Makonde [kde]

ชื่อภาษา ISO: Makonde
รหัสภาษา ISO: kde
จำนวนประชากร: 1,637,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Makonde

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1045
จำนวนประชากร: 1,260,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makonde

Chimakonde
Chinimakonde
Cimakonde
Konde
Maconde
Makonda
Matambwe
Shimakonde
Маконде
馬孔德語
马孔德语

พื้นที่ใช้ภาษา Makonde

Mozambique
Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Makonde

C00521 พระคำแห่งชีวิต
A65062 Habari Njema [ข่าวประเสริฐ]
A65061 Matendo langa Roho Mtakatifu [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์]
A65054 Mnungu anepo Mwanzo [เริ่มต้นกับพระเจ้า]
A65057 Mtumishi Wanga Mnungu [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]
A65058 Mwanda Wanga Mnungu [การทดสอบเพื่อพระเจ้า]
A65056 Ushindi Kupitila Kwanga Mnungu [ชัยชนะโดยพระเจ้า]
A65055 Vanu Vave na Jimongo Janga Mnungu [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า]
A65059 Yesu - Mwalimu na Mponyaji [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา]
A65060 Yesu ni Bwana na Mwokozi [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]

2. Makonde: Maviha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13374
รหัสสำเนียงของ ROD: 13374
จำนวนประชากร: 1,260,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makonde: Maviha

Chimaviha
Kimawiha
Mabiha
Mavia
Maviha
Mawia

พื้นที่ใช้ภาษา Makonde: Maviha

Mozambique
Tanzania

People Groups who speak Makonde

Makonde; Ndonde;