Lebelela, Theetša O Phele Puku 4

Lebelela, Theetša O Phele Puku 4

Outline: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 421

Language: Northern Sotho

Theme: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Matseno

Matseno

Madume (Dumelang bagwera) Modimo o rata ebile o hlokomela bohle. Fela kudu bao ba mo obomelago goba go modirela. Theeletša tše di diregilego nywaga ye mentši ya gofeta bjale ka ge go ngwadilwe lentsung la modimo. Bebele, le lebelele diswatsho tše dilego ka pukung ye. Ge le ekwa modumo wo(sikinale) le lebelela seswantsho se latelago.

Seswantšho 1: MOLOKO WO O TSHABAGO TLALA

Seswantšho 1: MOLOKO WO O TSHABAGO TLALA

Ruthe 1:1-5

Modimo o bopile batho, Fela bohle ba mofurela. Modimo o kgethile batho ba Israeli gore ba mo tsebe bamo khumamele. Fela le setshaba sa Israele se be se fela se HILANOGELA Modimo. Ba direla medimo ye šele le ya maaka, bjale ka ditshaba tše di bego di le kgauswi le bona. Modimo a ba tlišetša dintwa le ditlala, leka go ba bušetša go yena. Ke nako ya komelelo, lapa le lengwe la phetha go ya Moaba go hwetša dijo. Mengwaga ye lesome ba dula nageng e šele. Tatabona ahwa. Barwa ba gagwe ba ba bedi banyala basadi ba Moaba. Fela le bona barwa bao bahwa. Mabona a šala le dingwetši tša gagwe tse pedi nageng yona yeo ešele.

Seswantšho 2: NAOMI LE RUTHE BA BOELA ISRAELE

Seswantšho 2: NAOMI LE RUTHE BA BOELA ISRAELE

Ruthe 1:6-22

Mosadiwa lapa leo o be a bitswa Naomi. Betši tša gagwe tša Moaba ebe ele Ruthe le Orpah. Naomi a phetha go boela Israele. Ruthe le Oprah ba tšea leeto la goya Israele. Naomi are go bona "KE KA BAKA LAENG LE SEPELA LENNA ? A KE SATLOBA LE BARWA BA BANGWE BAO E TLO BAGO BANNA BA LENA ? BOELANG GAE BARWEDI BAKA. KE GOTSE GO KA BA LE MONNA YO MONGWE." Modimo ok gahlonong le nna. Orpah a tlo go Naomi are "se dire gore ke go tlogele. Mo o yago ke tlaya, le mo o dulago ke tla dula. Batho bageno etla ba bagešo, modimo wagago ke wa ka." Ka goo Ruthe aya le Naomi Betlehema nageng ya Israele.

Seswantšho 3: RUTHE TSHEMONG YA PUNO

Seswantšho 3: RUTHE TSHEMONG YA PUNO

Ruthe 2:1-23

Ka morago ga ge ba boetse Betlehema, Ruthe are go Naomi. "ERE KE YE MAŠEMONG GO YO TOPELA KORONG YE EŠALELAGO GO BAO KE BA KGAHLAGO" (Naomi le Ruthe ba be ba diliiala go šsiiša) A ya tshemong yeo bašomi babego ba buna korong. Mong tshemo yeo ebe ele monna yo a bitswago Boase A botšiša ba šomi ka mosadi wa mofaladi tshemong ya gagwe. Yo Mongwe wa bona are "KE MOTHO WA MOABA, YO A BOILEGO LE NAOMI GO TSWA MOABA." Boase a kwa ka moa a loketšego mmatswale a gagwe. A bona gore ebe ele mošomi yo mabotse. Are go Ruthe, "DULA MO LE BAŠOMEDI BAKA BABASADI, O LEBE LELE MOBANNA BA BUNAGO GONA, OŠALE BANENYANA MORAGO." A botša banna bao ba mašomela gore base mo gobatše, Fela bamošiele korong gore a e kgoboketše. Mantsibuang a o, Ruthe a botša Naomi ka boloki bja Boase. Naomi are "A MODIMO A MOSHEGO FATTSE. KE YO MONWE WA MALOKO ARENA A KGAUSWI."

Seswantšho 4: RUTHE LE BOASE BOŠILELONG

Seswantšho 4: RUTHE LE BOASE BOŠILELONG

Ruthe 3:1-18

Ge monna a ehwa Israele, yo mongwe wa moloko wa gabo obe a dumeletswe go nyala mosadi wa gagwe (Mohlologadi) Tšatši le lengwe Naomi are go Ruthe "NA KE LEKE GO GO HWELETŠA LAPA, MOO OTLA HLOKOMELWA?" Boase ke Moloko wa rena, Mantšibuang a o tlaba a šila korong. Ka fao Hlapa, o apare dikobo tša gago tše di botse. Oye moo a šilelago gona. O lemoge mo a robulago ge a robetše, Opapafiame maotong a gagwe. Ruthe a dira ka makgwa wo a boditswego ke Naomi. Ge Boase a tsoga a hwetša Ruthe moatong a gagwe, a tseba gore o nyaka gore a monyale. Ka Fao are go yena "...se tšhoge, ke tla godirele tše o di kgopelago ka moka. Batho ka moka ba motse wa geso ba tseba ge ole mosadi wa moloki (mosadi yomobotse).

Seswantšho 5: BOASE LE BA BAGOLO BA BETLEHMA

Seswantšho 5: BOASE LE BA BAGOLO BA BETLEHMA

Ruthe 4:1-22

Boase a bitša bagolo (baetapele) ba lesome monyakong wa Betlehema. Yo mongwe wa moloko o be a swanetse go nyala Ruthe pele, Fela ba dumela gore a nyalwe ke Boase. (begoa nyala Ruthe,) Go tiiša se, motho yeo a swanelse e fa Boase seeta sa gagwe. Se, e beele tiwaelo ya Israele. Ka 900 Boaza nyala Ruthe. Ba ba na le morwa, a bitswa Obed. Ke moka basadi bare go Naomi. "Reta morena (modimo) yo asa go lesago osena setiogoro yo a tlilego go go hlokomela. Eka aka tsebega Israeleng yohle, a mpšhafatša bophelo bja gago, a go hlokomela botsofeng bja gago. KA GE NGWETSI YA GAGO YE E RATSAGO GO FETA BARWA BA SUPAGO BA O BA BELEGILEGE." Bagwera, Ruthe ohweditše lethabo ge direla modimo le batho ba gabo. Obed ya ba Rakgolo a Dlafida, kgoši ye kgolo ya Israele, Gotswa molokong wa gagwe, gwa tšwa kgoši ya dikgoši. Re tla ithuta ka yena seswantshong se selatelago.

Seswantšho 6: MARIA LE MORONWA WA MODIMO

Seswantšho 6: MARIA LE MORONWA WA MODIMO

Luka 1:26-38, 2:1-7

Meloko ya ba ye mentshi ka morago ga Ruthe, Modimo a kgetha mosadi yomongwe go mo direla. Leina leigagwe ke Maria, ke moloko wa Ruthe. Maria ebe ele lekgarebe, O be a tshephisane go nyalana le monna yo a bego a bitswa Josefa. Pele ba ka nyalana, morongwa wa morena atla go Maria. Arego yena "SE BOIFE MARIA, O MOGAOGELWA GO MODIMO. O tla belega morwa, wa mmitšwa Jesu E tla ba morwa wa yo godimodimo, Mmušo wa gagwe o kasefele, logodimong le lefaseng, Maria are go morongwa" KE MOHLANKEDI WA MORENA, A GO BE BJALE KAGE O BOLETSE." Moya wo mokgethuwa wa modimo wa fologela go Maria, mme, abelega morwa, a mmitša (a morea) kala Jesu. Maria ya ba mmago Jesu Morwa wa Modimo. ka baka la ge Maria o be a kwa Modimo, o belegile Mophološi. Ge re o bamela modimo, o tla dira dilo tše kgolo tše maatla ka rena.

