ഈ മൂലരേഖയുടെ (സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ) റെക്കോർഡിംഗുകൾ: We Belong to Him

1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള 6 ഇനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു

Afrikaans [South Africa] - Words of Life for Children

Kosrie [Micronesia, Federated States of] - Words of Life

Ponapean [Micronesia, Federated States of] - Words of Life

Tswana [Zimbabwe] - Words of Life for Children

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life for Children

Yupik, Pacific Gulf: Kodiak [United States of America, Alaska] - Words of Life

ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?