Mazatec, Chiquihuitlan语言

语言名: Mazatec, Chiquihuitlan
ISO语言代码: maq
GRN语言编号: 13873
语言范围: ISO Language
语言状态: Verified

Mazatec, Chiquihuitlan的样本

Mazateco de Chiquihuitlán - Untitled.mp3

其他语言中包括一部分Mazatec, Chiquihuitlan的录音

Otros Diagnostic (in Español [Spanish: Mexico])

其他资源的音频、视频

Scripture resources - Mazatec, Chiquihuitlán - (Scripture Earth)

Mazatec, Chiquihuitlan的其他名称

Chiquihuitlán Mazatec
Mazateco de Chiquihuitlán
Mazateco del Sur
Mazateco de San Juan Chiquihuitlan
Mazateco de San Juan Chiquihuitlán
Nne nangui ngaxni

说Mazatec, Chiquihuitlan的地方

Mexico

说 Mazatec, Chiquihuitlan 的人组

Mazateco, Chiquihuitlan;

关于Mazatec, Chiquihuitlan信息

人口: 2,500

帮助GRN研究此语言

你是否愿意热心地向那些从未用心听取福音信息的人传扬耶稣真道? 这语言是否你的母语?或者有认识以此语言为母语的人?你是否愿意协助我们寻找或提供有关此种语言的信息?或者是找到能帮助我们从事翻译和录音的人士? 你若愿意支持语言录音的工作,请联系 联系 GRN 语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。