Nyah Kur语言

语言名: Nyah Kur
ISO语言代码: cbn
语言范围: ISO Language
语言状态: Verified
GRN语言编号: 15143
IETF Language Tag: cbn
 

Nyah Kur的样本

Nyah Kur - The Two Roads.mp3

Nyah Kur的现有录音

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [好消息]

40 个带图片的视听圣经课程。包括从创造到基督的圣经概述,以及关于基督徒生活的教导。适合用于传扬福音和植堂。

นังซือ กะดฮั ทะโม่ ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่มทีมวย ชี เพลญ เรือง อรั ญ่ฮั พระเจ้า [看,听&行 1 从上帝开始]

书1是关于亚当,诺亚,约伯,亚伯拉罕的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

นังซือกะดฮั ทะโม่ทูลกอร่บั / ชีวิตเล่มทีบารชีซม พะนิ่ฮตีร่บั อมั นาดนั่งพระเจ้า [看,听&行2 上帝的勇士]

书2是关于雅各,约瑟夫,摩西的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

นังซือ กะดฮั / ทะโม่ / ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่ม ที ฮึจาม / งาน ฮ็อง พระวิญญานบริสุด [看,听&行 8 圣灵的作为]

书8是保罗和起初教会的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

พ่า? ฮนับ ทะนัด [浪子]

音频或视频宣讲包含圣经的真理.

เพลง ญัฮ กุร / เร่ เร่ - โลก โล่ง นัง โน็ว [关于神创造的诗歌]

基督教音乐,歌曲和赞美诗的汇编.

下载 Nyah Kur

Nyah Kur的其他名称

Chaodon
Chao Dong
Niakuol
Niakuoll
Nyahkur (ISO语言名称)
Nyakur
ญัฮกุร
ถาษาญัฮกุร (习语称呼)

说Nyah Kur的地方

Thailand

说 Nyah Kur 的人组

Nyahkur

关于Nyah Kur信息

人口: 1,600

帮助GRN研究此语言

你是否愿意热心地向那些从未用心听取福音信息的人传扬耶稣真道? 这语言是否你的母语?或者有认识以此语言为母语的人?你是否愿意协助我们寻找或提供有关此种语言的信息?或者是找到能帮助我们从事翻译和录音的人士? 你若愿意支持语言录音的工作,请联系 联系 GRN 语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。