ലേഖനങ്ങൾ

അറിഞ്ഞിരിക്കുക

എല്ലാ ഭാഷകളിലും യേശുവിന്റെ കഥ പറയുന്നതിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും പ്രാർത്ഥന ആശയങ്ങളും (പോയിന്റുകളും) വഴികളും സ്വീകരിക്കുക

ജിആർഎൻ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും വിവേചനാധികാരത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ജിആർഎൻ-ന് നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നതിനായല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കില്ല, മറിച്ചു് മറ്റേതെങ്കിലും കക്ഷിക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയുമില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യതാനയം കാണുക.

ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

About GRN - GRN produces audio recordings of Bible teaching in 6397 languages for the least reached language groups of the world

Country Websites - Contact a local GRN office in over 30 countries in Africa, Asia, Americas, Europe and Oceania.

Frequently Asked Questions - Frequently Asked Questions about the organisation and ministry of the Global Recordings Network

The History of GRN - A God given vision of a single Spanish record has grown into a mission network of more than 30 countries and over 6000 language varieties.

Some Difficulities of Cross-Cultural and Cross-Linguistic Evangelism - This is a memo on the problems of determining the language groups that need evangelism. These notes from a Paul Hattaway lecture during the recent recordist training provided much of the material.

Faith comes by Hearing? About Oral Societies - Bible translation, Audio recordings and the missionary task

The Name above all - A miraculous story of how Jesus came into the life of a Sherpa boy and the Gospel has now spread through his family and all about the area.