ഈ മൂലരേഖയുടെ (സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ) റെക്കോർഡിംഗുകൾ: TLC Lesson 8 - Christ Our Good Shepherd

1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള 5 ഇനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു

Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 7 - 9

Kissi, Northern: Teng [Guinea] - TLC Lesson 8 - Christ Our Good Shepherd

Kono [Sierra Leone, Eastern] - TLC Lesson 8 - Christ Our Good Shepherd

Loko [Guinea] - TLC Lesson 8 - Christ Our Good Shepherd

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ - Lessons 7 - 9

ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?