Script Library - Spanish: Latin America

Script Library - Spanish: Latin America

ഈ പേജ് നിലവിൽ മലയാളം ൽ ലഭ്യമല്ല.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6000 languages and dialects. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ. ഓരോ വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരത്തിനും ഭാഷയ്‌ക്കും അവ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും പ്രസക്തവുമാക്കുന്നതിന് അവ ആവശ്യാനുസരണം പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം. ഉപയോഗിച്ച ചില നിബന്ധനകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.

Scripts in Spanish: Latin America

Acerca de Jesús

(About Jesus) - Adam and Eve; life of Jesus, believe in Him.

Anunciando las Buenas Nuevas

(Spread the Good News) - On witnessing. Speaker answers ojections with Scripture. Listener is convinced and the group goes off singing.

Caminando Juntos

(Walking Together) - How can two walk together unless they are agreed? Refers to when the listener believed and asks, "Having left the path of Satan, have you stayed on the path of Jesus?"-- that is, agreeing with Christian attitudes and behaviour. Mentions forgiving others; anger; returning good for evil; greed, etc. If we do not agree with Jesus our path becomes dark. Agreeing results in the fruit of the Spirit.

Cómo Deben Vivir los Hijos de Dios

(How God's Children Should Live) - Simple explanation of Christian attitudes and behaviour standards. God's power to keep us from sin when we yield to Him. Christians should: listen to God's Word; reject old life of sin; keep their bodies holy; flee from idolatry, immorality, lying; care for their families; show love to all, including enemies; fear not; pray often; give materially; be thankful; tell others the Good News.

Cómo Ser Salvos

(How to Be Saved) - We must repent of our sins and ask Jesus to save us. Plan of salvation.

Creación y Caída

(The Creation and Fall) - Story of Creation and Fall, in simple language.

Creación y Redención (diálogo)

(Creation and Redemption (dialogue)) - Introduces local belief of origin of man by a question. Biblical account of creation, fall and redemption follows. S.E. introduced as creation is mentioned. Simple invitation concludes. Adaptable to local beliefs. Easily made into monologue by deleting second person's comments. Virtually the same content as the monologue # 19. "Creation and Redemption of Man."

Cristo en Ti

(Christ in You) - Conversation between two Christians reading Scripture and discussing the high standards set by God. Discovering the solution of "abiding in the Vine." Adaptable to local needs by changing the Scripture quotes to apply to problems among them.

Cristo Nuestro Mediador

(Christ Our Mediator) - Emphasizes that Christ has taken the place of the O.T. priests. Christ was God's provision for bridging the gap between sinful men and a holy God. Jesus' sacrifice was once for all. Death, resurrection, ascension. He became our mediator--our High Priest. Necessary to trust Him only. Two versions of this -- for Catholics; for tribal beliefs.

Después de Esto, el Juicio

(After This, the Judgement) - Intro of s.e. of local beer drinking party recognized as evil. Discussion of God's judgment on sin. Discussion of the sin of witchcraft and worshipping spirits, and of commandments of God. The only way to escape God's judgment is through Christ.

Dime acerca de Jesús

(Tell Me about Jesus) - Dialogue between father and son. Covers creation, fall, redemption, future abode. Can be used as a children's record, or a dialogue between adults. Scripture can be easily paraphrased.

Dios Le Está Llamando

(God Is Calling You) - Straightforward presentation of God's call, man's sin, God's holiness, His justice, man's lost condition (eternally). God's love, Christ's atonement. Invitation; sinner's prayer.

El Buen Pastor

(The Good Shepherd) - Jesus is the Good Shepherd. We can be Jesus' sheep if we repent and believe on Him. Otherwise people will not be His sheep and will be in hell. Don't wait.

El Corazón del Hombre (diálogo)

(The Heart of Man (dialogue)) - Refers to local market scene as introduction. Discussion about people and that no one knows what is in the heart of even one who appears to be good. But God is not deceived; knows all; sees all our sins. Sins listed. God's anger against sin. Punishment results. Only way out is to ask Jesus to save us.

El Cristo Viviente

(The Living Christ) - Un estudio de la vida de Nuestro Señor Jesucristo para cinta de vídeo y audio.

