Moronene [mqn]

ชื่อภาษา ISO: Moronene
รหัสภาษา ISO: mqn
จำนวนประชากร: 37,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Moronene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 829

ชื่ออื่นสำหรับ Moronene

Maronene

พื้นที่ใช้ภาษา Moronene

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moronene

C84071 ข่าวประเสริฐ
C10010 พระคำแห่งชีวิต

2. Moronene: Tokotu'a

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14298
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Moronene: Tokotu'a

Kabaena
Tokotu'a

พื้นที่ใช้ภาษา Moronene: Tokotu'a

Indonesia

3. Moronene: Wita Ea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14299
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Moronene: Wita Ea

Poleang
Rumbia
Wita Ea

พื้นที่ใช้ภาษา Moronene: Wita Ea

Indonesia

People Groups who speak Moronene

Moronene;