LLL 7 - Yesu: Mwata, Mulwilo [看, 聽, 行 7 耶穌 - 主和救主] - 盧瓦勒語

這個錄音有用嗎?

聖經影音故事系列編號7書是關于路加福音和約翰福音的耶稣. 可用於傳福音,建立教會,和系統性的基督教教導.

節目編號: 66251
節目長度: 48:12
語言名稱: 盧瓦勒語
閱讀文本
下載與訂購

Kulumbununa [A面:主耶穌 – 生命的主宰]

1:05

1. Kulumbununa [A面:主耶穌 – 生命的主宰]

Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu [圖1: 耶穌誕生]

1:39

2. Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu [圖1: 耶穌誕生]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo [圖2: 耶穌變水成酒]

1:12

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo [圖2: 耶穌變水成酒]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu [圖3: 耶穌和尼哥底母談話]

2:15

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu [圖3: 耶穌和尼哥底母談話]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu [圖4: 一個官員跪在耶穌跟前]

1:21

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu [圖4: 一個官員跪在耶穌跟前]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva [圖5: 躺在池邊的病人]

2:08

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva [圖5: 躺在池邊的病人]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu [圖6: 喂飽五千人]

2:09

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu [圖6: 喂飽五千人]

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya [圖7: 耶穌在水面行走]

1:38

8. Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya [圖7: 耶穌在水面行走]

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa [圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人]

1:46

9. Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa [圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人]

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa [圖9: 拉撒路從死裏復活]

2:21

10. Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa [圖9: 拉撒路從死裏復活]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu [圖10: 耶穌被釘死在十字架上]

2:01

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu [圖10: 耶穌被釘死在十字架上]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe [圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁]

2:26

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe [圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁]

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi [圖12: 耶穌向門徒顯現]

2:05

13. Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi [圖12: 耶穌向門徒顯現]

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali [圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒]

2:48

14. Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali [圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒]

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu [圖14: 浪子的比喻]

1:41

15. Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu [圖14: 浪子的比喻]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo [圖15: 浪子回家]

1:53

16. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo [圖15: 浪子回家]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto [圖16: 無知的財主]

1:35

17. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto [圖16: 無知的財主]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando [圖17: 財主和乞丐]

3:58

18. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando [圖17: 財主和乞丐]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo [圖18: 禱告不懈]

1:43

19. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo [圖18: 禱告不懈]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga [圖19: 兩個人在聖殿裏禱告]

1:50

20. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga [圖19: 兩個人在聖殿裏禱告]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi [圖20: 撒種的人]

1:13

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi [圖20: 撒種的人]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola [圖21: 種子的生長]

1:56

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola [圖21: 種子的生長]

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana [圖22: 好撒瑪利亞人]

1:37

23. Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana [圖22: 好撒瑪利亞人]

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo [圖23: 警醒的僕人]

1:40

24. Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo [圖23: 警醒的僕人]

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo [圖24: 撒該悔改]

2:00

25. Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo [圖24: 撒該悔改]

有關錄音提示

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

下載與訂購

這些錄音專為傳授基本聖經知識和把福音帶給那些不識字或屬口頭文化,未得之民而設計的。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

聯系我們 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

錄製作費用昂貴,請考慮 給GRN 捐贈款項,以使這事工得以繼續開展。

我們希望能知道您如何使用此項錄音,以及結果如何的反饋。 聯絡意見回收人員.

相關信息

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

"看,聽,活" 視聽 - 這組之八個方案 每個有24張圖片均是優秀的系統性傳福音和基督教教義。該系列研究舊約人物,耶穌的生平,和早期教會的教程。提供數百種語言。

如何運用GRN的音頻和視頻資源 - 第一部份: 使福音分享容易 - 這篇文章介紹了一些GRN所提供的音頻和視頻資源在傳道多方面的應用。

如何使用GRN影音資源 - 第2部分: 深入了解 - 此文章進一步解釋人們是如何從故事學習,及為什麼這些故事並沒有很多評注.

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?