Ang Buhay ng Isang anak ng Diyos

概要: Instruction for the new Christian for growth....gain strength from God's Word; obedience; praise; prayer; fellowship. Confession of sin; resist temptation; trust God in trouble.

文本编号:078
语言:Buhid: Batangan
主题:Separation from sin; Second Birth; Spiritual Growth; Nature, character of God; Leaving old way, begin new way; Satan (the devil); Heart, soul of man; Children of God; Spiritual Life
听众:New Christian
方式:Monolog
类型/流派:Messages and Fiction
受教育程度:Simple
目的:Teaching
圣经摘录:None
状态:Approved

此文本为翻译和录音的范本。我们认为它可供其他语言及不同的文化使用。基于不同文化的需要,其中一些用词和概念可能需要更多解释说明或被省略。

文本正文

Kantam Fon mga Anak Habuyagan

Ka sadik taw no intiwala han Diyos ginyan nadayo wa fagayo fag mga kasalanan, hanya inbaliwa in Diyos anak nabulwan fagayo it mga kasalanan nadisagwa it fangayufan bago han Diyos. Is Diyos nalwang, nyawa faktaw no katiwala wa in Hesus kaara kitay imbali it Panginoon hanggan it sadili famawi, hanya imbali in Diyos fag falad anak. Hanya in Diyos wa anak, Hanya fiya wa umakbang hanggan tumawag in Diyos san tam Panginoon hesus ngayam. Tam no unadal fiya-fiya, kana kantam mga tanggapon gintam Panginoong Hesus intam sadili famawi. Fawa hasyagan tomuplan kaara kita umakbang in Diyos nyawa ginahin fag masuhod. Is Diyos galwasi hanggan kaorunganan is Diyos kasaya yadi kitay sirang-sirang hanya gufod intam.

Ka sadik anak dararag no husto it faginumon gatas, hanya imrigon hanggan imdahol maangay. Dapat nodwa husto it fanganon, imlumbay it bilog hanggan imbali masagiton hanggan idwa imdahol fiya. Kitunya yadi in Diyos mga anak, nangos imbali yadi kiton Diyos, nangos tam fag ka bali yadi marigon hantam habuyagan intam Diyos. In Diyos hampang kitonya yadis gatas fiya fag fanganon. Dapat tam nodwag talinga hanggan gadal in Diyos hampang, tam imlumbay intam fakatiwalaon.

Is Satanas ka dwat fag falad ka it fakasayaon dumaya intam hanggan kasaya igfaayayo intam gintam Diyos. Hampay is satanas idwa dumaya intam, dapat tam fag fagabag talinga in Diyos hampang hanggan fagkatiwala intam Diyos . Tam imbali marigon hanggan dumaog fagayo in satanas mga fadaya. Satanas iglwang, ham fag fadagos ka gibolon dwat, Dapat tam faggakbang hanggan igsag karigonon intam Diyos hanya tumogbong intam. Is Diyos dumisag fagayo intam karigonon nyawa kana intam kalunbayan.

Is Diyos kasaya kitay tam fag gakbang hanya yabi sirang tam no hafagdugon mga mahuri. Nyawa satam mga ibulon nyawa santam mga balay, fiya di tam gakbang intam hanggan igtawag in Diyos tam fagfasalamat fagaba in Diyos has fagayo it mga naibulon hantam. Tam disagan hantam Panginoon fagayo fag mga bagay intam kalumbayan tam no katiwala hanya. Is Diyos handa wa tumogbong intam.

Tam in Diyos mga anak kaabwat man has fagayo, maskin ngay tam fagbalaw kadala hanggan kabalaw maskin hanya kagtawid fagayo fag mga bagay. Is Diyos intam wa ofod nyawa ginahin fag masuhud hanggan hanya fagaba wa matagahaan tumogbong. Tam igfanaya hanya no kabangkadan ya dumwag hanggan hanya umufod intam hamtungod.
Sadik bagay lamang ka igfasaman intam gin Diyos, Tam no dwag syag hanggan katiwala in Diyos. Tam no nasway tam fag gakbang hanggan igsagad tawad gin Diyos. Ka kasalanan kag fag dwat intam, maskin ngay tam fag gakbang hanggan fag sagad tawad hanggan ig falinay han Diyos intam mga naibulon kasalanan. Fagayo in Diyos mga anak fag madahan no kampang hanggan gibulon fag maangay kaara kitay talumag is Diyos waka urungan hanggan talumag yadi kitay taw imbali yadi ha habuyagan hanggan aban. Kaara kitay Tam igfadog in Panginoon Hesus ngayan ka abwat man has fagayo.