El Líder Victorioso

(The Victorious Leader) - Evangelistic slant, though dialogue between Christians. Discussing Satan's deceptions and the truth of God. Christ the only way; what is after death; salvation through Christ by faith. Can be adapted and other Scripture used as needed.

El Monje que Volvió a Vivir

(The Monk Who Lived Again) - True story of Dr. Walter Montano, a Dominican monk, and his search for God; his despair and decision to escape and to try the Protestants. His escape, dramatized, is successful and he goes to a Protestant missionary who leads him to Christ. To be used cautiously. This is taken from the book by the same title. Dr. Montano's voice is on our Spanish recording of this script.

El Plan de Dios para la Salvación

(God's Plan of Salvation) - All have sinned; God's holiness; God's provision for salvation; Christ's atonement. Eternal life. Power of Holy Spirit in our lives. Invitation.

El Rico y Lázaro

(The Rich Man and Lazarus) - Story dramatized. Emphasis is on no chance after death. Hell and heaven are real. Christ died, rose, and ascended that we might be free from judgment. Snare of materialism. Life is short---after death is long.

Enfermedad del Hombre

(The Sickness of Man) - Compares physical sickness with "sickness of the soul" -- sin. Christ's power to heal both. Changed lives of those whom Christ heals. Ask forgiveness of Jesus.

Esclavos

(Slaves) - We are all slaves of Satan until Christ frees us. How Satan holds us: by the power of a great hunger---lust, greed, pride, etc. Freedom only through Christ. His atonement. Satan's power broken. Man can choose. Sinner's prayer. Worship Jesus only. All will have to bow to Him some day---even those who refuse now will then have to acknowledge Him.

La Armadura de Dios

(The Armor of God) - Conversation between a young man and his grandfather, both Christians. Questions answered about evil omens and the Christian's lack of fear. The importance of faith and spiritual courage, standing against temptation. Christ's resurrection power is ours for spiritual strength. Quotes Eph. 6:10-18.

La Lengua

(The Tongue) - Strong antidote for gossip. Begins with incident in Amazon tribe of man who was wrongly killed because of a false rumor. Paraphrase of James 3:2-12. Condemns the destructive power of gossip. Appeal to discern truth, repent of sins of the mouth and speak things kind, true and necessary.

La Mujer en el Pozo

(The Woman at the Well) - The story of the woman at the well, in dramatic narrative form. Simple application and invitation.

La Oveja Perdida

(The Lost Sheep) - Parable of the lost sheep dramatized. Application: all people are lost. Jesus, the Good Shepherd, seeks lost ones. He calls us; answer Him. The Scripture passage can be used with this application, if preferred.

La Oveja Perdida (para niños)

(The Lost Sheep (children)) - David was a shepherd. Story of the lost sheep.

La Resurrección (diálogo)

(The Resurrection (dialogue)) - Dialogue. Easter story. Jesus is alive and has power over death. Jesus is in Heaven, but His Spirit lives in us. Jesus will return. How to become His child.

La Segunda Venida

(The Second Coming) - Questions answered about Christ's return, mostly by direct Scripture quotes. When will the world end? Why will Christ come? How will Christ reward His followers? How to be ready for His coming.

La Vida de los Hijos de Dios

(The Life of God's Children) - Instruction for the new Christian for growth....gain strength from God's Word; obedience; praise; prayer; fellowship. Confession of sin; resist temptation; trust God in trouble.

Los Dos Caminos

(The Two Roads) - Shows the contrast of the two roads; Jesus' companionship on the narrow road. Joy of heaven.

Miren Dentro de sus Corazones

(Look upon Your Heart) - Compares God's Word to a mirror which reveals the heart. Where there is sin, confession is needed. Quote Scriptures dealing with sinful practices. God sees all; nothing hidden.

Muerte y Resurrección

(Death and Resurrection) - The major part of the script deals with the details of the crucifixion, burial, empty tomb and angel's declaration. It includes briefly the appearance of Jesus to His followers; His command to go into all the world; His going back to heaven to prepare a place for believers; unbelievers will go to the place of suffering.

Naamán

(Naaman) - Story of Naaman and Elisha healing him of leprosy. Sin is like leprosy,etc. Application.

Nacimiento de Jesús

(The Birth of Jesus) - Tells of Mary, the angel coming to her and also to Joseph. They both believed and accepted the message. Jesus was born, grew up, went about teaching and healing. His power, love, death and resurrection. Invitation.

Noé

(Noah) - The story of Noah. God will punish our sins.

Nueva Naturaleza

(A New Nature) - About sin and the need of inner cleansing which is beyond our power. Illustration of leopard who cannot remove his spots or change to eating grass. We need Christ to change us and give us new natures. We can ask Him to do it for us and He will. There is an optional paragraph which mentions the millenial reign when even animals' natures will be changed.

Nuevo Nacer

(The New Birth) - The story of Nicodemus. Illustrates the thought that some people follow religious customs but don't recognize the spiritual basis and the necessasry new birth. Being born spiritually makes it possible to escape the consequences of sin. A new nature is needed in order to live a new life, and the ony way to get it is through being born spiritually into God's family.

Oración al Verdadero Dios

(Prayer to the True God (formerly "Prayer")) - Dialogue between father and son. Setting is in Africa and refers to local practice of praying (calling the spirits) and the contrast with the Christian way--- praying in Jesus' name; at anytime; for all needs. The way of prayer is the way of friendship with God. This can be adapted for general use.

Posesiones

(Possessions) - Tells of the deception of Satan re the desire for material things, and methods employed to acquire them. Materialistic attitude blinds people to the truths of God. True values in God's sight: a cleansed heart, peace of heart, peace with neighbors. Evil ways are not hid from God; judgment will result. Other deceptions of Satan attempt to discredit God's power, omnipresence, greatness. Jesus' atonement; invitation.

Preparándose para el Futuro

(Prepare for the Future) - The importance of being prepared to die; what to do. Truth about what happens at death. Heaven or hell; judgement. God's provision for forgiveness and escaping judgment.

Promesas de Dios

(God's Answers) - A new Christian asks questions about his temptation toward sinful things and his spiritual weakness. Answers are in line with God's promises and provision. Scripture can be easily paraphrased.

¿Qué Es un Cristiano?

(What Is a Christian?) - Dialogue on the meaning of being born again. Invitation.

Segunda Nacimiento

(The Two Births) - Sickness of man, spiritually; needs to be reborn in order to go to heaven. Uses illustrations of animals, etc., to show there are different kinds of life. God has another kind of life. We must have His kind of life in order to be able to live in heaven. Tells of Jesus' death for us. Sinner's prayer.

Somos Como Piedras (diálogo)

(We Are Like Stones (dialogue)) - Uses local setting of planting crop. Contrasts corn and stones. One can produce life because it has life; the other cannot. This illustrates how we are dead in sin until Christ gives us life. Jesus, the way, the truth, and the life. Sinner's prayer.

Temed a Dios

(Fear God) - Begins with reference to local custom of sacrifice. Appeasing spirits because child is ill. Explains there is one "Good Spirit" who has all power, made everything, etc. Others are evil spirits.Those who trust God need not fear them. God is not far away, as believed. Christ's atonement explained. God's anger against sin; judgment. Sins listed. Invitation.

Textos para Canciones

(Short Talks for Songs) - There are short messages on a few subjects designed to be put with songs where needed.

¿Tienes Miedo?

(Are You Afraid?) - Introduction is on local fears. Questions directed to listener. Explains freedom from fear through Jesus. Mentions His miracles, power, willingness to help and save, deliver and protect. His power is greater than demons, witchdoctors, curses. Jesus overcame Satan and death. When He arose from the dead He received from God all power. Therefore He will give eternal life to all who believe in Him and they will be free.

Un Mediador entre Dios y el Hombre

(One Mediator between God and Man) - Explains our need of a mediator. Illustration of the fight between the saltwater people and the bush people. They found a mediator related to both groups who could bring them together. Application: our enmity with God. Jesus, the mediator, born of Mary, truly man, truly God. His atonement. Invitation.

Un Solo Mediador

(One Mediator (No Idols)) - Story of Paul and Barnabas and healing of man lame from birth; reaction of the crowds wanting to worship them. Paul's answer. The gods of silver and gold are man's work - not alive. God's commands re idols. Christ is the only mediator - no other Name given for salvation.

Yo Estoy a la Puerta

(I Stand at the Door) - Jesus wants us to open our heart door to Him. Jesus is the door of salvation. It is for everyone. Come to Jesus now and be converted. This script needs to be adapted for different tribes.

ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons