unfoldingWord 41 - Ang Pagkabanhaw ni Jesus

unfoldingWord 41 - Ang Pagkabanhaw ni Jesus

Outline: Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

Script Number: 1241

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Pagkahuman ug lansang kang Jesus sa krus, ang mga pangulo sa mga Judio nga wala motuo kaniya miadto kang Pilato ug miingon, “Bakakon na si Jesus. Nagsulti na nga mabanhaw kuno siya sa paglabay sa tulo ka adlaw. Kinahanglan gayod nga naay magbantay sa iyang lubnganan aron makasiguro kita nga dili kawaton sa iyang mga tinun-an ang lawas niya unya ipanugilon nila nga nabanhaw siya.”

Mitubag si Pilato, “Pagdala mo ug pipila ka sundalo ug pabantayi ninyo ug maayo ang lubnganan.” Gisilyohan nila ang bato nga nag-ali sa pultahan sa lubnganan ug gipabantayan ug mga sundalo aron dili gayod makawat ang lawas ni Jesus.

Sunod nga adlaw pagkahuman gilubong si Jesus, mao ang Adlaw nga Igpapahulay. Dili mahimo nga mobisita ang mga Judio sa lubnganan ani nga adlaw. Busa pagkabuntag, nagsayo ug pangandam ang mga babaye nga moadto sa lubnganan ni Jesus aron magbutang ug pahumot sa iyang lawas.

Unya, kalit nga milinog ug kusog. Nagpakita ang usa ka anghel gikan sa langit ug ang iyang panagway labihan kasulaw sama sa kilat. Iyang giligid ang bato nga nakatabon sa lubnganan ug iya kining gilingkoran. Nahadlok kaayo ang mga sundalo nga nagbantay ug nakuyapan sila.

Sa dihang niabot na ang mga babaye sa lubnganan, miingon ang anghel kanila, “Ayaw kamo kahadlok. Si Jesus wala na diri. Nabanhaw siya sumala sa iyang giingon kaninyo. Tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” Nisulod ang mga babaye sa lubnganan ug wala na didto ang lawas ni Jesus.

Miingon ang anghel sa mga babaye, “Adtoi ninyo ang iyang mga tinun-an, ug sultii ninyo sila nga si Jesus nabanhaw na, ug mouna na siya kaninyo didto sa Galilea.”

Nahadlok sila pag-ayo, apan nalipay usab sa hilabihan. Nanagan sila aron sultian ang iyang mga tinun-an bahin sa maayong balita.

Samtang padulong na ang mga babaye ngadto sa mga tinun-an ni Jesus para isulti ang maayong balita, nagpakita si Jesus kanila ug ila siyang gisimba. Miingon si Jesus, “Ayaw kamo kahadlok. Adtoi ninyo ang akong mga tinun-an ug sultii ninyo sila nga moadto sa Galilea. Ug makita nila ako didto.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons