Ti Buhi Usa Ka anak Diyos

概要: Instruction for the new Christian for growth....gain strength from God's Word; obedience; praise; prayer; fellowship. Confession of sin; resist temptation; trust God in trouble.

文本编号:078
语言:Hanunoo
主题:Separation from sin; Second Birth; Spiritual Growth; Nature, character of God; Leaving old way, begin new way; Satan (the devil); Heart, soul of man; Children of God; Spiritual Life
听众:New Christian
方式:Monolog
类型/流派:Messages and Fiction
受教育程度:Simple
目的:Teaching
圣经摘录:None
状态:Approved

此文本为翻译和录音的范本。我们认为它可供其他语言及不同的文化使用。基于不同文化的需要,其中一些用词和概念可能需要更多解释说明或被省略。

文本正文

Nu ti usa katawu magtanggap sa Diyos ag nagpatlikud sa tanan niya kasalanan
Siya pinakan-an yi karampatan hampay anak yi Diyos. Pinatawad siya sa tanan niya kasalanan ag penakan-an yi Diyos bag-u pag puso. Mag kon ti Diyos ti tawu nagsarig ag tinmanggap yi sa Kan Hesus bilang Panginoon niya siya ay may sadili yi manugpibri ag siya ainanak yi uman sa Espirito Diyos, Siya anak yi ngani Diyos mahimo yi siya makapakarani ag makatawg sa Diyos sa panab-anan nita Panginoon Hesus. Nu kanta pag-isip isipon gid kaayad hintay kanta makitan buhi sa udas tinanggap yi nita ti Panginoon Hesus bilang Panginoon nita sadili ag manuglibre. Udyi may hadlang kasalanan, kita makapakarani yi sa Diyos una sa uno pag-udas ngatay panahon. Ti Diyos maawaun mapagmahal gusto Diyos pirmi sa katutuhanan nakan kita mayad pirmi kaibahan niya sa sirang sirang.

Nu ti usa kalapsag magsusu gatas ag husto sa kay kailangan siya ay mabisog madale maglaun matabul. Dapat nu unman kang-ud kay magpakaun, malumoy gid kay bilog ag pirmi gid magkasakit nakan udyi lumaun mayad. Katunda diman ti mga anak Diyos dapat marabisog katunda diman marig-un kanta buhi sa Espirito. Ag ti kasuratan bagaw Diyos gakatunda diman sa gatas masustansya pag-karan-unon.
Nakan ngani katunda diman nu unman kita magpatingi pag suyasidon ti bagaw Diyos kanta pag sarig malumoy ag manramig.

Ti labang imaw yi ti daut pag espirito kay gusto buwaton dayaun kita ag ipakarayu kita niya ginan sa Diyos. Hampay kita balaw madaya labang, pirmi magpatingi bagaw Diyos nakan ngani pagmarig-un kanyo pasarig hampay manalo gid kita sa tanan pag kalase pandaya labang. Kay tudlo labang buwata lang niyo ti tanan pagkadautan, dapat nu kita magpakarani ag maghagad kita kabisugan Diyos
awaton gid kita niya, ti Diyos pumakaun gid kabisugan sa panahon may tukso ag kalumuyan.

Gusto Diyos kita pirmi gid sa kanya sirang hanggan yabi lalu nu mabuyat pag mga tukso, una sa kanta magbuwat una sa kanta balay, puwidi kita magpakarani sa Diyos, alisto siya kita awatan.
Kita anak makapangyarihan Diyos, nakan balaw yi kita mag kadala ag magruko dahil siya tighiyapot sa tanan mga bagay ag mga pangyayari. Kaibahan nita ti Diyos sa tanan udas una sa kay kagipitan pirmi handa kay awat. Kita mag-alagad sa kay pagbalik ag kita miminsan sa kanya atag sa langit.

Usa lang kay dahilan para miblag ti tawo sa Diyos nu uman magsarig ag magpaniwala sa Diyos.
Nu kita nag kasala kita magpakarani maan sa Diyos maghagad patawad ag magsisi, magpalinis sa Diyos ti tanan binuwat nita kasalanan.

Ti tanan mga anak Diyos madahan sa pamagaw una sa kay buwat hampay makitan tawo totoo kanta Diyos hampay una sida makakit diman karibrihan buhi unman may katapusan hampay mapakan-an nita kadayawan ti ngaran Panginoon Hesus.