Kabitay Nguna Kay Buhi mga Anak Diyos

Kabitay Nguna Kay Buhi mga Anak Diyos

Esquema: General explanation of Christian attitudes and behaviour standards. God's power to keep us from sin when we yield to Him. Christians should: listen to God's Word; reject old life of sin; keep their bodies holy; flee from idolatry, immorality, and lying; care for their families; show love to all, including enemies; fear not; pray often; give materially; be thankful; tell others the Good News.

Número de guión: 057

Idioma: Hanunoo

Tema: Belief System (Syncretism); Living as a Christian (Witnessing, No other gods, idols, Spiritual Growth, Leaving old way, begin new way, Children of God); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Shame)

Audiencia: New Christian

Estilo: Monolog

Tipo: Exhortation

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Translation

Guión de texto

Ti un-an, kita ay pagsunud sa kanta Panginoon Hesus kita ay pinakan-an para miusa sa mga anak Diyos, ag miusa diman waydi sa kay magtal-anakan Diyos. Kita ay bag-u yi, ipinauli yi niya sa kanta tagipusoon kay Banal Espirito, para mangulian ag pakan-an kita kamaskihan manalo sa tanan kalase buwat daut ag buwat kalaban. Gusto nimo pirmi mamatingi ag magbasa kay mga bagaw pag agwanta sa kanmo magsunod tunda sa sirang sirang sa kanmo puso. Sa Bibliya nimo makitan tanan-tanan kanmo pag hanapon para manalo kawo sa kanmo magsarig sa Diyos.

Itinudlu Diyos sa kanta nu kabitay kay mag kabuhi anak Diyos kay sabi bagaw Diyos, kanta bilog ti ulian Diyos ag ti Espirito banal ti magpangulian sa kanta tagipusoon, sa kada usa mag sarig sa Diyos.
Una si uno ti magDaut sa kay ulian ay parusahan dahil kay ulian ay banal ag kay Espirito ti magpangulian sitay, Nakan ngani iyamot yi nita ti tanan bagay magdaut sa kay ulian.
Pun-un nita kanta puso bagaw Diyos, ag ti kanta pag-isipon pag ginan sa Diyos.

Kay gusto Diyos pag-aman kita sa kanta mag kabuhi para balaw kita mamakaun kakay-ahan sa ngaran Diyos. Kay sabi sa kay bagaw, dayuon yi nita ti tanan kapudilan ag dapat ti tutuo lang kanta pag sabihon. Danga mag daya, danga magtakaw, ti katutuohanan ti pag buwaton sa kay magtal-anakan.
Mga lalaki mahalon nimo kanmo asawa babayi, Mga babayi pag pasakop kamo sa kanmo asawa lalaki,
Mga anak pagsunud kamo sa kanyo mga gurang alang alang sa Panginoon. Nu mag kakurian kita mag bawat mayad pag hagad kita awat ginan sa Panginoon hampay awatan niya kita.

Kurang di una dayuun nita ti tanan kalase kasalanan kailangan diman nita ti ipakakit ti pag mahal ipinakaun Diyos sa kanta mga puso, dahil sinabi bagaw Diyos, “Mahalon nimo ti Diyos sa kanmo tagi pusoon ag mahalon diman nimo kammo kaparihu tawo ga kanmo sadili ag sinabiwaya gid Diyos mahalon nimo kanmo kalaban, Sa panab-anan pag sarig maipakakit nita ti pagmahal ag maipakakit diman nita sa kanda ti tutoo pag bagaw Diyos.

Danga kawo magkadala una sa kantapu dahil ti Diyos ti mag alaga ag kaibahan nimo sa tanan udas.
Pag darangin kita siran-sirang dahil sa panab-anan niya kamaskihan mabuhi kita tutuo.
Pag-arawatan kita sa darangin ti tanan magtal-anakan ag danga pag kalimti ti mag tiripon mag tar-arian para magsamba ag mag pakaun kadayawan sa Diyos.

Pag pakaun diman bahagi nu unu ti may imaw sa kanmo hanggan ti ikasampo pag bahagi ginan sa kanmo nakitan, tida para sa buruwatun Diyos dahil ti Diyos ti mag pakaun ag mag uli sa tanan kailangan. Pagsunud kita sa Diyos ag pag masulung sa tanan udas hanggan pag baya sa kanya.

Danga nita ikay-a ti bagaw Diyos kanta Panginoon Hesu Kristu, dahil inda ti dalan para kumakit kita
Bag-u pag buhi ag karibrihan mga tawo tinma lang kay dalan. Pag atag yi kamu ag itudlu niyu ti mayad pag barita Panginoon Hesus, dahil magkun siya pag atag yi kamu ag itudlu sa tanan nasyon sa kalibutan ti mayad pag barita kaibahan niyu ako tugka sa katapusan kalibutan.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?