Ixil [ixl]

ชื่อภาษา ISO: Ixil
รหัสภาษา ISO: ixl
จำนวนประชากร: 69,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ixil: Chajul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4745
รหัสสำเนียงของ ROD: 04745
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 16

ชื่ออื่นสำหรับ Ixil: Chajul

Chajul

พื้นที่ใช้ภาษา Ixil: Chajul

Guatemala

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ixil: Chajul

C26741 พระคำแห่งชีวิต

2. Ixil: Cotzal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4781
รหัสสำเนียงของ ROD: 04781
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Ixil: Cotzal

Ixil, San Juan Cotzal
Ixl

พื้นที่ใช้ภาษา Ixil: Cotzal

Guatemala

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ixil: Cotzal

C26830 เพลง

3. Ixil: Ilom

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11029
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ixil: Ilom

Ilom

พื้นที่ใช้ภาษา Ixil: Ilom

Guatemala

4. Ixil: Nebaj

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 486
รหัสสำเนียงของ ROD: 00486
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Ixil: Nebaj

Ixil, Nebaj
Nebaj

พื้นที่ใช้ภาษา Ixil: Nebaj

Guatemala

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ixil: Nebaj

A14160 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ixil

Ixil, Chajul; Ixil, Nebaj; Ixil, San Juan Cotzal;