Look, Listen & Live 5

Look, Listen & Live 5

概要: Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

文本編號: 422

語言: Zulu

主題: Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience); Christ (Life of Christ, Authority); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News, People of God); Problems (Problems, troubles, worries)

聽眾: General

樣式: Monolog

類型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

聖經摘錄: Extensive

狀態: Publishable

文本文字

Isingesino

Isingesino

(Sanibona Bangani) Incwadi eluhlaza isitshela ngemadoda ayethembele kuNkulunkulu ngezinsuko zobunzima. Njengo ulalele ikhasethi, alulela esithombeni esilandelayo ukna uzwa umsinjwana.

Isithombe 1: Unaaman Uvakashela Umuzi Ka Elisha

Isithombe 1: Unaaman Uvakashela Umuzi Ka Elisha

2 Amakhosi, Isanhluko 5:1-12

UElisha wayenguthisa futhi enguprofehti kaNkulunkulu, kwa Israel.
Ngelinye ilanga uNaaman weza emzini wakhe.
Wayengumkhuzi webutho lama Syrian, ama Syria eyisitho soma Israel.
UNaaman wayenesibindi futhi enamandla, kodwa wayenobulephero (isifo sesikhumba).
Weza kwaIsrael ngoba ezwe ukuthi uElisha engamlapha ubulphero.
Kodwa uElisha akazange aye ngisho ukuyonbingela. Wathumela isisebenzi sakhe ukuthi simtshele ukuthi akahombe ayohlamba kasikhombisa emfuleni iJolidane loko kuzoqenda ubulephero. UNaaman wathukuthela wathi: Bengicabanga ukuthi uzovela angibingelela, abize igama lika Nkulunkulu wakhe bese elapha ubulephero bami. UNaaman wahamba esedinwe kabi umsingwana.

Isithombe 2: Unaaman Emfuleni

Isithombe 2: Unaaman Emfuleni

2 Amakhozi, Isahluko 5:13-18

Izisebenzi zikaNaaman zameenga ukuba ayeke ukudinwa nokuzithawala. Zamkhuthaza ukuthi alandele umyalelo ka Elisha. Waya emfuleni iJolidane wafike wahlamba kasikhombisa. Buka esithombeni uNaaman uthokozile. Ubulepheso bulashiwe uElisha wayengasabi ngoba waye thewbele kuNkulunkulu. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wakhe angenza noma yini. Futhi wayazi ukuthi wonke umunte kufanele alalela uNkulunkulu kufanele sicele uNkulunkulu ukuthi asisize senze okulungile, futhi sikhonze ngazozowke izikhati.

Isithombe 3: Uelisha Nezinqola Zomilo

Isithombe 3: Uelisha Nezinqola Zomilo

Ngalesisikhathi amaSimya ayethukuthelele amaIsrael. UNkulukulu watshela uElisha ukuthi amaSinya azihlasela amaIsrael. UElisha watshela inkosi ngamaSirya.

Inkosi yama Sirya yathi kubabutho ayo: Hambani niyofuna uElisha khona ngizothumela ukuthi athjunjwe. Ngovivi uElisha wabona ukuthi basungezwe amasosha la behlala khosa. Isisebenzi zakhala sathi nkozi sizokwenzenjani. uElsiha wathi ungesabi ngoba laba esinobo bangaphezu kwalaba abanabo. UElisha wacela uNkulunkulu ukuthi avulae amehlo esisebenzi. Isisebenzi sabheka sabona amagquma, amahashi nezinqola zomilo zizungeze uElisha. Konke liku kuthungelwe uNkulunkulu.

Isithombe 4: Uelisha Nebutho Elingaboni

Isithombe 4: Uelisha Nebutho Elingaboni

2 Amakhosi 6:17-23, Amatleberu 10:30, Izaga 25:21

Ngesikhathi amaSirya esondela ezo thatha uElisha, wathandaza kuNkulunkulu wathi: "Bashaye ubenze bangaboni"! Ngokushesha yizimpumutu uElisha waye kubo wathi.

