Loko [lok]

ชื่อภาษา ISO: Loko
รหัสภาษา ISO: lok
จำนวนประชากร: 164,000

จีอาร์เอ็นมี 11 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Landorgoh Loko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13040
รหัสสำเนียงของ ROD: 13040
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Landorgoh Loko

Gbendembu
Landorgor

พื้นที่ใช้ภาษา Landorgoh Loko

Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Landorgoh Loko

A38335 ข่าวประเสริฐ
A38340 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A38341 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A38339 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A38336 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A38337 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A38343 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A38338 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A38342 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Loko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3078

ชื่ออื่นสำหรับ Loko

Landogo

พื้นที่ใช้ภาษา Loko

Guinea
Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Loko

C26520 ข่าวประเสริฐ
C02481 พระคำแห่งชีวิต

3. Loko: Buya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13039
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Buya

Buya

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Buya

Sierra Leone

4. Loko: Koya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13041
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Koya

Koya

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Koya

Sierra Leone

5. Loko: Laia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13042
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Laia

Laia

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Laia

Sierra Leone

6. Loko: Libisegahun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13043
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Libisegahun

Libisegahun

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Libisegahun

Sierra Leone

7. Loko: Magbiambo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13044
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Magbiambo

Magbiambo

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Magbiambo

Sierra Leone

8. Loko: Nagbanmba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13045
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Nagbanmba

Nagbanmba

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Nagbanmba

Sierra Leone

9. Loko: Ngoahu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13046
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Ngoahu

Ngoahu

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Ngoahu

Sierra Leone

10. Loko: Ribbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13047
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Ribbi

Ribbi

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Ribbi

Sierra Leone

11. Loko: Sanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13048
จำนวนประชากร: 119,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loko: Sanda

Sanda

พื้นที่ใช้ภาษา Loko: Sanda

Sierra Leone

People Groups who speak Loko

Loko;