Kabitay Nguna Kay Buhi mga Anak Diyos

概要: General explanation of Christian attitudes and behaviour standards. God's power to keep us from sin when we yield to Him. Christians should: listen to God's Word; reject old life of sin; keep their bodies holy; flee from idolatry, immorality, and lying; care for their families; show love to all, including enemies; fear not; pray often; give materially; be thankful; tell others the Good News.

文本編號: 057

語言: Hanunoo

主題: Witnessing; No other gods, idols; Spiritual Growth; Leaving old way, begin new way; Shame; Syncretism; Gospel, Good News; Children of God

聽眾: New Christian

樣式: Monolog

類型/流派: Exhortation

受教育程度: General

目的: Teaching

聖經摘錄: Extensive

狀態: Translation

文本文字

Ti un-an, kita ay pagsunud sa kanta Panginoon Hesus kita ay pinakan-an para miusa sa mga anak Diyos, ag miusa diman waydi sa kay magtal-anakan Diyos. Kita ay bag-u yi, ipinauli yi niya sa kanta tagipusoon kay Banal Espirito, para mangulian ag pakan-an kita kamaskihan manalo sa tanan kalase buwat daut ag buwat kalaban. Gusto nimo pirmi mamatingi ag magbasa kay mga bagaw pag agwanta sa kanmo magsunod tunda sa sirang sirang sa kanmo puso. Sa Bibliya nimo makitan tanan-tanan kanmo pag hanapon para manalo kawo sa kanmo magsarig sa Diyos.

Itinudlu Diyos sa kanta nu kabitay kay mag kabuhi anak Diyos kay sabi bagaw Diyos, kanta bilog ti ulian Diyos ag ti Espirito banal ti magpangulian sa kanta tagipusoon, sa kada usa mag sarig sa Diyos.
Una si uno ti magDaut sa kay ulian ay parusahan dahil kay ulian ay banal ag kay Espirito ti magpangulian sitay, Nakan ngani iyamot yi nita ti tanan bagay magdaut sa kay ulian.
Pun-un nita kanta puso bagaw Diyos, ag ti kanta pag-isipon pag ginan sa Diyos.

Kay gusto Diyos pag-aman kita sa kanta mag kabuhi para balaw kita mamakaun kakay-ahan sa ngaran Diyos. Kay sabi sa kay bagaw, dayuon yi nita ti tanan kapudilan ag dapat ti tutuo lang kanta pag sabihon. Danga mag daya, danga magtakaw, ti katutuohanan ti pag buwaton sa kay magtal-anakan.
Mga lalaki mahalon nimo kanmo asawa babayi, Mga babayi pag pasakop kamo sa kanmo asawa lalaki,
Mga anak pagsunud kamo sa kanyo mga gurang alang alang sa Panginoon. Nu mag kakurian kita mag bawat mayad pag hagad kita awat ginan sa Panginoon hampay awatan niya kita.

Kurang di una dayuun nita ti tanan kalase kasalanan kailangan diman nita ti ipakakit ti pag mahal ipinakaun Diyos sa kanta mga puso, dahil sinabi bagaw Diyos, “Mahalon nimo ti Diyos sa kanmo tagi pusoon ag mahalon diman nimo kammo kaparihu tawo ga kanmo sadili ag sinabiwaya gid Diyos mahalon nimo kanmo kalaban, Sa panab-anan pag sarig maipakakit nita ti pagmahal ag maipakakit diman nita sa kanda ti tutoo pag bagaw Diyos.

Danga kawo magkadala una sa kantapu dahil ti Diyos ti mag alaga ag kaibahan nimo sa tanan udas.
Pag darangin kita siran-sirang dahil sa panab-anan niya kamaskihan mabuhi kita tutuo.
Pag-arawatan kita sa darangin ti tanan magtal-anakan ag danga pag kalimti ti mag tiripon mag tar-arian para magsamba ag mag pakaun kadayawan sa Diyos.

Pag pakaun diman bahagi nu unu ti may imaw sa kanmo hanggan ti ikasampo pag bahagi ginan sa kanmo nakitan, tida para sa buruwatun Diyos dahil ti Diyos ti mag pakaun ag mag uli sa tanan kailangan. Pagsunud kita sa Diyos ag pag masulung sa tanan udas hanggan pag baya sa kanya.

Danga nita ikay-a ti bagaw Diyos kanta Panginoon Hesu Kristu, dahil inda ti dalan para kumakit kita
Bag-u pag buhi ag karibrihan mga tawo tinma lang kay dalan. Pag atag yi kamu ag itudlu niyu ti mayad pag barita Panginoon Hesus, dahil magkun siya pag atag yi kamu ag itudlu sa tanan nasyon sa kalibutan ti mayad pag barita kaibahan niyu ako tugka sa katapusan kalibutan.

相關信息

生命之道 - 環球錄音網擁有用數以千計的語言去錄製的福音信息,內容包括一些有關救恩和基督徒樣式的聖經信息。

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?