Ngilandeleni ngizonisa kubantu emibafunayo enibafingyo wabahola wabasa eSamariya ikomkhulu lakaIsrayel wafika wathondaza futhi wathi Nkulunkulu vula amehlo aba baphinde babone. AmaSirya abona uthi asezweni lezitha zawor Inksoi yakhona yofuna ukuba bulala kodwa uElisha wathi: Banike ukudla ubaphuzisa bahambe.

uNkulunkulu ka Elisha mkhulu ngophezu kwezitha. uNkulunkulu uSiyala ukuthi singabi negqubu ezitheni zethu uthi: ungabuyiseli yimi engizoku buyiselela aphinde athi> Uma isitha sakho silambile siphe ukudla, uma emiwe mnike okouphuza.

Isithombe 5

Isithombe 5

2 Amakhosi, Isahluko 8:24-7:2

AmaSiriya abanya futhi ukuzolwa namaIsrael Azungezo idolobha lase Samaniya isikhathi eside. Ngokushesa amaISrayeli aphelewa ukudla. Buka esithombeni. Inkosi yamaIsrael wayihamba odongweni lwedolbha Abesifazane ababili beza kuye.
Bayicanga ukuba ibasize.

Base belambe ngendlela yokuthi base bedla izingane zabo. Inkosi ayazanga ukuthi yenzeni Yayidiniwe ngoba uNkulunkulu wayengabasindisanga kuba Sinya. Yakhetha ukubulala uElisha iceku kaNkulunkulu. uElisha wathi enkosini uNkulunkulu uthi:- uFlowa namabele kusasa kuzobe kudayiswa esangweni lase Samasiya.

Isithombe 6: Amalepers Omane

Isithombe 6: Amalepers Omane

2 Amakhosi, Isahluko 7:3-20

Ngalesosikhathi amadoda amane ahlala esangweni lose Samariya. Wonke enobulepheso. Athi ekhuluma wodwa. Sihlaleleni la sifa nje ? Asiye emabuthu eni ama Siriya. Ngalesosikhathi amaSiriya ezwa umsindo engathi kuze amabuthu. Esaba ashiya yonke info abaleka. Ngalosesikathi amaSiriya ezwa umsindo engathi kuza amabuthu. Esaba ashiya yonke info abaleka. Ngesikhathi amalepers eza Siriya kwase kungasekho muntu. Athatha konke ayekufuna. Bakhuluma bodwa bathi:- Loku esikwenzayo akulungele. Sinezindaba ezimnandi kodwa sizigune kuthi. Baphindele eSamariya bayotshela abegeini bamasango bona badlulisela emzini wenkosi. Ngokushesha abantu base bedayisa ukudla esangweni lase Samariya njengokusho kuka Nkulunkulu ngo Elisha. Unkulunkulu wasindisa uElisha uNkulunkulu wasindisa kange noIsrayeli ezitheni zawo.
Bengani. Unkulunkulu wathumela uJesu ukuthi sikhulula ezonweni nakuSathane.

Unkulunkulu akafuni muntu ozya endoweni yokuhlupheka lesi izindaba ezimnandi ezivela ku Nkulunkulu esizozixoxa ndawonje.

Isithombe 7

Isithombe 7

Jona 1:1-7

Emva kokufa kuka Elisha kwaba khona omunye umphrofethi u Jonah. Unkulunkulu wathi kujonah Hamba uye ezweni lase Nineve ushumayele uphikisane nabo. Ngiyabazi ukholo lwabo luntekenteke. Abuntu base Ninive babe yizitla zika Israel. uJona aka-funanga ukuyokhona, wozomo ukubalekelo uNkulunkulu. Wathola umkhmbi owawuyo kude nezwe. Wakhokha wehombaNgokushesa kwoba nesiphepho olwande. Ababesemkhunjini baba nokwesaba. Bathi! - Asibhekeni ukuthi ubani umsusa waloku. Bathola ukuthi uJonah.

Isithombe 8: Ujona Menhlanzi Enkulu

Isithombe 8: Ujona Menhlanzi Enkulu

Jona 1:8, Sahkluko 2:10

Itilosi lathi ku Jonah wezeni?

Wabotshela ukuthi ubalekela uNkulunkulu Bathi kuye, Sizokwenzenjani ukuze ulwandle luthule? uJonah wathi - hgiphonseni olwandle. Ngiyazi ukuthi iphutha lami ukuthi kube halesisiphepho Abathandongo ukubulala uJona, kodwa isiphepho sanda. Bagcina ngokumphonso kodwa uJona akafaga olwandle. Buka esithombeni! Nagwinywa inhlanzi enkulu. Wahlala futhi waphila izinsuku ezintathu esiswini sehlanzi Yamkhipha ngaphandle ezweni elomile.

Isithombe 9: Ujona Eninive

Isithombe 9: Ujona Eninive

Jona 3:1-10

Unkulunkulu wakhuluma futhi noJona.

Hamba uyoshamayela eNinive lomyalo engiwusshoyo iNaya eNinive waxwayisa abantu wathi: Emva kwezisuku ezingashuni amane nizobhubiwa. Bonke abantu nenKosi bakhala kuNkulunkulu bacela ukuthi abasindise. Baphenduka bayeka ububi, uNkulunkulu akabe esababhubhisa. Bangani sonke sifane noJona nabantu baseNinive. Asimlaleli uNkulunkulu futhi senza okubi. Kumele sijeziswe, kodwa uNkulunkulu uyasthanda. Wathumela uJesu ukusixwayisa futhi asisindise ebubwini. uJesu wafela izono zenthu. Wayesethuneni izinsuku ezintathunjengo Jona owahlala izinsuku ezintathu esiswini sechlanzi. UJesu wavuka kwabafileyo Uzonika ukuphula okuphakade kulobo abazoshiya izono bamlandela.

Isithombe 10: Uesta Nenkosi

Isithombe 10: Uesta Nenkosi

Esta 1:1 - 2:18

UEsta kwakuntombazane encane yeJuda eyayihlala kwa Israyeli. Yashonelwa abazali uMediyakhi wayikhulisa. Emva kwempi uEsta no Medikhayi bathunjwa kanye nabantu bakwe Israyeli, bayiswa ezweni lase. Pheshiya Inkos yakhona yayinamandla kakhulu. Bonke babeyisaba. Yathola enje indlovukazu emva kokuphoxwa ile eyayihayo. Yathi zonke izintombi ezinhle azize endlini yakhe kuzono zonke wakhetha uEsta ukuthi abe indlovukazi kodwa uEsta okashongo ukuthi uyiJuda.

Isithombe 11: Umodikhayi Akafuthiukukhotlama

Isithombe 11: Umodikhayi Akafuthiukukhotlama

Esteri 3:1 - 4:17, 5:14; John 3:18

UHaman wayeyindoda ebalulekile e Pheshiya. Bonke abantu babekhothama bekhombisa inhlonipho kuyes uma edlula kodwa uMedikhayi lutho. UMedikhayi wayekhonza uNkulunkulu kuphela. Wala ukukhothamela uHaman. UHaman wadinwa wafuna ukuzibuyisela kuMedikhayi: Ngelinye ilanga watshela inkosi: wathi kunesizwe osibusayo esikubantu abasezweni lakho. Abawugcine untheko wakho. Wayekhuluma ngama Juda Wabuye wathi - akwenziwe umthetho wokuthi babulawe u Haman watwembisa inkosi imali. Inkosi yamvumela kodwa yangayithatha imali washaywa umthetho wokuthi kuulawe amaJuda kuthatwe konke anako. uHaman wayeselunge indawo lapho ezolengisa khona uMedikhayi: uMedikhayi waya kuEsta wathi akancenge inkosi ukuthi ingababulali. Kodwa uEsta wathi umuntu ozoya enkosini engabzwanga kufanele afe wathi amaJuda angadli futhi angaphuzi izinsuku ezintathu athandaze yena. Yena nezinceku zakhe nabo bazokwenza kanjalo. Wabuye wathi - Ngizoya enkosini noma kungukwephula umthetho. Umangifa kobe ngiyafa. Izwilikahkulunkulu isifundisa ukuthi amakrestu kufanele anikele ngezimpilo zawo ngenxa yabafowabo enkosini.

Isithombe 12: Idili Likaesta

Isithombe 12: Idili Likaesta

Esta 5:1 - 7:10

Unkulunkulu wayiphendula imthandazo yamYuda Inkosi yamvumela ukuthi akhulime nayo. Wamema inkosi kanye no Haman edilini. Edilini inkosi yathi: Esta ufunani? uEsta wathi: Ngifisa ukuthi mina nabantu bami siphile ngoba kwakufanele sibulawe. Inkosi yathi: Ubani leyondoda ethi ifani? uEsta wathi: Isitha sethu uHaman. Inkosi yadinwa izwa ngecebo elibi lika Haman, wathi akalengiswe la bekuzolengiswa khona uMedikhayi, amaJuda onke asindiswa.
Bangani, uEsta wayezimisele ukufa, ukusindisa abantu ukuthi bangabulawa, kodwa cabanga ngo Jesu. Wasithanda kakhulu waze wasifela ukuze sisindiswe, ukuze singayi ekujezisweni ngenxa yezono zethu.

Isingeniso

Isingeniso

U Daniel no Neheniya bahlaliswa ngenkani ezweni lezitha zabo, kodwa badumis uNkulunkulu beze baba amadoda amakhulu kaNkulunkulu. Bhela esithombeni uma uzwa lomsinywana.

Isithombe 13: Udaniel Nabangani Bakhe

Isithombe 13: Udaniel Nabangani Bakhe

Daniel 1:1-12

Isithombe sikhombisa uDaniel nabangani bakhe abathathu. Babengama Juda. Babethathwe izitha zabo ezweni lase Bhabfuloai. Inkosi yase Bhabhloui yayifuna ukuthi bazoyisebenzela. Kwasekufanele ukuthi bafunde ulimi nembilo yaseBhabhiloni kodwa bala ukudla ukudla okubizayo kweqkosi. Loko kwakungahambisani nosiko lwamaJuda. Babazi ukuthi kufanele bangune umthetho kaNkulunkulu futhi bamkhonze ngaleyodlela bacela imifino kanye namanzi. Lendoda eyayibaguwile (?) yaphatheka kabil ithi bazozeca futhi bagule, kodwa uNkulunkulu wabanokekela, baphila futhi bahlakanipha badlula wonke lamadoda ayekhonza inkosi.

Isithombe 14: Udaniel Nenkosi Yase Bhabhiloni

Isithombe 14: Udaniel Nenkosi Yase Bhabhiloni

Daniel 2:1-48

Inkosi yase Bhabhiloni yaphupha. Yacela amadoda ahlakaniphile ukubo echaze iphupho. Kodwa akekho owakwazi, yase yawa bulala. UDaniel namangani bakhe bathandaza kuNkulunkulu wavezela uDaniel iphupho lenkosi. UDaniel waya enkosini wathi: kukhona uNkulunkulu ezulwini oveza izimangaliso LoNkulunkulu utshela inkosi ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo. Wayitshela inkosi ukuthi ibone imibuso yonke yomhlaba, yabona futhi nombuso omkhulu ozobacekela phansi Lowo umbuso kaNkulunkulu ozobakhona inguna phakade. Inkosi yawathokozela omazwi kaDaniel. Amadoda avunyelwa ukuhlala ngaphansi kwenkosi, uDaniel waba umbusi wase Bhabhiloni konke okwenzeka lapha kungamandla kaNkulunkulu uDaniel akhulima ngawo. Ngakho asingakholelwa ezinyyangeni kodwa kunkulunkulu, futhi simkholwe ekwenzeni okuhle.

Isithombe 15: Umfanekiso Wegolide

Isithombe 15: Umfanekiso Wegolide

Daniel 3:1-12

Inkosi yase Bhabhiloni yenza umfanekiso wegolide wabiza bonke abaphathi ukuthi bazolibona. Inkosi yatshela abantu ukuthi uma uzwa umsindo womculo ubolala phansi udumise lo mfanekiso wegolide Ongakwewzi loko uzophonswa emlilweni ovuthayo uDaniel, Shadrock, Mishack no Abednigo bala ukwenza loko. Bakhonza uNkulunkulu yedwa. Amanye amadoda aya enkosini athi kukhona amadoda asembusweni wakho kodwa awalaleli. Abakhothanu emfanekisweni wegolide.

Isithombe 16: Isithando Somlilo

Isithombe 16: Isithando Somlilo

Daniel 3:13-28

Inkosi yathi akubizwe uDaniel nabangani bakhe. Yathi kubo Uma ningakhothami kum-fanekiso wegolide nizophonswa esthandweni somlilo. Umuphu uNkulunkulu oyinisindisa esandleni sami na? Baphendula bathi: Unkulunkulu esimsebenzedayo noma kuphi, uma futhi engeke asisize ngenke silikhonze leligolide. Baphonswa esthandweni somlilo. Inkosi yezwakala thi, bhekani sebebane emlilweni futhi lo wesine ubukuka njengendodana kankulunkulu. Bakhishwa lapho bengashile. Inkosi yathi: Dumisani uNkulunkulu la Shadrack, Mischack no Abednego othumele ingelosi ukuthi izobasiza ngoba akekho uNkulunkulu ongenisa kanje. Bangani, loNkulunkulu wathi: Anabo abanye oNkulunkulu ngaphandle kwami, futhi ngeke umenze omunye ozokhothama kuye futhi umsebenzele.

Isithombe 17: Udaniel Uthandaza Kunkulunkulu

Isithombe 17: Udaniel Uthandaza Kunkulunkulu

Daniel 6:1-13

UDaniel waba namandla amakhulu eBhabhiloni. Ezinye izikhulu zabo nomona. Kodwa bengatholi phutha kuye, wayeyilalela, inkosi, Isitha zakhe zaya enkosini zathi: Inkosi ayikhiphe umthetho wokuthi oyotholakala ethandaza omunye uNkulunkulu ezinsukwini ezingamashumi amathathu ezizayo uyophonswa emphandwini wezingonyama. Inkosi yavuma washaywa umthetho. UDaniel wezwa ngomthetho wenkosi, kodwa waqhubeka nokuthandaza uNkulunkulu kathathi ngelanga njengakuqak. Izitha zambona, zaya enkosini zathi: UDaniel akawulaleli umthathu wakho.

Isithombe 18: Udaniel Emphandwini Wezingonyama

Isithombe 18: Udaniel Emphandwini Wezingonyama

Daniel 6:14-24

Inkosi yayingafuni ukuthi uDaniel afele emphandwini wezingonyama kodwa engeke ashintshe umthetho. UDaniel waphonswa emphandwini wezinzonyama ngakusasa inkosiyaya kuDaniel yathi Daniel sikhonzi sika Nkulunkulu, uNkulunkulu wakho ukusindisile ezingonyameni? UDaniel waphenula wathi uNkulunkulu wami uthumele ingelo9si yakhe yazovola imilomo yezingonyama. Inkosi yajabula, UDaniel wakhishwa emphandia wezingonyama, Ngomthetho wenkosi izitha zika Daniel waphoiswa khona ngokushesha izingonyama zabaqhoboza. Bangani kufanele singasabi muntu uma sithemba uNkulunkulu osize uDaniel nabangani bakhe. Noma ubulowo, sisenalo ithemba, ngoJesu owavela kuNkulunkulu ukuzosinika ukuphila okunaphakade kubo bonke abamthandayo.

Isithombe 19: Unehemiya Phambi Kwenkosi Enkulu

Isithombe 19: Unehemiya Phambi Kwenkosi Enkulu

Nehemiya 1:1 - 2:7

UNehemiya wahlala eBhabhiloni emva kwesikhathi sika Daniyeli. NoNehemiya wayeyiJuda futhi ekholelwa kuNkulunkulu. UNehemiya wayeyinceku yenkosi enkulu Ngelinye ilanga wayehambisele inkosi iwayini, inkosiyathi kuye: "Wabukeka udangele nje yini? UNehemiya wayephatheke kabi ngoba iJerusalema idolobha lomadlozi akhe lalisebubini kanti nama Juda ayehlala khona ayesenkingeni enkulu.
UNehemiya wayeseyitshela inkosi ngeJerusalema kanye nabantu bakhe, amajuda. Inkosi yathi: Ikhona into afuna ukuyicela kimina? Ngokuthula uNehemiya wakhuleka kuNkulunkulu, wayesethu eNkosini. Uma uthanda wena, ngithumele ezweni lawobaba ngingakwazi ukulivusa (ukulakha kabusha) UNkulunkulu wamuphendula umkhuleko kaNehemiya, inkosi yasivuma isicelo sika Nehemiya. UNkulunkulu ubusa phezu kwabobonke abaholi balomhlaba, futhi uma abantu bakaNkulunkulu bekhuleka kuye benza izinto ezimjabuisayo, ngaleyondlela uNkulunkulu uyobenzela abakucelayo ngendlela yakhe.

Isithombe 20: Unehemiya Uhlola Idolobha Eselihlukumezekile

Isithombe 20: Unehemiya Uhlola Idolobha Eselihlukumezekile

Nehemiya 2:8-20

Inkosi yanika UNehemiya izinto zokwakha kanye namadoda ayezomsiza. UNehemiya kanye nabasizi bakhe bathatha uhambo olude baya eJerusalem. Izitho zamaJuda zezwa ngoNehemiya namacebo akhe. Badinwa kakhulu. Babengafuni muntu ozosiza amajuda. UNehemiya wayengazisabi izitha. Wayefuna ukuhlola iJerusalema ngakhoke wahamba wazulazula phakathi kwenzindonga zeJerusalema. Wayehamba ebusuku yikhona kungeke kwazi muntu ukuthi wenzani. Ngokusa okulandelayo uNehemiya wabiza amaJuda wathi kuwo: Wozani sivuse izindonga zeJerusalem ngaleyondlela ngeke siphinde sibe sehlazweni (sibe namahloni)." Wabatshela ukuthi uNkulunkulu unaye; futhi inkosi yaseBhabhiloni ingamfakazela. AmaJuda aphendulaathi Asiqaleni sakhe.

Isithombe 21: Ukwakhiwa Kwenzindongo

Isithombe 21: Ukwakhiwa Kwenzindongo

Nehemiya 3:1 - 6:19

Bheka esithombeni. AmaJuda aqala ukwakha. Abanye babeqoqa udoti, abanye bevusa izindonga, nama sango. Izitha zamaJuda zathukuthela kahulu. Zabasabisa ngokuthi zizobabulala. UNehemiyawabuye wathandaza futhi kuNkulunkulu. Wayedinga ukuthi uNkulunkulu amkhombise futhi ukuthi enzeniani. Wabeka amadoda ahlomile ukuthi agade izebenzi. Wonke umuntu wathatha isikhali walunziselela impi. Izitha zahluleka ukubulala uNehemiya noma amanye amaJuda. Umsebenzi waqhubekela phambili ezinsukwini ezingamashumi amahlanu nambili (52 days) izindonga zase zimile. Sihluleka ukubona okulungile futhi asinawo amandla okwenza okulungile. Unkulunkulu unako konke loko. Njengo Nehemiya kufanele sikhuleke kunkulunkulu sithembe, futhi sigcine izwi lakhe futhi ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu angasilwela.

Isithombe 22: U-Ezra Ufunda Umthetho

Isithombe 22: U-Ezra Ufunda Umthetho

Nehemiya 8:1 - 13:31

Emva kokuqendwa kwezindonga, amaJuda abuthana eJerusalema. U-Ezra - inceku kaNkulunkulu, wabafundela umthetho kaNkulunkulu. Usencwadi kaNkulunkulu iBoyibheli. Abanye abantu baqala ukukhala. Babazi ukuthi abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu. Kungolesisizathu uNkulunkulu oyekela izitha zibhubhise idolobha labo. AmaJuda ayefuna ukuphenduka ezonweni, alandele izindlela zikaNkulunkulu futhi. UNehemiya wathi kubantu: Ningachothazeki ngokuba ukuthokoza kukaNkulunkulu kungamandla kwenu.

Bangani, ninakho ukuthokoza ?
UNkulunkulu usinikezaukuthokoza namandla okoMoya uma simazi futhi izwi lakhe eliNgiwele
(iBhayibheli)
othi nginitshele futhi ukuthi ninigamazi kanjani UNkulunkulu caNehemiya. UYeyedwa uNkulunkulu weginiso.

Isithombe 23: Ujesu Esiphambanweni

Isithombe 23: Ujesu Esiphambanweni

Johane 18:17-30

Yinye kuphela indlela yokwazi uMdali omkhulu, uNkulunkulu, UNkulunkulu. UNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu, ukusikhombisa indlela. UJesu waphila emhlabeni iminyaka eminingi eyedlule. Wenza izinto eziningi ukusiza abantu. Wasifundi indlela indlela okumele siphile ngayo ukuthokozisa uNkulunkulu. Kodwa asizilandeli izindlela Zakhe. Sonke sonile kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyaziyezisa izoni, abangalandeli izindlela zakhe emva kokufa baya esihogweni. IZwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi Wenza umuntu wokuqala ngomhlabathi nolapho sesihle imizimba yethu iyobuyela emhlabathini.
Kodwa uMoya oyingxenye yethu uyobuyela kuNkulunkulu okunguyena onunikezeleyo, lapho siyathola isijeziso sika Nkulunkulu noma umiuzo. Lalela, uNkulunkulu wasindisa uElisha nodaniyeli ukuba amadoda angalungile ambulale. Bambethela esiphambanweni.
UJesu wathatha isijeziso sezono zawawonke umuntu ngoba uthanda bonke abantu. Uma siphenduka ezonweni; uNkulunkulu uyosithethelela, ukuze Simazi silandele izindlela Zakhe futhi. Ngoba abalandeli baJesu beginiso, akuyobakhona isijeziso emva kokufa, kodwa bayokunithanda bamsebenzele njalonjalo ezulwini.

Isithombe 24: Ujesu Ukhombisa Indlela Eya Kuphileni Kwaphakade

Isithombe 24: Ujesu Ukhombisa Indlela Eya Kuphileni Kwaphakade

UMatewu 7:14; UJohn 14:8

Bangani, uma abantu beqhubeka nokungamlaleli uNkulunkulu, bahambamba endleleni ebanzi lapho uSathane engumphathi wabobonke ububi. Lendlela iholela ekuhluphekeni okungunaphakode. Wonke umuntu ozalwa kulomhlaba uhamba kulendlela. (Loku kuyiqiniso kimina nakuwe futhi) Izwi likaNkulunkulu lithi; Sonke sonile. Ngoba bonke abantu bayizoni, bonke bafanele izijezo zikoNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu ukuba izobafela. UNkulunkulu wamvusa uJesu ekufeni njengamanje uyaphila ukuze asibonise indlela ebuyela kuNkulunkulu uJesu wathi: Ngiyindlela neginiso nokuphi akekho oyoya kubaba ngaphandle kwami. Labo abalandela indlela kaJesu ngeke baze bangene ekuhluphekeni okuphakade, kodwa uSathane nabalandeli bakhe bazoya lapho.

Kufanele silandele indlela kaJesu manje. Yona inzima futhi ayibanzi, futhi ngenxa yokonakala ezweni abantu bazohlupheka la emhlabeni. Kodwa uJesu uhlezi enalabo abamlandelayo ukuze abanike amandla. Kubalandeli bakaJesu, kunethemba ngoba indlela kaJesu iholela ezulwini.
Ezulwini akukho akukho ukuhlupheka kodwa ukuyabula noxolo olungunophakade. Kulabo abaya ezulwini, baza sebenzela futhi bathanda uNkulunkulu futhi bazoba sebuzweni bukankulunkulu njalo. Uma ufuna ukuhlukana noSathane uhambe ngendlela kaJesu ekuyisa ezulwini ungathandaza kanje: Nkulunkulu, Baba osezulwini, ggiyehambele indlela ka Sathane, ngilandela izifiso zami, imicabango yani emibi kanye nezindlela ezimbi. Ngicela ungixolele, ngiyisoni. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi wafa esiphambanweni ufela izono zami. Ngiyabonga ukuthi igazi lakho langihlanza ezonweni. Nkosi Jesu ngiyakwamukela njenge Nkosi nomsindisi wami. Ngijabonga ukuthi ngoMoya wakho oyingcwele unginika amandla okuba umntwana kaNkulunkulu ngilalele izwi lakhe (iBayibheli). Ngicela nKonke loku ngegama lika Jesu. Ameni.

相關信息

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

"看,聽,活" 視聽 - 這組之八個方案 每個有24張圖片均是優秀的系統性傳福音和基督教教義。該系列研究舊約人物,耶穌的生平,和早期教會的教程。提供數百種語言。

如何運用GRN的音頻和視頻資源 - 第一部份: 使福音分享容易 - 這篇文章介紹了一些GRN所提供的音頻和視頻資源在傳道多方面的應用。

如何使用GRN影音資源 - 第2部分: 深入了解 - 此文章進一步解釋人們是如何從故事學習,及為什麼這些故事並沒有很多評注.

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach