เบิ่ง แล้วพัง กะ ฮับซีวิต หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ขอ

เบิ่ง แล้วพัง กะ ฮับซีวิต หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ขอ

Outline: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 421

Language: Yoy

Theme: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

เบิ่ง แล้วพัง กะ ฮับซีวิต หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ของพระเจ้า

เบิ่ง แล้วพัง กะ ฮับซีวิต หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ของพระเจ้า

บทนำ : สวัสดีอ้ายน้องที่แพง พะเจ้าแพงกะเบิ่งแญงผู้ที่เซื่อ และส้อยเหลือฮับไซ้พะองค์ ขอไหเจ้าพังพื้นอันเป็นซีวิตอีหลี บาดนี้ กะขอไห้ยเบิ่งฮูปนะหัวสีเหลืองตามไปนำ แคมได้ยงินเสียงสัญาน จังไห้ยเบิ่งฮูปอิปไป

ฮูปที่ 1 ครัวเฮือนญ้ายบ่อนอยู่ลี้แนวอึดยากอั่นกี๋น

ฮูปที่ 1 ครัวเฮือนญ้ายบ่อนอยู่ลี้แนวอึดยากอั่นกี๋น

นางรูธบทที่ หนึ่ง ข่อ หนึ่ง ฮอด ห้า

พะเจ้าเป็นผู้เฮ็ด ผู้ปั้นคน แต่คนกะยังขัดขวางพะองค์ จนบัดแล้ว พะเจ้าได้ยเลือกซุ้มอิสราเอล ไห้ยฮู้จักพะเจ้า กะกาบพะองค์ หลายเทื้อ อันซุมอิสราเอลขัดขวางพะเจ้า ซุมเขากาบฮูปนับถือ พะอื่นนำ คือกั๋นกะซนซาติซุมอื่น พะเจ้ากะเฮ็ดไห้ยมีลบมีเลว แล้วกะยังอึดยาก แนวกี๋น นำแผ่นดินอิสราเอล กะไห้ยซุมเขา เหลียวคืนมาหาพะองค์ เอลีเมเลค กะนางนาโอมี ผัวเมียคัวเฮือนหนึ่ง กะลูกซายสองคน ลี้แนวอึดยากแนวกีน ไปบ่อนดินเดินโมอับ บัดอยู่นะโมอับ ผู้เป็นผัวกะต๋าย แต่นั่นมาบ่อเหิง ลูกซายเทิงสองของลาว กะได๊กีนดอง กับเม่หญิงซาวโมอับ บัดแล้วลูกซายเทิ้งสอง กะ ต๋ายคือกัน ผู้เป็นเบ๊ะกะอยู่ผู้เดียว กะลูกใภ้สองคน นะต่างแดนฮอดสิบปี๋

ฮูปที่ 2 นาโอมีกะนางรูธคืนเมือฮอดอิสราเอล

ฮูปที่ 2 นาโอมีกะนางรูธคืนเมือฮอดอิสราเอล

นางรูธ บทที่ หนึ่ง ข่อ หก ฮอด ซาวสอง

ผู้เป็นเบ๊ะ ซื่อว่า นาโอมี ลาวมีลูกใภ้ซาวโมอับ ซื่อ นางรูธ กะนางโอปา บัดแล้วนาโอมี กะได้ยย่างเมืออิสราเอล นางรูธกับนางโอปา กะได้ยเมือนำ แต่นางนาโอมีเว้ากะซุมเขาว่า ลูกเอ๋ย เจ้าเมือเฮือนของเจ้าโลด นำไปกับเบ๊ะเฮ็ดเพียง เบ๊ะเฒ่าแล้ว กะบ่มีลูกซาย ไห้ยเป็นผัว ของซุมเจ้าได้ยแล้ว เบ๊ะเส่าอีหลี ที่พะเจ้าเฮ็ดไห้ย สิ่งซุมนี้เกิดขึ้น บัดแล้ว นางโอปากะได้ยจูบลาเบ๊ะผัว เมือไปหาอ้ายน้องผู้เจ้า แต่นางรูธยังอยู่เบิ่งแญงเบ๊ะผัว แล้วกะยังเว้าว่า อีเบ๊ะ เจ้าอะสุมาห่ามข่อย ไห้ยข่อยทิ่มเบ๊ะไว้ผู้เดียว และกะบ่อไหไปนำเจ้า บ่ว่าเบ๊ะ ซิไปบ่อนได้ย ข้อยกะนะไปนำ อ้ายน้องของเบ๊ะ กะคืออ้ายน้องของข่อย แคมพะเจ้าของเบ๊ะ กะคือพะเจ้าของข่อยนำ ย้อนอันนี้แหละ นางรูธกะได้ยไปเมืองเบธเลเฮม เฮือนเกิดของนางนาโอมี นะอิสราเอล

ฮูปที่ 3 นางรูธเก็บเข่าที่ตกนำไฮ้นา

ฮูปที่ 3 นางรูธเก็บเข่าที่ตกนำไฮ้นา

นางรูธ บทที่ สอง ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาวสาม

นางนาโอมีกะนางรูธเป็นคนถก นางรูธจั่งเว้ากับนางนาโอมีว่า ไห้ยลูกไปเก็บ ฮวงเข้าที่มันหล่นนะไฮ้นา นางรูธกะได้ยไปไฮ้นา อั่นคนงานพากั๋นเพือมเกี่ยวเข้า อยู่ ผู้เจ้าไฮ่นานั่นซื่อโบอาส ลาวถามคนงานฮอดเม่หญิงต่างซาดที่อยู่นำไฮ้นา ซุมคนงานกะเว้าว่า นางเป็นซาวโมอับ กะได้ยมากะนางนาโอมี โบอาสได้ยพังพื้นที่นางเบิ่งแญงเบ๊ะผัวจับเจือ ลาวเบิ่งว่านางเป็นคนดี บัดแล้วลาวกะเว้ากับนางรูธว่า ขอไห้ยเจ้าอยู่นำไฮ่นากะคนงานของข่อยฮอดยามแล่วเกี่ยวเข่า ลาวยังบอกคนงานบ่อไห้ยกวนนาง กะไห้ยทิ่มฮวงเข้าไว้ไห้ยนางได้ยเก็บไปนำ
แล้งมื้อนั้น นางรูธเว้าพื้นของโบอาสไห้ยนางนาโอมีพัง นางนาโอมีกะเว้าว่า ขอพะเจ้าไห้ยพรไห้ยลาว ค่ำลาวเป็นอ้ายน้องไก้ยๆของข่อย

ฮูปที่ 4 นางรูธกะโบอาสโม่งลานพาดเข่า

ฮูปที่ 4 นางรูธกะโบอาสโม่งลานพาดเข่า

นางรูธ บทที่ สาม ข่อ หนึ่ง ฮอด สิบแปด

ตามฮีต ของซาวอิสราเอล แคมผู้เป็นผัวต๋าย อ้ายน้องไก้ยๆที่สุด ของผู้ตายมีสิด ได้ยฮับเมียของผู้ต๋าย มาเป็นเมียของผู้เจ้าได้ย แล้วมื้อหนึ่ง นางนาโอมี เว้ากับนางรูธว่า เบ๊ะนะหาผัวไห้ยเจ้า เจ้าซิได้ยมีคัวเฮือนของผู้เจ้า โบอาสผู้เป็นอ้ายน้องไก้ยๆของเบ๊ะ นะมาพาดเข้า นะลานพาดเข่ามื้อแลงนี้ เจ้าจั่งอาบน้ำ แต่งโต๋จบเจื๋อ แล้วลงไปลานพาดเข่า ไห้ย แนมเบิ่งว่าลาวนอนโหม่งได๋ แคมลาวหลับ กะไห้ยเจ้า ไปนอนบ่อนป๋ายตีนของลาวโลด นางรูธกะได้ยเฮ็ดสู่แนว ตามที่นางนาโอมีได้ยเว้าไว้ บาดนี้ โบอาสตื่น กะจวบนางรูธ นอนอยู่หมองป๋ายตีนผู้เจ้า ลาวกะเข้าไจ๋ได้ยเลยว่า นางรูธอยากกินดองกับลาว ลาวกะเว้ากะนางรูธว่า ข่อยนะเฮ็ดคู่แนวตามที่เจ้าขอ ค่ำเว้าไผๆกะฮู้จักว่า เจ้าเป็นเม่ะหญิงดีสู่แนว

ฮูปที่ 5 โบอาสกะผู้เฒ่าซาวเบธเลเฮม

ฮูปที่ 5 โบอาสกะผู้เฒ่าซาวเบธเลเฮม

นางรูธ บทที่สี่ ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาวสอง

โบอาสได้ยซวนผู้เฒ่าสิบคน มาโฮมกัน นะบ่อนพักตู่ เมืองเบธเลเฮม มีอ้ายน้องไก้ยๆอีกผู้หนึ่ง กะมีสิดนะได้ยกินดองกะนางรูธก่อน แต่ลาวบ่อเอา ซุมผู้เฒ่ากะเห็นดีนำว่า โบอาสนะกินดองกะนางรูธได้ย อ้ายน้องผู้นั้น ได้ยไห้ยเกิบของลาวเบื้องหนึ่ง กะโบอาส เป็นแนวเว้าข้อตกลง ค่ำเป็นฮีตของชาวอิสราเอล บัดแล้ว โบอาสกะฮับนางรูธมาเฮ็ดเมีย เทิ่งสองมีลูกซายซื่อ โอเบด ซุมเม่ะหญิงข้างเฮือนเว้ากับนางนาโอมีว่า สาธุแก่พระเจ้า ค่ำพะองค์ได้ยไห้ยหลานคนหนึ่ง มาแนมเบิ่งแยงเจ้า ลูกใภ้ของเจ้าแพงเจ้าแฮง มีลูกใภ้แนวนี้ กะดีกว่ามีลูกซายเจ็ดคนนำ
อ้ายน้องที่แพงทั้งเมิ้ด แคมนางรูธมาฮับไซ่พะเจ้า กะมาส้อยคนของพะองค์ นางกะได้ยอยู่ดีมีแฮง เต็กกว่าฮั๋นลูกซายของนาง กะได้ยกายเป็นพ่อไหญ่ของพญาดาวิด ผู้นำผู้ยิ่งไหญ่ของซาวอิสราเอล

ฮูปที่ 6 มารีย์กับเทพของพะเจ้า

ฮูปที่ 6 มารีย์กับเทพของพะเจ้า

ลูกา บทที่ หนึ่ง ข่อ ซาวหก ฮอด สามสิบแปด

ย้อนห้อยถอยหลังแต่นางรูธ พะเจ้าได้ยเลือกเม่หญิงอีกผู่หนึ่ง ไห้ยเปนผู้ฮับไซ้พะองค์ นางซื่อมารีย์ เป็นลูกหลานมาแต่นางรูธคือกั๋น มารีย์เป็นสาวปอดอ้อยส้อย นางได้ยหมั่นกับผู้ซายผู้หนึ่งซื่อว่าโยเซฟ บาดสองคนนี้ กะนะได้ยกิ๋นดองกันนั้น เทพของพะเจ้าได้ยมาเฮ็ดให้นางเบิ่งกะโต๋ แล้วเว้าว่า มารีย์เอ๋ย อะสูย่าน ค่ำเจ้าเป็นผู้ที่พะเจ้าฮักแพงอีหลี เจ้าเพือมนะถือพา และได้ยลูกซายผู้หนึ่ง จังตั้งซื้อเด็กนั่นว่า เยซู ลูกนั่นนะเป็นไหญ่ แล้วนะเอิ้นว่าเป็นลูกของพะเจ้า ไหญ่โตโหฐาน มารีย์กะเว้านำเทพของพะเจ้าว่า ข่อยเป็นหญิงฮับไซ้ของพะเจ้า ขอไห้ยเฮ็ดกับผู้เจ้า นำความท่านเว้าโลด บาดแล้ว วิญญาณของพะเจ้า กะได้ยอยู่นะกะโต๋ของนางมารีย์ ลาวกะถือพาแล้วได้ยลูกซาย นางมารีย์กะได้ยซื่อว่าเป็นอีเบ๊ะของพะเยซู ลูกของพะเจ้า

