Buku 3: Kuwina Na Mulungu

Buku 3: Kuwina Na Mulungu

Esquema: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 420

Idioma: Sena: Mozambique

Tema: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Mulungu akhaphedza mbumba ya Israeli kukunda anyamarwa awo. Ifembo tinakwanisa kufundza na penepyi pidacitika. Natenepa bvesera pyadidi mbulangana pipangizo mubuku ya kaindi ya kuntsuka. Phinduza tsamba iri pasogolo kuti uone cipangizo cinatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 1: Jozue Mbamenyana Na Amalekita

Cipangizo 1: Jozue Mbamenyana Na Amalekita

Mbumba ya Israeli akhali na dziko yawo tayi. Akhafamba mu thando, mbwenye Mose ndiye akhali nsogoleri wawo. Iye asankura mamuna wa mphale akhacemerwa Jozue kuti akhale nkulu wa anyankhondo. A amalekita asosa nkhondo kuli maisraeli, tenepo Mose mbanbvundza Jozue, "Ndoko kamenyane na amalekita. Ine ndinakhala kuzulu kwa phiri na nsuimbo ya Mulungu m'manja mwanga." Mose mbakakhala na nsuimbo ya Mulungu mbailamusa pontho mbakhapembera Jozue na maisraeli akhakwanisa kukunda a Amalekita. Mbwenye manja a Mose adzakaneta tenepa akhakwanisave tayi kuwalamusa kwa Mulungu. Natenepa ma amalekita mbakhatoma kuwina nkhondo. Natenepa amuna awiri aphata manja a Mose kufikira kumaulo, tenepo Mulungu aphedza Jozue kukunda ma Amalekita.

Cipangizo 2: Anyakwenda Kaona Na Cipatso Ca Canana

Cipangizo 2: Anyakwenda Kaona Na Cipatso Ca Canana

Nun 13:1-33

Mulungu akhadalonga kuti ndinadzapasa dziko ya Canana kuli ma Israeli, natenepa Mose atuma amuna kumi na awiri kuti aende kaiona dziko. Pakupita ntsiku makumanai abwerera, mbalonga pire pidaonewo. Jozue na Kalebe apereka mbangwa zadidi. Alonga, "Dziko inankaka na uci uzinji. Tabweresa cipatso ici. Anthu asakhala kweko ndi wambanvu. Mbwenye mbatilekeni gopa anthu yenewo. Khala Mulungu asakomerwa naife Iye anatipasa dziko yenei." Mbwenye anyakwenda kaona anango apereka mbangwa zakuipa. Alonga kuti anthu Akukanana akhali ninga anthu amanungo makulu kakamwe. Mafala awo acita kuti mbumba ya Israeli ikhale ya kugopa kupita ku Kanana. Tenepo Mulungu akhala wakuipirwa tangwi akhamunyndira tayi, natenepa Iye mbakwata mbumba mbaibweza nthando. MaIsraelita onsene akakhonda kunyndira Mulungu amala kufa nthando.

Cipangizo 3: Mbuba Ya Israeli Mbiipandira Nyandza

Cipangizo 3: Mbuba Ya Israeli Mbiipandira Nyandza

Jozue 3:1-17

Pa kufa kwa Mose Jozue akhala nyakutsogolera wa Israeli. Mulungu abvundza Jozue, "sasanyrani, iwe na mbumba, kuti mupandire nyandza ya Jordau kuti mupite mudziko inafuna kukupasani Ine cincino." Mulungu apanga Jozue pinthu pikhafuna iye kuti acite. Anyantsembe a Israeli akhali na bokosi yakucemerwa arka, ikhakwata myambo ya Mulungu. Mulungu alonga kuti akwate arka aikhe nkati mwa nyandza. Ndzidzi wenewo nyanza ikhali yakudzala, mbwenye pidapondayo madzi myendo yanyantsembe, nyandza ya limira mbiuma. Anyatsembe akhala pakati pa nyanza anthu onsene mbapandira pakuuma.

Cipangizo 4: Mpanda Wa Kujeriko

Cipangizo 4: Mpanda Wa Kujeriko

Jozue 5:13 - 7:1

Mbumba ya Israeli yakhala ntsiku pangono ku Kanana, duzi na ndzinda wa Jeriko. Tenepo Mulungu alonga kuna Jozue, "Ine ndapereka kale Jeriko m'manja mwako. Fambani mbumuzungulira ndzinda na amuna onsene akukwanira pa ntsiku zi tanthatu. Ikha kusogolo kwa arka ya Mulungu anyantsembe anomwe namatrombeta. Pa ntsiku ya cinomwe fambani mbumuzungulira nzinda kanomwe, na anyantsembe mbaliza kaluta. Tenepa bvundza anthu onsene kuti akhuwe pikulu. Mpanda wa nzinda unagwa, anthu anafunika kuti apiteretu." Natenepo Jozue na mbumba acita pidalonga Mbuya. Mpanda wa jeriko wagwa Israeli mbakwata nzinda. Mulungu adziwisa Israeli kuti aleke kukwata pinthu pya kutikanwa. Mbwenye mamuna mbodzi akhacemerwa Akani akhonda bvera Mulungu.

Cipangizo 5: Israeli Mbathawa Ai

Cipangizo 5: Israeli Mbathawa Ai

Jozue 7:1-12

Ai akhali nzinda unango wa anyamalwa, duzi na Jeriko. Jozue akhafunika kuti akundembo nzinda weneu, tenepa atuma amuna kuti aende kaonako. Abwerera mbalonga, "Si anthu onsene anafunika kwenda kamenyana na Ai, tangwi nkati mwayo ina amuna akucepa pikulu." Natenepa Jozue atuma anyankhondo pangono kuti aende kawina Ai. Mbwenye amuna a Ai akhali na mbanvu ikulu kupiringana a Israeli. MaIsraeli adzakathawa anango mbamala kuphiwa. Natenepa Jozue agwa nakunentseka pa nkhope yace pasogolo pa Mulungu.

Mbwenye Mulungu alonga, "Ndithangwi Israeli yadawa, yaba mbilonga uthambi, tenepa mbumba nkhambe kwanisa kulimira pasogolo pa anyamarwa ace."

Cipangizo 6: Kutongwa Kwa Akani

Cipangizo 6: Kutongwa Kwa Akani

Jozue 7:14-26

Jozue agumanya mbumba yonsene ya Israeli pasogolo pa Mulungu. Mulungu apangiza Jozue kuti akhali Akani akhadadawira Mulungu. Jozue abvudza Akani, "Ndibvudze ndininji pidacitewe!" Akani mbatawira, "Ndimomwene! Ndadawira Mulungu. Pidaonene, pakati pa pinthu pidasiya anyamarwa, nguwo yadidi na prata na ouro, ine ndapikwata." Amuna anango abweresa pinthu penepyi pikhadabisa Akani nyumba mwace. Natenepo Akani adzaphiwa, ninga pidalonga Mulungu, Mulungu mbasia kukhala wa kuipirwa, mbalonga, "Kwata anyankhondo onsene, ndoko kamenyane na Ai. Leka gopa, tangwi ndakupasa kale nzinda m'manja mwako." Tenepo Israeli abvera Mulungu, mbakunda Ai.

Cipangizo 7: Dzuwa Na Mwezi Yaimira Mbikhonda Kufamba

Cipangizo 7: Dzuwa Na Mwezi Yaimira Mbikhonda Kufamba

Jozue 10:1-4

Anthu akuipa a Kanana akhala na kugopa a Israeli. Madzindza maxanu agumanykana kuti amenyane na Israeli. Mbwenye Mulungu abvundza Jozue, "Leka kuagopa." Natenepa Jozue na anyankhondo ace aenda kamenyana na madzindza ale, mbwenye madzindza adzathawa na kugopa. Mulungu aponya myala ikulu ya matalala kwa anyamarwa mbafa azinji. Nkhondo mbienda kusogolo kufikira kumaulo. Tenepo Jozue mbalonga kuna dzuwa, "Dzuwa limira!" Natenepo Mulungu acita kuti dzuwa na mwezi pilimire ntsiku yeneyo, kufikira Israeli akwanisa kukunda anyamarwa awo. Nkhambebve ntsiku inango idaoneka ninga yeneyo. Mulungu aphedza Israeli kukunda madzindza akuipa a Kanana.

Cipangizo 8: Jozue Mbapfunzisa Mbumba

Cipangizo 8: Jozue Mbapfunzisa Mbumba

Jozue 23:1 - 24:31

Kanana yakhala dziko ya Israeli, ninga pikhadadumbirira Mulungu. Pidakalamba Jozue acemera mbumba mbati, "Khalani akuwanga, gopani mbumubvesera pyonsene pidalembwa mu Buku ya Mwambo wa Mulungu. Mungaphatira alungu anango munati mufe mudziko yadidi inakupasani Mulungu. Sankurani lero munaphatira ani."

Axamwali, Mulungu akoya pidumbiriro pyace pyonsene kwa Jozue na Israeli. Iye apasa dziko yawene mbakunda anyamarwa awo onsene. Mulungu atidumbirirambo mbuto kuzulu ya kukhonda mala. Mulungu asakoya cidumbiriro cace. Nyamarwa wathu ndi sathana. Mbwenye tinaye nsogoleri wa nkulu adakunda khale sathana. Iye ndi Mbuya Yezu Chrixitu. Mbatimphatireni na kunbvera Iye. Natenepa lero pano iwe unafunika usankule ule anafuna iwe kuphatira.

Cipangizo 9: Debora Alonga Pa Mbuto Ya Mulungu

Cipangizo 9: Debora Alonga Pa Mbuto Ya Mulungu

Juizes 4:1-9

Pidafa Jozue mbumba ya Israeli yamburuka pana Mulungu. Mbakaphembera pifano pya makananeu. Natenepo makananeu akhali na mphanbvu padzulu pa maIsraeli mbaathabusa. Debora akhali nsogoleri wa Israeli. Mbumba yaenda kasaka nzero kwa iye Debora. Iye acita kuti anthu abwerere kwa Mulungu. Ntsiku inango iye acemera Baraki. Iye akhali nkulu wa anyakhondo wa Israeli. Debora mbanbvundza, "Kwata amuna pikwi khumi uende nawo kuzulu kwa phiri ya Tabor. Sizera na anyakhondo ace anati amenyane na iwe. Mbwenye Mulungu anati akupase kuwina kwa iye." Mbwenye Baraki akhagopa. Alonga kuna Debora, "Unkakhonda kuenda na ine, ine nkhambe kwenda!" Natenepa Debora mbalonga, "Ndinenda nawe, mbwenye Mulungu anapereka Sizera kwa nkazi mbodzi. Kukudzwa kunakhala kwako tayi."

Cipangizo 10: Mulungu Mbaphedza Kukunda Sizera

Cipangizo 10: Mulungu Mbaphedza Kukunda Sizera

Juizes 4:17-23

Debora, Baraki na maIsraelita aenda ku phiri ya Tabor. Sizera na anyakhondo onsene wamakananeu aenda kamenyana na iwo. Sizera akhali na madzana mafemba a motokali zamafero. Maisraeli akhali na masupada basi. Makananeu afika pa nyandza duzi na phiri ya Tabor, mbwenye motokali zawo zacimwana kupita tangwi ya mataka akuipiratu. Natenepa Mulungu atuma avumbisa madzi makulu. Nyandza yadzala na motokali zinango zakwatwa na madzi. Tenepa anyakhondo a Israeli akunda anyakhondo a Kanana. Sizera yekha athawa, mbathamanga mbaenda na myendo.

Cipangizo 11: Jaeli Mbapha Sizera

Cipangizo 11: Jaeli Mbapha Sizera

Juizes 4:17-23

Sizera athawira nyumba ya nkazi anacemerwa Jaeli. Iye mbanbvundza, "Pita. Leka gopa!" Jaeli akhali mu Israelita tayu, natenepa Sizera aenda mbabisala nyumba ya mwa nkazi. Jaeli ampasa nkaka kuti amwe, mbanfinikiza na nguwo, Sizera mbagona citulo. Natenepo Jaeli mbaphata muti wa nyumba na cakukhomera nazo. Mbaenda kukhagona Sizera, mbakhomera muti munsolo mbankhomera pantsi. Ndzidzi weneo mbafikambo Baraki mbakasaka Sizera. Jaeli mbancemera nkati mwa nyumba yace mbanbvundza, "Bwera, ndinakupangiza mamuna anasakewe." Sizera akhali penepo, wakufa, nansolo wace wakukhomerwa pantsi.

Cipangizo 12: Israeli Mbikomerwa

Cipangizo 12: Israeli Mbikomerwa

Juizes 5:1-31

Ndi Mulungu akhadapasa mphambvu maisraeli kuti akunde makananeu. Debora na Baraki apereka takhuta kuna Mulungu na nymbo idaimbewo. Na mbumba mbikomerwambo. Akhali akukomerwa tangwi akhali na Debora ninga nsogoleri wawo. Akhali ninga mai kuli mbumba. Aperekambo takhuta kwa Jaeli tangwi agopa tayu Sizera. Mulungu aphatisa basa akazi awiri kuti apulumuse Israeli.

Axamwali, Mulungu asaphatisa basa anhtu akuoneka ninga akupolora kuti akunde anyambabvu. Mulungu atuma Mbuya Yezu kuti atipulumuse kwa sathana. Amuna akuipa apha Yezu. Akhanyerezera kuti Iye nkhambe mbambvu. Mbwenye Mulungu alamusa Yezu mwa anyakufa. Iye akunda sathana na amuna onsene akuipa. Yezu anakwanisa kupasa phambvu na upulumuki wakukhonda mala kwa onsene anakulupirira Iye ponhto babvera Mulungu. Natenepa mbatiimbeni mbitikomerwambo, mbitiphembera Mulungu mbodzi eka wandimomwene.

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Satana asamenyana na onsene anatewera njira ya Yezu yakwenda kuna Mulungu. Mbwenye Mulungu atipangiza kale tinakwanisa tani mbabvu ya kuwina sathana. Bvesera mbupfundza pa pidacitika pinatewera pya muBiblia. Pinduza tsamba iri pasogolo kuti uone cipangizo cinatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 13: Gideau Na Anjo Ya Mulungu

Cipangizo 13: Gideau Na Anjo Ya Mulungu

Juizes 6:1-24

Mbumba ya Mulungu yakhonda kubvera Mulungu mbacita pinthu pyakuipa. Natenepa Mulungu asiya kuti iwo atongiwe na amidianita pyaka pinomwe. Ma midianita mbafudza pyakulima pya maisraeli. Natenepa maisraeli mbakuwa kuna Mulungu kuti aapulumuse. Ntsiku inango mamuna unango akhacemerwa Gidiau akhasankura tirigu. Iye mbakhabisalira ma midianita. Mwakututumusa anjo ya Mulungu yabwera mbimpanga, "Ndoko kapulumuse Israeli manja mwa midianita." Mbwenye Gidiau atawira, "Ndinapulumusa tani Israeli...ine ndine cithu tayi!" Tenepa Mulungu alonga, "Ndinakhala na Iwe." Penepo Gidiau apasa cakudya anjo. Anjo mbakuya cakudya na muti wace. Mwakucimbidza cakudya cagaka moto anjo mbi nyangalika penu mbisoweka. Tenepa Gidiau adziwa kuti mbagwa zikhali za Mulungu.

Cipangizo 14: Gidiau Mbafudza Mandzimunthu

Cipangizo 14: Gidiau Mbafudza Mandzimunthu

Juizes 6:25-32

Mbumba ya Gidiau akhaphembera Baal na Astarote mandzimunthu aku Kanana. Mulungu abvundza gidiau, "Fudza guwa yansembe ya baba wace ikaphembererwa Baal, ugwise pantsi cizimunthu cidacitirwa Astarote. Natenepa sasanyra guwa ya Mulungu." Gidiau akhagopa anthu, mbwenye akhala wa kubvera Mulungu. Masiku anewo akwata amuna kumi mbaenda nawo kapfudza mazimunthu . Anthu akhala akuipirwa mbafuna kupha Gidiau, mbwenye baba wace ankoya. Axamwali, Mulungu ndi wankulu kupita mazimunthu pinthu pyakucitwa na muti peno namyala. Pinacitika kuti tigope ipyo, penu tigope Mulungu wandimomwene wa maso?

Cipangizo 15: Anyankhondo a Gidiau Mbamwa Madzi

Cipangizo 15: Anyankhondo a Gidiau Mbamwa Madzi

Juizes 7:1-7

Ma midianita agumanikana kuti amenyane na maisraeli. Gidiau agumanikanambo anyankhondo a amuna a aisraeli. Mbwenye Mulungu abvundza Gidiau, "Iwe unaamuna akunjipa. Amuna ale asagopa mbabwerere kunyumba kwawo." Tenepo amuna azinji a Gidiau abwerera kunyumba kwawo. Mulungu abvundza Gidiau kacikawiri, "Uciri na amuna akunjipa. Akwate akamwe madzi, ndinati ndialesere kwa iwe." Natenepa Gidiau aakwata mbaenda nawo kunkukulo kuti amwe. Nkumbi ukulu wa amuna akhala akunjunja mbamwa madzi ninga musamwera mwanambwa. Amuna akukwana madzana matatu basi ndiwo amwa madzi namanjawo. Natenepo Mulungu mbalonga, "Kubulukira kwa amuna anewa madzana matatu adamwa madzi na manjawo ndinati ndikunde mamidianita".

Cipangizo 16: Amuna a Gidiau Azungulira Pakakhala Ma Midianita

Cipangizo 16: Amuna a Gidiau Azungulira Pakakhala Ma Midianita

Juizes 7:16-25

Nkumbi ukulu wanyakhondo wa midianita akhali munkulo wakusowa madzi. Akhali na amuna na makamero akukhonda kulengeseka. Gidiau akhali na amuna akukwana madzana matatu basi, mbwenye Mulungu abvundza pire pikhafuna iwo kucita. Gidiau apasa mbodzi na mbodzi trombeta, thoci na combo cakusowa pinthu. Iwo azungulira pakakhala mamidianita pakati pamasiku. Mwa kututumusa onsene atoma kucita baruya pa ndzidzi umbodziene. Mbapepesa makaluta awo, mbaswa na mbanvu pyombo pyawo pontho mbakuwa, "Supada ya Mbuya na ya Gidiau". Mamidianita akhala akututumuka na akudzudzumika mbatoma kuphana mbodzi na mbodzi. Mbathawa nakucimbiza pa kakhala iwo, ma israelita mbakunda onsene. Axamwali, penu tikhale akusowa mbabvu, tikhale pangono, ninga anyankhondo a Gidiau, nakupedzwa na Mulungu tinakwanisa kukunda nyamarwa wathu wankulu, sathana.

Cipangizo 17: Sansao Mbapha Nkhalamu

Cipangizo 17: Sansao Mbapha Nkhalamu

Juizes 13:1 - 14:19

Pa kufa Gidiau maisraeli asiya kugopa Mulungu. Tenepa Mulungu asiya kuti mafilisteu aathabuse. Natenepa Mulungu atuma nsogolere namphanvu ya kupulumusa Israeli. Dzina yace akacemerwa Sansao. Nzimu wa Mulungu wacita kuti iye akhale wamphanvu ikulu. Mbwenye Sansao akhabatisa tayi mbanvu yace kuti apulumuse Israeli kwa mafilisteu. Iye akhaphatisa mbanvu yeneyo ya kwa iye. Iye akhabvera Mulungu tayi. Sansao akhasirira nkazi mbodzi wa mafilisteu, mbalonga kuna baba wace. "Ndisembeleni nkazi ule akhale wanga, thangwi ndisaona kuti ngwadidi kwa ine". Pikaenda Sansao kunyumba ya nkazi agumana na nkhalamu. Sansao akhali na mbanvu zikulu mbakwanisa kupha nkhalamu na manja ace. Asembana na nkazi wa mufilisteu, mbwenye iye akhamubvera tayi. Natenepa Sansao, pa kuipirwa kwace, mbapha makumatatu a mafilisteu.

Cipangizo 18: Sansao Na Minyenga Ya Micira Yakugaka

Cipangizo 18: Sansao Na Minyenga Ya Micira Yakugaka

Juizes 15:1-17

Sansao abwerera kwa mafilisteu kuti akwate nkazi wace. Mbwenye baba wace nkazi akhadapasa mamuna unango. Sansao mbalonga, "Cincino ndinati ndiipisane na mafilisteu!". Tenepo mbabuluka mbasaka anyenga madzana matatu. Iye amanga awiri awiri micira yawo. Tenepo amanga cakumwanikira pakati pa micira yawo mbaikha moto. Natenepo mbasiya manyenga minda mwa tirigu ya mafilisteu, pyakulimwa pyonsene pyawo pyamala kupya na moto. Mafilisteu akhazonda Sansao mbafuna kumupha, mbwenye Sansao apha cikwi ca mafilisteu na gogodo ya cidebvu ca buru.

Cipangizo 19: Mafilisteu Mbacinga Tsisi Ya Sansao

Cipangizo 19: Mafilisteu Mbacinga Tsisi Ya Sansao

Juizes 16:4-22

Cipo Sansao akhadacingwa tayi tsisi yace. Tsisi yace yakulapha ikhapangidza kuti akhali wa Mulungu adampasa mbanvu. Mbwenye Sansao akhapitiriza nakukhonda bvera Mulungu. Mbaenda kaonana na nkazi unango. Dzina yace ikhali Dalila. Iye akasaka kudzindikira kukhabulukira mbanvu ya Sansao. Pakumalisa mbanbvundza, "Ndaperekwa kwa Mulungu. Tsisi yanga mbidagwandwa ine ndigadakara na mbavu tayi, thangwi mbavu yanga iri mutsisi yanga. Masiku anango, Sansao mbakhagona, Dalila acemera mafilisteu. Iwo mbamgwanda tsisi yace. Tenepo Mulungu mbansiya Sansao, pontho na mbanvu yace. Mafilisteu mbamanga Sansao, mbambulusa maso ace. Iwo akhankoya nkaidi, mbwenye tsisi yace yatoma kukula pontho.

Cipangizo 20: Sansao Mbapfudza Mafilisteu

Cipangizo 20: Sansao Mbapfudza Mafilisteu

Juizes 16:23-31

Asogoleri amafilisteu acita nsembe kwa alungu awo. Mbabweresa Sansao kunja kwa nkaidi, mbali zimola, mbamuikha pakati pa nyumba ya kupembera yawo. Iwo mbamukupwisa. Sansao mbapembera Mulungu, mbati, "Ndinyerezerembo ine, ndipaseni pontho kabodzi basi mbavu." Tenepo Sansao azindikira pitsidzikiro pya nyumba ya kupemberera. Iye apicamira na mbanbvu yace yonsene, tenepo nyumba yagwera onsene akhali nkhati mwayo. Sansao na onsene asogoleri amafilisteu afa pabodzi. Mulungu apasa Sansao kukunda kwa mafilisteu, mbwenye na kukhonda bvera kwace iye aziwi kupulumuka tayi kuti apyone.

Axamwali, Mulungu atuma Yezu kuti atipangize njira ya kukunda kwakukhonda mala kwa pyakuipa na kukhonda bvera.

Cipangizo 21: Yezu Mbathamangisa Mizimu Yakuipa

Cipangizo 21: Yezu Mbathamangisa Mizimu Yakuipa

Lukas 8:26-39

Yezu akhala ku Israeli pyaka pizinji mbadamala kufa kale Gidiau na Sansao. Ntsiku inango agumana mamuna akhali na mizimu ya kuipa. Mamuna agwa pansi pasogolo pa Yezu mbati, "Unanji na ine, Yezu, Mwana wa Mulungu wakuzulu?." Mizimu yakuipa ikhadziwa kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu. Yezu mbaithamangisa mizimu yakuipa kuti ibuluke muna mamuna. Mizimu mbimbuluka mbipita mu nkumbi wa ngumba ukhali paduzi. Ngumba zonsene zathamanga mbizienda mbhara mbizifa. Anthu athoma kuona kuti Yezu anambanvu kupita sathana na mizimu yakuipa. Na mizimu ya kuipa ikhamubvera.

Cipangizo 22: Yezu Mbathamangisa Amuna Akuipa

Cipangizo 22: Yezu Mbathamangisa Amuna Akuipa

Lukas 19:45-48

Ntsiku inango Yezu akhali mu Nyumba ya Mulungu ku Jerusalema. Anyakugulisa akhali Nyumba ya Mulungu. Akhagulisa pinyama pya sembe. Mbwenye iwo akhawina kobiri nakunyengerera anthu. Yezu akhala wakuipirwa napyo. Iye aabvundza, "Nyumba yanga ndi Nyumba ya mapembero, mbwenye imwe mwaicita kuti ikhale mbuto yakuthawira mambava." Iye athamangisa kunja anyakugulisa akuipa na pinyama. Yezu ndi Mwana wa Mulungu. Iye anayo mbanvu yakuthamangisa amuna akuipa mu Nyumba ya Baba wace. Mbwenye madjudeu anango aipirwa mbalonga kuti, "Tipangize kunabulukira mbanvu yako kuti ucite pinthu ninga pyenepyo!".

Cipangizo 23: Yezu Ali M’Maso Pakumala Kale Kufa

Cipangizo 23: Yezu Ali M’Maso Pakumala Kale Kufa

Mateus 28:16-20

Madjudeu ale adapha Yezu. Amukhomera pantanda wa muti. Mbwenye pa ntsiku yacitatu Yezu akhala pontho m'maso. Mulungu apasa Yezu nbanvu ya kupita kufa. anafa pontho tayi. Natenepo anthu adzindikira kuti Yezu ndiyedi Mwana wa Mulungu. Yezu abvundza anyakufundza ace, "Ndapasiwa mbanvu yonsene kuzulu na pansi. Natenepa ndokoni pa dziko yonsene mucite kuti anthu onsene anyakufundza anga. Muapfunzise kubvera pyonsene pidakutumani Ine. Ine ndiri na imwe ntsiku zonsene." Yezu akunda kale sathana, kudawa na kufa. Iye asapasa upulumuki wamunzimu kuna ale onsene anantowera, pontho asafuna kuti tilongembo mafala anewa kuna anthu onsene.

Cipangizo 24: Nyakhondo Wa Mulungu

Cipangizo 24: Nyakhondo Wa Mulungu

Efezio 6:10-18

Yezu akunda sathana mbatipasa mbanvu yakulimira mbatikhonda kugwiswa na sathana. Tisafunika tikhale akusasanyira ninga nyakhondo pa cipangizo ici. Iye adakwanira kuti aende kukhondo. Cakutoma mbatilongeni undimomwene. Tisafunika kuti tibvale undimomwene ninga bande ya ncuno. Pisafunika kuti tifunane mbodzi na nzace, mbiticita pire pyadidi. Ici ndico cisakoya manungo athu mbacita kuti sathana akhonde ikha kufuna pya kuipa mwa ife. Tisafunika tilonge na anango thangwi ya njira ya ntendere ya Yezu. Izi ndizo nsapato zinatiphedza kuti tikhonde kuphukunyuka pa kwenda pa njira ya sathana. Tisafunika tikhale na cikhulupiriro kuti Mulungu anatikoya. Ici ndico cisatiphimbira pa khondo na sathana. Yezu atipulumusa kale pa nyatwa za kudawa kwathu. Ici ndico capeu cinapulumusa nzimu wathu pa kufa kwa kwenda na kwenda. Fala ya Mulungu, Biblia, ndiyo supada yathu. Mbatiiphatiseni basa kuti tipfudze uthambi wa sathana. Pinafunika tilonge na Mulungu na mapembero, mbitibvera mwambo Wace. Tenepa tinaziwa kuwina sathana, kudawa na kufa kwa kwenda na kwenda.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach