unfoldingWord 10 - Ang Napulo ka Katalagman

Outline: Exodus 5-10

Script Number: 1210

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Unya miadto si Moises ug si Aaron kang Paraon ug miingon, “Ang Dios sa Israel nag-ingon, ‘Tugoti ang akong katawhan sa paglakaw!’” Apan wala naminaw si Paraon kanila. Wala niya tugoti ang mga Israelita nga molakaw nga gawasnon, iya hinuon silang gipugos sa mga bug-at nga trabaho!

Si Paraon nagpabilin nga wala mitugot nga makalakaw ang mga katawhan, mao nga nagpadala ang Dios ug napulo ka makalilisang nga katalagman sa Ehipto. Pinaagi niini nga mga katalagman, gipakita sa Dios kang Paraon nga siya lang ang pinakagamhanan kay sa kang Paraon ug sa tanang dios-dios sa Ehipto.

Gihimo sa Dios nga dugo ang Suba sa Nilo, apan si Paraon nagpabilin nga dili musugot nga makalakaw ang mga Israelita.

Nagpadala ang Dios ug baki sa tibuok Ehipto, ug naghangyo si Paraon kang Moises nga kuhaon ang mga baki. Apan sa nangamatay na ang tanang mga baki, nagpagahi si Paraon sa iyang kasingkasing nga dili ipagawas ang mga Israelita sa Ehipto.

Unya ang Dios nagpadalag laing katalagman nga mga tagnok, ug mga langaw. Gitawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon nga kung ilang pahunungon ang katalagman, makahimo na sa pagbiya sa Ehipto ang mga Israelita. Samtang si Moises nag-ampo, gipapahawa sa Dios ang tanang mga langaw diha sa Ehipto. Apan nagpagahi si Paraon sa iyang kasingkasing ug wala mitugot nga makagawas ang katawhan.

Pagkasunod, gipadad-an sa Dios ug sakit ang tanang mga binohing mananap sa mga Ehiptohanon aron mamatay. Apan nagmagahi gihapon ang kasingkasing ni Paraon, ug wala gihapon siya mitugot nga makagawas ang mga Israelita.

Unya ang Dios nag-ingon kang Moises, “Pagkohag abu ug isabwag sa hangin atobangan ni Paraon. Pagkahoman niana, ang sakit sa panit modangat sa tibuok nga Ehiptohanon, apan dili maapil ang mga Israelita.” Apan gipagahi gihapon sa Dios ang kasingkasing ni Paraon, ug wala siya mitugot nga ang Israelita molakaw nga gawasnon.

Human niana, nagpadala ang Dios ug yelo nga makadaot sa mga tanom sa Ehipto ug mopatay sa tanan nga naa sa gawas. Gipatawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon kanila, “Nakasala ako. Makalakaw na kamo.” Mao nga nag-ampo si Moises, ug niondang ang yelo gikan sa kawanangan.

Apan si Paraon nakasala pag-usab ug nagpagahi sa iyang kasingkasing. Dili siya mutugot nga ang mga Israelita makalakaw nga gawasnon.

Unya ang Dios nagpadala ug dulon sa tibuok Ehipto. Ang dulon nikaon sa tanang mga tanom nga wala nagoba sa ulan nga yelo.

Unya ang Dios nagpadala ug kangitngit sulod sa tulo ka adlaw. Ngitngit kaayo ug ang tanang mga Ehiptohanon dili gayod makagawas sa ilang mga balay. Apan hayag didto sa gipoy-an sa mga Israelita.

Bisan ug nahoman na kining siyam ka mga katalagman, nagpabilin si Paraon nga nagpagahi ug wala niya palakwa nga gawasnon ang mga Israelita. Tungod kay wala gayod naminaw si Paraon, nagplano ang Dios ug kataposang hampak nga maoy makapausab sa hunahona ni Paraon.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?