshua o lwa le ba Amaleke

Seswantšho 1: Joshua o lwa le ba Amaleke

Exodus 17:8-13; Matheu 18:19

Batho ba Israele ba be ba sena naga ya bona. Baralala le leganata. Moshe ebe ele moeta pele wa bona. A kgetha Joshua gore ebe molaodi (kapoteine) wa Madira. Ba Amaleke ba hlasela Israele. Moshe are go Joshua "kgetha ba bangwe ba banna ba rena o yo lwa le Ba Amaleke. Ka moswana ke tla ema ntleng ya thaba, ke swere molamo (patla) la Modimo matsogeng aka."

Ge Moshe a emišitše lepara (kathapelo). Joshua le ba Israele ba be ba fenya ba Amaleke, fela motsogo a Moshe aile alapa a sesa gona ga a emiša. Ba Amaleke ba thoma go fenya ntwa. Banna baba bedi ba emiša matsoga a Moshe go fihla le sobela. Modimo a thuša Joshua go fenya Ba Amaleke. Banna ba ba bedi ba emiša matsogo a Moshe mola a emisitše lepara lamodimo. (kota)

Batho ba Modimo ba matla fatswa ke Modimo go fenya Le-naba la bona. Ge ba rapela mmogo: Ka gobane Jesu, morwa wa Modimo, o tsepiša bahlanka ba gagwe "Ge baba bedi ba dumela tshohle tše le di kgopelago le hla di direla ke tate wa Magodimong. Ka go bane mo bababedi goba ba ba raro ba ko panago ka-leina laka, ke na lebona gona moo."

Seswantšho 2: Dihlodi le dienywa tša kanana

Seswantšho 2: Dihlodi le dienywa tša kanana

Numeri 13:1 - 14:38

Modimo o tshephišitše naga ya kanana go Israele. Nako ya fihla, ya gore Modimo a laele Moshe gore a romele banna go yohlola naga ya kanana. Moshe aromela baetapele ba lesome pedi, gobalwa le Joshua le Kalebe. Ba boela morago ka morago ga matšatši a masome nne ba fa Moshe pego ye "Re ile nageng ye ore romilego go yona, kenaga ya maswi le denose (ehumi ke ebile e nonne) dienywa tša yona ke tše. Fela batho ba badulago fao ke ba matla, le Metse y an gona.

Kalebe a homotša dihlodi tša gabo are "Re swanetse go ya re tsee nagayeo ebe ya rena, ka gobane re ka kgona." Fela banna bao ba re "Re ka se hlasela batho bale, bana le maatla a go feta arena." Ba romela pego ye mpe ka naga yeo. Bošego bjoo batho balla ba ngungunela baetapele ba Modimo. Moshe le Arone, le gahlanong le Modimo.

Modimo abefelwa ka ge ba sa motshepha, aba eta a pele gona moo leganateng mengwaga ge masome nne. Ba Israele bao ba a tshepha (bego busae) Modimo, ba hwa gona moo leganateng.

Seswantšho 3: Batho ba Israele batselanoka

Seswantšho 3: Batho ba Israele batselanoka

Joshua 1:1-2, 3:1-17

Ka morago go lehu la Moshe, Modimo a kgetha Joshua gore ebe moetapele. Modimo are go Joshua "Moshe mohlanka wa ka ohwile, Bjale, wena, le batho ba ka moka, ltukišetšeng go sela noka ya Jorodane, leye nageng ye ke lego kgauswi legobe fa yona ba Israele. Ema senna otiye maatla, gobane o ile go eta batho ba pele go tšea naga ye ke e tshe pišitšego botatago lena." Modimo a laela Joshua gore o tla ba leyena, legore a latele lentsu lagagwe. Modimo a botse Joshua gore adire eng. Ba prista ba Israele ba be ana le lepokiši le bohlokwa la go bitšha Areka.

Lebe lena le molao wa Modimo maswikeng a mphaphathi. Modimo a balaela gore ba rwale Areka, ba ye leyona nokeng ya Jorodane. Noka ebe e fufula, fela ge maoto aba prista a tsena meetseng noka ye emiša go ela, ye oma.

Baprista ba ema gare ga noka mola batho ba selela negeng ya kanana ba sepela felo mogo omilego. Modimo o rata go ruta nna le wena gore, ge are kgopela go dira se sengwe le se sengwe, re mo tshephe re latele seo are kgopelago, o tla re thuša go dira seo a sa ratago.

Seswantšho 4: Mabota a Jericho aawa

Seswantšho 4: Mabota a Jericho aawa

Joshua 5:13 - 7:1

Ba Israele ba kamapa nageng ya kanana kgauswi le moo go bitswago Jericho. Modimo are go Joshua "Bona, ke gafetše Jericho matsogong a gago, kamoka le kgoši ya gona le banna ba gona ba ntwa. Dikuloga naga gatee le madira ka moka, dira se matšatši a selelago, o tsee baprista bašupa barwale di torompete (manaka a di nku) pele ga Areka (ya morena) ka letšatši la bošupa, dikuloga ga šupa le baprista ba letsa ditorompeta, ge le ekwa di lla, le di letse, le le se batho ba goelela ka modumo wo maatla; Ma boto atla gerega, batho ka moka ba tla tsena yo mongwe le yomongwe alebile ka gare. Bjale Joshua le batho ba dira ka Mo mo di mo aba laetsego. Mabat a Jericho a wa ba Israele ba thopa naga yeo. Modimo alaela Israele gore ase tšee se tee ya ba sabona. Fela monna ya bitswago Achan anyatša Modimo, retlalebotša ka yena ka morago.

Seswantšho 5: Ba Israele batshaba Ai

Seswantšho 5: Ba Israele batshaba Ai

Joshua 7:1-12, 6:18-19, 24

Kgauswi le Jericho go be go ena le naga yengwe, ya lenaba ebitšwa Ai. Joshua obe aswanetše go e thopa, a romela banna go yoo hlola naga yeo. Dilulodi tša bo ya tša re "Ga se batho ka moka ba ba swanetsego go ya go lwa le Ai, ka gobane ga gona banna ba bantshi (Bana le sešole sago fokola). Ka fao Joshua a romele sehlopha se se nyane sa bahlabani go ya go thopa Ai.

Fela ba nna ba Ai ba ba feta ka maatla ba fenya Ba Israele. Ba bangwe ba ba Israele ba bo lawa, ba bangwe ba swanela ke go tšhabu go ipholosa (go tshaba). Joshua le babagolo (Baetapele) ba khunama ka ditahlego kgakanegong, pele ga Areka ya morena.

Fela Modimo are go Joshua "Tsogang, le dira eng ka difahlego tše khunamilego? Ba Israele ba sentse, ba robile kwano ye ke e dirilego le bona batsere tše dingwe tsa silifera le gaata ye eswanetsego go ya ntlong ya morena, ba bolela maka, ke ka baka leo se sa kgonego go ema le manaba a bona. Morena o boditse ba Israele pele gore batsee silifera le gauta (tša sepoulo) ba di iše ntlong ya gagwe. Se se re ruta gore Modimo o otla ba mo nyatšang. Ge re nyatša Modimo, re a ikgobotša ebile re ka hlolela le babangwe kgobalo.

Seswantšho 6: Ka hlo lo ya Achan

Seswantšho 6: Ka hlo lo ya Achan

Joshua 7:14-26

Joshua a gobokantša batho kamoka ba Israele pele ga Modimo. Modimo abontšha Joshua gore ke Achan yo a sentsego, gahlanong le yena ( Modimo). Joshua are go Achan "Mpotše se ose dirilego o se nphihlele selo."

Achan are "Ke nnete, ke senye ditše morena, Modimo wa Israele." Ge ke seno bona dilo tše Modimo are ileditšego go ditšea, thapo ye botse silifera le para ya gauta, ka ditsea ka di khutiša ka fase a mabu, ka gare ga tente yaka. Banna ba hwetša dilo tše ba di tliša go Joshua. Achan le balapa la gawe le tsohle tše eleng tša bona bja fediswa bjalo ka ge Modimo a laretše. Modimo a gomiša bogale bja gagwe are go Joshua "O se tshoge goba wa felelwa ke maatla, tšea madira ka moka o ye le bona go ya go hlasela Ai. Ka ge ke gafetše (file) kgoši ya ni le batho le motse mmogo le naga motsogong a gogo." Ba Israele nba theeletše Modimo ba fenya Ai. Modimo o bona tsohle tše re di dirang, reka se kgone go khutiša ditiro tša rena tše mpe. Fela ge re nyamišwa ke dibe tša rena re di bolela pele ga Modimo, o are lebalela a re hlatswa diteng tša rena.

Seswantšho 7: Litšatši ngwedi di a ema

Seswantšho 7: Litšatši ngwedi di a ema

Joshua 10:1-14

Ba Amora ba babe banaga ya kanana, bathoma go tshoga ba Israele. Kgoši (baetapele) babahlano batla golwa le Ba Israele. Fela Modimo are go Joshua "Ose ke wa ba tšhoga, ke ba gafetše atleng tša gago, Ga go le otee wa bona yo a tilego go ema pele ga gago." Ka fao Joshua le madira a gagwe baya balwa le ditšhaba tšeo, tshaba tšeo tša tšhaba pele ga Ba Israele. Modimo a romela, safako go manaba, bontšhi bja hwa. Ntwa ya tswela pele letšatši kamoka. Joshua a rapele, Modimo a dira gore letšatši le ngwedi di eme go fihla ba Israele ba fenya manaba a bona. Ga go a ka gwa ba letšatši leswana go le leo. Modimo a thusa Ba Israele go fenya ditshaba tse mpe tsonie tša kanana.
Le matšatšing arena Modimo a sana le maatla a go thuša bao ba lwantshong.

Seswantšho 8: Joshua olaye batho

Seswantšho 8: Joshua olaye batho

Joshua 23:1 - 24:31

Ge Joshua a fotše abitša batho ka moka ba Israele. A ba kgopotša ka dilo kamoka tše Modimo a ba diretšego. Le ka mo Modimo a ba lwetšego Joshua are go ba Israele "Tiang maatla, le hlokomele go latela tsohle tše dingwadilwego pakung ya molao wa Moshe." (woo ao hwetditšego go Modimo) Ge le direla, gope le latela Modimo a nnoši, otla raka ditšhaba tše di šetšego, gorele tšea naga yohle ya kanana.

Ge le direla Modimo ye me mengwe, le tla hwa nageng ye botse ye Modimo a le tshe phišitšego Kgethang le hono gore lerata go direla mang." Bagwera, Modimo o bolokile ditshephišo tsa gagwe go Joshua le Ba Israerle. Aba nea naga yabona, ba fenya manaba abona Lenaba la rena ke Satane Fela rena le moeta pele yo Mogolo yo a fentsego Satane.

Ke morena Jesu Kriste, morwa wa Modimo, re swanetše go modirela re mo obamele. Go bohle ba ba Moratago ba modirelago. Modimo o tshephišitše lefelo legodimong - Go ya go sa felego. Modimo o boloka ditshephišo tša gagwe. Na a ka se kgethe go direla Modimo le Jesu Kriste lehono na?

Seswantšho 9: Deborah o bolelela Modimo

Seswantšho 9: Deborah o bolelela Modimo

Baahlodi 4:1-9

Ka morago ga lehu la Joshua, batho ba furalela Modimo. Ba khunamela medingwana ya Ba-kanana. Ba kanane ba ba le maatla godimo gaba Israele, baba swara gampe. Deborah ebe ele moeta pele wa Israele. O be ele mosadi yoo bohlale. Batho batla go yena, ba nyaka dikeletso. A ba thuša go ahlola dipelaelo tša bona. Aleka gobabušetša morago go Modimo wa Israele. Tšatši lelengwe abitša Barak, ebe ele moeta pele wa Madira a Israele. Are go yena, "Tšea bannaba 10, 000 oye lebona thabeng ya Tabor. Sisera le Madira a kanana ba tla tla go lwa le wena, fela Modimo o tla go fa phenyo godimo ga gagwe." Barak obe a boifa, are go Deborah "Ge osa ye lenna nka se ye." Ka fao Deborah, are "ke tla ya le wena, fela Modimo o tla gafela kanana go mosadi." Bagwera, batho bohle ba swanetše go khunamela Modimo yo a phelago. O thuša bao ba mo tšhephago lego mokhunamela.

Seswantšho 10: Modimo o thuša go fenya Sisera

Seswantšho 10: Modimo o thuša go fenya Sisera

Baahlodi 4:10-16

Deborah le Barak ba eta madira a Israele pele go ya thabeng ya Tabor. Sisera le ba kanana ba ya go lwa le Ba-Israele. Sisera obe ana le dikolo tse 900 tša go dirwa ka tshipi. Dibe di diretšwe ntwa. Dikoloyana tše di be di imela mmu wa noka yeo ba Israele babego bale go yona. Ge Baraka le Ba Israele ba batamele go hlasela Sisera, Modimo a tliša di phapana Madireng a ba kanana. Ba thoma go tshaba. Madira a Israele a ba Šala morago, baba bolaya ka ditshoša tša bona. Ka fao, ka thušo ya Modimo ba Israele ba kgona go fenya Madira a kanana. Sisera annoši ke yena ailego aphologa, ka go fofa go tswa koloyaneng ya gagwe - a tshaba.

Seswantšho 11: Jael o bolaya Sisera

Seswantšho 11: Jael o bolaya Sisera

Baahlodi 4:17-23

Sisera a tšhabela teng teng ya mosadi yo a bitswago Jael. Jael ebe ese Mo Israele. (Batho bagagwe babe balokile go Ba - kanana) Jael are go Sisera "Tsena ka gare ose ke wa tshabe." Ka fao a tšena, a gore a khute ka teng teng ya gagwe. A mo nea lebese gore anwe a mi pa lepai, Sisera aya go robala. Jaele a tšea hamole le kota ya go emiša tente. A ya go Sisera asa robetše, A bethelelela kota yeo hlogong ya Sisera ya ba ya rotoga ya hlaba fase. Ka morago gwa rotoga Barak a nyaka Sisera. Jaele a mmitša are "E tla ke tla go bontsha monna yo o monyakago." A bona Sisera a hwile le hlogo ya gagwe e kokotetswe fase.

Seswantšho 12: Ba Israele ba keteka

Seswantšho 12: Ba Israele ba keteka

Baahlodi 5:1-31

Ke Modimo yo a filego Ba Israele maatla ago fenya Ba kanana. Deborah le Barak ba opela koša ya go leboga Modimo ba tho ba thaba le bona. Babe ba thabile go ba le moeta pele wa go swana le Deborah. O be a swana le motšwadi go bona. Ba re ta le Jaele. Ka ge a saka a tšeya Sisera. Modimo a somisitše basadi ba ba babeile sa, go phološa Israele. Bagwera Modimo a šomiša ba ba bonalago basena maatla, Go fenya bao ba nago le maatla. Rena le lenaba la maatla le le bitswago Satane. Go fenya Satane Modimo orometše Kriste go hwa sefa panong. Moo atšea kotlo ya rena, yaka la ya gago. Batho ba babe ba hlotše gore Jesu a bolawe, Ba gopola gore ga ana maatla.
O gopola ka fao Ba Israele ba fentsego manaba abona ka maatla a Modimo. Jesu leyena a fentse Satane, lenaba la batho bohle, ge a e hwa sefapanong a ba a tšoga bahung. Ge Jesu atsoga bahung o bontshitše gore hlotse (tentse) maatla a sebe, lehu le Satane, yoo a gakantšhago batho ka moka. Ka tsela eo o re loko lotse maatleng asebe. Ka fao tšatšing le ka Jesu, re ka ba le phenyo godimo ga sebe le maatla a Satane. Kgore Jesu o neile yo mongwe le yo mongwe yoo a mo tshephago a bile a mokhunamelago. Ka fao a re opeleng re thabe re be re khunamele wa nnete Modimo a nnoši.

Matseno

Matseno

Satane o fora batho ebile o leka go kgeloša bohle baba latego ditsela tša Jesu. Fela Modimo ore bontshitše gore naa reka ba le maatla ago fenya Satane bjang. Theeletša o ithute go tswa dithutwaneng tše tswang Beibeleng. Lebelelang seswantshong se se latelago ge le ekwa modumo wo wa sininale.

Seswantšho 13: Gidione le morongwa wa Modimo

Seswantšho 13: Gidione le morongwa wa Modimo

Baahlodi 6:1-24

Setshaba sa Israele gape ba nyatše morena ba dira dilo tše mpe. Ka fao Modimo a lesa ba midiane ba buša ba Israele nywaga ye šupa. Ba Midiane ba senya di bjalo tša ba Israele. Bjale Ba Israele ba bitsa Modimo gore aba thuša. Tšatši lelengwe monna wa go bitswa Gidione obe a šila korong. O be e khutišetša ba midiane. Morongwa wa Modimo are go Gidione "Morena ona le wena mohlabani yo maatla." Gidione a araba "Ge morena ana le rena, ke ka boka la eng dilo tše kamoka di direga ogo rena? Fela morena a hlohleletša Gidione "Eya ka maatla a o nago le ona, ophološa ba Isaraele diatleng tša ba Midiane, aga ke o rome na?" Gidione obe a tšeba gore o be asena maatla, e se yo bohlokwa. Fela morongwa wa Modimo (morena) are go yena "Ke tla ema lewena gape o tla fenya ba midiane. Gidione a fa morongwa dijo, Morongwa a kgoma dijo ka lepara la gagwe. Ka pela dijo tša thuthupa ka dikgabo tša mollo, Morongwa a timelela. Gidione a kgona gotseba gore ebe ele Modimo yo abego a bolela leyena. Modimo o tshepišitše bahlanko bagagwe gore o tla ba lebona ka mehla, e gope o na le maatla a gore thuša godira thato ya gagwe, le moo re ekwong re fokola.

Seswantšho 14: Gidione o fediša Medimo ešele

Seswantšho 14: Gidione o fediša Medimo ešele

Baahlodi 6:25-32

Ba lapo la gabo Gidione ba be ba khunamela medingwana ya kanana. Medigwana ye ebe ebitswa Baale le Ashera. Modimo a re go Gidione "Psahla aletara o e agilwe ke tatago, a e agela Baale, o roba gantshe kota ya Ashera ka thoko ga yona." O kgone o agela Modimo aletare. Gidione obe atšhaba batho, fela a kwa Modimo, mantšiboa a o a tšee ba nna ba lesome ba senya Medimo yeo ya diswantsho. Batho ba ile ba befelwa ba rata go bolaya Gidione, fela tatogwe a mošireletša, are ge eba seswantsho se ke Modimo ga se itshereletse. Fela gwa se direge selo. Bagwera, Modimo o feta medingwana yohle ya di kota, maswika goba ye edirilwego ka se sengwe le sesengwe. Are tshabeng re hlompheng Modimo wa nnete yo a phelago.

Seswantšho 15: Midira a Gidione a nwa meetse

Seswantšho 15: Midira a Gidione a nwa meetse

Baahlodi 7:1-7

Ba midiane ba kga bokana go lwa le ba Israele. Gidione leyena a kgobo kantšha madira go tswa go ba Israele. Modimo are go Gidione "Ona le banna babantšhi...yomongwe leyo mongwe ya a tshnailego a a boele morago gae. Bantšhi ba ba nna bo Gidione ba boela gae. Modimo obolela le Gidione gape are "Go sana lebanna ba bantshi. Ba iše meetseng ke tla go lekela bona." Gidione atšea banna bao aba isa meetseng gore ba nwe. Ba ba ntšhi ba banna ba khumana gore banwe, ka ntle ga ba 300 ba banwelego ka diatla tša bona bjalo ka dimpša. Modimo one: Ke banna ba 300 bao ba nwelego ka matšego a bona, ke tla gafela ba midiane diatleng tša gago" (Go fenya ba Midiane)

Seswantšho 16: Banna ba Gidione ba dikanetša kampa ya ba Midiane

Seswantšho 16: Banna ba Gidione ba dikanetša kampa ya ba Midiane

Baahlodi 7:16-25

Madira aba Midiane abe atletše bjalo ka motshitshi wa ditšie nageng. Ka mašaba adikamela ba kampa moeding. Gidione o be ana lebanna ba 300, fela Modimo a motša gore a dire eng. Gidione ofile monna yo mongwe le yo mongwe phalafala, le pitša ya go hloka selo, enogo le le serumola, ka gare. Ba dikanetša kampa ya Ba Midiane gare ga bošego. Ka moka gabona gatee ba dira legoa. Baletša diphala fala ba thuba dipitša ba goelela bare "Tshoša go Modimo Gidione le." Ba Midiane ba tshogela maphelo a bona, ba bolayana. Ba Midiane ba tshaba, Gidione aromela banna go yo bitša ba bangwe ba ba hlabani ba Israele. Ba kitimiša bamidiane ba bolaya ba bantshi ba bona.
Bagwera, re ka bonagala re sena maatla fela gere tshepa Modimo, re mo obamela, o tla re thuša go fenya lenaba la rena le legolo elego Satane.

Seswantšho 17: Simisone obolaya tau

Seswantšho 17: Simisone obolaya tau

Baahlodi 13:1 - 14:19

Ka morago ga lehu la Gidione ba Israele ba fura le la Modimo, ka fao Modimo alesa ba filisita, gore ba ba otle. A buša a aba romela moetapele a monea maatla ago phološa Israele. Leina la gagwe ke Simisone, ge moya wa Modimo o fologela go Simisone, a tlala maatla. (mmeleng wala gagwe) Simisone obe Votona le mosadi wa mo Filisita, ka fao are go tatagwe "Nnyaleleng yena, yena a ntoketše go. Ge Simisone o be a eya ntlong ya mosadi yoo ge tau ya mo tlasela. Simisone obe tiile kudu, a ba a bolaya tau ka diatla. A n yale mosadiwa mofilisita, fela obe a sa mo obamele (asana nnete) ka fao Simisone a bolaya baFilisita ba 30 pefelong ya gagwe.

Bagwera, mohlanka wa Modimo o swanetše go nyala yo mongwe wa badumedi yoo elego gore o rata go obamela Modimo, a boloka molo o wa gagwe.

Seswantšho 18: Simisone le diphiri mašemong a korong

Seswantšho 18: Simisone le diphiri mašemong a korong

Baahlodi 15:1-17

Ka morago ga le baka Simisone a boela go ba Filisita, goyo etela mosadi wa gagwe. Fela tatago mosadi o be a mofile monna yo mongwe. Simisone are "Nako ye ke nale tokela ya go swina bafilisita, ke tla ba hlokofatša e le le ruri." A tswa a swara phiri tše 300 a dikgokantša ka di pare ka mesela. A kgokelela dirumula tšago tuka meseleng ya diphiri a dilesa ka gare ga tshemo ya ba Filisita. Ba Filisita ba hloya Simisone ba ya nageng ya Juda go yo moswara ba ma iša kgolegong.

Ba Israele nageng ya Juda ba mmofa ba mo nea Filisita. Maatla amoya wo mo kgethwa atla, godimo ga Simisone. Dithapo tšea ba bego ba mogokile ka tšona tša kgaoga. A tšea mohlagare wa tonki, a bolaya banna ba 1000.

Seswantšho 19: Ba Filista ba kota moriri wa Simisone

Seswantšho 19: Ba Filista ba kota moriri wa Simisone

Baahlodi 16:4-22

Simisone obe asenkea kote moriri wa gagwe, meriri wa gagwe wo metelele, ebe ele sešupo sagore ke modiredi Modimo, yoo amo matlafatšago. Simisone aratana le mosadi wa mo Filisita gape. Leina la gagwe ka Delila. Obe aleka go hwetša sephiri sa maatla a Simisone. Mafeleleng aba a mmotša: "Modimo o boditše mma le tate gore ba mpeele thoko go šomala Modimo. Ge meriri wa ka eka kotiwa, ke tla hloka maatla. Tšatši lelengwe ge Simisone a robetse, Delila abitša ba Filista. Ba mo kota meriri, Modimo a tlogela Simisone, Simisone a timelelwa ke maatla. Ba Filisita ba kgoka Simisone, ba montsha maatlo bamo šomiša kgolegong. Kanako yeo meriri ya Simisone ya thoma go gola.

Seswantšho 20: Simisone ofetša ba Filisita

Seswantšho 20: Simisone ofetša ba Filisita

Baahlodi 16:23-31

Simisone ge a le kgolegong, ba Filista ba theba kudu, baeta pele babona ba direla Modimo ya bona sehlabelo. Bantsha Simisone ele se fofu kgolegong, go tla go ba thabiša. Go be go ena le lešaba lelegololabatho ka tempeleng le bathoba 3 000 ka godimo.

Ba dira di metlae ka yena Simisone akgopela molata waba Filista go re a itnekge ka kota tšeo di bego di thekgile tempele ya medingwana ešele. Simisone a rapela Modimo are "Nkgopole o mmatlafatše la bofelo." Simisone a goga kota tšeo kamaatla a gagwe, ka moka, tempele yeo ya ba wela godimo. Simisone a hwa leba Filista bao babegoba le gona moo. Modimo otile Simisone phenyo godimo ga baFilista. Ge a ehwa Simisone obolaile baFilista ba bantshi gofeta ge asa phela.

Bagwera, ke kamaatla a Modimo mo re ka fenyago Satane. Maatla a reka a hwetša ge re eba, balatedi baModimo, gape re mo khunamela.

Seswantšho 21: Jesu o leleka meoya ye mebe

Seswantšho 21: Jesu o leleka meoya ye mebe

Luka 8:26-39

Mengwaga ye mentse ka morago ga Simisone le Gidione, Jesu o phetse nageng ya Israele. Tšatši lelengwe a hlakana le monna yo abego ana le meoya ye mebe. Monna yo akhuna ma pele ga Jesu are "kena le taba mang leweng, *Jesu, morwa wa Modimo yo godimodimo."

Meoya ye ebe etseba gore Jesu kemorwa wa Modimo. Jesu a laela meoya ye o gore etlogele monna yoo. Meoya yeo ya tsena dikolobeng kganswi, dikolobe tšeo tša tsena ka lewatleng tša kgangwa. Batho ba thoma go bona gore Jesu ona lemaatla godimo ga Satane le meoya ya mebe. Le meoya ebe emo theetša. (obamela)

Lentsu la Modimo (Bibele) ere ruta gore Jesu ofilwe maatla ga legodimong le lefeseng. O na le maatla a go leleka meoya yemebe, meoya ye me be ena le maatla a a šiišago, fela eka lelekwa ka leina la Jesu, le ka maatla a (Modimo) moya o mokgethwa.

Seswantšho 22: Jesu o leleka batho ba babe

Seswantšho 22: Jesu o leleka batho ba babe

Luka 19:45-48, 20:1-2

Tšatšilelengwe Jesu aya ntlong ya Modimo (tempeleng ya Modimo) Jerusalema.

Batho ba be be fetošitše (dirile) tempele (ntloya Modimo) lefelo lagoretiša diphoofolo, go dira dihlabelo. Babe ba itirela tshelete. Jesu a raka barekiši ba babe le diphoofolo. Aba bolela lebona go tswa lentsung la Modimo (Bibele) are "Ntlo yaka etla ba ya thapelo, fela le e efetošitše ewa la dikebekwa." Tšatši lelengwe lelelengwe Jesu a be aruta tempeleng ntloya Modimo. Fela babangwe ba ba eta pele ba ba Juda babe ba lebeletše sebaka sa go molayo. Tšatši lelengwe ba mmotšiša bare " Na o dira tše ka maatla amang?

Seswantšho 23: Jesu o aphele ka morago gelehu

Seswantšho 23: Jesu o aphele ka morago gelehu

Matheu 28:16-20

Baetapele ba ba Juda, bao ebego ele manaba a Jesu, ba šomitše batho ba bangwe go mmolaya. Jesu o ile akokotelwa sefapanong sa kota, a hwa moo. Fela ka tšatši la boraro, Modimo a mo tsoša ba hung. Modimo a file Jesu maatla godimoga a lehu. A ka se hwe gape. Tsogo ya gagwe ba hung, e bontšhitše gore ke ngwana wa Modimo. Jesu o ile are go balatedi ba gagwe "Maatla o hle a le godimo le lefase, afilwe nna. Yang bathong ka moka lefaseng ka moka le ba rute go ba barutiwa baka (balatedi), le barute go latela tšohle tše ke le laetšego tšona. Gape ke tla ba le lena ka go sa felego. Jesu o fentše sebe le lehu, Go bohle ba ba mo latelago, Modimo oba nea Moya wa gagwe o mo ngethwa, go ba thuša go rata. Modimo, lego latela lentšu la gagwe. Are rateng re, re latele morena Jesu, ka fao Jesu a tle a bonagole ka rena. Bophela bja Jesu ke bjo bo swa bja go tswa go Modimo. Bophelo bjo ke bjo bosa felego, lege mebele ya rena eka hwa. Tše ke ditaba tše dibotse tše loketšeng batho bohle.

Seswantšho 24: Ledira la Modimo

Seswantšho 24: Ledira la Modimo

Baefeso 6:10-18

Jesu ofentse Satane, ebile ore fa maatla ago fenya Satane le di hlaselo tša gagwe tše dimpe. Fela re ka dira se ge re fela re itukišeditše ntwa, go swana le lešole le moseswantshong. O itukišeditše ntwa. Samathoma re swanetse re bolele nnete leya Modimo, re phele ka yona. Re swanetse re tlane kayona bjaloka lelephanta, leo le re le rwalogo gohlemo re yago. Re swanetse go rate babangwe, re dire tše dilokilego pele ga Modimo. Dilo tše di botse tše redi gopolago, redi bolelago, rabara di dira dire šireletša bjalo kasephemo, gahlanong le ditiro, le dipolelo tše mpe. Re swanetse go ikemisetsa gobotsa babangwe ditaba tše botse, tša khutšo tša Jesu. Redopore ditoba tsa ntwa, re thuša go ema gahlanong le Satane, di re šireletša ge re tseleng redimoga, lego tše mpe. Re swanetse godumele gore Jesu o hwetše rena le batho ka moka go re lokolla maatleng a Satane le seba. Se ke se phemo, so se re širaletšago kgohlonong le Satane. Satane o nyaka gore isa sebeng.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?