Seswantšho 7: HANNA ORA PELA MODIMO

Seswantšho 7: HANNA ORA PELA MODIMO

1 Samuel 1:1-20

Ka morago Ruthe ale, nageng ya Israele, gwa be le Mosadi yo a begoa bitšwa Hanna. Le yena obe a direla modimo, a rata go mo obamela. Monna wa gagwe obe o morata. Fela Hanna obe a sathaba, ka baka, lago hloka thati (gohloke bana). Ngwaga ka ngwoga ba be ba eya ngwakong wa modimo (felomoo babego ba khunamela modimo) kua Shiloa. Ba tliša dineelo le dihlabelo go modimo.Hanna a ya ka ntlong ya Modimo are, "O Modimo, ge o ka nkgopola wa mpha morwa, ke tla go fa yena bophelo bja gagwe ka moka." Molomo wa gagwe o be o bina-bina ge abolela leModimo, fela go sa kwagale mantsu. Eli, moprista yo mogolo, a mmona, a gopola gore o tagilwe. Fela Modimo a ka thapela ya Hanna, ka morago a mofa morwa.Ammitša Samuele. Bagwera, Modimo e Tate wa rena wa magodimong, Ge re mo rata, Re ka mokgopela go re nea tsaohle tše re di nyakago. Modimo o tseba tše bana bagagwe badinyakago, ebile o kgona go bafa dineo tše botse, ge ba kgopela, ka leina la Jesu.

Seswantšho 8: NGWANA SAMUELE NTLONG YA MODIMO

Seswantšho 8: NGWANA SAMUELE NTLONG YA MODIMO

1 Samuele 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21

Ge Samuele e sale mošemane yo monyane, Hanna a mo fa Modimo. A motsea, a mo iša go Eli tempeleng ya Shiloa. Eli a ruta Samuele go direla Modimo. Eli obe ana le barwa ba ba bedi. Ebe ele baprista, fela ele banna bakgopo. Ka fao Modimo a emiša go bolela lesetshaba ka baprista ba. Tšatši lelengwe Samuele obe arobetše ntlong ya Modimo.Ka pela Modimo a bitša leina la gagwe. Samuele a kitimela go Eli are, "Kenne e, ompiditše." Eli are, "Ga ke a go bitša, boela a robale." Se sa diragala ga raro. Eli a lemoga gore ke Modimo (Morena) a bitša Samuele. A botša Samuele gore a arabe Modimo are, "Bolela Morena, Mohlanka wa gago o theeditše." Modimo a bolela le Samuele gantši, gape a ba moprista yo mogolo, Moporofeta le Moeta pele wa Israele. Modimo o sa bitša batho gore ba direle bjale ka ge a biditše Samuele. Are theletšeng Modimo, re be re oba mele lentša lagagwe.

Seswantšho 9: SAMUELE O RAPELELA ISRAELE

Seswantšho 9: SAMUELE O RAPELELA ISRAELE

1 Samuele 1:2-14; Exodus 20:2-5

Modimo a otla barwa ba ba be, ba Eli. Baile ba bolawa ntweng Ba Israele ba fenywa ke ka Filista. Nywaga ya go feta 20 BaFilista ba buša Israele. Samuele are go batho, "Ge le ka boela go morena, ka dipelo tša lena ka moka la, tlogela medimo ya diswantsho, la boela go Morena (Modimo) wa lena le direle yena a nnoši, Gomme o tla le thusa (lokolla) letsogong la ba Filista."

BaIsraele ba theeletša Samuele, bakgobokana felo go tee.Samuele a hlabela Modimo Sedimo, a rapelela Israele. Ba Filista ba kgobokana go hlasela ba Israele.Modimo a ba romela le dimo le maatla. Ba Filista ba tsenwake letshogo, baIsraele ba kgona go bafenya bohle.

Modimo alaetša ditshaba tšohle "kenna morena Modimo wa lena, lesebe lemedimo yemengwe pele ga ka, leseke la ekhunamela."

Seswantšho 10: SAMUELE O TLHOTŠA SAULO KA OLIE

Seswantšho 10: SAMUELE O TLHOTŠA SAULO KA OLIE

1 Samuele 8:1 - 10:1

Modimo ele kgoši ya(kgontle) go ba Israele. Samuele, hlahlongya Modimo, a eta batho pele.Ka baka la ge ditshaba tše dingwe dina le dikgoši tša tšona bina ba Israele le bona ba nyaka motho, go ba kgoši ya bona. Samuele gaaka a tho Kela se. Fela Modimo are goyena, "Theeletša se batho ba go botšago ga se wena yo ba mo nyatšago bjalo kgoši, emva bonyatša nna." Go be go na le lesogana le o bitswang Saulo. Ebe ele yo motelele, a lebelelega.

Tšatši lelengwe Saulo aya go etela Samuele.Ge Samuele a mmona a etla Modimo are, "Ke yena monna yo. o tla buša batho baka." Samuele a tšea Sebjana sa olie, a tlhotša olie yeo hlogong ya Saulo. Se ebe ele seka sa gore okgethilwe bjalo ka kgoši. Nywaga ga e masome a mane Saulo a buša bjalo ka kgoši ya Israele.

Seswantšho 11: SAULO A GAGOLA KOBO YA SAMUELE

Seswantšho 11: SAULO A GAGOLA KOBO YA SAMUELE

1 Samuele 15:1-29

Ba Amaleke abe ele batho bababe kudu, bao ba kgobošitšego Israele.Ka fao Samuele are go kgoši Saulo, "Theeletša Molaetša wa go tswa go Modimo. Hlasela Ba Amaleke, oba bolaye bohle le tšohle tše elego tša bona. O se šie selo. Modimo a thuša Saulo le Bahlabani ba gagwe go fenya BaAmaleke. Fela base o bamele Modimo, "Ba boloka tse di botse tša BaAmaleke go direla Modimo sehlabelo, base bolaye kgoši ya Ba -Amaleke. Samuele are go Saulo, "Ka ge o nyaditše lentšu la Morena (Modimo), o go tlošitše go ba kgoši." Samuele a retologa gore a sepele, Saulo a mo swara ka kobo." Ya gagoga ka letsogong la gagwe. Ka fao Samuele are Modimo o gagotše mmusa wa Israele go tswa gowena o o file monna yo mokaone go phala wena." Bagwera, Saulo obe a hlabela Modimo didimo fela asa mo obamele. Samuele a obamela Modimo le go modirela bophelo bja gagwe ka moka. Modimo ore go kaone go mo obamela go phala go mo hlabela didimo. Modimo aba a bolela gore otla hlompha motho mang le mang yo a mo hlomphago.

Seswantšho 12: JESU NTLONG YA MODIMO

Seswantšho 12: JESU NTLONG YA MODIMO

Luka 2:41-50, 1:35

Mengwaga ye mentshi ka morago ga Samuele gwa belegwa ngwana a bitswa ka la Jesu. Maria ebe ele mmagwe, fela Modimo ele tatagwe. Ge Jesu a ena lengwaga ye 12. Maria le Josefa baya Jerusalema le Jesu a ya le bona. Ge ba boela gae, Jesu a šala morago, ba monyaka Ka morago ga matšatši a mararo. Ba hwetša Jesu ntlong ya Modimo, re Tempele. Obe a bolela be ba ruti ba ba Jud ka ditaba tša Modimo. Maria are go yena, "Ngwanaka, na ore dirong? Re go nyakile ka bohloko." Fela Jesu are go bona "A ge le tsebe gore ke swanetse go ba ntlong ya tate. Ge Jesu ele mošimane bjaloka Samuele, o be tseba gore o tlile go khunamela Modimo. Go botse go thoma go khunamela Modimo osale yo moswa. Jesu o tlile go eta batho ka moka pele go boela go Modimo. Ka gobane Modimo ke kgosi ya kgonthe, ebile ke moetapela wa yo mongwe le yo mongwe.

Matseno

Matseno

Ba bangwe ba batho bao ba phetsego nako ye telele ebe ele ba diredi ba Modimo. Teipi Lepoutalele go botša ka moo (sephiri) Modimo a ba dire tego baeta pele ba ba golo ba batho. Lebelela se swantsho se selatelago gee ekwa modumo wo sikinale.

Seswantšho 13: DAFIDA, MODIŠI YO BOGALE

Seswantšho 13: DAFIDA, MODIŠI YO BOGALE

1 Samuele 16:1-13, 17:34-35

Saulo ebe ele kgoši ya mathomoya Israele, fela tšwela pela go ngatša Modimo. Modimo amo Jurella, a se sa mo thuša. Gobe go ena le mošemane yo mongwe, a bitswa Dafida. Obe diša dinku tša tatagwe.

Obe a tshepa Modimo yo a phelago, a sa boife. Tšatši lelengwe tau ya tšea yengwe ya dinku. Dafida abolaya tau, a pholosa nku.A dira mmino wo mobotse, a opelela Modimo direto. Dikoša tše, di bitšwa di pesalome. Ele di hwetšwa ka gare ga lentsu la Modimo, Bebele.

Dafida aba mohuta wa monna wo Modimo ratang batho ka moka, ba eba wona. Saulo ebe esale kgoši ya Israele, fela Modimo obe a kgethile Dafida go ba kgoši legatong la Saulo.

Seswantšho 14: DAFIDA LE LEKGEMA

Seswantšho 14: DAFIDA LE LEKGEMA

1 Samuele 17:1-54, 2:30

Go be go ena le ntwa magareng ga Bafilista le Ba Israele. Ba Filista ba be ba ena le lekgema le bitswa Goliata. A goelela Ba Israele are, "Kgethang Monna...ge aka kgona go mpolaya, retla ba bahlanka la lena (Makgoba) fela ge nka mmolaya, lena letla ba balata barena.. Banna Ba Israele ba be ba tshaba Goliata.

Go be go sena yo a nyakago go lwa leyena. Dafida yo monyane are, "Ke mang mofilista yo (wa go se tsebe Modimo) ga (a Swanela) go tshošetša Madira a Modimo yo godimo, yo a phelago?" Dafida obe asa mo tšhabe, O be atseba gore Modimo a ka mothuša go bolaya lekgema ka gore ebe ele ntwa ya Modimo.

Dafida a tšea seraga mabje sagagwe a beretša lefšika hlogong ya Goliata. Goliata a wela fase, Dafida a kitimela go yena. A tšea tšhoša ya Goliata, a mo ripa hlogo. Ka fao madira a Israele a kgona go fenya Ba Filista. Modimo o boletše lentšung la gagwe gore otla hlompha bao ba mo hlomphago.

Seswantšho 15: SAULO OLEKA GO BOLAYA DAFIDA

Seswantšho 15: SAULO OLEKA GO BOLAYA DAFIDA

1 Samuele 18:1 - 19:10

Mathomong Saulo oile a thabela Dafida ka ge a phološitše Israele. A ba lešole lelegolo le moeta pele go Israele re BaIsraele lebona babe ba thabela go mo šala morago. Saulo a thoma go monafala le go tshoga Dafida, Tšatši lelengwe Dafida obe a direla Saulo mmino seletsong sa gagwe. Saulo a rata go bolaya Dafida kage moya wo mobe o be o le go yena. Sauloa topa lerumo lagagwe a le foša go Dafida, fela a palelwa, a hlaba leboto. Ka morago gage Saulo a lekile go bolaya Dafida makga a mantshi, fela Modimo a sireletša Dafida ka goromela Morwa wa Saulo Jonathane le ba Israele ba ntshi go thuša Dafida kgahlanong le manaba a gagwe. Fela Dafida obe a swanetse go tšhabela nageng ya kgole, go phologa diatleng tša Saulo.

Seswantšho 16: DAFIDA O BOLOKA BOPHELO BJA SAULO

Seswantšho 16: DAFIDA O BOLOKA BOPHELO BJA SAULO

1 Samuele 26:1-25; Baroma 12:19

Saulo le madira a gagwe baya go golega Dafida leganateng. Bošego bjo bongwe ge Saulo le banna bagagwe ba robetse. Dafida le Mogwera wagagwe Abishai ba khukhunala kampeng ya Saulo. Abishai obe anyaka go bolaya kgoši ye erobetšego, fe a Dafida a moganetša. Dafida are, "Modimo otla otla bohle bao ba gobatšago kgoši ya gagwe ye a e kgethilego." Dafida a tšea lerumo le Moeta wa meetse wo obego o te ka dihlogong tša Saulo. Ge ba tswele kampeng, Dafida a goelela go tsoše banna bao. Dafida are go Honer yo a bego a swanetse go šireletša kgoši "A o šireletša mong wa gago." Lebelela kgauswi le wena "lerumo le moeta wa kgoši wa meetse tšeo dibego dile dihlogong ba gagwe di kae?" Ka morago, Dafida arego saulo "ka ge ke hlomphile bophelo bja gago lehono, e ka Modimo aka boloka bjaka a ntshireletša mathateng ka moka." Dafida a tšea ya gagwe tsela, Saulo a boela gae. Bagwera, re se itefetšeng go bao bare senyetšago ka gobane Modimo ka boyena o tla otla bao ba swanetšego.

Seswantšho 17: DAFIDA OBEWA KGOSHI

Seswantšho 17: DAFIDA OBEWA KGOSHI

1 Samuele 31:1-6; 2 Samuele 5:1 - 7:16

BaFilista ba tla go lwa le Israele gape. Kgoši Saulo, Jonathane Morwa gwe e bana babo ba bolawa ntweng. Setshona ba ba bea Dafida kgoshi ya Israele. A aga motse wa gagwe Jerusalema. Modimo a re go yena, "ke o tsere o sa diša dinku, ka o dira kgoshi go batho ba ka Israele. Ke tla go godiša, ka go dira monna yo mogolo lefaseng." Modimo a dira Dafida yo mogolo, a mo fa, maatla a go fenya manaba a Israele.

Seswantšho 18: DAFIDA LE “BATHSHEBA"

Seswantšho 18: DAFIDA LE “BATHSHEBA

2 Samuele 11:1 - 12; Exodus 20:14

Tšatši le lengwe Dafida obe a sepela godimo ga ntlo ya gagwe ya bogoshi. A bona mosadi yo mo botse, a mapa. Dafida a mo rota, leina la gagwe ebe ele Batsheba. Ebe ele mosadi wa Uria yoo ebego ele yo mongwe wa madira a Dafida. Uria obe asa ile go lwa le manuba a Israele. Dafida a romela Molaetša go moeta pele (molaodi) wa madira. A botsa molaodi gore a dire bonnete bjo gore Uria, a bolawe ntweng. Ke moka Dafida a tšea "Bathsheba" ya ba mosadi wa gagwe. Fela seo Dafida ase dirilego sa se kgahle, Modimo. Ngwana wa Mathomo wa Dafida le Bathsheba hlokafala, Dafida a swanela ke go kgopela Modimo gore a molebalele gosebese go šiiša seo a se dirilego. Lentsu la Modimo lere "O seke wa otswa."

Seswantšho 19: NTLO YA MODIMO

Seswantšho 19: NTLO YA MODIMO

1 Bakoronika 22:1-19

Dafida a senyetša Modimo, fela a mo, a rote le go Modirila.. O bea nyaka go aga ntlo ye kgolo (ye ebitswago tempele), mo batho ba ka kgonago go khunamela Modimo. Fela Modimo are, "O ka se agele leina laka ntlo ka baka la gore okolaile batho ba ba ntshi." O tla ba le morwa, yo e tlaba monna wa khatso le go iketla. Leina la gagwe etla ba Salomo. Etla ba yena a nka agelago leina laka ntlo. Ke tla mo theela mmušo wa Israele ka gosafelago." Dafida a lokiša Dilo tše dintshi tša ntlo ya modimopele gage a e hwa, fela ya a gwa ke Salomo Ntlo yeo ya Modimo ebe ele botse gagolo. E tšere menwaga ye supa go eaga. Batho ba Israele ba khunamela ModimoNtlong ya gagwe Jerusalema, mengwaga ye makgolo-kgolo, ba se lebale gore Dafida ebe ele kgoshi ye kgolo kudu.

Seswantšho 20: JESU O TSENA JERUSALEMA

Seswantšho 20: JESU O TSENA JERUSALEMA

Mattew 21:1-11

Ka morago ga mengaga yekabago 1000 ka morago ga nako ya Dafida, Jesu a tswalwa. Jesu ke wa lo loko la Dafida. Mmagwe ebe ele kgarebe Maria, Tategwe ke Modimo Ramaatla ohle. Jesu ebe ele Mohlanka yo mogolo wa Modimo. O rutile batho nnete ka ga Modimo. A dira mehlolo ka maatla a Modimo. Saulo, Dafida le batho ka moka ba lefaase ba diretše Modimo dibe. Fela Jesu ga aka a senya. T šatši lelengwe a ya Jerusalema ka tonki. Batho ba ya go mo gahlanetsa ba goelela, "Hosanna go morwa wa Dafida!" Hosanna kegore "pholosa".Ba goelela gape bare "Yo mogolo yo a hlomphegang ke yo a tlago ka leina la Modimo." Ka gobane batho ba bone gore Jesu, o feta Dafida ka bogolo. Ke kgoshi ya Magosi.

Seswantšho 21: MANONG (DINONYANA) DI FEPA ELIYA

Seswantšho 21: MANONG (DINONYANA) DI FEPA ELIYA

1 Dikgoshi 17:1-6

Ka morago ga Dafida le Salomo, dikgoshi tše dingwe tša buša Israele. Yo mongwe ebe ele Ahaba, O be a ena le mosadi yo mobe, a bitswa Jesebele. Obolaile ba latedi ba Modimo, a a gapeletsa batho go khunamela medingwana ya Baali (medimo ya maaka). Eliya ebe ele Moporofeta (Moruti) yo mogolo wa Modimo. A ya go Ahaba are, "Ka ge Morena, Modimo wa Israele aphela, yo ke mo khunamelago, go ka se be le pula goba phoka mengwaga ye mmalwa ye etlago, ka ntle le lentsu laka." Modimo a romela komelelo ye kgolo nageng ya Israele. Modimo a tswela pele go šireletše Mohlanka wa gagwe Eliya. A romela Eliya nageng ya Cherith, Mo aka kgonago go nwa go tswa mothopong. Mesong ye mengwe leye mengwe, manong (dinonyana) tša tlisa senkwa le nama gore Eliya, a je. Modimo ohlokomela bahlanka ba gagwe, ka fao are mo hlankeleng re motshepe gore a re thuše.

Seswantšho 22: ELIYA LE MOLLO WA MODIMO

Seswantšho 22: ELIYA LE MOLLO WA MODIMO

1 Dikgoshi 18:16-46

Ka ngwaga wa boraro wa komelelo. Eliya a botša Ahaba gore abitše batho ka moka ba Israele le baporofeta ba maaka bago hlankela Modimo wa maaka Baali, batle thabeng ya "Carmel". Are go bona "Ge morena ele Modimo, Molateleng. Fela ge eba Baali ke Modimo, molateleng" gwa se arabe motho. Eliya are go yo mongwe le yo monye "Re tlišetšeng pholotše pedi." Baporofeta ba Baali bakgethe etee go dira sehlabelo, fela ba se goteletse Mollo. Ke tla Lokiša yenngwe ka se e goteletse mollo. Lena letla bitša Leina la Modimo wa lena, lenna ka bitša la morena! Eliya obe a bolela ka Modimo yo a boletšego lebatho ebile a bolokago lentsu lagagwe. Eliya are "Modimo yo a fetolago ka mollo-keyena Modimo." Batho ba dumelana le Eliya, letšatši ka moka baprista ba Baal ba bitša Modimo wa bona. Ba bina badikuloga sehlabela sa bona itshega ka mefaka. Fela gwa hlokega Mollo. Ge le diketše, Eliya a lokiša sehlabelo sa gagwe. A kgopela batho gore ba tshele meetse a mantšhi Sehlabeng ledikgonyeng tša gagwe. Arapela Modimo, ka pelanyana mollo wa tswa legodimong wa wela Sehlabeng sa Eliya. Wa tsuma, sehlabelo ga mmogo le meetse. Batho ka moka ba goa "Morena - ke yena Modimo."

Seswantšho 23: ELIYA OYA LEGODIMONG

Seswantšho 23: ELIYA OYA LEGODIMONG

1 Dikgoshi 19:1-21; 2 Dikgoshi 2:1-14

Eliya a bolaya baprista ba Baali ka ge ele bababe kudu. Mosadi wa Ahaba, Jesebele a tšhošetša go bolaya Eliya. Abe a tšhogile, ka fao a tshabela nageng ya kgole leganateng, Modimo a hlakana le Eliya moo.

Ka morago ga gobelela le Modimo, Eliya a se sa boifa. A tswela pele go ruta batho go hlankela, "Modimo wa nnete." Ka taelo ya Modimo, Elisa ya ba Mothuši wa Eliya. Tšatši lelengwe ba sepela mmogo - koloi ya mollo ya tla gare ga bona. Modimo a tšea Eliya ka sesasedi, a ya legodimong. Elisa ase sa mmona.

Seswantšho 24: ELIYA LEMOSHE BANA LE JESU

Seswantšho 24: ELIYA LEMOSHE BANA LE JESU

Luka 9:28-36

Mengwaga ye 700 ka morago ga Eliya, Ge Jesu aphela lefaseng, Jesu a tšea barutiwa ba gagwe ba bararo (balatedi ba) a ba iša thabeng go yo rapela. Ge Jesu arapela, Moshe le Eliya ba rotoga. Barutiwa babararo ba ba bona (Jesu, Moshe le Eliya) ba kganya ka letago (seetša) (sa) la Modimo. Modimo ka boyena a bolela go tswa legodimong, are "Yo ke morwa wa ka yo ke mokgethilego - motheetšeng." Bagwera, Modimo le banna bao ba bagolo ba Israele bare šupa Jesu. Jesu o tlile lefaseng leno a hwa bjaloka sehlabelo sa dibe tša rena le dibetša batho kamoka ba mehla ka moka, ka baka lagore Modimo o nyaka go phološa batho ka moka ka morwa wa gagwe Jesu. Jesu ke mopholoshi wa rena - yo modimo a motsošitšeng bahung. Fela Modimo o fa bophelo bja bosafelego, go bao ba amogelong lentšu la gagwe, bamotshepa, bamolatela.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach