കൊസോവോ

കൊസോവോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

Region: യൂറോപ്പ്
Capital: Pristina Metroplex_1
Population: 1,803,000
Area (sq km): 10,908
FIPS Country Code: KV
ISO Country Code: XK
GRN Office: GRN Offices in Europe

Kosovo Facts

Kosovo became part of Serbia before the First World War, which was incorporated into Yugoslavia just after the war. The Yugoslav Republic began to break up in the 1990's.

During that time over 10,000 people were murdered with over 1 million forced to flee the region. It has become increasingly calm and peaceful over the past two-and-a-half years. Independence was declared on July 2nd, 1990.

The population consists of Albanians (90%), Serbs and Montenegrins (8%), and others (2% -Turks, Romani, etc).

The main languages of Kosovo are Albanian and English. Religions are Islam, Catholic and Orthodox Christian.

Map of കൊസോവോ

Map of കൊസോവോ

കൊസോവോ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും

  • Other Language Options
    റെക്കോർഡിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്
    ഭാഷാ പേരുകൾ
    തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ

3 ഭാഷാ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി

Goran: Kosova [Kosovo] [srp]

Kosovan Albanian [Kosovo] [aln]

Szerb [Serbia] - ISO Language [srp]

കൊസോവോ എന്നതിലെ ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Albanian, Gheg ▪ Bosniak ▪ Croat ▪ Deaf ▪ Gorani ▪ Montenegrin ▪ Romanian ▪ Romani, Vlax ▪ Serb ▪ Turk

കൊസോവോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ

Kosova Trip Report - June 2018 - GRN UK and Victory Church, Gjakove bring humanitarian aid and the gospel to Roma families

Roma People in Kosova - Further news from GRN UK regarding their work with Roma in Kosova

Kosova - Roma Families - Join Kenny McKee from the UK office for 7 days of life changing impact in Kosova. The team works with Roma families, who are amongst the poorest in the region.