Kubu [kvb]

ชื่อภาษา ISO: Kubu
รหัสภาษา ISO: kvb
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 12 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Anak Dalam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1138
รหัสสำเนียงของ ROD: 01138

ชื่ออื่นสำหรับ Anak Dalam

Kubu

พื้นที่ใช้ภาษา Anak Dalam

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anak Dalam

C18440 ข่าวประเสริฐ
C10030 พระคำแห่งชีวิต

2. Kubu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12398
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu

Indonesia

3. Kubu: Bajat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12399
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Bajat

Bajat

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Bajat

Indonesia

4. Kubu: Dawas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12400
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Dawas

Dawas

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Dawas

Indonesia

5. Kubu: Djambi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12401
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Djambi

Djambi

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Djambi

Indonesia

6. Kubu: Lalang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12402
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Lalang

Lalang

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Lalang

Indonesia

7. Kubu: Nomadic Kubu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12403
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Nomadic Kubu

Nomadic Kubu

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Nomadic Kubu

Indonesia

8. Kubu: Ridan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12404
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Ridan

Ridan

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Ridan

Indonesia

9. Kubu: Supat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12405
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Supat

Supat

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Supat

Indonesia

10. Kubu: Tungkal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12406
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Tungkal

Tungkal

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Tungkal

Indonesia

11. Kubu: Tungkal Ilir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12407
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Tungkal Ilir

Tungkal Ilir

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Tungkal Ilir

Indonesia

12. Kubu: Ulu Lako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12408
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kubu: Ulu Lako

Ulu Lako

พื้นที่ใช้ภาษา Kubu: Ulu Lako

Indonesia

People Groups who speak Kubu

Kubu;