ฮูปที่ 7 นางฮันนาห์ขอพรนำพะเจ้า

ฮูปที่ 7 นางฮันนาห์ขอพรนำพะเจ้า

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ หนึ่ง ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาว

ย้อนห้อยถอยหลังนางรูธ บ่อเหิง นำแผ่นดินอิสราเอล มีเม่หญิงผู้หนึ่งซื่อฮันนาห์ ผัวแพงนางหลายขน๋าด แต่ลาวบ่อได้ยมีความสุข ค่ำนางบ่อมีลูก คู่ปี ซุมเขากะพากั๋นไป ศาลาไหญ่ของพะเจ้า นะเมืองสิโลห์ นะไปกาบและมอบแนวบูซาไห้ยพะเจ้า นางฮันนาห์ได้ยเข้าไปนำศาลา แล้วขอว่า พะเจ้าแคมพะองค์ยังคึดฮอดข่อยอยู่ ขอส่งลูกซายไห้ยข่อยสักคนนำ แล้วข่อยนะมอบลูกซายไห้ยพะองค์ ตลอดซีวิตของลาว นางขอพรนำพะเจ้า เฮ็ดปากมุบๆมิบๆ จ่ม แต่ท่อบ่อมีเสียง ออกมาแต่ป่าก เอลี ผู้เว้าแทนของพะเจ้าเห็นแนวนั่น กะคึดว่านางเมาเหล้าองุ่นอยู่ แต่พะเจ้าได้ยพังคำเว้าของนางฮันนาห์ บาดแล้ว นางกะถือพา ได้ยลูกมาเป็นผู้ซาย นางได้ยเอิ้นซื่อลูกนั่นว่า ซามูเอล

ฮูปที่ 8 เด็กน้อยซามูเอล

ฮูปที่ 8 เด็กน้อยซามูเอล

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ หนึ่ง ข่อ ซาวสี่ ฮอด ซาวแปด บทที่ สอง ข่อ สิบสอง ฮอด ซาวเอ็ด

มื้อซามูเอลยังเป็นเด็กน้อย นางฮันนาห์ได้ยมอบลาว ไห้ยกับพะเจ้านำ นางกะได้ยเอาลาว ไปหาเอลี และไห้ยอยู่นะบ่อนซิโลห์ นะศาลาของพะเจ้า เอลีได้ยบอกซามูเอล ฮอดการฮับไซ้พะเจ้า แต่เอลีมีลูกซายสองคน เป็นผู้เว้าแทนพระเจ้าคือกั๋น แต่ซุมลาวเป็นคนบ่อดี แนวนั่นแหล๋ะ พะเจ้าจั่งเซาไห้ยคำเว้ากับซุมอิสราเอล ผ่านผู้เว้าแทนของพะองค์ นะคืนมื้อนั้นซามูเอล เพือมนอนหลับอยู่ นะศาลาของพะเจ้า บัดนั้น พะเจ้าได้ยเอิ้นซื่อของซามูเอล เขาจังได้ยแล้นไปหาเอลี แล้วเว้าว่า ข่อยอยู่นะนี่นำ เจ้าเอิ้นข่อยฮ้อ เอลีตอบว่า ลูกเอ้ย เฮาบ่อได้ยเอิ้นเจ้า ฮีบไปนอนไป้ มื้อคืนนี้ แนวนี้ เกิดขึ้นสามเทื้อ จั่งเฮ็ดไห้ยเอลีเข่าไจยว่า พะเจ้าเพือมเอิ้นซามูเอล แล้วเพื้อนจั่งบอกซามูเอลเว้านำพะเจ้าแนวนี่ “พะเจ้า ขอพะองค์เว้ามาโลด ค่ำข่อยท่าพังอยู่” พะเจ้าได้ยเว้านำซามูเอลหลายเทื้อ ย้อนอันนี่ จั่งเฮ็ดไห้ยซามูเอลเป็นผู้เว้าแทนของพะเจ้า และเป็นหัวหน้าของอิสราเอล

ฮูปที่ 9 ซามูเอลขอพรไห้ยซุมอิสราเอล

ฮูปที่ 9 ซามูเอลขอพรไห้ยซุมอิสราเอล

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สี่ ข่อ สิบ ฮอด สิบเอ็ด , บทที่ เจ็ด ข่อ สอง ฮอด สิบสี่

พะเจ้าทำโทด ลูกที่บ่อดีเทิ่งสองของเอลี ซุมเขาต๋าย คาวที่ซุมอิสราเอลรบเลว บ่อแพ่ซุมฟิลิสเตีย ซาวฟิลิสเตีย ได้ยเข้าเบิ่งแยง ซนซาติอิสราเอล เป็นคาวเหิงฮอดซาวปี ซามูเอลเว้ากับไทบ้านไทเมืองว่า คั่นสู่เจ้า นะหันคืนมาหาพะเจ้า เมิ้ดใจของสู่เจ้า ฮีบทิ่มพะต่างซาติอั้นนั้นเสีย แล้วคืนมาอุปถากพะเจ้าท่อนั้น แล้วพะเจ้านะส้อยกู้สู่เจ้า ไห้ยพ้นมือของซาวฟิลิสเตีย ซุมอิสราเอลกะพากั๋นเซื่อพัง ความเว้าของซามูเอล ซุมเขากะได้ยมาโฮ้มโต๋กันอยู่บ่อนหนึ่ง แล้วนะฮั่น ซามูเอลได้ยมอบแนวบูซาไห้ยพะเจ้า แล้วขอพรไห้ยซุมอิสราเอล บาดซุมฟิลิสเตียฮู้จัก กะพากั๋นโฮมลบเลวอิสราเอล แต่พะเจ้าเฮ็ดไห้ยพ้าฮ้องดังแฮงขน๋าด เฮ็ดไห้ยซุมฟิลิสเตียดิ้น พากั๋นแตกหนีไปย้อยความย้าน ย้อนแนวนั้น ซุมอิสราเอลจังได้ยแพ่นะการหลบเลว

ฮูปที่ 10 ซามูเอลเลือกและถอกน้ำมันอวยพร

ฮูปที่ 10 ซามูเอลเลือกและถอกน้ำมันอวยพร

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ แปด ข่อ หนึ่ง บทที่ เก้า ข่อสิบห้า ฮอด บทที่สิบ ข่อหนึ่ง

พะเจ้าคือพญาอีหลีของอิสราเอล และซามูเอลเป็นผู้เว้าแทนของพะเจ้า นะการนำไทบ้านไทเมืองของพะองค์ แต่ซุมไทบ้านไทเมือง อยากไห้ยมีพญาของซุมเขาเอง ย้อนว่าซุมเขาเบิ่งว่า ซุมซนซาติอื่นเขาเจ้ากะมีพญาของเขาเจ้า ซามูเอลบ่อดีไจย บาดฮู้จักแนวนี้ แต่พะเจ้าบอกลาวว่า บ่อแม่นย้อนเขาบ่อยอมฮับเจ้าเป็นพญา แต่ซุมเขาบ่อยอมฮับเฮาต่างหาก และทิ่มเฮานำ ไห้ยพังเสียงของไทบ้านไทเมือง แล้วนะเลือกพญาให้ซุมเขา มีซายหนุ่มผู้หนึ่ง ซื่อว่า ซาอูล ลาวโพดจบโพดงามแล้ว มื้อหนึ่งซาอูล มาขบซามูเอล มื้อซามูเอลเห็นลาวเพื่อมนะย้างเข่ามา พะเจ้ากะได้ยเว้ากับซามูเอลว่า ซายผู้นี้แหล๋ะ นะมาเป็นผู้เบิ่งคนของเฮา แนวนั่นแหล๋ ซามูเอลจั่งนำขวดน้ำมัน มาถอกลงเท่งหัวของซาอูล จั่งเป็นแนวบอกว่า ซาอูลได้ยถึกเลือกไห้ยเป็นพญาแล้ว ซาอูลเป็นพญาของซาวอิสราเอลเป็นเหิงฮอดสี่สิบปี๋

ฮูปที่ 11 ซาอูลหยุบแขนเสื้อซามูเอลจนกุด

ฮูปที่ 11 ซาอูลหยุบแขนเสื้อซามูเอลจนกุด

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สิบห้า ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาวเก้า

ซุมอามาเลคเป็นซนซาติบ่อดีหลาย และได้ยลบเลวซาวอิสราเอล ซามูลเอลจั่งได้ยเว้ากับซาอูลว่า ไห้ยลาวพังคำบอกของพะเจ้า ฮีบไปข่าซุมอามาเลคเมิ้ดคู่คนโลด และเฮ็ดไส่ คู่อย่างคู่แนว อั่นเป็นของเขาโลด พะเจ้าได้ยส้อยซาอูล และทหารของลาว ไห้ยแพ่ซุมอามาเลค แต่ซุมอิสราเอล บ่อยอมเซื่อพังคำเว้า ของพะเจ้าคู่แนว ซุมเขาได้ยจ่งสัตว์โต๋ตุ๋ยๆ ของซุมอามาเลคไว้ บ่อได้ยเฮ็ดเพียงมัน ว่านะนำคืนมามอบบูซาพะเจ้า แล้วยังจ่งซีวิตพญา ของซุมอามาเลคไว้นำ ซามูเอลจังเว้ากับซาอูลว่า ย้อนว่าลาวบ่อพัง ความเว้าของพะเจ้าคู่แนว แนวนั่นแหล๋ะ พะเจ้าจั่งไห้ยลาว หยาแต่เป็นพญาโลด บาดซามูเอลปิ้นหลังไส่ย พญาซาอูล กะได้ยหยุบแข๋นเสื่อคุม ของลาวจนกุดติดมือไปนำ ซามูเอลจังเว้าว่า พะเจ้าได้ยปัน ดินเดินอิสราเอลไปแต่ลาวแล้ว และจังมอบไห้ย ผู้อื่นดีกว่าลาว
อ้ายน้องที่ฮักแพงทั้งเมิ้ด ซาอูลได้ยไห้ยแนวบูซากับพะเจ้า แต่ลาวบ่อพังคำบอกของพะองค์ ยังแต่ซามูเอลเซื่อพังคำเว้า และอุปถากพะเจ้า ตลอดซีวิตของลาว การเซื่อพังเป็นแนวที่พะเจ้าดีไจย หลายกว่าแนวบูซาทั้งเมิ้ด

ฮูปที่ 12 พะเยซูนะศาลาของพะเจ้า

ฮูปที่ 12 พะเยซูนะศาลาของพะเจ้า

ลูกา บทที่ สอง ข่อ สี่สิบเอ็ด ฮอด ห้าสิบ

ย้อนฮอยถอยหลังแต่ซามูเอล หลายซั่วคน มื้อนั้น พะเยซูเป็นเด็กน้อย อยู่นะดินเดิ่นอิสราเอล อีเบ๊ะของพะองค์ คือนางมารีย์ และพะเจ้า คืออีโพ๊ะของพะองค์ มื้อพะเยซูอายุ สิบสองปี พะองค์ได้ยไปฮอดเมืองเยรูซาเล็ม กับมารีย์และโยเซฟ บาดหลบมา พะเยซูได้ยปีกไปแต่มารีย์กับโยเซฟ ย้อนนั้นแหละ ซุมเขาจั๋งตามหาพะองค์ ข่ำว่าคึดฮอด ผ่านไปสามมื้อ ซุมเขากะได้ยจวบพะเยซู อยู่นำศาลา นะเมืองเยรูซาเล็ม เพือมเว้าอยู่ซุมคู ซุมยิว ฮอดพื้นของพะเจ้า นางมารีย์จั่งเว้ากับพะองค์ว่า ซุมเฮากะคึดฮอดเจ้าหลาย ละได้ยพากั๋นนำหาเจ้า คู่หม่องคู่แจ แต่พะเยซูเว้าว่า ลาวต้องอยู่นำศาลาของอีโพ๊ะเฮา บาดพะเยซูเป็นเด็กน้อย คือซามูเอล พะองค์ทรงฮู้จักดีอยู่แล้วว่า พะองค์ ได้ยมานะโลกนี้ เพื่อฮับไซ้ยพะเจ้า พะเยซูได้ยลงมา เพื่อนำไทบ้านไทเมืองทั้งเมิ้ด ย่างคืนไปหาพะเจ้า ค่ำว่าพะเจ้า ก็คือพญาอีหลี ละเป็นผู้นำซีวิต ของเฮาคู่คน

หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ของพะเจ้า

หัวที่ 4 พื้นผู้ฮับไซ้ของพะเจ้า

พะเจ้าเฮ็ดไห้ยซุมเขายิ่งไหญ่แนวได๋

บทนำ ผู้นำไหญ่หลวงหลาย มีซีวิตอยู่ฮับไซ้พะเจ้า พื้นของซุมเขานะเฮ็ดไห้ยเฮา ฮู้เทิ่งความหลบลี่ ของกำลังวังซา อันซุมเขาได้ยฮับแต่พะเจ้า
เบิ่งฮูปอิปไป บาดได้ยงินเสียงสัญยาน

ฮูปที่ 13 ดาวิดเด็กน้อยเลี้ยงแกะ ผู้เก่งก้า

ฮูปที่ 13 ดาวิดเด็กน้อยเลี้ยงแกะ ผู้เก่งก้า

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สิบหก ข่อ หนึ่ง ฮอด สิบสาม บทที่ สิบเจ็ด ข่อ สามสิบสี่ ฮอด ส

ซาอูลเป็นพญาองค์ทำบิดทำบี้ ของซาวอิสราเอล แต่ลาวบ่อยอมเซื้อพังพะเจ้า แล้วพะเจ้าจั่งบ่ออยู่กับลาว และบ่อส้อยเหลือลาวอีกจักเทื้อ มีเด็กหนุ่มผุ้หนึ่ง ซื่อดาวิด ลาวเป็นเด็กเลี้ยงแกะของอีโพ๊ะของลาว ลาวเซื่อและไว้วางไจยพะเจ้า ผู้มีซีวิตอยู่ แล้วบ่อย้านเป็นย้านต๋ายแนวได๋ มื้อหนึ่ง มีสิงโต๋มาลักเอาลูกแกะ ไปแต่หมู่โต๋หนึ่ง ดาวิดจั่งนำมันไป๋ แล้วส้อยลูกแกะโต๋นั้นจนหวิดต๋าย ลาวยังมักแต่งแพลง แล้วฮ้องเพลง ยอย่อพะเจ้า ลาวจั่งเป็นโต๋อย่างของคน ที่พะเจ้าเพื่อนกะอยากไห้ยเฮาเป็น แนวนั้น พะเจ้าจั่งเลือกดาวิด เป็นพญาถัดซาอูล

ฮูปที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท

ฮูปที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สิบเจ็ด ข่อ หนึ่ง ฮอด ห้าสิบสี่

มื้อนั่น ซุมฟิลิสเตี๋ยกับซุมอิสราเอล เทิ่งสองลบเลวกั๋น ซุมฟิลิสเตี๋ยมีทหารเก๋งผู้หนึ่ง ซื่อ โกลิอัท กะโต๋สูงคือกั๋นกับยักษ์ โกลิอัทเข่ามาไก้ยหมู่ทหารอิสราเอล แล้วฮ้องว่า สู่เจ้าจั่งเลือกโต๋แทนออกมาผู้นึ่ง แคมลาวข่าข่อยได้ย ซุมเฮากะยอม เป็นขี้ข่าฮับซั่ย ของซุมสู่เจ้า แคมข่อยข่าเจ้าได้ย สู่เจ้ากะต้องมาเป็น ขี้ข่าฮับไซ้ยของตุข่อย แม่นฮ้อ ซุมอิสราเอลกะพากันย่าน ยักษ์ไหญ่โกลิอัท แล้วกะบ่อมีผู้ได้ย ก้าออกมาสู่เขานำ บาดแล้ว เด็กหนุ่มดาวิดกะได้ยเว้าว่า ซุมฟิลิสเตี๋ยผู้นี้เป็นเผอ คือบ่อฮู้จักพะเจ้า เขาบ่อน่าเว้าไสย หมู่ทหารของพะเจ้า ผู้มีซีวิตอยู่ ดาวิดบ่อย่านโกลิอัท พะเจ้านะส้อยลาว ข่ายักษ์โต๋นี้ได้ยอีหลี ย้อนนั่นแหล๋ะ ดาวิดกะไซ้ยเซือก แกวงขี้หินไปถืกหน้าผากของโกลิอัท แล้วลาวกะล้มลงกับขี้ดิน ดาวิดแล่นเข่าไปเอาง้าวของโกลิอัท แล้วเอาง้าวนั่นตัดหัวของลาว บาดแล้ว ซุมอิสราเอลกะได้ยแพ่ซุมฟิลิสเตี๋ย

ฮูปที่ 15 พญาซาอูลยักข่าดาวิด

ฮูปที่ 15 พญาซาอูลยักข่าดาวิด

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สิบแปด ข่อ หก ฮอด บทที่ ซาวสาม ข่อ ซาวเก้า

มื้อทำบิด พญาซาอูล ยกย่อดาวิด ค่ำลาวส้อยให้ซุมอิสราเอลหวิดภัยห้าย ซุมไทบ้านไทเมืองกะแพง ละยกย่อดาวิดหลาย ดาวิดจั่งกายเป็นทหารและผู้นำที่ไหญ่ เฮ็ดไห้ยพญาซาอูลซังดาวิดหลาย พญาซาอูลจั่งหาแนวนะข่าดาวิด มื้อหนึ่ง ดาวิดเพือมดีดกะจับปี๊ ไห้ยพญาซาอูล กะมีวิญญาณฮ้าย เขาสิงพญาซาอูล ลาวซัดหอกไปไส่ยดาวิด แต่หอกนั่นบ่อถืกดาวิด ไปถืกผา บาดแล้ว พญาซาอูลกะหาแนวข่าดาวิดอีกหลายเทื้อ กะบ่อได้ย ลูกซายพญาซาอูลซื่อ โยนาธาน กะซุมอิสราเอลหลายๆคน ได้ยส้อยดาวิด แต่ดาวิดกะยังต้องแล่นไปลี่ การเฮ็ดฮ้าย ของพญาซาอูล นะบ่อนแห้งแล้ง

ฮูปที่ 16 ดาวิดจ่งซีวิตซาอูลไว้

ฮูปที่ 16 ดาวิดจ่งซีวิตซาอูลไว้

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ ซาวหก ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาวห้า

พญาซาอูลกับทหาร ได้ยออกตามจับดาวิดนะถ่ำ บ่อนแห้งแล้ง คืนนึ่ง ซาอูลกับทหาร เพือมลับอยู่ นะบ่อนค่ายพัก ดาวิดกับหมู่ซื่อ อาบีชัย กะคานเข่าไปหาพญาซาอูล นะบ่อนค่ายพัก อาบีชัยยักข่าพญาซาอูล ตอนลาวเพือมหลับ แต่ดาวิดบ่อไห้ยเฮ็ด ดาวิดเว้าว่า พะเจ่านะทำโทด ผู้ที่เฮ็ดฮ้ายพญาที่พะองค์ เลือกไว้แล้ว ดาวิดกะจับเอาหอก กับน้ำเต้า ข้างเท่งหัวนอนของพญาซาอูลไป บาดแล้ว ซุมเขาย้างไปไก้ยคือกั๋น ดาวิดกะเอิ้นฮ้องทหารไห้ยฮู้โต๋ว่า “ซุมสู่เจ้า บ่อได้ยหัวซาพญาของซุมสู่เจ้าเลย เห็นอยู๋ฮ้อ อั่นนี้กะคือหอกของพญา ดาวิดเอิ้นไห้ย พญาซาอูลได้ยงินว่า ข่อยได้ยจ่ง ซีวิตพะองค์ไว้ นะมื้อนี้ ขอพะเจ้าโปดจ่งซีวิตข่อย ไว้นำ” แต่มื้อนั้น พญาซาอูลกะเซาเฮ็ดฮ้ายดาวิด

ฮูปที่ 17 เลือกดาวิดนะเป็นพญา

ฮูปที่ 17 เลือกดาวิดนะเป็นพญา

หนึ่ง ซามูเอล บทที่ สามสิบเอ็ด ข่อ หนึ่ง ฮอด หก, สอง ซามูเอล บทที่ ห้า ข่อ หนึ

อีกซักหน่อย ซุมฟิลิสเตี๋ย กะได้ยหลบเลว กับซุมอิสราเอลอีกเทื้อนึ่ง พญาซาอูลกับโยนาธาน ถืกข่าต๋ายนะบ่อนเลว บัดแล้ว ไทบ้านไทเมือง กะได้ยเลือกดาวิด ไห้ยเป็นพญาของซุมเขา ดาวิดได้ยเฮ็ดบ่อนอยู่พญา นะเดินเยรูซาเล็ม พะเจ้าเว้ากับดาวิดว่า “เฮาได้ยนำเจ้า มาแต่เด็กเลี้ยงแกะ กะนะตั้งเจ้าเป็นพญา เบิ่งแญงซุมอิสราเอล เฮานะเฮ็ดไห้ยเจ้า เป็นพญาผู้ยิ่งไหญ่ กะนะคือคนเก่งของโลก” พะเจ้าเลือกดาวิด ไห้ยเป็นผู้ยิ่งไหญ่ กะไห้ยอิทธิฤทธิ์กับลาว แพ่ศัตรูทั้งเมิ้ด ของซุมอิสราเอลได้ย

ฮูปที่ 18 พญาดาวิดกับนางบัทเชบา

ฮูปที่ 18 พญาดาวิดกับนางบัทเชบา

สอง ซามูเอล บทที่ สิบเอ็ด ข่อ หนึ่ง ฮอด บทที่ สิบสอง ข่อ ซาว

มื้อนึ่ง คาวที่พญาดาวิด เพือมย่างอยู่เท็งบ่อนอยู่พญา ลาวเลี้ยวเบิ่งเม่หญิ๋งง้ามผู้นึ่ง เพือมนะอาบน้ำอยู๋ พญาดาวิด อยากได้ยเม่หญิ่งผู้นั่น มาเป็นเมียของโต๋ เม่หญิ่งผู้นี้ ซื่อว่า บัทเชบา ลาวเป็นเมียของ อุรีอาห์ ทหารนะหมู่ทัพ ของพญาดาวิด นะมื้อนั้น อุรีอาห์ ออกไปเลวศัตรูของอิสราเอล ย้อนฮั่นแหล๋ะ พญาดาวิดจั่งสั่ง ไปฮอดหัวหน้าหมู่ทหาร ค่ำอยากเฮ็ดไห้ยอุรีอาห์ ถืกข่าต๋ายนะบ่อนเลว บาดแล้ว พญาดาวิดนะเอานางบัทเชบา มาเป็นเมียของผู้เจ้า แต่ว่า แนวที่พญาดาวิดได้ยคึด กะได้ยเฮ็ดลงไป กะบ่อเป็นที่พอไจยพะเจ้า ลูกชายก๊ก ของพญาดาวิด กับนางบัทเชบากะต๋าย พญาดาวิด ฮ้องขอพะเจ้าไห้ยละโทด แนวเฮ็ดซั่วฮ้าย ที่โต๋ผู้เจ้าได้ยเฮ็ดไป

ฮูปที่ 19 ศาลาของพะเจ่า

ฮูปที่ 19 ศาลาของพะเจ่า

สอง ซามูเอล บทที่ เจ็ด ข่อ หนึ่ง ฮอด ข่อซาวเก้า ,หนึ่ง พงศาวดาร บทที่ ซาวสอง ข่อ

พญาดาวิดได้ยเฮ็ดผิดบาปต่อพะเจ้า แนวไดกะต๋าม ลาวกะยังแพง และกะอยากฮับไซ้พะเจ้า พญาดาวิด อยากเฮ็ด ศาลาไหญ่ ของพะเจ้า ค่ำอยากไทบ้านไทเมือง เข่ามากาบบูซาพะเจ้า แต่พะเจ้าเว้าว่า “เจ้านะบ่แม่น เป็นผู้เฮ็ดศาลาไห้ยเฮา ข่ำว่าเจ้าได้ยข่าคนหลายแฮง ” หยับไป๋ ลาวกะนะมีลูกซาย ซื่อ ซาโลมอน ลาวนะเป็นผู้เฮ็ดศาลา ซื่อของเฮา เฮากะนะเฮ็ดไห้ยลาว เป็นไหญ่อยู่ตลอดไป พยาดาวิดได้ยจัดแจ๋ง คู่สิ่งคู่แนว ที่อยากได้ย นำการเฮ็ดศาลา อันก่อนลาวนะต๋าย แต่ซาโลมอน เป็นผู้เฮ็ดศาลานี้ ลาวกะเฮ็ดศาลาอันนี้ ฮอดเจ็ดปี ศาลาอันนี่โพดงามเน๊าะ ไทบ้านไทเมือง ซุมอิสราเอล กะได้ยกาบพะเจ้า หมองศาลาไหญ่ นำเมืองเยรูซาเล็มนี่ ฮอดหลายล้อยปี๋ ซุมลาว บ่อเคยลืมว่า พญาดาวิด เป็นพญาผู้ยิ่งไหญ่ ที่สุดของ ซาวอิสราเอล

ฮูปที่ซาว พะเยซูย่างเข่าเมืองเยรูซาเล็ม

ฮูปที่ซาว พะเยซูย่างเข่าเมืองเยรูซาเล็ม

มัทธิว บทที่ ซาวเอ็ด ข่อ หนึ่ง ฮอด สิบเอ็ด

พะเยซูเกิดหลังพญาดาวิด ลาวๆพันปี๋ พะองค์เป็นลูกหลาน ของพญาดาวิด อีเบ๊ะของพะองค์ เป็นเม่หญิงปอดอ้อยส้อย ซื่อมารีย์ อีโพ๊ะของพะองค์ เป็นพะเจ้าผู้ยิ่งไหญ่ พะเยซู เป็นผู้ฮับไซ้ที่ยิ่งไหญ่ ที่สุด ของพะเจ้า พะองค์ได้ยบอกไทบ้านไทเมือง ฮอดพื้นอีหลีของพะเจ้า พะเยซูไช้อำนาจ ของพะเจ้าเฮ็ดแนวเป็นตางืด ซาอูลกะดาวิด โฮมฮอดเฮาคู่คน กะเคยเฮ็ดบาปต่อพะเจ้า แต่พะเยซู บ่อเคยเฮ็ดแนวผิดบาปเลย มื้อนึ่ง พะองค์ขี่ลา เข่ามาฮอด พักตู๋เมืองเยรูซาเล็ม กะมีไทบ้านไทเมือง เอิ้นฮ้อง ยกย่อพะองค์ว่า โฮซันนา (กะคือคำว่า ผู้ยิ่งไหญ่) ผู้เป็นลูกหลาน ของพญาดาวิด ขอไห้ยพะองค์ ผู้มาแต่พะเจ้า อยู่ดีมีแฮง ค่ำไทบ้านไทเมือง เบิ่งว่า พะเยซู ยิ่งไหญ่กว่า พญาดาวิดอีกนำ พะองค์เป็นพญา ยิ่งไหญ่กว่าพญาเทิ้งเมิ้ด นำโลกนี้

ฮูปที่ซาวเอ็ด เบิ่งแญงเอลียาห์

ฮูปที่ซาวเอ็ด เบิ่งแญงเอลียาห์

หนึ่ง พงศ์กษัตริย์ บทที่ สิบหก ข่อ ซาวเก้า ฮอด บทที่ สิบเจ็ด ข่อ หก

นำหลังพญาดาวิดกับพญาซาโลมอน ยังมีพญาองค์อื่น เบิ่งแย้งซุ้มอิสราเอล พญาผู้หนึ่ง ซื่ออาหับ เบิ่งแญงซุมอิสราเอลอยู่เทื่อหนึ่ง ลาวมีเมียซั่วฮ้ายซื่อ เยเซเบล ลาวได้ยข่าผู้ไปนำพะเจ้า หลายแฮง แล้วกะยังขู่ ไห้ยไทบ้านไทเมือง กาบบูซา พะบาอัล เอลียาห์ เป็นผู้เว้าแทนพะเจ้า ที่ยิ่งไหญ่ผู้หนึ่ง ลาวเข่าไปหาพญาอาหับ กะเว้าว่า พะเจ้า ผู้ยิ่งไหญ่อีหลี ของอิสราเอล เว้าว่า ฮอดมื้อนี้สามปี๋เค่อง ผนกะบ่อตก พะเจ้ากะนะไห้ยความแห้งแล้ง และอึดยากแนวกี๋นมาฮอดขี้ดินอิสราเอล แนวได้ยกะต๋าม พะเจ้ากะยังคึดฮอดเอลียาห์ผู้ฮับไซ้ของพะองค์ พะองค์กะเอาเอลียาห์ ไปอยู่หมองหนึ่งซื่อ เครีท บ่อนมีห่วย ไห้ยลาวกี๋นคู่มื้อคู่มื้อ พะเจ้ากะไห้ยซุมนกเอาแนวกี๋น มาไห้ยเอลียาห์กี๋นนำ

ฮูปที่ซาวสอง เอลียาห์กับไพของพะเจ้า

ฮูปที่ซาวสอง เอลียาห์กับไพของพะเจ้า

หนึ่ง พงศ์กษัตริย์ บทที่ สิบแปด ข่อ สิบหก ฮอด สามสิบเก้า

นะปี๋ที่สาม ที่อึดยากแนวกี๋น เอลียาห์อยากไห้ยพญา กะไทบ้านไทเมืองมาโฮมกั๋น เท่งภูคาเมล ลาวได้ยเว้ากับไทบ้านไทเมืองว่า แคมพะเจ้าของเฮาเป็นพะเจ้าอีหลี กะไห้ยไปนำพะองค์โลด แคมพะบาอัลเป็นพะเจ้าอีหลี กะไห้ยไปนำ ไทบ้านไทเมืองได้ยข่างัว เผ่าบูซาไห้ยพะบาอัล แล้วเอลียาห์เว้ากับ ผู้เว้าแทนของ พะบาอัลว่า ไห้ยฮ้องหาพะของเจ้า โต๋เฮากะนะฮ้องหาพะเจ้าของเฮา แคมพะของซุมได๋ ตอบคำขอไห้ยไพลงมา พะของซุมนั้นกะเป็นพะเจ้าอีหลี เมิ้ดมื้อผู้เว้าแทน ของพะบาอัลได้ยฮ้องขอพะบาอัล ซูมเขาได้ยพ้อนลำไปฮอบๆ แนวบูซา แล้วกะไซ้ยมีดบ่าดโต๋ผู้เจ้า แต่กะบ่มีไพลงมา เทิงแนวบูซาแต่แนวได๋ บัดฮอดยามแลง เอลียาห์กะได้ยจัดแจ๋ง แนวบูซาของลาวไห้ยพะเจ้า เอลียาห์ได้ยหดน่ำลงเท็งแนวบูซา จนสุ้มเมิ้ด แล้วลาวกะขอพรกับพะเจ้า บัดแล้วไพแต่เท็งลงมาเผ่าแนวบูซา โฮมเทิ้งน้ำนำ แล้วไทบ้านไทเมืองเทิ้งเมิ้ด ฮ้องขึ้นว่า พะองค์เป็นพะเจ้าอีหลี

ฮูปที่ ซาวสาม เอลียาห์ถืกฮับไปเท็งสวรรค์

ฮูปที่ ซาวสาม เอลียาห์ถืกฮับไปเท็งสวรรค์

หนึ่ง พงศ์กษัตริย์ บทที่ สิบเก้า ข่อ หนึ่ง ฮอด ซาวเอ็ด , สองพงศ์กษัตริย์ บทที่

เอลียาห์ได้ยข่าซุมผู้เว้าแทน ของพะบาอัล ค่ำความซั่วฮ้าย ของลาว บาดนี้ นางเยเซเบลได้ยงินกะนะขู่ข่าเอลียาห์ เอลียาห์ย้าน กะได้ยลี่ไปอยู๋บ่อนแห้งแล้ง พะเจ้าได้ยมาเฮ็ดไห้ยเอลียาห์เห็นกะโต เฮ็ดไห้ยลาว บ่อย้านการข่มขู่นำ ลาวจั่งบอกซุมไทบ้านไทเมือง ไห้ยกาบพะเจ้าที่อีหลีแต่องค์เดียวนั้น เอลียาห์ได้ยเลือกเอลีชามาเป็นผู้ส้อยของลาว มื้อนึ่ง เอลียาห์กะเอลีซาเพื่อมย่างมานำกั๋น กะมีรถม้ามีไพแล่นมาแยก ลาวเทิ่งสองออกแต่กั๋น พะเจ้ากะไห้ยลมพายุ พัดหมุนเอาเอลียาห์ขึ่นไปเท็งสวรรค์ แล้วเอลีชากะบ่อเห็นลาวอีกเลย

ฮูปที่ ซาวสี่ เอลียาห์อยู่นำพระเยซูกับโมเสส

ฮูปที่ ซาวสี่ เอลียาห์อยู่นำพระเยซูกับโมเสส

ลูกา บทที่ เก้า ข่อ ซาวแปด ฮอด สามสิบหก

นำหลัง700 ปี นะเมื่อยามของพะเยซู เอลียาห์ก็ได้ยหลบลงมา นะโลกนี้อีกเทื้อนึ่ง มื้อนึ่งเอลียาห์ ได้ยเฮ็ดไห้ยพะเยซูเห็นกะโต๋ อยู่เท็งภู และโมเสสผู้เว้าความแทนพะเจ้า ผู่มีซีวิตอยู่ก่อนเอลียาห์ กะได้ยเฮ็ดไห้ยเห็นกะโตนำ นะยามนั้น ลูกศิษย์สามคน ของพะเยซูอยู่นะหั่น ซุมเขาได้ยเบิ่งแนวนั้นนำ ซุมเขาเบิ่งเทิ้งสามคน มีแสงแจ้ง เป่งออกมาฮอบกะโต๋ แล้วพะเจ้าเว้ามาแต่สวรรค์ว่า อันนี้กะคือ ลูกที่เฮาแพง จั่งเซื่อพังเพื่อน
อ้ายน้องที่แพงเทิ้งเมิ้ด พะเจ้า กับคนนับน่าถือต๋า ของซุมอิสราเอล กะได้ยบอก เฮาฮอดพะเยซูคริสต์ พะเยซูได้ยลงมาไห้ยซีวิต และเป็นผู้ฮับไซ้คนสู่คน พะองค์ต๋ายเป็นคือแนวบูซา นะไถ่โทด ความผิดบาปของซุมเฮา พะเจ้าได้ยไห้ย พะเยซูคืนขึ้นมา แต่ความต๋าย ค่ำอยากไห้ยวิญญาณของเฮาอยู่ดีมีแฮง อยู่กับพะเจ้าซัวกาล ย้อนนั่นแหล๋ะ ขอไห้ยเฮา เสื้อพังพะองค์และฮับเอาซีวิตนั้น

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach