Look, Listen & Live 4

Look, Listen & Live 4

Outline: Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 421

Language: Zulu

Theme: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Birth of Christ); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Humility); Bible timeline (Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News, People of God)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Isingeniso

Isingeniso

Sanibonani zihlobo. uNkulunkulu unothando unakekela wonke umuntu, ikakhulukazi kulabo abamthobelayo, bamkhonze. Lalelani onkwenzeka eminyakeni edlule njengokubhaliwe encwadini kaNkulunkuluebhayibhelini, nibuke umfanekiso encawadini elupuzi. Uma uzwa umsindo (inkomba), buka umfanekiso olandelayo.

Isithombe 1: Imindeni Ibalekela Isomiso

Isithombe 1: Imindeni Ibalekela Isomiso

Ruth 1:1-5

UNkulunkulu wadala umuntu, kodwa banke banfulathela. UNkulunkulu wakhetha abantu bakwa iSraeli ukuba bamazi futhi bamkonze. Ngisho nabantwana bakwa iSraeli ngalesosikhahi bamfulathela. Babekhonza izithixo baqambe amanga kuNkulunkulu njengezinye izizwe. UNkulunkulu waletha impi nendlala kubantwana bakwa iSraeli ngoba wayezama ukuba babuyele kuye. Ngesikhathi senhlupheko omunye wemindeni wakhetha ukuya kwelinye lamazwe aseMowabi ukyofuna ukudla. Iminyaka eysihumi behlala kwamanye amazwe. Ubaba wafela lapho. Amanye amadodana ashada athola amakhosikazi akwaMowabi. Nawo ashona umama wahiyeka namadodakazi womabili kumazwe angaphandle.

Isithombe 2: Unawomi Noruth Babuyela Kwa Israeli

Isithombe 2: Unawomi Noruth Babuyela Kwa Israeli

Ruth 1:6-22

Umama wayebizwa ngokuthi nguNawomi. Amadodakazi akhe akwaMowabi ayebizwa ngokuthi nguRuthe no Orpah. UNawomi wakhetha ukubuyela ezweni lakwaJuda nomolokazane bakhe. URuthe no Orpah baluthanda uhambo olubuyela kwaJuda. UNawomi wathi kubo: yini ningahambi nami? Ngizoba namye amadodana azokuba abayeni benu. Buyani ekhaya bantabami ngimdala ukuba ngibe nenye indoda. UNkulunkulu ungifulathele. U Orpah wanga uNawomi waphindela emuva kubazali bakhe. URuthe wabamba uNawomi wathi kuye: Ngicela ukungahlukani nawe. Lapho uyakhona ngoya nawe uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wami. URuthe wahamba noNawomi baya eBethlehem ezweni lakwa iSraeli.

Isithombe 3: Uruth Ukhothoza Emasimini

Isithombe 3: Uruth Ukhothoza Emasimini

Ruth 2:1-23

Emva kokuba sebebuyile ezweni laseBethlehem uRuthe wathi kuNawomi: Wothi ngihambe ngiye ensimini ukuyokhotoza emva kwabavuni. (uNawomi noRuthe babehlupheka). Wahamba waya ensimini lapho abanye babevuna khona ukolweni. Umnikazi wensimu kwakungu Bowazi. Wabuza izisebenzi zakhe ngenkosikazi angayazi ensimini. Omunye wazo wathi indodakazi kaNawomi ebuye naye ezweni lakwaMowabi. UBowazi wathola ukuthi ubewusizo kangakanani kuninazala wakhe. Wabona futhi ukuthi ubeyisibenzi eshile. Wathi kuRuthe: Wathi kuye hlala lapha nezisebenzi zami zamantombazane, ubheke amasimi lapho amadoda evuna, ulandele amantombazane ngasemuva. Watshela amadoda ukuba angamlimazi wabashiyela uklweni ukuba badle ndawonye. Kwathi uNawomi watshela uRuthe ngobulele bukaBowazi. UNawomi wathi uNkulunkulu umbusisile ungumhlobo wethu omkhulu.

Isithombe 4: Uruth Nobowazi Esivunweni

Isithombe 4: Uruth Nobowazi Esivunweni

Ruth 3:1-18

Uma indoda ifa kwaJuda isihlobo esiseduze kumele singene inkosikazi yakhe (umfelokazi). Ngelinye ilanga uNawomi wathi kuRuthe: Ngingezame ukukutholela ikhaya lapho uzohlala ukhona. (namvuzibheke khona). UBowazi uyishlobo sethu kulobusuku bananhlanje ngakho geza ugqoke enye yezingubo zakho zikanokusho. Bese uya lapho ezobe ebonakaliswa. Isaziso uma elele phansi esezumekile ungene ngaphansi kwezinyawo zakhe. URuthe wenza njengoba emtshelile uNawoni. UBowazi wathi evuka wabona uRuthe ezinyaweni zakhe, wayazi ukuba kwakufanela ashade naye. Wathi kuye: "ungesabi" ngizokwenza konke okufanayo. Wonke amadoda edolobha ayazi ukuba ungunkosikazi othembekile.

Isithombe 5: Ubowazi Nabaholi Base Bethlehema

Isithombe 5: Ubowazi Nabaholi Base Bethlehema

Ruth 4:1-22

UBowazi wabiza abaholi abayishumi esangweni laseBethlehem. Omunye wezihlobo wayenelungelo okushada uRuthe kuqala, kodwa bonke bavumelana ukuba ashade noBowazi. Ukuqinisekisa omunye wezihlobo wanikela ngezimbhadada zakhe kuBowazi. Kwakuyindlela yokutshengisa kwa iSraeli. UBowazi wathatha uRuthe
njegonkosikazi wakhe, bathola indodana igama layo lingu Obedi. Enye yamakhosikazi yathi kuNawomi: mbonge uNkulunkulu okunikeze indodana ukuba ikugcine. Iyokwaziwa kwaJuda ivuselele impilo yakho futhi ikunakekele ebudaleni. Indodakazi yakho iyobe ingcono kuwe enye yamadodana ayisikhombisa iyokumzalisa. Zihlobo, uRuthe uthole ikujabula lapho edumisa uNkulunkulu kanye nabantu bakhe. U Obed wayengumzukulu kaDavide, inkosi enkulu yakwaJuda, uyakuba yinkosi yawo wonke umuntu. Sizofunda ngaye esifundweni esilandelayo.

Isithombe 6: Umariya Nengelosi Kankulunkulu

Isithombe 6: Umariya Nengelosi Kankulunkulu

Luka 1:26-38, 2:1-7

Kuleyo minyaka eminigini emva kukaRuthe, uNkulunkulu wakhetha omunye wabesifazane ukuba amkonze. Igama lakhe kwakungu Mariya. Wayethembekile njengo Ruthe. Wathembiswa ukushada nendoda ogama layo linguJosefa. Ngaphambi kokuba bashade, ingelosi kaJehova yafika kuMariya yathi: "ungesabi, Mariya." Uthole usizo phambi kwaNkulunkulu. Uyozala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Iyakuba yindodana kaNkulunkulu. Umbuso wasezulwini nase mhlabeni awuyikuphela. UMariya wathi engelosini: ngiyisisebenzi sikaNkulunkulu, makube kimi njengoba ushilo. Umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kuka Mariya, wakhulelwa wazala indadana yaqanjwa igama lokuthi nguJesu. UMariya waba ngunina kaJesu, indoodana kaNkulunkulu. Ngokuba uMariya wayewuthobela umthetho kaNkulunkulu umsindisi uJesu wazlwa nguye. Uma sithobela umthetho kaNkulunkulu uyosenzela izinto ezinkulu.

Isithombe 7: Uhanna Uthandaza Kunkulunkulu

Isithombe 7: Uhanna Uthandaza Kunkulunkulu

1 Sam. 1:1-20

Emva kwesikhathi sikaRuth, ezweni lakwaJuda, kwakunomuntu wesifazane igama lakhe kwakunguHanna. Wayekhonza uNkulunkulu futhi emthobela. Umyeni wakhe wayemthanda kodwa uHanna wengabatholi abantwana. Njalo babeya endlini kaJehova ukuyokhuleka, wathatha umnikelo wanikela kuJehova. Uhanna waya endlini kaNkulunkulu wathi: uma ungangikhumbula unginike indodana, ngiyakuyinikezela kuwe ezinsukwini zonke zokuphila kwayo. Izindebe zazinyakaza ekhuluma noNkulunkulu, kodwa wawungezwakali umsindo wezwi lakhe. U Eli isikhonzi esikhulu, wambona. Wayecabanga ukuthi uphuzile. Kodwa uJehova wawuzwa umkhuleko kaHanna, emva kwesikhathi wamnika indodana. Yaybizwa ngokuthi nguSamuweli. Zihlobo uNkulunkulu ungubaba wathu osezulwini. Uma simthanda siyocela yonke into esiyifunayo. UNkulunkulu uyazi into efunwa ngumtwana wakhe futhi uyakukunika uma egameni likaJesu, lesispho esihle.

Isithombe 8: Umntwana Usamuweli Endlini Kankulunkulu

Isithombe 8: Umntwana Usamuweli Endlini Kankulunkulu

1 Sam. 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21

Ngesikhathi uSamuweli engufanayana omncane, uHanna wanikela ngaye kuNkulunkulu. Wamthatha ukuba ahlale no Eli ethempeleni eShilohi. U Eli wayefundisa uSamuweli ukukhonza uJehova. U Eli wayenamadodana amabili, ayeyizikhonzi zikaJehova kodwa benezono kuJehova. Ngakho uJehova wayeka ukukhuluma bakhe ngenxa yabo. Ngenye imini uSamuweli wayelele endlini kaJehova kuthe kusenjalo wezwa into imbiza. Wagijima wayaku Eli wathi ngilapha, ubungibiza. Kepha u Eli wathi cha angizange ngikubize, hamba uyolala. Lokhu kwenzeka izinkathi ezintathu. U Eli wakhumbula ukuba uNkulunkulu. Wabiza uSamuweli wamtshela ukuthi uma ehinda embiza aphendule athi nglapha Nkosi, yimi isisebenzi sakho ngilalele. Unkulunkulu wakhuluma noSamuweli izinkathi eziningi waba isikhonzi esikhulu, wabangumprofethi wakwaJuda. Uma uJehova esababiza abantu bakhe mabasabele bamkonze njengoba wabiza uSamuweli. Msimlalele uJehova sikhonze izwi lakhe.

Isithombe 9: Usamuweli Uthandazela U Israyeli

Isithombe 9: Usamuweli Uthandazela U Israyeli

1 Samuel 7:2-14; Exodus 20:2,5

UNkulunkulu wajezisa amadodana ka Eli. Ayebulewe empini namaiSrayeli egqilazwe ngamaFilisti. Eminyakeni engamashumi amabili amaFilisti aphatha abantwana bakwa-iSrayeli. Wathi uSamuweli kubantu: "uma niphindela kuJehova ngezinhliziyo zenu, khiphani oNkulunkulu bamanga nizihlaganise noNkulunkulu weqiniso nimkonze yena yedwa, uyakunikhipha ezweni lobugqila ezandleni zamaFilisti."

Ama iSrayeli amkholwa uSamuweli. Baya endawni eyodwa bonke. USamuweli wenza umhlatshelo kuJehova wathandazela ama ISrayeli. AmaFilisti ahlangana ukuhlasela u iSrayeli. Kodwa uNkulunkulu wathumela isiphepho esikhulu. AmaFilisti abanokwesaba okukhulu, no iSrayeli wanamandla okuba nqoba. Unkulunkulu uliphethe lonke izwe: NgiNkulunkulu uJehova wenu. Ningalaleli abanye oNkulunkulu ngaphandle kwami ningabakhonzi.

Isithombe 10: Usamuweli Igcoba Usawule Ngamafutha

Isithombe 10: Usamuweli Igcoba Usawule Ngamafutha

1 Sam. 8:1 - 10:1

UNkulunkulu wayeng uNkulunkulu weqiniso wama iSrayeli noSamuweli, ngaphansi koNkulunkulu, wahola abantu. Ngoba ezinye izizwe zinamakhosi azo, Ama iSrayeli ayefina umuntu ozoba iNkosi yabo. USamuweli akuzange kumthokozise uma ezwa lokho. Kodwa uJehova wathi kuye: "Lalela konke abantu abakushoyo." Akuwena abakukhethe njenge Nkosi yabo, Kodwa mina. "Kwakukhona indoda eyayibizwa ngokuthi uSawule. Wayemude ebukeka kahle. Ngelinye ilanga uSawule wavakashela uSamuweli. Ngenkathi uSawule ezakuye uNkulunkulu wathi: Lona indoda. Uzophatha abantu bami. Ngako USamuweli wathatha indishi yamafutha. Wathela indishi yamafutha ekhanda lika Sawule. Lolu uphawu akhonjwa ngalo ukuba abe yi Nkosi. Eminyakeni engamashumi amane uSawule waphatha njengeNkosi yakwa Israyeli.

Isithombe 11: Usawule Usika Intambo Ka Samuweli

Isithombe 11: Usawule Usika Intambo Ka Samuweli

1 Sam. 15:1-29

Ama aMaleki kwangabantu ababenezinhliziyo ezimbi begqilaza abantwana bakwa iSrayeli. Usamuweli wathi eNkosini uSawuli: Lalela izwi likaNkulunkulu. Hlasela aMalika niwabulale nayoyonke into yawo. Ungabahawukeli. UNkulunkulu wasiza uSawli ukuba akwazi ukuba anqobe ama aMaleki. Kodwa abazange bamthobela uJehova. Bangqoba yonke into yama aMaleki' izilwane neminikelo kodwa abazange bayibulale iNkosi. USamuweli wathi kuSawuli. "Ngokuba ulinqabile izwi likaNkulunkulu naye ukunwabela ukuba ube yiNkosi." USamuweli waphenduka washiya uSawli wathatha indophi esandeleni sakhe. Ngakho uSamuweli wathi: uNkulunkulu ukunikile umbuso wakwa-iSrayeli manje usuwunikezela kumuntu ongcono. Bongani uSawuli wazinikela kuNkulunkulu, wayengamthobeli. USamuweli wayemkhonza futhi emthobela impila yakhe yonke. UNkulunkulu uthi umuntu oyomkonza futhi amthobele naye uyakumthobela.

Isithombe 12: Ujesu Endlini Kankulunkulu

Isithombe 12: Ujesu Endlini Kankulunkulu

Luke 2:41-50, 1:35

Emva kweminyaka emingi emuva kuka Samuweli, kwakunomfana ogamalakhe liJesu. Unina kwakunguMariya, kodwa uyise kwakungu Nkulunkulu. UJesu eneminyaka eysihumi nambili, uMariya noJosefa baya eJerusalemi noJesu. Sebebuyela ekhaya, uJesu wasala ngemuva basala befuna. Emuva kwezinsuku ezintathu, bamthola endlini kaNkulunkulu, ethempeleni. Wayhleli nabanye othisha bamaJuda bemfundisa izwi likaJehova. UMariya wathi kuye: ndodana, yini ndaba usiphathe kanje? Besikhatahazekile ngawe. Kepha uJesu wathi: "Benginigazi ukuthi bengisendlini kababa"? Ngesikhathi uJesu esangumfanyana wayazi ukuthi uyokhonza uJehova. UJesu nguye oyophantha abantwana bakaJehova. Ngoba uNkulunkulu uyinkosi yeqiniso yawo wonke umuntu.

Isisebenzi Zikankulunkulu Isingeniso

Isisebenzi Zikankulunkulu Isingeniso

Amanye amadoda amakhulu ahamba kwakuyizizsebenzi zikaJehova. Lekhasede izonitshela uNkulunkulu ubenza kanjani abantu bakhe ukuba baphathe. Bheka umfanekiso olandelayo.

Isithombe 13: Udavide Umalusi Ondesibindi

Isithombe 13: Udavide Umalusi Ondesibindi

1 Sam. 16:1-13

USawuli wayeyiNkosi yokuqala kwa iSrayeli, kodwa waqubeka engayithobeli imithetho kaJehova. UJehova wamyeka uSawuli futhi akaphinda wamsiza. Kwakunomfana omncane igama lakhe linguDavide. Wayelusa izimvu zikayise. Wayekholwa kuJehova futhi wyengasabi lutho olubi. Ngelinye ilanga ibhubesi lathatha imvu eyedwa kodwa walibulala wayisisndisa imvu. Wazakhela umculo efuna ukudunisa uNkulunkulu. Inculo libizwa ngokuthi amahubo futhi liyatholakala ebhayibhelini incwadi engcwele. UDavide wabayinkosi njengamanye amadoda. USawuli wahlala njalo eyinkosiyakwa iSrayeli, kodwa uNkulunkulu wamktha uDavide ukuba abe yinkosi endaweni kaSawli.

Isithombe 14: Udavide Nogoliyathi

Isithombe 14: Udavide Nogoliyathi

1 Sam. 17:1-54, 2:30

Kwakunempi phakathi kwaFilisti nabakwa iSrayeli. AmaFilisti ayenendoda igama layo kwakungu Goliyathi. Wathela ama iSrayeli ukuthi: abakhethe enye yamdoda ezo kwazi ukulwa naye imbulale, thina (siyoba) yizisebenzi zenukodwa uma ngimbulele niyakubayozigqila zethu. Amadoda akwa iSrayeli ayemsaba uGoliyathi. Akekho owayengalwa naye. Umfana omncane uDavide wathi: ngubani lomFilisti (ongamazi uNkulunkulu). Ngeke ahlukumeze isizwe sakwa iSrayeli? UDavide wayengamsabi. Wayazi ukuthi uJehova uzomsiza ukuba akwazi kumqoba isiqhwaga. UDavide wathatha isihlilingi sakhe netshe wakujikijela ekhanda likaGoliyathi. UGoliyathi wawela phansi, uDavide wagijima wayakuye, wathatha inkemba yakhe wamqaamula ikhanda. Ama iSrayeli amqoba kanjalo uGoliyathi. Uyakubathobela abamthobelayo.

Isithombe 15: Usawuli Uzama Ukubulala Udavide

Isithombe 15: Usawuli Uzama Ukubulala Udavide

1 Sam. 18:1 - 19:10

Okokuqula wajabula uSawuli uDavide esindise abantwana bakwaiSrayeli. Waba yiqhawe elikhulu lakwa iSrayeli. USawuli wayenomona futhi esaba uDavide. Ngelinye ilanga uDavide wakha iculo ngoSawuli, uSawli wafuna ukumbulala. USawuli wathatha umkonto wawujikiljela kuDavide, kodwa wamgeja washaya odongeni. Emva kwalokho uSawuli wazama ngezindlela eziningi ukuba abulale uDavide. Kodwa uJehova wamvikela ngokuthumela indodana yakhe uJonathani nanye ama iSrayeli okosiza uDavide ezintheni zakhe. UDavide wabalekela, ebalekela uSawuli.

Isithombe 16: Udavide Ucabangela Impilo Kasawuli

Isithombe 16: Udavide Ucabangela Impilo Kasawuli

1 Sam. 26:1-25; Abase Roma 12:19

USawuli wahamba wayohlasela uDavide ehlane. Ngobunye ubusuku uSawli elele, uDavide ngbangani bakhe bamaShayi, bafika lapho uSawuli wayehlala khona, abaShayi bafuna ukumbulala. Kepha uDavide wanqaba. UDavide waya ngasekhanda likaSawuli wathatha umkonto wakhe nesigubhu samanzi wahamba nako. Kwathi esephumile ehlane wamemeza uSawuli efuna ukubavusa. Walizwa uSawuli izwi likaDavide wavuka, wabuza umkonto wakhe nesigubhu samanzi kuABinari. Kepha naye wayelele engayigadile iNkosi. Emva kwalokhu wathi uDavide kuSawule njengoba ungzuzanga lutho empini kepha uJehova uwuzuzile umphefumulo wakho. UDavide waqubeka nendlela ngokunjalo noSawuli waphindela emuva. Zihlobo ningaphindiseli okubi ngokubi, uNkulunkulu uyakubajezisa abangawuthobeli umthetho wakhe.

Isithombe 17: Udavide Uba Inkosi

Isithombe 17: Udavide Uba Inkosi

1 Sam. 31:1-6; 2 Sam. 5:1 - 7:16

Abuya futhi amaFilisti azolwa nama iSrayeli. Inkosi uSawuli nendana yakhe uJonathani nabafowabo bafa empini. Benza uDavide waba inkosi yakwa iSrayeli. Wakha ithempeli lakhe iJerusalema entsha. UNkulunkulu wathi kuDavide ngikuthathe ulusa izimvu ngakwenza inkosi yakwa iSrayeli. Ngizokwenza inkosi enkulu, njengendoda enkulu emhhlabeni. UNkulunkulu wamenza uDavide wabamkhulu namandla okuhlula izitha zakhe.

Isithombe 18: Udavide Nobati Sheba

Isithombe 18: Udavide Nobati Sheba

2 Sam 11:1 - 12:20; Exodusi 20:4

Ngelinye ilanga uDavide ezihambela ophahleni lwendlu yenkosi, wabona owesifazane, omuhle egeza. Wayemuhle kakhulu, igama lakhe kwakungu Bati Sheba. Wayengunkosikazi ka uRayi. URayi wayeye empini nabantwana bakwa iSrayeli. UDavide wathumela umbiko ukuthi angabuyi baebe neqiniso lokuthi ufile. UDavide wathatha uBati Sheba ukuba abe ngumkakhe, kodwa isenzo sakhe asizange sibe sihle kuNkulunkulu. Indodana yabo yokuqala yashona. UDavide wacela uxolo evuma akwenzile. Umthetho kaNkulunkulu uthi: "NINGABULAL."

Isithombe 19: Indlu Kankulunkulu

Isithombe 19: Indlu Kankulunkulu

1 Izikronike 22:1-19

Udavide wenza isono phambi kukaNkulunkulu, yebo wayemthanda uJehova futhi emkonza. Wayefuna ukwakha indlu enkulu (ithempeli likaJehova), lapho abantu beyohlanganyela khona badumise inkosi. Kepha uNkulunkulu wathi kuye: Uno ayakhi indlu ngegama lami, ubulale abantu abaningi. Uyoba nendodana eyokuba yinndodane yokuthula noxolo. Igama layo kuyakuba nguSolomoni. Nguye oyokwakha indlu yami. UDavide walungisa izinto ezingi ngaphambi kokuba afe, kodwanguSolomoni owakha indlu kaNkulunkulu. Indlu yayiyinhle kakhulu yathatha iminyaka eyisikhombisa ukuyakha. Abantu bakwa-iSrayeli bamkhonza kuleyondlu Unkulunkulu eJerusalem, abazange bakholwe ukuthi uDavide kwakunguye inkosi.

Isithombe 20: Ujesu Ufika Ejerusalema

Isithombe 20: Ujesu Ufika Ejerusalema

Matewu 21:1-11

Emva kweminyaka eyizinkulungwane emuvakuDavide, uJesu wazalwa. UJesu wangena endaweni kaDavide. Unina wayeyintombi igama lakhe lingu Maria. UJesu wayeyisisebenzi esikhulu sikaNkulunkulu. Wayetshela abantu ngeqiniso lonke ngoNkulunkulu. Wayenza izimangaliso ngamandla akhe kaNkulunkulu. USawli noDavide nabantu bonke emhlabeni banezono phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngelinye ilanga uJesu wafika ngembongolo eJerusalem. Abantu baphuma phandle bememeza. Hosanna, Hosanna kuyo indodana kaDavide. Babememza bonke: Omkhulu nomthobelayo yilowo ogcina igama likaNkulunkulu. Nabantu babona ukuthi uJesu wayemkhulu nakuDavide. Uyinkosi yawowonke amakhosi.

Isithombe 21: Izinyoni Zezulu Zifunza U Elija

Isithombe 21: Izinyoni Zezulu Zifunza U Elija

1 Amakhosi 17:1-6

Emva kukaDavide noSolonon amanye amakhosi abusa kwa iSrayeli. Enye eyazalwakwakungu AHabi. Wayenenkosikazi eyayinenhliziyo embi igama layo kwakunguJezebeli. Wayensebulele abalandeli abaningi babaNkulunkulu, waphoqa abantu ukuba bakhonze izithixo zika Bhali (uNkulunkulu wamanga noma isithixo). U Elija wayengumprofethi (umfundisi) kaNkulunkulu. Waya ku Ahabi wathi: "NjengoJehova uNkulunkulu wakwa iSrayeli, kuyokuba nendlala nesomiso eminyakeni ezayo ngaphandle kwalabo abathobela izwi. Wathumela u Elija endaweni ebizwa ngokuthi iCherithi, lapho wayozophuza amanzi avela esiphethwini, njalo ekuseni nasebusuku izinyoni zezulu zaziletha inyama nesinkwa ukuba adle. UNkulunkulu uhlezi enakekela izisebenzi zakhe (abafundisi) ngakho asimkonze simthembe naye uyakusinakekela njalo.

Isithombe 22: U Elija Nomlilo Kankulunkulu

Isithombe 22: U Elija Nomlilo Kankulunkulu

1 Amakhosi 18:16-46

Onyakeni wesithathu wesomiso, u Elija watshela u Ahabi ukuba abize bonke abantwana bakwa iSrayeli, nabaprofethi ababekhonza uNkulunkulu bamanga, entabeni ebizwa ngokuthi i Carmel. Wathi kubo: "Uma uNkulunkulu eyinkosi khonzani yena," kodwa uma kunguBhali khonzani yena. Kepha akukho noyedwa owaphendula. Wasethi kubo bonke u Elija: lethani izinkabi ezimbili bese abaprofethi baka Bali bekhetha eyodwa ezoba ngumhlatshelo. Ningawubasi umlilo, ngizolungisa enye inkunzi, nayo ngingayibaseli. Besenimemeza uNkulunkulu wenu nami ngizomemeza uNkulunkulu wami ophilayo, ogcina izethembiso zakhe. U Elija wathi : "UNkulunkulu ophendula ngomlilo, unguNkulunkulu weqiniso." Abantu bavumelana naye.
Usukulonke abapristi bakaBhali balibiza igama lakhe. Badansa eduzenomhlasthelo, bezisika ngemibese. Kodwa kwakungekho mlilo. Ebusuku U Elija walungiselela umhlatshelo wakhe. Wacela abantu ukuba bathele amanzi phezu kwezinkuni naphezu komhlatshelo. Wayensethandaza kuNkulunkulu, ngokushesha umlilo wehla ezulwini wehlelaphezu komhlatshelo kaElija. Washisa umhlatshelo kaElija ngokunjalo nezinkuni ezimanzi, bonke abantu bakha bathi: "UNkulunkulu uyinkosi."

Isithombe 23: U Elija Uya Ezulwini

Isithombe 23: U Elija Uya Ezulwini

1 Amakhosi 19:1-21; 2 Amakhozi 2:1-14

U Elija wababulala bonke abaprofethibakaBali, ngobababengabamanga. Ngakoke inkosikazi yeNkosi u Ahabi uJezebheli yazama ukubulala uElija. Wayesaba, wabalekela endaweni ethize lapho uNkulunkulu wahlangabezana no Elija. Emvakwaloko uNkulunkulu wakhuluma no Elija, ngalesosikhathi wayengasesabi. Waqhubeka nokufundisa abantu ngoNkulunkulu (weqiniso). Ngokuthanda kukaNkulunkulu u Elisha waphenduka umsizi ka Elija. Ngalolosuku bahamba ndawonye,isiwengi somlilo sangena phakathi kwabo. Ngokunjalo uNkulunkulu, wahlwitha u Elija wenyukela ezulwini ngalesosiwengu. U Elisha akaphindange wambona uElija.

Isithombe 24: U Elija Nomosi Nojesu

Isithombe 24: U Elija Nomosi Nojesu

Luka 9:28-36

Emakhulwini ayisikhombisa emvakwa Elija, ngekathi uJesu ehamba emhlabeni, uJesu wathatha abafundi bakhe abatathu, baya entabeni ukuyothandaza. Ngenkathi uJesu eyotandaza uMosi noElija bavela (uJesu, uMose no Elija) bakhazimula, umusa kaNkulunkulu. Ngokunjalo uNukulunkulu, ngezwi livela ezulwini. Wathi: "Lona indodana yami engiyikhethileyo, lalelani yona." Bangani, uNkulunkulu nabobonke abaprofethi bakwa iSrayeli usikhombisa kuJesu. UJesu weza lapha emhlabeni ukuzosifela njengomhlatshelo wezono zethu, nezono zabobonke abantu, ngasosonke isikhathi, ngoba uNkulunkulu ukusisiza sonke njengendodana yakhe uJesu. U Jesu ungumelusi wethu amvusa kwabafileyo. Kodwa abezwayo izwilakhe, abamthembayo bemkhonza futhi. Ngako lalela yena, umthembe futhi. Ngaloko uyothola ukuphila kwaphakade.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach