พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 10-21 - Kanasi

Is this recording useful?

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

รหัสรายการ: C63420
ชื่อภาษา: Kanasi

ความยาวของรายการ: 56:16

รูปภาพ 10 - John 19: 1-42 (Jesus Dies on the Cross)

14:58

1. รูปภาพ 10 - John 19: 1-42 (Jesus Dies on the Cross)

รูปภาพ 11 - John 20: 1-18 (Mary and Jesus at the Tomb)

5:11

2. รูปภาพ 11 - John 20: 1-18 (Mary and Jesus at the Tomb)

รูปภาพ 12 - John 20: 30 - 21: 19 (Jesus Appears to His Friends)

7:03

3. รูปภาพ 12 - John 20: 30 - 21: 19 (Jesus Appears to His Friends)

รูปภาพ 13 - Luke 24: 13-35 (prob w last sentence v31) (Jesus Teaches Two Friends)

5:19

4. รูปภาพ 13 - Luke 24: 13-35 (prob w last sentence v31) (Jesus Teaches Two Friends)

รูปภาพ 14 - Luke 15: 11-19 (The Son Among the Pigs)

2:39

5. รูปภาพ 14 - Luke 15: 11-19 (The Son Among the Pigs)

รูปภาพ 15 - Luke 15: 20-32 (prob w last sentence v24) (The Lost Son Comes Home)

3:36

6. รูปภาพ 15 - Luke 15: 20-32 (prob w last sentence v24) (The Lost Son Comes Home)

รูปภาพ 16 - Luke 12: 13-24 (The Wealth of a Rich Man)

4:15

7. รูปภาพ 16 - Luke 12: 13-24 (The Wealth of a Rich Man)

รูปภาพ 17 - Luke 16: 19-31 (The Beggar and the Rich Man)

4:28

8. รูปภาพ 17 - Luke 16: 19-31 (The Beggar and the Rich Man)

รูปภาพ 18 - Luke 11: 5-13 (The Friend at the Door)

3:00

9. รูปภาพ 18 - Luke 11: 5-13 (The Friend at the Door)

รูปภาพ 19 - Luke 18: 9-14 (Two Men in God's House)

2:46

10. รูปภาพ 19 - Luke 18: 9-14 (Two Men in God's House)

รูปภาพ 20 - Luke 8: 4-8 (A Man Sows His Seed)

1:40

11. รูปภาพ 20 - Luke 8: 4-8 (A Man Sows His Seed)

รูปภาพ 21. The Seed Grows

1:16

12. รูปภาพ 21. The Seed Grows

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 GRN & BTA-PNG. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง